Hemsjukvård och rehabilitering

Efter behovsprövning kan du få sjukvård och rehabilitering hemma. Hemsjukvård innefattar även råd och stöd samt olika förebyggande insatser för en god hälsa. Till exempel insatser för att förebygga fall, trycksår och undernäring. Hemsjukvård ingår när du bor i särskild boendeform.

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv eller med hjälp av assistans/ledsagare.

En särskild boendeform är det som tidigare kallades ”äldreboende” alternativt gruppbostad eller servicebostad för personer med funktionsvariation.

Om du är inlagd på sjukhus, och kommer att behöva stöd och hjälp när du skrivs ut, ska den ansvariga läkaren på sjukhuset, efter samtycke från dig, ta kontakt med vårdplaneringsteamet i kommunen.

När du har behov av insatser från både socialtjänsten och sjukvården ska det, om det behövs göras en gemensam planering för dina insatser. Syftet med en gemensam plan är att det ska vara tydligt:

  • vilka insatser som du behöver
  • vilka insatser respektive socialtjänsten eller sjukvården ansvarar för
  • om det är någon annan som ska göra något
  • vem av socialtjänsten eller sjukvården som har övergripande ansvar för planen.

Det är du själv som ska ge ditt samtycke till att en sådan plan görs. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och du själv vill det.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att lämna in en skriftlig ansökan till kommunen. Du måste ha ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Fastighetsägaren måste ge sitt medgivande till att anpassningen får utföras innan din ansökan kan beviljas.

Bidrag ges inte om de föreslagna åtgärderna måste utföras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, exempelvis byggnadsteknisk brist, eftersatt underhåll, avsaknad/brist av grundläggande bostadsfunktion eller vid avvikelse från bygglagstiftningen.

Om du blir missnöjd med beslutet angående din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Bidraget är till för att du som funktionshindrad ska kunna få ett självständigt liv i din egen bostad. Du kan inte få bidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar.

Bidraget kan ges för nödvändiga åtgärder, både i själva bostaden samt i anslutning till den. Bidrag ges inte om behovet kan tillgodoses genom lån av hjälpmedel från landsting eller kommun. Det är kommunen som beslutar om bidraget enligt lagen 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag.
Bostadsanpassningsbidrag ges för att anpassa fasta funktioner inom och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt. Exempel på vad bidraget kan användas till är:

  • Borttagning av tröskel
  • Ramp
  • Anpassning av badrum/kök
  • Montering av stödhandtag
  • Dörrautomatik
  • Trapphiss

Ansokningsblankett Bostadsanpassning

Våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter gör en individuell bedömning av ditt behov av hjälpmedel. Detta för att du ska kunna vara fortsatt aktiv i ditt dagliga liv och därmed kunna bibehålla/förbättra funktioner och förmågor.

Utprovning av hjälpmedel sker i hemmet. Hjälpmedel förskrivs som lån och behovet följs upp regelbundet.

Kontakt

Behöver du hjälpmedel vänd dig till Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.

Fel på hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din fysioterapeut/arbetsterapeut via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för bedömning av åtgärd. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ett hjälpmedel, eller när du flyttar från kommunen ska ditt hjälpmedel lämnas tillbaka väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd*.

Öppettider: Tisdag och torsdag 13.00 – 15.00Besöksadress: Lastbryggan, Strandvägen 4B, Simrishamn

*Om du inte har möjlighet att själv återlämna hjälpmedel, kan vi hämta mot en avgift. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.

Besök och hemsjukvårdsinsatser är avgiftsbelagda. Om du har ett bestående behov av hjälpmedel är dessa kostnadsfria om du är skriven i vår kommun. En administrativ avgift debiteras alltid och vid korttidslån av hjälpmedel debiteras även en skälig hyreskostnad. Träning i hemmet debiteras enligt aktuell hemtjänsttaxa.

Avgifter

En dag med hemtjänsten – häng med på ett vanligt arbetspass: