Bisam

Jag heter Maria Samuelsson och är brukarinflytandesamordnare (Bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Syftet med rollen är att öka möjligheterna till inflytande för den som har psykisk ohälsa och är vuxen (18 år eller äldre) och dennes nätverk/anhöriga.

I mitt jobb framför jag åsikter från brukare/patienter/anhöriga/föreningar i bland annat ”brukar- och anhörigrådet”, i ”Samverkansgrupp vuxna” och vid tillfällen där min egna erfarenhet av psykisk ohälsa har betydelse. Allt för att öka möjligheterna till ökat inflytande för den enskilde.

Jag har mitt kontor på sjukhuset i Simrishamn, men besöker kommunernas träffpunkter och andra aktiviteter regelbundet.

För att kunna förmedla brukares och anhörigas erfarenheter och synpunkter av socialpsykiatrin, psykiatrin och myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen behöver jag som brukarinflytandesamordnare få möjlighet att finnas med i olika sammanhang för att vidarebefordra den inhämtade informationen.

Detta har jag kunnat göra tack vare de samverkansmöten som finns i sydöstra Skåne och att jag blivit inbjuden till diskussion i de lokala verksamheterna. Även de brukarrevisioner som genomförts och kommer att genomföras i verksamheter, som erbjuder stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa, ger underlag för förbättringsarbete på individnivå.

En annan viktig uppgift i mitt arbete är att öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk ohälsa i samhället i stort. Detta görs bland annat genom att erbjuda allmänheten utbildningar/föreläsningar/aktiviteter kopplade till psykisk hälsa/ohälsa.

Brukar- och anhörigrådet i sydöstra Skåne är ett forum för att brukares och anhörigas rättigheter till delaktighet och inflytande ska möjliggöras och tas tillvara. Den vägledande utgångspunkten för rådets arbetet är att alla parter möts i dialog i syfte att öka kunskapen om olika gruppers erfarenheter och behov.

Representanter i rådet är:

  • representanter från intresseföreningar för psykiskt funktionsnedsatta
  • företrädare från hälso- och sjukvården
  • kommunala och psykiatriska verksamhetsledningar

En föreningsrepresentant ska vara utsedd av och representera endast en förening. Representanterna utgör ett värdefullt stöd med sin kompetens och erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning vid planering och genomförande av övergripande mål och en långsiktig hållbar utveckling av verksamheterna.

Protokoll från våra möten finner du längre ner på denna sida.

Rapporter brukarrevisioner:

Aktuella rapporter hittar du längre ner på denna sida.

Styrgruppen Vuxna antog i november 2017 den inflytandeplan som brukar- och anhörigrådet tagit fram för åren 2017-2020. I planen ses de områden som är prioriterade för inflytandearbetet de kommande åren i våra fem sydöstskånska kommuner Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Planen revideras varje år i brukar- och anhörigrådet i samverkan med Samverkansgruppen Vuxna. Du hittar inflytandeplanen längre ner på denna sida.

Denna guide är för dig som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup eller Ystads kommun.

Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp, stöd och rådgivning.

Du hittar guiden under dokument.