Bostadsanpassning

Vi kan ge dig som har en funktionsnedsättning bidrag till anpassning av den bostad där du är mantalsskriven.

Bidraget är till för att du som funktionshindrad ska kunna få ett självständigt liv i din egen bostad. Du kan inte få bidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar.

Bidraget kan ges för nödvändiga åtgärder, både i själva bostaden samt i anslutning till den. Bidrag ges inte om behovet kan tillgodoses genom lån av hjälpmedel från landsting eller kommun. Det är kommunen som beslutar om bidraget enligt lagen 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag ges för att anpassa fasta funktioner inom och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt.

Exempel på vad bidraget kan användas till är:

  • Borttagning av tröskel
  • Ramp
  • Anpassning av badrum/kök
  • Montering av stödhandtag
  • Dörrautomatik
  • Trapphiss

Ansökan om bostadsanpassning

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att lämna in en skriftlig ansökan till kommunen. Du måste ha ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Fastighetsägaren måste ge sitt medgivande till att anpassningen får utföras innan din ansökan kan beviljas.

Bidrag ges inte om de föreslagna åtgärderna måste utföras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, exempelvis byggnadsteknisk brist, eftersatt underhåll, avsaknad/brist av grundläggande bostadsfunktion eller vid avvikelse från bygglagstiftningen.

Om du blir missnöjd med beslutet angående din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close