Föreningsbidrag

Vår ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela olika former av bidrag inom vår kommun.

Förstoringsglas som ligger ovanpå en miniräknare.

Vem kan söka bidrag?

Följande kategorier har rätt att söka att söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden:

 • Föreningar som är bidragsberättigade i Simrishamns kommun
 • Kulturverksamheter med säte i Simrishamns kommun som får verksamhetsstöd från Region Skåne
 • Studieförbund som via Statistiska Centralbyrån kan redovisa deltagartimmar och studietimmar i Simrishamns kommun

Så söker du bidrag

Bidrag söks i vår självservicetjänst Interbook Go:

Sök föreningsbidrag (ibgo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du glömt föreningens lösenord till självservicetjänsten Interbook Go?
Gå in på Interbook Go:s hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet.

Har din förening inga inloggningsuppgifter?
Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank-/plusgirokonto och liknande.

Du hittar alla våra självservicetjänster på vår sida:

Självservice Simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur föreningar blir berättigade bidrag och om vilka bidrag som kan sökas av vilka föreningar.

Kriterier för bidrag

Vad betyder det att vara en bidragsberättigad förening?

Att vara en bidragsberättigad förening innebär att:

 • föreningen har rätt att ansöka om bidrag i enlighet med Simrishamns kommuns regler för föreningsbidrag.
 • att föreningen får boka och hyra kommunala lokaler till föreningstaxa.

Beslut om en förening ska ges bidragsberättigande fattas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen. För att ansöka om bidragsberättigande ska föreningen först registrera sig i Simrishamns kommuns föreningsregister.

Kriterier för föreningsregistrering i Simrishamns kommun

 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, antagna stadgar, årsmöte och vara öppen för alla.
 • Föreningen ska vara uppbyggd på ideell grund.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt plus- eller bankgiro.
 • Föreningen ska ta ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet.
 • Föreningen ska synliggöra sin verksamhet utåt, till exempel med hemsida och sociala medier.

Bidragsberättigade föreningar

En förening som vill ansöka om att bli bidragsberättigad ska uppfylla följande kriterier:

 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, antagna stadgar, årliga styrelsemöten och vara öppen för alla.
 • Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen ska vara uppbyggd på ideell grund.
 • Föreningen ska årligen redovisa antalet aktiva medlemmar.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt plus- eller bankgiro.
 • Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i Simrishamns kommun.
 • Föreningen ska ta ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid föreningens årsmöte.
 • Föreningen ska synliggöra sin verksamhet utåt, till exempel med hemsida och sociala medier.

Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:

 • Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling, sexuellt ofredande, och användande av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, med mera (ANDT).
 • Kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med barn.
 • På begäran kunna redogöra för sina rutiner och sitt arbete för barnkonventionen.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Föreningens bidragsberättigande behöver uppdateras varje år

Observera att en förening som beviljats bidragsberättigande inte behåller detta berättigande från ett år till nästa per automatik.

För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år.
 • Reviderad årsredovisning/Årsbokslut
 • Verksamhetsplan för kommande år.
 • Ekonomisk redovisning.
 • Medlemsantal, fördelat på ålder (0–20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män).

Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar.

Föreningen har skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Simrishamns kommuns föreningsregister, Interbook Go. Föreningen ska även delta i sammankomster som initierats av Simrishamns kommun samt på begäran kunna intyga att ovan beskrivna kriterier för bidragsberättigande uppfylls.

Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan åberopande handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång. Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter eller som av någon orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet.

En förening som inte uppfyller dessa kriterier kan komma att fråntas sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten inlämnats.

Efterfrågade föreningshandlingar ska årligen ha inlämnats till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 juni. Aktuella föreningshandlingar skickas till kontakt@simrishamn.se. Alternativt inlämnas till Kontakt Simrishamn, besöksadress Stadshuset, Stortorget 1, Simrishamn.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Följande kategorier kan söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden i Simrishamns kommun:

Föreningskategorier

Idrottsföreningar
Föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av Riksidrottsförbundet. Föreningen ska vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun.

Kulturföreningar
Föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, till exempel litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och föreningar inom scenkonst eller musik. Föreningen ska vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun.

Sociala föreningar
Föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet. Föreningen ska vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun.

Pensionärsföreningar
Föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och aktivt främja äldres intressen. Föreningen ska vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun.

Övriga idrotts- och friluftsföreningar
Föreningar som utövar idrott eller friluftsaktiviteter och som inte är godkända av eller medlemmar i riksidrottsförbundet. Föreningen ska vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun.

Studieförbund och kulturverksamheter med verksamhetsstöd från Region Skåne [som inte går under beteckningen ”bidragsberättigad förening”]

Studieförbund
Studieförbundet behöver inte vara politiskt och religiöst obundet. Studieförbundet ska verka och/eller rikta sin verksamhet till invånarna i Simrishamns kommun. Studieförbundet behöver inte vara en bidragsberättigad förening för att kunna söka studieförbundsbidrag i Simrishamns kommun.

Kulturverksamheter med regionalt verksamhetsstöd
Kulturverksamheter med säte i Simrishamns kommun som uppbär verksamhetsstöd från Region Skåne. Sökande i denna kategori behöver inte vara en bidragsberättigad förening för att kunna söka bidrag i Simrishamns kommun.

Typer av bidrag

Arrangörsbidrag för kulturföreningar (15 februari)

Detta bidrag kan enbart sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin kulturföreningar.

Syftet med arrangörsbidrag för kulturföreningar
Syftet med bidraget till kulturarrangemang är att stödja ett rikt och allsidigt utbud av kulturprogram i Simrishamns kommun som är öppet för kommunens medlemmar.

Kriterier

 • Bidraget kan sökas av ideella kulturföreningar som ordnar offentliga program med kulturellt innehåll som huvudsakligen riktar sig till Simrishamns kommuns medlemmar.
 • Det kan röra sig om enstaka kulturarrangemang eller en serie av kulturarrangemang.
 • Med kulturellt innehåll menas konstnärliga uttryck inom bland annat musik, dans, teater, konst, litteratur, film, föreläsning och verksamhet inom kulturarv.
 • Arrangemanget ska vara utåtriktat och offentligt och öppet för alla.

Information
Sista ansökningsdag är 15 februari. Arrangörsbidrag för kulturföreningar söks och beviljas per kalenderår. Bidraget behandlas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och en förslagsfördelning görs efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel. Slutgiltigt beslut gällande fördelning fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget kan beviljas till bidragsberättigade kulturföreningar för verksamhet som uppfyller bidragets syfte. Arrangemanget ska ha ett kulturellt innehåll för att vara bidragsberättigat. För bedömning av det kulturella innehållet är de vid var tid gällande nationella kulturpolitiska målen vägledande.

Ett eventuellt avslag på ansökan behöver inte innebära att arrangemanget eller projektet är mindre betydelsefullt.

Kulturbidraget är avsett som en delfinansiering av kulturarrangemanget. Kultur- och fritidsnämnden bedömer storleken på bidraget på grundval av det kulturella värdet av arrangemanget, intäkternas storlek och uppgivna kostnader.

Bidragsberättigade kostnader är exempelvis arvoden och gager (inklusive sociala avgifter), resor, traktamenten, information, lokalhyra, hyra för utrustning och liknande.

Till redovisningen ska bifogas:

 • Stadgar, bolagsordning eller motsvarande
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse

Arrangörsbidrag för kulturföreningar ges inte till:

 • Verksamheter i kommunal, regional eller statlig regi.
 • Projekt och arrangemang med religiös eller politisk inriktning.
 • Projekt och arrangemang med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Interna medlemsarrangemang och möten.
 • Stödgalor och andra projekt för välgörande ändamål.
 • Studiecirklar och skolprojekt.
 • Förtäring till publik eller besökare.
 • Inköp av inventarier.

Bidragets storlek
Total bidragssumma att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Här söks bidraget
För att ansökan ska vara giltig ska bidraget enbart sökas via Simrishamns kommuns system Interbook Go. Länk till Interbook Go finns här (ibgo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lösenord till Interbook Go
Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet. Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är föreningens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Verksamhetsstöd för kulturverksamheter (15 februari)

Detta bidrag kan enbart sökas av kulturverksamheter som får verksamhetsstöd från Region Skåne.

Vem kan söka verksamhetsstöd för kulturverksamheter?
Kulturverksamheter med säte i Simrishamns kommun som får verksamhetsstöd från Region Skåne kan söka verksamhetsstöd för kulturverksamheter.

Kriterier
Kulturverksamheten ska:

 • uppbära verksamhetsstöd från Region Skåne och bedriva en etablerad och kontinuerlig verksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse.
 • ha en tydlig förankring i Simrishamns kommun.
 • ha ett bank- eller plusgiro.
 • vara etablerad med en planerad och dokumenterad verksamhet.
 • driva kulturverksamhet som riktar sig till publik.
 • arrangera ett flertal offentliga kulturarrangemang under ett år.

