Upphandlingsfrukost med fokus Direktupphandling

Idag mellan 8.00 – 10.00 utbildar jag 30 anställda i kommunen i direktupphandling. Det är i samband med ett koncept vi kallar för Upphandlingsfrukost, där vi bjuder in för att prata kring något aktuellt ämne samtidigt som vi bjuder på frukostbulle och kaffe.

Att träffa och ta in tankar från de ute i verksamheterna är alltid viktigt, och en grund för att kunna utveckla kommunens inköpsverksamhet i rätt riktning. Agenda för dagen innehåller därför både presentation, praktiska exempel och diskussionsmöjlighet.

Direktupphandling är ett av de tre ben för inköp som vi arbetar mycket med att förenkla. Målet är att varje enskilt behov ska lyckas tillgodoses så att både verksamhetens och organisationens mål blir uppfyllda. Det kan handla om allt från avrop av en penna till upphandling av skolskjuts. Bilderna nedan visar hur vi jobbar för att förenkla inköpsprocessen för verksamheterna genom fokus på avtalsdatabas, direktupphandling och offentlig upphandling. Det är en väldigt förenklad bild av processen, men målet är att den ska vara tillräcklig för att alla som behöver köpa någonting i Simrishamns kommun ska kunna genomföra sitt inköp på ett korrekt och effektivt sätt.

Målet med att informera och utbilda i direktupphandling är att fler direktupphandlingar annonseras eller sker i konkurrens på andra sätt. Det är också viktigt att chefer och anställda får de verktyg som behövs för att direktupphandlingarna ska leda till att verksamhetens behov tillgodoses. Genom direktupphandlingsmodulen och mallarna som finns där försöker vi säkerställa att de viktigaste kommunövergripande kraven (till exempel på E-faktura, jämställdhetsarbete eller korrekt hantering av skatter och avgifter) blir tillgodosedda i varje direktupphandling, samtidigt som vi inte tar bort chefernas möjligheter att själv ställa krav på de varor och tjänster man anser sig behöva för att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Det är dialog det handlar om. Utan det kommer man ingenstans.