Individuell kvalitetsuppföljning

Handläggarenhetens omsorgshandläggare har ansvar för att följa upp individuella beslut och insatser. Målet är att detta ska göras en gång per år och person.

Vid denna uppföljning har fram till 2020-12-31 även gjorts en kvalitetsuppföljning med frågor som grundar sig på socialnämndens mått på kvalitet.

Här kan du se sammanställningar av resultaten på de individuella kvalitetsmätningar som omsorgshandläggarna genomfört. Resultaten har presenterats per tertial (tre gånger per år). Resultaten står med i sammanställningarna under förutsättning att det funnits mer än fem svar per verksamhet.