Information
Sista ansökningsdag är 15 februari. Verksamhetsstöd för kulturverksamheter med säte i Simrishamns kommun som får verksamhetsstöd från Region Skåne söks och beviljas per kalenderår. Bidraget behandlas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och en förslagsfördelning görs efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel. Slutgiltigt beslut gällande fördelning fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Till redovisningen ska bifogas:

 • Stadgar, bolagsordning eller motsvarande
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse

Bidragets storlek
Total bidragssumma att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Här söks bidraget
För att ansökan ska vara giltig ska bidraget enbart sökas via Simrishamns kommuns system Interbook Go. Länk till Interbook Go finns här (ibgo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lösenord till Interbook Go
Har du glömt kulturverksamhetens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in kulturverksamhetens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet. Har din kulturverksamhet inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är kulturverksamhetens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Följande stöd från Region Skåne räknas inte som verksamhetsstöd för kulturverksamheter:
Produktionsstöd, utvecklingsstöd, stöd till biblioteksutveckling, stöd till nationella minoriteter, särskilda utlysningar, utvecklingsmedel inom prioriterade områden eller verksamhetsstöd för studieförbund (studieförbund ansöker i stället om studieförbundsbidrag).

Lokalt aktivitetsbidrag (25 februari och 25 augusti)

Detta bidrag kan enbart sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin idrottsföreningar.

Den 1 juli 2023 infördes nya LOK-stödsregler. Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Förändrat LOK-stöd
• 20 deltagare per ledare.
• Ingen övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.
• Kravet på 60 minuter är sänkt till 45 minuter.
• Inget krav på gemensam samling och avslutning.
• Minst 3 deltagare samtidigt om minst 45 minuter.

Syftet med det lokala aktivitetsbidraget
Bidraget avser att stödja föreningars arbete med barn- och ungdomsverksamheter och personer med funktionsnedsättning samt stimulera till ett ökat antal aktivitetstillfällen för dessa grupper. Bidraget är anslutet till och ska komplettera det statliga lokala aktivitetsbidraget. Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt lokalt aktivitetsbidrag, som du kan läsa mer om här:

Riksidrottsförbundet har infört nya kriterier för lokalt aktivitetsbidrag (rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Simrishamns kommuns lokala aktivitetsstöd matchar dessa.

Lokalt aktivitetsbidrag söks från och med 2023 direkt via Interbook Go (ibgo.se) Länk till annan webbplats..

Tider för ansökan och redovisningsperioder:


Närvaroredovisning

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras på deltagare och ledare. Kortet ska även innehålla föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och kön. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Kriterier

 • Föreningen uppfyller kraven för bidragsberättigande.
 • Föreningen ingår i kategorin idrottsföreningar.
 • Föreningen har sitt säte och bedriver verksamhet i Simrishamns kommun.
 • Bidraget beviljas inte till föreningar som fått annat kommunalt bidrag för samma verksamhet under året.
 • Bidraget gäller planerad verksamhet som föreningen anordnar för barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade deltagare och ledare.

Med bidragsberättigad sammankomst menas:

 • En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare per ledare.
 • Ingen övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.
 • En sammankomst ska vara ledarledd i föreningens regi och pågå minst 45 minuter av minst 3 deltagare under tidsperioden av en gruppaktivitet (ej krav på gemensam samling eller avslutning som tidigare).
 • För varje godkänd sammankomst utgår ett ledarstöd på 20 kr.
 • För sammankomster med fler än en ledare utgår ett extra ledarstöd på 5 kr.

Med deltagare menas:

 • Ska vara mellan 7 och 25 år.
 • Deltagare med funktionsnedsättning får vara 7 år och upp till hur gammal som helst.
 • Deltagaren ska vara medlem i er förening.
 • För varje deltagare som är med på aktiviteten får föreningen ett bidrag (2,50 kr -7,50 kr beroende på deltagarens ålder och antal deltagartillfällen per vecka). Se tabell längst ned på Riksidrottsförbundets webbsida om delatagstöd (rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Deltagare som är 7 – 9 år får bidrag för högst 3 gånger per vecka.
 • Deltagare som är 10 – 25 år får bidrag för högst 5 gånger per vecka.
 • För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för deltagare 10–25 år.
 • Unga ledare: Ledare som är 13 – 25 år får samma bidrag som en deltagare som är 13 – 25 år.

Lokalt aktivitetsbidrag utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för.

Med ledare menas:

 • Lägst 13 år.
 • 1 ledare på max 20 deltagare.
 • Medlem i någon förening inom Riksidrottsförbundet.

Villkor
Ansökan görs på blankett och undertecknas av firmatecknare som utsetts av föreningens styrelse. Tillsammans med ansökan ska föreningen bifoga protokoll från senaste årsmöte, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse.

Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet där ledaren ska vara utsedd av föreningen. Sammankomsten ska omfatta minst 3 deltagare, utöver ledare. Bidrag utgår för max 20 deltagare per ledare. Sammankomsten ska pågå minst 45 minuter och behöver inte innehålla gemensam samling och avslutning.

I övrigt gäller bestämmelser i enlighet med den statliga delen av lokala aktivitetsstödet. Aktiviteter som fått bidrag för studiecirkelsammankomster är inte berättigade till lokalt aktivitetsbidrag.

Vem kan söka?
Föreningar som har sitt säte i Simrishamns kommun och bedriver verksamhet i Simrishamns kommun. Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7–25 år som aktivt deltar i föreningens verksamhet. Ledare i åldern 13–25 år är också bidragsberättigade. En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.

Närvaroredovisning
Vid varje sammankomst ska närvaron fyllas i (förvaras i minst 10 år) på deltagare och ledare. Föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och kön ska finnas med i redovisningen. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Granskning och kontroll
Kultur- och fritidsförvaltningen kan kontrollera att föreningens uppgifter stämmer. Om föreningen lämnar oriktiga uppgifter eller inte lämnat begärda handlingar kan föreningens ansökan avslås.

Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening stängs av från bidrag. Även återbetalning kan krävas.

Så görs ansökan
Ansökan görs via blankett som finns på kommunens hemsida. Kompletta föreningshandlingar (protokoll från senaste årsmöte, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse) är en förutsättning för att kunna göra bidragsansökan.

Ansökan diarieförs och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller ej.

Utbetalning
Utbetalning sker till ett föreningstecknat plus- eller bankgirokonto. Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod.

Om det, när det lokala aktivitetsbidragsåret är avslutat, finns pengar kvar i potten gör Riksidrottsförbundet en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt lokalt aktivitetsbidrag under året.

Fyllnadsutbetalning är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit medel kvar i lokalt aktivitetsbidrags-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det ordinarie lokala aktivitetsbidraget har fördelats.

Bidragsstorlek fastställs varje år inom ramen för beviljat anslag.

Uppföljning
Utbetalning till föreningar uttagna för kontroll – om din förenings lokala aktivitetsbidragsansökan har tagits ut för kontroll sker eventuell utbetalning först när kontrollärendet är slutfört.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 SIMRISHAMN

Studieförbundsbidrag (15 maj)

Detta bidrag kan enbart sökas av studieförbund.

Vem kan söka studieförbundsstöd?
Studieförbund som har inrapporterade timmar i Statistiska Centralbyråns studieförbundsregister rörande verksamhet i Simrishamns kommun kan söka studieförbundsbidrag.

Information
Observera att Simrishamns kommun inte har någon ansökningsblankett i Interbook Go för studieförbundsbidrag, då fördelning av bidrag görs utifrån respektive studieförbunds inrapporterade timmar i Statistiska Centralbyråns studieförbundsregister. Aktuella uppgifter hämtas direkt från Statistiska Centralbyråns studieförbundsregister av Simrishamns kommun.

Vad behövs för att få en utbetalning av Simrishamns kommun?
För att utbetalning av studieförbundsbidrag ska kunna göras önskar Simrishamns kommun i stället att följande aktuella studieförbundshandlingar årligen lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 maj:

 • Årsmötesprotokoll
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsberättelse

Sista dag att inkomma med aktuella handlingar är 15 maj. Observera att bidragen betalas ut i maj/juni till de studieförbund som inkommit med aktuella handlingar.

Bidragets storlek
Total bidragssumma att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

 

Utsmyckningsersättning för byalag och intresseföreningar

Ersättningen hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Du hittar all information om hur du ansöker på vår sida:

Utsmyckningsersättning

Bidrag för alla bidragsberättigade föreningar

Föreningsbidrag inom socialt område (15 mars)

Detta bidrag kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Syftet med föreningsbidrag inom socialt område

Bidraget avser att stödja föreningar/organisationer/företag med verksamhet inom det sociala området. Bedömningen av ansökan görs utifrån behovet av föreningens verksamhet i relation till kommunfullmäktiges mål samt budget för ansökningsperioden.

Kriterier

 • Föreningsbidrag inom socialt område kan, förutom av bidragsberättigade sociala och pensionärsföreningar, även sökas av organisationer där verksamheten når Simrishamns kommuns invånare.
 • Bidraget utgår inte till verksamhet vars service uppenbart tillgodoses av kommunen eller annan huvudman.
 • Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde, vilka framgår av socialtjänstlagen kap 5.
 • Föreningen/organisationen ska vara verksam i kommunen och/eller bedriva ett nationellt arbete som gagnar kommunens invånare.
 • Verksamheten ska avse ett förebyggande eller kvalificerat stöd till grupper eller individer.

Information
Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag inom socialt område är den 15 mars. Bidraget behandlas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och en förslagsfördelning görs efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel. Slutgiltigt beslut gällande fördelning fattas av kultur- och fritidsnämnden.

 • Bidraget beviljas inte till föreningar/organisationer/företag som fått annat kommunalt bidrag för samma verksamhet under året.
 • I ansökan ska planering och förutsättningar avseende ekonomi, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande beskrivas.
 • Bedömningen av ansökan görs utifrån behovet av föreningens verksamhet i relation till kommunfullmäktiges mål samt budget för ansökningsperioden.

Bidragets storlek
Total bidragssumman att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Här söks bidraget

För att ansökan ska vara giltig ska bidraget enbart sökas via Simrishamns kommuns system Interbook Go. Länk till Interbook Go finns här (ibgo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lösenord till Interbook Go
Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet. Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är föreningens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Detta bidrag kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Syftet med driftbidrag för egen anläggning eller hyrd lokal

Bidraget ska underlätta för föreningar som äger lokaler/anläggningar eller för den förening som hyr lokaler/anläggningar med långtidskontrakt om minst tre år och där inte likvärdiga kommunala alternativ kan erbjudas.

Kriterier

 • Med lokal avses lokal som långsiktigt möjliggör och genererar kulturverksamhet, idrottsaktiviteter eller spontanidrott och är till för skapande, lek, träning eller tävling.
 • Med anläggning menas ytor med möjlighet till idrotts- eller kulturaktivitet. Den ska ge planerade eller spontana lek-, skapande-, tränings- eller tävlingsaktiviteter av bestående karaktär inom idrott eller kultur.
 • Bidrag ges till lokaler/anläggningar som används för kontinuerligt bruk oavsett om föreningen äger eller hyr lokalen eller anläggningen.
 • Driftbidrag kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen.

Följande kostnader är bidragsgrundande

 • Arrende
 • Värme och el
 • Vatten och avlopp
 • Sotning
 • Sophämtning
 • Fastighetsförsäkring
 • Internetuppkoppling
 • Räntor för anläggnings- eller lokallån
 • Varm-/kallhyra
 • Larm tillhörande fastighet

Fakturaunderlag ska bifogas som bilagor i ansökan till samtliga bidragsgrundande kostnader som föreningen ansöker om driftbidrag för.

Förbrukningsvaror är inte godkända bidragsgrundande kostnader.

Information
Sista ansökningsdatum för driftbidrag är den 15 april. Bidraget behandlas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och en förslagsfördelning görs efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel. Slutgiltigt beslut gällande fördelning beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

 • Lokalbidrag beviljas endast till lokaler/anläggningar som bedömts som lämpliga för föreningens verksamhet.
 • Grundprincipen är att så långt som möjligt utnyttja kommunens befintliga och gemensamma lokaler/anläggningar.
 • Vid ansökning ska fakturor för bidragsgrundande kostnader bifogas.
 • Eventuella intäkter för uthyrning av lokalen ska redovisas i ansökan. Vid uthyrning av lokal/anläggning dras 25 % av hyresintäkten som överstiger 60 000 kr bort från driftskostnaderna som utgör bidragsunderlaget.
 • Hyr föreningen ut lokalen till annan bidragsberättigad förening kan denna förening inte söka driftbidrag för sin hyreskostnad i enlighet med dessa bidragsbestämmelser. Detta då enbart en förening kan ansöka om bidrag för respektive lokal.

Fördelning

 • Driftbidrag ges för godkända (bidragsgrundande) kostnader och beräknas efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
 • Vid beräkning av driftbidraget ska anläggningens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för barn och unga samt pensionärer prioriteras eller där verksamhet för medlemmar med funktionsvariation bedrivs.
 • Driftbidrag kan högst uppgå till 70 % av de godkända (bidragsgrundande) kostnaderna till förening som det senaste verksamhetsåret redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt det lokala aktivitetsstödet. Detta gäller verksamhet för barn och unga samt för medlemmar med funktionsvariation. Har omfattningen av verksamheten för dessa åldrar eller kategorier bedrivits på annat sätt behöver detta beskrivas.
 • För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för barn och unga, pensionärer samt personer med funktionsvariation kan stöd ges med högst 45 %.

Bidragets storlek
Total bidragssumma att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Här söks bidraget

För att ansökan ska vara giltig ska bidraget enbart sökas via Simrishamns kommuns system Interbook Go. Länk till Interbook Go finns här (ibgo.se) Länk till annan webbplats..

Lösenord till Interbook Go
Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet. Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är föreningens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Detta bidrag kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Syftet med utvecklingsbidraget

Bidraget avser att stödja föreningar att genomföra åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder. Stödja föreningar att bevara befintliga lokaler och anläggningar i gott skick. Stödja föreningar att genomföra mindre om- och tillbyggnad för att öka användandet av egna lokaler. Stödja föreningar att genomföra tillgänglighetsanpassningar av lokaler och eller anpassningar som kompletterar eller förstärker föreningens verksamhet.

Kriterier
Ansökan måste omfatta investering eller projekt som inte har påbörjats vid ansökningstillfället till kultur- och fritidsnämnden. Om investeringen påbörjas innan nämnden fattar beslut, avslås ansökan, varav föreningen måste bära kostnaden på egen hand.

Den bidragsgrundande kostnaden för investeringen måste vara minst 10 000 kr och får vara högst 200 000 kronor.

Bidraget beviljas med max 50 % av investeringen i ansökan redovisad totalkostnad.

I ansökan ska föreningen:

 • Redovisa samtliga kostnader som ingår i investeringens/projektets kostnadsunderlag. (Kostnadsunderlag är offerter samt egna kalkyler).
 • Redovisa samtliga bidrag föreningen sökt, planerar att söka från andra organisationer som drivs av skattemedel som till exempel Boverket och Riksidrottsförbundet

En ansökan får inte omfatta mer än en investering. Om samma förening vill ansöka om flera investerings/projektbidrag ska dessa ansökas om i separata ansökningar.

Bidrag beviljas inte för eget arbete. Arbetskostnad är endast bidragsgrundande om den är inköpt och gäller vid underhållsåtgärder som kräver särskild behörighet.

Information
Sista ansökningsdag är 1 oktober året innan investeringen/projektet planeras att genomföras. Bidraget behandlas av tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och en förslagsfördelning görs efter totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel. Slutgiltigt beslut gällande fördelning fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan innan ansökan behandlas göra en egen besiktning av lokal, anläggning för att på så sätt få en bättre förståelse för investeringen som ansökan avser.

Bidraget kan betalas ut efter genomförd och redovisad investering av genomfört arbete och tagna kostnader.

Ekonomisk slutredovisning av kostnader och intäkter för projektet och användning av godkänt bidrag ska göras senast en månad efter avslutat projekt, dock senast den 1 december.

Vid bedömning av inkomna ansökningar utgår kultur- och fritidsnämnden från följande prioritetsordning:

1. Ansökan som avser åtgärder som är gynnsamma ur miljöhänsyn och/eller är energisparåtgärder.
2. Ansökan som avser genomförande av tillgänglighetsanpassning.
3. Ansökan som avser bevarande av befintliga anläggningar i gott skick.
4. Ansökan avseende mindre om- och tillbyggnad av lokal/anläggning.

Beviljat bidrag som inte tagits i anspråk av den sökande föreningen inom godkänt bidragsår återgår automatiskt till kultur- och fritidsnämnden.

Bidragets storlek
Total bidragssumman att fördela beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Här söks bidraget
För att ansökan ska vara giltig ska bidraget enbart sökas via Simrishamns kommuns system Interbook Go. Länk till Interbook Go finns här (ibgo.se) Länk till annan webbplats..

Lösenord till Interbook Go
Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet. Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är föreningens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun.

Kontakt
kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret