Gästinlägg, Praktik, Vecka 9

Hej!

Ny vecka och nya tag 😊

Denna vecka tillägnats till att lyfta hur Covid-19 påverkat den offentliga upphandlingen, under året som har gått men även framöver.

Sammanfattningsvis kan jag säga att pandemin både påverkat i en negativ och positiv bemärkelse.

Mycket grundar sig i vad verksamheterna haft för arbetsmetoder och vilken strategi som tillämpats när pandemin svepte över landet. Hur väl man kunnat ställa om och anpassa sig samt hur väl rustad kommunen och regionen faktiskt varit i sin krisberedskap.

Som ny i branschen och en pandemi som lamslog världen nästan halvvägs in i min utbildning har omställningen inte varit lika tydlig för mig, jämfört med hur de rutinerade i branschen upplevt det.

Med det sagt tyckte jag att det skulle vara intressant att se över pandemins effekt på offentlig upphandling. Vilka förändringar har arbetats fram och vad finns det att ta med sig vidare när vi lämnar pandemin bakom oss.

Jag sökte runt efter artiklar och information på de största upphandlings sidorna online för att få en överblick över förloppet. Det ledde mig fram till väldigt bra och tydlig information och gav en hel del reflektioner över pandemins intåg och påverkan.

Den offentlig upphandlingens påverkan och utmaningar efter Covid-19:s intåg
Min summering från SKL Kommentus är följande:

 • Temporära prisändringar
 • Förlängning av leveranstider med tillämpning av LOU:s bestämmelser om avtalsförändring
 • Upphandla på andra sätt än normen, till exempel genom påskyndande förfaranden eller förhandlande förfarande utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska
 • Leverantörer som verkat på den privata marknaden tar steget över till den stabila offentliga då marknaden, detta bidrar till ökade anbud i upphandlingarna
 • Den ökade konkurrensen bidrar till leverantörer känner sig pressade att lägga låga anbud vilket ökar risken för oseriösa anbud med kan bidra till fusk i faktureringen under avtalstiden som följd
 • Ännu en följd av den ökade konkurrensen är att avtalstvister och överprövningar kan komma att öka, vilket i sin tur leder till längre handläggningstider hos domstolarna
 • En positiv effekt av överprövningar och tvister är att det kommer att bidra till ökad rättspraxis i mer komplexa områden av LOU

Upphandlingsmyndigheten belyser offentlig upphandling under pandemin bland annat på detta sätt:

 • Pandemin öppnar för alternativen och har satt ljus på smarta och flexibla lösningar
 • Möjliggjort att ställa om till en mer hållbar strategi
 • Ändra arbetssätt och genomföra förändringar
 • Tackla hållbarhetsmål och samtidigt modernisera IT-infrastrukturen
 • Se över långsiktiga effekter för människor och miljö
 • Digitala transformationen intåg som skapar nya förutsättningar för hållbar utveckling

Brist på nödvändiga varor var ett hett samtalsämne förra året och både upphandlande verksamheter som leverantörer var hårt pressade att leverera resultat.

Varubristen som var närvarande i början av pandemin ledde till oförmånliga direktupphandlingar. Akuta köp gjorda av beställare utan koll på rutiner har lett till sämre villkor i avtalet. Den decentraliserade offentliga sektorn försvårade samordningen under pandemin. När istället en tid som denna skulle gynnas av gemensamma inköp med efterföljande resursfördelning var det offentliga sektorn inte tillräckligt samordnad.

Problemen mynnar även ut i att det varit svårt för leverantörerna att veta det faktiska behovet och med det har svårigheter att kunna matcha den faktiska efterfrågan.

Offentlig upphandling efter pandemin
Vi blickar framåt…

Som ni har läst hittills har utmaningarna varit många. Ingen hade kunnat förespå att vi i modern tid skulle få genomleva ett utbrott utan dess like. Det är svårt att greppa tag om hur pass påverkade vi är av detta. Trots alla svårigheter och kriser har pandemin verkligen satt in växeln för att innovation och handlingskraft. Det är det som branschen behöver fokusera på framöver. Det är viktigt att se alla lärdomar och ta med sig det framöver, för bättre samordning och krisberedskap i framtiden. För bättre offentlig upphandling i sin helhet.

En motion har lämnats in till riksdagen från Riksdagsledamot Hanna Westerén (S) gällande offentlig upphandling efter pandemin. Riksdagen har ställt sig bakom motionen att se över möjligheten att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för hur myndigheter kan ta “pandemins ekonomiska effekter för i övrigt välfungerande företag i offentlig upphandling i beaktande” och tillkännager detta för regeringen.

Ett utdrag från motiveringen i motionen kommer nedan:

“När företag är med och lägger anbud i offentlig upphandling redovisar man sina historiska resultat i termer av god ekonomi och ordning och reda i företaget, och så måste det vara om sund konkurrens ska råda. Den rådande pandemin medför dock att många företag som tidigare kunnat visa upp mycket goda ekonomiska resultat nu har minst ett år där sifforna är röda. När pandemin är över och kommande upphandlingar sker måste det finnas möjlighet att skaffa sig en samlad bild av företaget, med förståelse för pandemins effekter i ett i övrigt välfungerande företag”.
Hanna Westerén (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1432

Det ska bli intressant att se utvecklingen av denna motion. Det är något som kommer vara en viktig ståndpunkt för att kunna bevara en sund konkurrens framöver, som är en av de viktigaste pelare vi har inom den offentliga upphandlingen.

Pandemin har verkligen varit ett stort test för den offentliga sektorn och givetvis resten av näringslivet. Gränserna testas men framförallt soliditeten i verksamheten och hur pass föränderlig verksamheten är på kort tid.

Är verksamheten så pass mogen i sin inköpsfunktion och innovativ att den lätt kan ställa om och anpassa sig till rådande krav och behov? Är svaret ja på den frågan så kan pandemin mycket väl ha bidragit till en verksamhetsutveckling som annars skulle vara ett par år fram i tiden. Effekten blir att de verksamheter som varit anpassningsbara och kunnat växla upp med stöd av den bra strategi har modaniseras och rustas upp. Framförallt i de områden som annars inte hade uppmärksammats eller prioriterats på samma sätt.

Nu ges en möjlighet att se sina brister och tänka om, gör om gör rätt.

Nästa vecka återgår jag till det vanliga och ni får läsa ett inslag om min senaste vecka på praktiken

Ha det fint tills dess!

// Natalie

Källhänvisning:

https://data.riksdagen.se/fil/A89EB558-0391-4BE0-A74F-FFD31806F5D4

https://www.sklkommentus.se/aktuellt/bloggar/kommentusblogg/i-sparen-av-corona/

https://upphandling24.se/pandemin-oppnar-for-alternativen/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/trendens-2020/de-storsta-utmaningarna-med-upphandling-under-pandemin/