Ekonomi och försörjningsstöd

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har kanske prövat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men inte lyckats. Du kan då kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

En rosa spargris står på ett pussel

Till det här kan du få bistånd

Ekonomiskt bistånd kan exempelvis beviljas till uppehälle enligt en av regeringen fastställd riksnorm. I normen ingår pengar till personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.

Utöver detta kan du även beviljas skäliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, bredband, fackförenings- och A-kasseavgift.

Ring Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. på telefonnummer 0414-81 90 00 eller via e-post, kontakt@simrishamn.se för att boka en tid för ett besök på enheten för ekonomiskt bistånd.

Är din situation akut efter kontorstid, så kan du kontakta socialjouren på telefon 112.

Om du ringer mellan 09.00 – 10.00 blir du kopplad direkt till en socialsekreterare. Ringer du en annan tid, kommer ett meddelande skickas till socialsekreterare och du blir uppring inom 48 timmar.

Ofta vill handläggaren redan i telefon veta kort om varför du ringer. Du måste uppge namn, adress och berätta om din situation. Därefter kan du få en besökstid hemskickad till dig tillsammans med skriftlig information och ansökan.

Tips: Gör en provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.innan du ringer.

Visar provberäkningen ett överskott är du med sannolikhet självförsörjande och kommer då inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp med din ekonomi.

Återansökan

Du som blivit beviljad ekonomiskt bistånd och ska ansöka för ytterligare en period kan använda vår E-tjänst för att göra en återansökan.

Återansökan E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning behöver vi en hel del uppgifter.

Om du är sammanboende, gift eller registrerad partner så räknas era utgifter och inkomster tillsammans och ni hänvisas att söka om ekonomiskt bistånd gemensamt.

Till ditt besök hos oss vill vi att du tar med dig

 • legitimation
 • underlag på de inkomster du har haft de senaste 4 månaderna
 • kontoöversikt där det framgår hur många konton som du har
 • kontoutdrag från alla dina bankkonton från fyra månader tillbaka
 • underlag på de räkningar som du har betalt de senaste tre månaderna (till exempel för hyra och el) och kvitto på att du betalat dem
 • skriftlig information om dina kontakter på arbetsförmedlingen som:
  • aktivitetsrapporter
  • handlingsplan
  • daganteckningar
 • hyreskontrakt och hyresavi
 • uppgifter om tillgångar och skulder
 • kopia på den senaste deklarationen.

Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till en polisanmälan. Du blir också återbetalningsskyldig.

Vi har inga bostäder att fördela. Du måste själv hitta ett boende. Hittar du inget varaktigt boende kan du kontakta vandrarhem i kommunen för en tillfällig lösning.

Vi kan hjälpa dig med kostnaden för ditt boende. Då måste du kunna visa ett godkänt hyreskontrakt och kostnaden bör inte överstiga skälig hyresnivå. Du ansöker om ekonomiskt bistånd till boendekostnaden.

Du blir kallad till besök och då påbörjas en utredning av din situation. När handläggaren är klar med din utredning skickas ett beslut till dig. Vid besöket behöver du redovisa vad du har gjort de senaste tre månaderna för att bli självförsörjande.

Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som ställs på dig. En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja.

Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.

Du ska i första hand prioritera pengar till mat för dig och din familj. Finns det möjlighet ska du prioritera hyra och el. Har du inte möjlighet att betala hyra och el så kontakta din hyresvärd och ditt elbolag för att göra en avbetalningsplan. Är du missnöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Hur du gör detta står i det brev med beslut som du fått.

Om du är arbetslös ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen och följa planeringen med dem. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder, svenskundervisning för invandrare (SFI) med mera. Du ska aktivt söka alla de arbeten som utannonseras i Simrishamn och dess närområde som du har en möjlighet att få. I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde som du tidigare har arbetat inom.

Studerande ska försörja sig genom centrala studiestödsnämnden (CSN), annan inkomst eller egna tillgångar. Under studieuppehåll, sommar och jul, kan du som student få ekonomiskt bistånd om du i övrigt är berättigad till det. Det innebär att du står till arbetsmarknadens förfogande, har sökt feriejobb i god tid och har gjort vad kan för att själv försörja dig.

Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. I övrigt gäller samma krav som för andra.

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten, den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter det att du har fyllt 21 år.

Är du myndig och inte går i skolan kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. När det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till det. Ungdomar som vill flytta hemifrån kan få hjälp till kostnader för eget boende när det finns starka skäl för flytt, till exempel hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen. Den som har uppehållstillstånd och är EU/EES-medborgare som är arbetstagare (eller söker arbete och bedöms ha en verklig chans till ett arbete) har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd.

På sidan Crossroads finns bra information om vad som gäller för EU-medborgare som vistas i Sverige. Personer som saknar uppehållsrätt och uppehållstillstånd har inte rätt till bistånd.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension, eller om din pension är så låg att du inte kan försörja dig på den, ska du vända dig till pensionsmyndigheten på telefonnummer 0771-776 776 och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Generellt sett utgår inte ekonomiskt bistånd till skulder. Du ska i första hand försöka göra en avbetalningsplan för den aktuella skulden.

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på hur du själv kan klara dina ekonomiska problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Vid rådgivningen görs en fullständig genomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Det är viktigt att du får en helhetsbild av din situation och att du ser hur olika problem kan påverka varandra.

Tillsammans diskuterar vi olika lösningar. Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, vi kan hjälpa till med kontakter och med förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Budget- och skuldrådgivning finns i Tomelilla och är ett samarbete mellan våra två kommuner. Du tar kontakt per telefon och det finns möjlighet för personligt besök i både Simrishamn och Tomelilla.

Besöksadress: Kommunhuset Tomelilla, Gustafs torg 16
Telefon: 0417-181 56

På kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa mer om skuldsanering. Kronofogden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras efter den avlidne. Det är de anhöriga som har ansvar för det.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnader som uppstår i samband med dödsfallet kan man istället göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden och överlämnas till skattemyndigheten för registrering. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Hos oss är det Kontakt Simrishamn som handlägger dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska göras om:

 • Den avlidne var folkbokförd och hade sitt stadigvarande boende i kommunen
 • Den avlidnes tillgångar (jämte andel i giftorättsgods) endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet
 • Dödsboets tillgångar inte omfattar fast egendom eller tomträtt
 • Dödsboets tillgångar är orörda och socialförvaltningen har fått möjlighet att göra hembesök innan förvaltningen beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder meddelas fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och man begär avskrivning. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs inte. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Tänk på att:

 • Spärra bankomat-/minutenkort och stoppa autogiro
 • Lås bankkonto och begär kapital- och räntebesked per dödsdag
 • Meddela hyresvärd och elbolag
 • Betala inga räkningar (förutom eventuellt begravningskostnaden) innan bouppteckning/dödsboanmälan är klar
 • Som tillgångar räknas till exempel bankmedel, slutlön eller inkommande pension, skuldebrev/revers/fordran till dödsboet, lösöre, smycken och försäkringar.
 • Som andra utgifter räknas till exempel gravsten, en månads hyra och eventuella vårdkostnader. Hänsyn tas också till en beräknad bouppteckningskostnad. Övriga skulder i dödsboet får inte räknas med när det gäller dödsboanmälan.

Om dödsboet saknar tillgångar för en begravning kan du få ekonomisk hjälp av kommunen.

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Kostnader för begravning ska gå före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet som exempelvis obetald hyra, el, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden.

Du ansöker om ekonomisk hjälp från kommunen för att täcka begravningskost-naderna och gravsten för att möjliggöra en värdig begravning.

Kostnader vi kan hjälpa till med är de för kista eller urna, transport till begravnings-plats, begravningsbyråns arbete och enklare kistdekoration. Även enklare förtäring vid minnesstund kan beviljas.

Ansökan om ekonomisk hjälp handläggs av socialsekreterare via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret