Ekonomi

Här hittar du svar på dina frågor som rör kommunens ekonomi, såsom frågor om budget, skatt, taxor, delårsbokslut och årsredovisning. Du kan också läsa mer om kommunens stiftelser.

Stämpel

Postadress
Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn

E-faktura
Enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling är alla leverantörer till kommunen skyldiga att skicka elektroniska fakturor, med få undantag. Mer information om hur du (kostnadsfritt) kan göra detta hittar du här: (länk till sidan om e-faktura)

Organisationsnummer
212000-0969

VAT-nummer
SE212000096901

Autogiroblankett
Blankett som kan användas för att anmäla autogiro: Autogiroblankett Word, 42.7 kB.

Bankgironummer för inbetalningar
Kommunen har flera bankgiron beroende på vad inbetalningen avser. Inom verksamheter där antalet fakturor är omfattande används system med OCR. OCR (Optical Character Reading) är en nummerserie som används för att vårt kundfakturasystem ska veta vem som har betalat en viss räkning. Betalningar med OCR-nummer möjliggör automatisk registrering utan manuell hantering.

Simrishamns kommun (BG): 591-6580

Simrishamns kommun (BG OCR): 5009-4606 (Till exempel barnomsorg och äldreomsorg)

Vatten och avlopp (BG OCR): 5512-9258

IBAN och BIC
När det gäller utlandsbetalningar används IBAN och BIC.

IBAN: SE08 8000 0831 3952 4127 4108
BIC: SWEDSESS

Betalningsvillkor leverantör
Fakturadag + 30 dagar

Betalningsvillkor kund
Fakturadag + 30 dagar

Stiftelsen Augusta Östbergs minne

Redan år 1912 hade Yngve Östberg, vars namn är välbekant i Simrishamn (bland annat har den stora genomfartsgatan Yngve Östbergs väg uppkallats efter honom) bestämt, att hans fastighet vid Rådmansgatan efter hans död skulle överlämnas till staden. Hans tanke var att i fastigheten inreda ett antal lägenheter för att skapa ett hem särskilt för äldre kvinnor i små förhållanden även i mån av utrymme åt andra ur pouvres honteux som behövde en lugn och fridfull vrå för att värdigt åldras. Genom namnet ”Augusta Östbergs minne” ville han hedra sin år 1906 avlidna moder. Fastigheten är idag såld och avkastningen på kapitalet används för att göra tillvaron bättre för de som har det svårt i Simrishamns kommun.

Ansökan om bidrag: Utdelning sker en gång per år i december månad till personer boende inom Simrishamns kommun i behov av understöd. Särskild ansökningsblankett rekvireras från kommunen. Ansökan om bidrag skickas till Stiftelsen Augusta Östbergs minne, c/o Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Yngve Östbergs fond

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

"Enligt testamente från 1912 ska min kvarlåtenskap tillfalla Simrishamns stad och under benämning 'Yngve Östbergs donation' bilda en stående fond, vars kapital framgent orubbat förräntas. Avkastningen ska användas för det eller de ändamål i och för staden som Stadsfullmäktige beslutar."

Skulpturen Cimbris av Ulla Viotti, Bergengrenska trädgården och Museiträdgården är några av de ändamål som fonden lämnat bidrag till.

Ansökningar om bidrag skickas till Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Kivik-Vitemölla fond

Fonden, som uppkommit genom överskott av de medel som blivit insända för understödjande av de genom stormen den 16-20 oktober 1898 nödlidande fiskare i Kivik och Vitemölla, har till ändamål att lämna bidrag åt:

a) fattiga å nämnda fiskelägen boende fiskare, som utan sitt förvållande genom olyckshändelse på havet eller annan sjöskada bragts i nöd,

b) avlidna fiskares i fattiga omständigheter varande änkor och oförsörjda barn,

c) sjöräddning vid ovannämnda kust.

Bidrag har under de senaste åren lämnats till Sjöräddningsstationen i Kivik. Ansökningar om bidrag skickas till Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Johanna och Per Mårtenssons minnesfond

Enligt gåvobrev från 1942 bildades en fond benämnd Johanna och Per Mårtenssons minnesfond.

