DISkussion om DIS

Idag hade vi besök av Maria Lindman och Anna Larka från Upphandlingsmyndigheten. Maria och Anna håller på med att ta fram en vägledning om Dynamiska Inköpssystem (DIS) som ska visa hur man praktiskt går tillväga när man arbetar i olika systemstöd och ge lärande exempel. I arbetet med detta ville de träffa olika kommuner som infört DIS, och där ingår till exempel Simrishamn och Kristianstad.

Ett dynamiskt inköpssystem både liknar och skiljer sig mot ett traditionellt ramavtal. De främsta skillnaderna är att det är möjligt att ansluta sig till ett DIS när som helst under avtalsperioderna, att det kan löpa under längre tid än fyra år, att nya avropsberättigade upphandlande myndigheter kan tillkomma under avtalstiden och att det inte får begränsas till ett visst antal leverantörer.

I Simrishamn har vi tre DIS på området tekniska konsulttjänster (Miljötekniska markundersökningar, Mark Planarbete och Mark- och exploateringsingenjörer). Dessa utformades av min tidigare kollega Stina Öberg, men på mötet med upphandlingsmyndigheten deltog min kollega Patricia Åberg som har genomfört en del avrop mot inköpssystemen.

På mötet gick vi igenom för- och nackdelar med DIS, hur vårt systemstöd ser ut och hanterar DIS, hur upphandlarsverige ska kunna använda DIS mer effektivt i framtiden och så vidare. När vi diskuterade för- och nackdelar var det främst ur ett internt verksamhetsperspektiv. När det gäller leverantörer tror jag att DIS nästan uteslutande innebär fördelar. Det underlättar för småföretagare och nyetablerade företag att delta i offentliga affärer, det främjar en god konkurrens och det innebär inte att man blir utestängd från en marknad i flera år till följd av en miss under upphandlingsprocessen – det är bara att rätta till misstaget och ansöka igen.

De flesta nackdelarna med DIS uppstår istället internt i organisationen. När man använder sig av DIS måste avrop göras med förnyad konkurrensutsättning, något som är tidskrävande och kanske inte alltid motiverat vid mindre konsultuppdrag. Det ställer också högre krav på avroparna som måste genomföra ett mer avancerat avrop än med ett rangordnat ramavtal – komplett med anbudsutvärdering, tilldelning och kontraktstecknande. Vidare finns det utvecklingsmöjligheter för de systemstöd som finns på marknaden, något som vi diskuterade särskilt under eftermiddagen.

Det ska bli intressant att följa Marias och Annas fortsatta arbete med DIS. Vårt bidrag blev främst att ge den lilla kommunens perspektiv på området, utifrån våra svårigheter och möjligheter. Hur underlättar vi för avropare, hur skulle ett optimalt IT-system hantera DIS-processen, hur skulle ett framtida stödmaterial från upphandlingsmyndigheten utformas och så vidare. Det blev en givande eftermiddag med flera nya insikter för båda parter. I Simrishamn tar vi med oss möjligheten att slå ihop flera små DIS till ett stort för att underlätta för leverantörerna vid kvalificeringen, att försöka flytta fler krav från fas 2 (avropet) till fas 1 (kvalificeringen) för att underlätta för avroparna samt att ta fram tydligare rutiner för hur verksamheterna ska genomföra avrop – till exempel genom mallar och rutinbeskrivningar i direktupphandlingsmodulen.