Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård och rehabilitering som du får hemma eller den som du får om du bor i en särskild boendeform.

Hemsjukvård innefattar även friskvård, råd och stöd samt olika förebyggande insatser mot fall, trycksår och undernäring.

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv eller med hjälp av assistans/ledsagare.

Vi som arbetar inom hemsjukvården är sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Även hemtjänstpersonal och personal som arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan hjälpa till med sjukvård och träning i hemmet.

Hemsjukvård är avgiftsbelagd, se länk längre ner på sidan.

Arbetsterapeuten

Vi hjälper dig med stöd och utprovning av hjälpmedel för att du ska kunna genomföra dina vardagsaktiviteter. Behöver miljön hemma hos dig förändras till följd av en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, länk till ansökan finns längre ner på sidan.

Vi ger råd och stöd om hur bostaden bör anpassas efter ditt behov och skriver ett intyg om dina aktivitetsbegränsningar.

Fysioterapeuten

Vi bedömer ditt behov av träning och behandling i hemmiljön samt provar ut hjälpmedel som underlättar dina vardagsaktiviteter. Vi instruerar personal från hemtjänsten och LSS samt anhöriga i att kunna ge dig träning och behandling i ditt hem. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att den kommunala hälso- och sjuk­vården har hög patientsäkerhet och god kvalitet. MAS utarbetar rutiner för bland annat läke­medelshantering, delegering och avvikelse­rapportering samt ansvarar för att en anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om någon patient utsatts för felbehandling, som lett till skada eller risk för skada. Har du frågor om eller synpunkter på hur vården bedrivs kan du kontakta Simrishamns kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska eller Patientnämnden.

Sjuksköterskan

Vi kan efter ordination av läkare utföra sjukvårdande behandling hemma hos dig. Exempel på olika behandlingar kan vara såromläggningar, smärtlindring, provtagning och hjälp med mediciner. Du och dina anhöriga kan även få hjälp och stöd med vård i livets slutskede.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close