"Till hugfästande av minnet efter våra kära föräldrar Köpmannen Per Mårtensson och Johanna Mårtensson erbjuder vi (Theresia Mårtensson och Oscar Mårtensson) härmed Stiby kommun en gåva bestående av 50 aktier i Sveriges Litografiska Tryckeri samt 50 aktier i AB Svenska Gasaccumulator. Fondens disponibla avkastning ska tas i anspråk för hemsysterverksamhet i Stiby kommun. Under vissa förutsättningar får avkastningen efter behovsprövning även användas till bidrag åt sjuka personer för sjukhusvård eller läkarbehandling."

Ansökan om bidrag kan göras av dem som bor inom f.d. Stiby kommun och har det svårt och skickas till Stiftelsen Johanna och Per Mårtenssons minnesfond, c/o Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn. Utdelning från Stiftelsen sker under november eller december månad.

Stiftelsen Sociala Samfonden

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Denna fond bildades 1980 genom sammanslagning av 46 donationsfonder med socialt ändamål. Fondens geografiska användningsområde utgörs av Simrishamns kommun.

Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Utdelning ska ske till behövande eller organisationer för verksamhet bland behövande. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med skattemedel.

Ansökan om bidrag kan göras av den som är bosatt i Simrishamns kommun, skickas till Simrishamns kommun, Socialförvaltningen, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Skolans Samfond

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Fonden bildades genom sammanslagning av 14 skolfonder. Utdelningen ska användas till förmån för elever vid kommunens skolväsende företrädesvis för

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
  • Stipendium för fortsatt utbildning
  • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m.m.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med skattemedel.

Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämnden. Ansökan skickas till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen 13:e novemberfonden

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Fonden har uppkommit genom överskott av medel, vilka blivit insamlade för understödjande av genom stormen den 13 november 1872 nödlidande kustborna i sydöstra delen av Kristianstads län. Fonden har till ändamål att efter angelägenhetsgrad lämna bidrag till obemedlade, som utan sitt förvållande genom olyckshändelse på sjön eller annan sjöskada bragts i nöd eller lämna bidrag till Sjöräddningen.

Bidrag har de senaste åren lämnats till Sjöräddningssällskapet, RS Skillinge. Ansökan skickas till Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Justus Ingemanssons fond

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Enligt testamente från år 1965, ska en fond bildas benämnd ”Justus Ingemanssons fond”. Avkastningen ska användas till stipendier åt en eller flera begåvade elever från Borrby församling.

Ansökan om bidrag skickas till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Annons årligen i Ystads allehanda.

Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Enligt testamente från år 1994 ska avkastningen årligen utdelas i form av stipendium för eftergymnasial högskoleutbildning (ej vuxenutbildning) till skolungdomar från Borrby församling.

Ansökan om bidrag skickas till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Annons årligen i Ystads allehanda.

Montans donationsstiftelse

Stiftelsen A F Montans Donationsfond ger bidrag till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner. Personer med funktionshinder prioriteras. Ansökningar ska vara inne senast 30 november. Utdelning sker i december månad. Stiftelsen förvaltar en skogsfastighet i Attusa, som 1888 genom en donation skänktes av länsman A. F. Montan. Montan skänkte även 5 000 kr för att uppföra en fattigstuga. Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps dåvarande kommuner tackade ja till gåvan och beslöt att gemensamt bygga en fattigstuga. Stugan, som i enlighet med donationsbrevet byggdes på fastigheten, användes fram till 1934. Byggnaderna revs 1935 och skog planterades.

Avkastningen av donationen kan årligen utdelas till behövande inom Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps förutvarande kommuner.

Ansökan om bidrag skickas till Anders Johnsson, Stockebodavägen 16, 272 97 Gärsnäs.

Stiftelsen Sten Folke Ulfstrands minnesfond

Förvaltas av kommunstyrelsen i Simrishamns kommun.

Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen ska utdelas till elever med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Simrishamns kommun, men även till elever som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp samt till elever som visat gott kamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation.

Ansökan om bidrag skickas till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 272 80 Simrishamn.

Mer om våra stiftelser

Under länsstyrelsens gemensamma stiftelsedatabas finns ytterligare information om stiftelserna Länk till annan webbplats..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret