Hitta lediga bostadstomter

I vår kommun på Österlen finns bostadstomter i vackra och naturnära områden. Här får du veta hur du ska göra om du är intresserad av en tomt.

Hus i bakgrunden

Regler för reservation av småhustomter

Riktlinjerna avser kommunala tomter som säljs till dig som privatperson för byggande av enbostadshus för privat bruk. Vi vill att du bygger ditt hus klimatsmart och miljövänligt, i linje med kommunens hållbarhetspolicy.

 1. Du som önskar köpa en av Simrishamns kommuns tomter för enbostadshus ska göra en reservation. Reservation görs på kommunens blankett för reservation av tomt som ska skickas per post till Simrishamns kommun. Blanketten tillhandahålls av Kontakt Simrishman. E-post: kontakt@simrishamn.se Telefon: 0414-81 90 00. Alternativt kan du reservera en tomt via e-tjänst på kommunens hemsida. Klicka här för att komma till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Reservationerna registreras i kronologisk ordning efter det datum då reservation registreras som inkommen till kommunen. Tomterna fördelas enligt denna turordning.
 3. Du ska lämna fullständiga och korrekta uppgifter på reservationsblanketten. Adressförändring eller annan eventuell ändring av uppgifterna på blanketten ska anmälas skriftligt och inom 14 dagar efter flytt eller annan ändring.
 4. Du ska ha fyllt 18 år. Samtliga parter som ska stå som ägare ska fylla i namn och personuppgifter på reservationsblanketten.
 5. Reservationen är personlig och kan inte överlåtas på annan.
 6. Registrering av reservation sker när kommunen mottagit en komplett ansökan. En administrationsavgift ska betalas via faktura inom 30 dagar. Om inte avgiften betalas upphör reservationen att gälla. Den inbetalda avgiften återbetalas inte, även om tomtreservationen förfaller.
 7. Administrationsavgiften för att reservera en tomt är 1 000 kr.
 8. Efter bekräftelse på anvisning av tomt ska du lämna in bygglovsansökan inom sex månader. Om bygglovsansökan inte inkommit inom denna tid, förlorar du din reservation.
 9. Bygglovsansökan ska följa gällande detaljplan. Om detaljplan inte följs och bygglov därmed inte kan beviljas, eller om den tänkta verksamheten inte är förenlig med Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy, förlorar du din reservation.
 10. En tomt säljs först när beviljat bygglov vunnit laga kraft och starbesked beviljas. Om startbesked dröjer mer än ett år efter att bygglovsbeslutet vunnit lagkraft, kommer priset på tomten att räknas upp med minst Fastighetsprisindex från tidpunkten för reservation till tidpunkten för köpeavtalets upprättande.
 11. Efter att beviljat bygglov vunnit laga kraft och startbesked beviljats, skickas köpeavtal ut för underskrift av dig. När påskrivet köpeavtal inkommit till Simrishamns kommun och registrerats, faktureras hela tomten. Ett köpebrev skickas som kvitto. I de fall fastsällt faktureringsvärde saknas skickas även värdeintyg för ansökan om lagkraft.
 12. Tomterna säljs i befintligt skick. Du som köpare står själv för allt markarbete.
 13. Du är skyldig att söka lagkraft efter avslutat köp. Lagfarten ska sökas inom tre månader efter att både köpare och säljare har undertecknat köpeavtal/-bre-vet (Jordabalken 20:2).
 14. När enskilda bostadstomter säljs är vatten- och avloppsledningar ofta redan framdragna. Kostnaderna för detta ingår inte i köpeskillingen utan faktureras dig separat. Observera att du alltid ska anmäla till Österlen VA AB att du vill koppla på dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. I samband med denna VA-anmälan utgår en avgift.
 15. Tomten ska användas för din egen bosättning och du som köper tomten har byggnadsplikt i enlighet med permanentbostad. Det innebär att du ska ha byggt på tomten inom två år från tillträdesdag. Om byggnadsplikten inte uppfylls är du skyldig att årligen betala ett vite (böter) som motsvarar två tredjedelar av köpeskillingen för tomten. Om det finns särskilda skäl till att byggnadsplikten inte uppfyllts kan tiden förlängas om kommunen finner det lämpligt.
 16. Du som köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan kommunens medgivande innan byggnadsplikten fullgjorts.

Så här gör du för att reservera en bostadstomt:

 • Observera att tomter endast kan reserveras när de har släppts till försäljning.
 • Tomterna är avsedda för privatpersoner och byggnation av bostadshus för permanent bruk.
 • Tänk på att man bara får reservera en tomt.
 • Till varje tomt finns en länk till aktuell detaljplan. Gå igenom vilka planbestämmelser som gäller för tomten ni är intresserad av.
 • Använd vår e-tjänst för reservation av bostadstomt. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hör av dig till Kontakt Simrishamn om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten: E-post: kontakt@simrishamn.se Telefon: 0414-81 90 00
 • Ni får en bekräftelse när ansökan kommit in. Om en tomt redan är reserverad får ni frågan om ni vill stå som reserv.
 • Ni får en faktura på reservationen. Står du som reserv betalar du reservationsavgiften först när tomten blir aktuell för dig.
 • Reservationen faller om reservationsavgiften inte inkommer i tid.

Bygglov ska sökas under reservationstiden för tomten

Under reservationstiden, som är sex månader, ska bygglov sökas. Har bygglov inte sökts under reservationstiden faller bokningen och turen går till nästa. Vidare ska bygglovsprocessen fullföljas, avvisas bygglovet faller reservationen. Bygglov söker ni via vår e-tjänst.

Här hittar du vanliga frågor om bygglov.

Ansök om bygglov via Simrishamns kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur försäljningen av våra tomter går till

När bygglov har vunnit laga kraft och startbesked beviljats, upprättas köpekontrakt där det står att du får tillträde till tomten och att byggnation kan påbörjas.

Faktura på köpeskillingen skickas separat. Efter inbetald köpeskilling utfärdas ett köpebrev.

Med köpebrevet och ett värdeintyg söker ni lagfart inom tre månader hos Lantmäteriet.

Viktig information för dig som ska bygga nytt:

Inspiration för dig som vill bygga på landsbygden

För dig som vill bygga på landsbygden har kommunen tagit fram en broschyr med inspiration, information och råd för att underlätta din byggprocess. Klicka här för att läsa broschyren ”Bygga på Österlen”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspiration och råd kan du också få här i vårt Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänd dig till Kontakt Simrishamns om du vill få frågor besvarade

Du når Kontakt Simrishamn, antingen på telefon: 0414-81 90 00, eller via
e-post: kontakt@simrishamn.se

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret