Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv eller med hjälp av assistans eller ledsagare. Då får du den vård du behöver där du bor, oavsett om du bor i egen bostad, på ett särskilt boende eller i en servicebostad.

En äldre man får hjälp av en person inom hemtjänsten att förflytta sig från rullstolen till sängen.

Hemsjukvård innefattar även råd och stöd samt olika förebyggande insatser för en god hälsa. Till exempel insatser för att förebygga fall, trycksår och undernäring. Hemsjukvård ingår när du bor i särskild boendeform. Du kan också få hjälp om du legat på sjukhus, bostadsanpassningsbidrag och hjälpmedel.

Du ansöker via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Om du är inlagd på sjukhus, och kommer att behöva stöd och hjälp när du skrivs ut, ska den ansvariga läkaren på sjukhuset, efter samtycke från dig, ta kontakt med vårdplaneringsteamet i kommunen.

När du har behov av insatser från både socialtjänsten och sjukvården ska det, om det behövs göras en gemensam planering för dina insatser.

Syftet med en gemensam plan är att det ska vara tydligt:

  • vilka insatser som du behöver
  • vilka insatser respektive socialtjänsten eller sjukvården ansvarar för
  • om det är någon annan som ska göra något
  • vem av socialtjänsten eller sjukvården som har övergripande ansvar för planen.

Det är du själv som ska ge ditt samtycke till att en sådan plan görs. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och du själv vill det.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att lämna in en skriftlig ansökan till kommunen. Du får ansökningsblanketten hos Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Du måste ha ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Fastighetsägaren måste ge sitt medgivande till att anpassningen får utföras innan din ansökan kan beviljas.

Bidrag ges inte om de föreslagna åtgärderna måste utföras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, exempelvis byggnadsteknisk brist, eftersatt underhåll, avsaknad/brist av grundläggande bostadsfunktion eller vid avvikelse från bygglagstiftningen.

Bidraget är till för att du som funktionshindrad ska kunna få ett självständigt liv i din egen bostad. Du kan inte få bidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar.

Bidraget kan ges för nödvändiga åtgärder, både i själva bostaden samt i anslutning till den. Bidrag ges inte om behovet kan tillgodoses genom lån av hjälpmedel från landsting eller kommun.

Bostadsanpassningsbidrag ges för att anpassa fasta funktioner inom och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt.

Exempel på vad bidraget kan användas till är:

  • Borttagning av tröskel
  • Ramp
  • Anpassning av badrum/kök
  • Montering av stödhandtag
  • Dörrautomatik
  • Trapphiss.

Om du blir missnöjd med beslutet angående din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter gör en individuell bedömning av ditt behov av hjälpmedel. Detta för att du ska kunna vara fortsatt aktiv i ditt dagliga liv och därmed kunna bibehålla/förbättra funktioner och förmågor.

Utprovning av hjälpmedel sker i hemmet. Hjälpmedel förskrivs som lån och behovet följs upp regelbundet.

Fel på hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din fysioterapeut/arbetsterapeut via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för bedömning av åtgärd. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Återlämning av hjälpmedel - vänligen notera den nya adressen

När du inte längre behöver ett hjälpmedel, eller när du flyttar från kommunen ska ditt hjälpmedel lämnas tillbaka väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.

Öppettider: Tisdag och torsdag 13.00 – 15.00
Ny besöksadress: Ambulansvägen 11, Simrishamn

Om du inte har möjlighet att själv återlämna hjälpmedel, kan vi hämta mot en avgift. Ring Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. 0414-81 90 00.

Det finns ett mobilt sjukvårdsteam i Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Skurup som kan erbjuda vård i hemmet i stället för på sjukhus.

Patienten i fokus
Teamet kan besöka sjuka och sköra patienter som har medicinska tillstånd som kan förebyggas, följas upp eller åtgärdas i hemmet. Syftet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan och önskar vårdas i hemmet i stället för på sjukhus.

Region Skåne ansvarar för teamet, som är tänkt att komplettera och förstärka den befintliga primärvården – i samverkan med kommunerna. Teamet bemannas av läkare, sjuksköterska, kurator och medicinsk sekreterare. Kommunerna bidrar med omsorgshandläggare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Mer information om Mobilt team närsjukvård (Vårdgivare Skånes webbplats) Mobila team närsjukvård - Vårdgivare Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök och hemsjukvårdsinsatser är avgiftsbelagda Öppnas i nytt fönster.. Om du har ett bestående behov av hjälpmedel är dessa kostnadsfria om du är skriven i vår kommun.

En administrativ avgift debiteras alltid och vid korttidslån av hjälpmedel debiteras även en skälig hyreskostnad.

Träning i hemmet debiteras enligt aktuell hemtjänsttaxa.

Avgifter Öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret