Yrkeshögskola Skåne Sydost

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Sydöstra Skånes kommuner Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad samarbetar i yrkeshögskolefrågor och på Campus Österlen koordineras detta arbete.

Händer håller om en grupp människor. Människorna är utskurna i papp.

Yrkeshögskola (YH) Skåne sydost är ett nätverk för delregional samordning av yrkeshögskoleutbildningar i sydöstra Skåne. YH Skåne sydost finns i Simrishamn.

Är jag behörig att söka till yrkeshögskola?
För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.
På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Vem tar hand om antagningen?
Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.
Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad är grundläggande behörighet?
För alla utbildningar gäller att du måste ha en grundläggande gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering.

Har jag rätt till studiestöd?
Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria.

På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en studerandeavgift.

På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Kolla alltid upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning.
Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) som är förlagda ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag läsa på distans?
Inom yrkeshögskolan går många utbildningar på distans. Det innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges.

Distansutbildningar finns både på heltid och deltid. Uppläggen kan se olika ut.

Många utbildningar har obligatoriska träffar, men de är då koncentrerade till en eller ett par tillfällen per termin. Andra är helt nätbaserade. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Distansutbildningarna är CSN-berättigade och ger YH-poäng precis som andra yrkeshögskoleutbildningar.

Vad är Satellitutbildning?
För att kunna erbjuda utbildningar på plats i Simrishamn genomförs flera av våra utbildningar i form av en Satellitutbildning.
En Satellitutbildning innebär att utbildningen genomförs i realtid på flera orter samtidigt.
Du deltar i undervisningen via direktsänd videolänk från orten där utbildningen bedrivs och kan ställa frågor direkt när undervisningen pågår.

Var finns YH Skåne sydost?
YH Skåne sydost finns i Simrishamn. Simrishamn är en tätort på Österlen i Skåne.
När du studerar hos oss finns det vid behov möjlighet att övernatta till självkostnadspris på något av våra hotell eller bed and breakfast. Du hittar mer information på vår sida om turism.

Vi har dock inte möjlighet att erbjuda några studentbostäder till våra studenter eller någon studentrabatt på våra hotell eller bed and breakfast.
Till Simrishamn går det dagligen både tåg och buss med avgångar varje timme.

Läs mer och se tidtabellen på Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vad är yrkeshögskola?
En yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå. Yrkeshögskoleutbildningar formas utifrån arbetsmarknadens behov tillsammans med branschföretag. En yrkeshögskoleutbildning blandar teori och praktik och är framtagen för att passa arbetsmarknadens behov.

Om yrkeshögskolan?
Campus Österlen koordinerar arbetet och representerar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad i yrkeshögskolefrågor. YH Skåne sydost bidrar till kompetensförsörjningen i sydöstra Skåne genom att skapa förutsättningar för ett relevant och brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar.
Yrkeshögskolan bildades i juli 2009 för att samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskole- eller universitetsutbildningar i samma utbildningsform. Kvalificerad yrkesutbildning som funnits sedan 1996 var en av flera eftergymnasiala utbildningar som inordnades i yrkeshögskolan.

Därutöver konverterades även påbyggnadsutbildningar, som tidigare var den del av den kommunala vuxenutbildningen, till yrkeshögskoleutbildningar. Innehåll och inriktning på utbildningar varierar över tid, och nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ner när behovet på arbetsmarknaden förändras.

Yrkeshögskoleutbildningar är 1-3 år långa. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas lärande i arbete, LIA. Om högskoleutbildningar ska vara forskningsanknutna och vila på vetenskapliga grunder, är yrkeshögskoleutbildningar mer yrkesinriktade och praktiska. Utbildningarna ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. De drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, som är aktiva i både planering och genomförande av utbildningarna.

Grundläggande behörighet:
För att söka en yrkeshögskoleutbildning behövs en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen).

Särskild behörighet kan krävas i till vissa utbildningar:
Det kan krävas vissa specifika gymnasiekurser för behörighet. Det kan krävas yrkeserfarenhet som är av speciell betydelse för utbildningen.

LIA = Lärande i arbete
25-30% av en yrkeshögskoleutbildning ska vara LIA = Lärande i arbetet och sker på en arbetsplats.
Syftet är att som student få möjlighet att använda det en lärt sig på sin utbildning direkt i arbetslivet.

På samma sätt tar studenten med sig det den lär sig på en arbetsplats tillbaka till utbildningen.

Under LIA:n kan viktiga kontakter knytas till potentiellt blivande arbetsgivare.

Utbildningen efterfrågas av arbetsgivare
Yrkeshögskolan erbjuder kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov.

Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens som utbildningen leder till är centralt för en yrkeshögskoleutbildning.

Cirka 25 %-30% av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd vilket gör att samarbete med arbetsgivare är en förutsättning för att kunna erbjuda studenter LIA-platser.

För att utbildningen ska bli så relevant som möjligt ska arbetsgivare vara med och forma hur utbildningen ska läggas upp.

Utbildningen varar mellan 1-3 år
Majoriteten av yrkeshögskoleutbildningar är 2 år men det finns kortare yrkeshögskoleutbildning som är 6 månader och längre på upp till 3 år.

Längden på utbildningen mäts i antal poäng.
En veckas studier motsvara 5 poäng.
200 yrkeshögskoleutbildningspoäng motsvarar 1 års heltidsstudier

Yrkeshögskoleexamen:
Kräver att utbildningen är minst 200 YH-poäng (1 år)

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen:
Kräver att utbildningen är minst 400 KY-poäng (2 år)
Minst 25% ska vara LIA (lärande i arbete)
Examensarbete ska ingå.

Varför ska du som arbetsgivare engagera dig i yrkeshögskolan?
Av arbetslivet för arbetslivet.
Tillgång till yrkeshögskoleutbildningar kan spela en viktig roll för den framtida kompetensförsörjningen i våra kommuner.

Yrkeshögskolan finns för att kompetensbrist hämmar svensk tillväxt. Svenska företags möjlighet att växa och utvecklas har ett tydligt samband med rätt kompetens. På samma sätt är kvalitet i välfärdssektorn helt beroende av den yrkeskompetens som finns att tillgå. Yrkeshögskolan vill med avstamp i arbetslivet egen uppfattning om sina behov minska avståndet mellan utbildning och jobb.

Yrkeshögskolan tar sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll för både före, under och efter utbildningarna.

Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.

Genom att ta emot studenter på LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att lära känna personer inför eventuell anställning.

2019 hade 93% av de som läst en yrkeshögskoleutbildning arbete året efter examen. 71% av dessa hade arbete som överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen.

Vill du bli högskolans samarbetspartner?
Sydöstra Skåne har marginellt med yrkeshögskoleutbildningar. Vi gör nu därför gemensam sak i våra kommuner Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad för att öka tillgången. Vi vill aktivt verka för att hitta möjligheter för de arbetsgivare och branscher inom våra kommuner som har svårigheter att rekrytera den kompetens de efterfrågar.

Med hjälp av en gemensam omvärldsanalys, analys av bristyrken och kontakter med företag samt kontakter med blivande studerande vill vi skapa underlag för att kunna förlägga yrkeshögskoleutbildningar hos oss i området. I vårt samarbete ingår representanter från näringsliv och utbildning inom samtliga kommuner.
Campus Österlen har uppdraget att samordna arbetet med yrkeshögskoleutbildningen i sydöstra Skåne.

Kontakta oss gärna för att diskutera eventuella utbildningsmöjligheter och hur vi skulle kunna samverka.

Campus Österlen har uppdraget att samordna arbetet med yrkeshögskoleutbildningen i sydöstra Skåne.
Kontakta oss gärna för att diskutera eventuella utbildningsmöjligheter och hur vi skulle kunna samverka.

Vad är en yrkeshögskola
Campus Österlen koordinerar arbetet och representerar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad i yrkeshögskolefrågor. YH Skåne sydost bidrar till kompetensförsörjningen i sydöstra Skåne genom att skapa förutsättningar för ett relevant och brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar.

Bristyrke i sydöstra Skåne?
”Region Skåne utlyser medel för utveckling av YH-utbildningar som möter den regionala arbetsmarknadens behov utifrån genomförd regional respons på MYH:s nationella områdesanalyser (läs mer).

Ett ändamålsenligt och väldimensionerat utbildningssystem möjliggör arbetsgivares tillgång på rätt kompetens och får skånska företag att växa och bli konkurrenskraftiga. När arbetslösheten ökar är det viktigt att stärka upp utbildningssektorn för att rusta individer för inträde och omställning på arbetsmarknaden”. (Yhis nyhetsbrev 2020-11-27)

”Vi vill förtydliga att som anordnare kan ni inte ansöka om medel. Dessa fördelas till Skånes fyra hörnstrukturer för YH. Delregionerna har sedan till uppdrag att stötta ansökningsprocesser i respektive hörn av Skåne, för att möta den regionala arbetsmarknadens behov utifrån genomförd regional respons på MYH:s nationella områdesanalyser”. (Yhis nyhetsbrev 2020-12-02)”

Vilka samarbetar vi med?
Samarbetet med arbetslivet är viktigt för att stärka och utveckla yrkeshögskoleutbildningar i sydöstra Skåne. Delregionen blir en stark aktör inom detta utbildningsområde både i ett långt och i ett kortsiktigt perspektiv.
Representanter från skola och näringsliv finns från varje kommun.
Om du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare vill ha kontakt med YH Skåne sydost kontaktar du Campus Österlen som samordnar arbetet med yrkeshögskolan i sydöstra Skåne.

I YH Skåne sydost ingår följande kommunrepresentanter.
Simrishamns kommun
Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Larkin
charlotte.larkin@simrishamn.se

Näringslivsutvecklare
Lars Persson
lars.persson@simrishamn.se

Sjöbo kommun
Tillväxtchef
www.sjobo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomelilla kommun
Skolchef och näringslivschef
www.tomelilla.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ystads kommun
Verksamhetschef Vuxenutbildning och marknads- och näringslivschef
www.ystad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildningen
Kontakt med vuxenutbildningen, både kommunal vuxenutbildning och Campus Österlen.

Direktnummer till våra studie- och yrkesvägledare:

Charlotte Larkin: 0414-81 95 41
Emmelie Sköld: 0414-81 95 48
Fredsdalsgatan 7, 272 35, Simrishamn
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret