Matvagnar

Är du intresserad av att öppna en matvagn för matförsäljning? Här kan du läsa vad som gäller i kommunen och hur ansökningsprocessen går till.

Simrishamns kommun ser positivt på matvagnar och foodtrucks då de öppnar upp för ett bredare matutbud, en mer levande kommun samt kan bidra till ökad attraktivitet och utveckling för fler platser.

Vi ställer krav på de matvagnar som vill etablera sig i kommunen. Matvagnarna ska ha en fin och omsorgsfull design och utformning, passa väl in i omgivningen och bidra till ett bredare matutbud med unika matkoncept. Matvagnarna ska i så stor utsträckning som möjligt vara ett komplement till befintliga restauranger. Kommunen ställer också krav på att hållbarhet är ett aktivt arbete i verksamheten.

I nedanstående regler och information används begreppet matvagn men det innefattar också foodtrucks.

I kartan ovan kan du se de inringade matvagnsplatserna som du kan ansöka om i Simrishamns kommun.

Sista ansökningsdag för att skicka din intresseanmälan till kontakt@simrishamn.se är den 31 oktober. Vad som ska ingå i din anmälan kan du läsa under rubriken ”Ansökan om matvagn”.

Kom ihåg att invänta besked från oss, innan du skickar din ansökan till polisen. Du får senast svar från oss den 21 november och har då till den 1 december på dig att tacka ja till platsen.

Klicka här för att läsa all information på den här sidan som en blädderbar PDF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom antalet platser är begränsat behöver du som företagare göra en intresseanmälan. Så här går ansökningsprocessen till:

 1. Skicka in din intresseanmälan till kontakt@simrishamn.se.
 2. Intresseanmälan utvärderas av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.
 3. De matvagnar som väljs ut erbjuds en plats, senast 3 veckor efter sista ansökningsdatum. Sista datum för ansökan hittar du på kommunens hemsida.
 4. Om du erbjudits en plats har du 10 dagar på dig att tacka ja till platsen och då reserveras platsen i väntan på tillstånd. Om du inte tackar ja går den vidare till annan sökande.
 5. Efter att du tackat ja till din plats behöver du ansöka om tillstånd. Läs mer om det under rubriken Tillstånd.

I din intresseanmälan vill vi veta:

 • Vilken plats du föredrar och om du kan tänka dig en annan plats (klicka här för kartbild i helskärmsläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
 • Vilken period/perioder du vill ha platsen och hur mycket du kommer ha öppet (se avsnitt om öppettider).
 • Bilder på matvagnen. En på utsidan och en på insidan.
 • Matvagnens mått. Ange längd, bredd och höjd.
 • Beskrivning av din verksamhet utifrån urvalskriterierna; matkoncept, hållbarhet och matvagnens design.
 • Dina/personalens kunskaper i livsmedelshygien och matlagning.

Du som haft matvagn på en plats har förtur till den platsen nästkommande år under förutsättning att din verksamhet följer de villkor som ställs (se nedanstående avsnitt om regler och villkor för verksamheten). Skulle du missköta verksamheten förlorar du din rätt till förtur och det tas det med i bedömningen vid nästa ansökan. Däremot kan du bara få förtur till en plats, även om du haft flera matvagnar i kommunen tidigare år.

I din intresseanmälan ska du fylla i vilken period du ansöker om och hur många dagar i veckan du kommer ha öppet. Det är enligt tillståndet möjligt att ha öppet kl. 8–22 alla dagar. Kommunen ställer krav på att matvagnar som ansökt om hela månadsperioder har öppet minst kl. 11–16 och 80 % av alla dagar under högsäsongen. Det är högsäsong mellan den 1 juni och den 31 augusti.

Skulle du vilja ha din matvagn öppen bara på helger eller vardagar, kan du ange detta i din intresseanmälan och vid beviljad plats gäller då att du har öppet alla de dagar du ansökt om, minst kl. 11–16. De som ansöker om platsen på heltid har dock förtur till platsen under urvalsprocessen.

Under lågsäsong finns inga krav på specifika öppettider. Däremot ska öppettiderna alltid vara tydligt kommunicerade vid matvagnen, även när den är stängd. Det är viktigt att kunderna och stadens invånare vet när matvagnen är öppen och stängd. Uppdateringar om öppettider på sociala medier ses som positivt. Vid oförutsedda händelser där verksamheten behöver hållas stängd ska Kontakt Simrishamn meddelas, telefon 0414-81 90 00.

Vid urvalet av matvagnar tas följande hänsyn till:

 • Brett matutbud. Hur väl menyn passar in i relation till redan beviljade tillstånd i Simrishamns kommun (matvagnar med förtur) och bidrar till att bredda kommunens matutbud.
 • Hållbarhet. Till exempel om nedbrytbara engångsartiklar används, om maten lagas från grunden med närodlade, ekologiska och rättvisemärkta varor samt utan onödiga tillsatser och om det finns vegetariska och veganska alternativ.
 • Matkoncept. Om maten som serveras har lokal anknytning. Hur unikt, tydligt och attraktivt konceptet är.
 • Matvagnens utseende. Hur fin, intressant design och utformning matvagnen har. Hur väl den passar in i den omgivande miljön och vilka planer ni har på hur det ska se ut runt omkring vagnen.
 • Period och öppettider. Hur lång period du ansöker om och hur mycket du kommer ha öppet.

Du som har tilldelats en plats måste därefter göra en ansökan om tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark till polisen. Ansökan hittar du här på polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan till polisen ska vara betald innan den handläggs.

När du skickar in din ansökan till polisen behöver du ange hur många kvadratmeter din matvagn är. Vill du ansöka om att ha bord och stolar runt matvagnen behöver du också ange kvadratmeter för uteservering, som debiteras enligt taxa för uteservering. Det är viktigt att du håller dig till de kvadratmeter du fått tillstånd för, annars kan det tillkomma ytterligare debitering. Det tas med i bedömningen av ansökan inför nästkommande år.

När kommunen meddelat sökande att plats bokats så har sökande en vecka på sig att skicka in polisens ärendenummer till kommunen. Polismyndigheten tilldelar ärendenummer inom 24 timmar när ansökan inkommit till dem.

Tänk på att matvagnar utan bygglov inte får stå kvar över natten, även om platserna är avsedda för matvagnar och godkända av kommunen. Om du inte vill behöva flytta på din matvagn varje kväll kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär. Du kan endast få ett bygglov om du har ansökt om plats för hela månadsperioder. Klicka här för att ansöka om bygglov via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få starta en matvagn behöver du registrera din livsmedelsverksamhet. Det gör du hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Kom ihåg att du måste kunna uppvisa din registrering innan du kan starta upp verksamhet i din matvagn.

Länk till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att starta en helt ny verksamhet är det mycket att tänka på. Simrishamns kommuns företagslots hjälper dig gärna med att ta reda på vilka tillstånd som behövs och annat som du kan behöva veta. På myndighetswebbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en checklista för dig som vill starta matvagn, foodtruck eller andra typer av restauranger. Klicka här för mer information samt kontaktuppgifter till företagslotsen.

 • Matvagnen ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande livsmedelslagstiftning. Registrering av livsmedelsverksamhet ska kunna visas upp.
 • Matvagnen ska vara anpassad för tillagning av livsmedel. I annat fall ska förberedelser, förvaring och efterarbete göras i en annan lokal, till exempel i en restaurang. En sådan bakomliggande lokal ska vara registrerad hos Ystad- Österlenregionens miljöförbund.
 • Du som tillståndsinnehavare ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet gällande exempelvis brandsäkerhet, livsmedelshantering, miljö, avfall med mera.
 • Alla tillstånd som krävs ska vara beviljade innan platsen får tas i anspråk. Det är tillståndsinnehavarens ansvar att se till att alla tillstånd som krävs finns på plats och kan uppvisas.
 • Du som fått tillstånd för att ha matvagn på offentlig platsmark ansvarar för att hålla platsen väl städad under hela upplåtelsetiden.
 • Efter användande ska platsen iordningställas i godtagbart skick. Om ytan efter användande kräver återställning görs detta av Simrishamns kommun och debiteras dig som tillståndsinnehavare.
 • I anslutning till matvagnen ska du se till att det finns ett tillräckligt antal sopkärl som ska tömmas dagligen. Separat återvinning för aluminiumburkar ska finnas.
 • Du ansvarar för att bord och stolar för ätande gäster städas av och hålls rena från matrester och skräp.
 • Brännbart material såsom tompallar, sopsäckar, utemöbler och liknande får ej förvaras på platsen utanför ordinarie öppettid. Löst material ska förankras väl.
 • Eventuell gatupratare/beachflagga/reklamskylt ska placeras på ett sådant sätt att den ej hindrar sikten eller framkomligheten för trafikanter, samt stå inom den yta som du sökt tillstånd för.
 • Eventuella elkablar ovan mark får ej placeras på ett sådant sätt att de hindrar skötsel av kringliggande ytor eller hindrar framkomligheten för gående och cyklister. Kabeln ska placeras i för ändamålet avsedd kabelränna/överkörningsskydd.
 • Vagnen får ej placeras ovanpå brunnar/brunnslock så att den hindrar eventuella servicearbeten på ledningsnätet.

Fler villkor specifika till den plats som blivit beviljad kan tillkomma i tillståndet.

 • Kommunen tar ut en handläggningsavgift samt en avgift för upplåtelse av gata och offentlig platsmark, enligt gällande taxa. Se taxorn här.
 • Om du söker bygglov så tillkommer en avgift för detta. För information kring bygglov och taxa ta kontakt med bygglovsenheten, via Kontakt Simrishamn, mail kontakt@simrishamn.se, telefon 0414-81 90 00.
 • Eventuella kostnader för el tillkommer där det finns tillgång till kommunal anslutning (se nedanstående avsnitt Tillgång till el), i annat fall debiteras el och sophantering av respektive leverantör.

Enligt miljöförbundet får du inte använda allmänna toaletter iförd dina arbetskläder då det medför en smittorisk. Personal inom restaurangbranschen bör ha tillgång till en personaltoalett som ej är tillgänglig för offentligheten. Simrishamns kommun tillhandahåller ej personaltoalett, men är positiv till att upplåta plats utan kostnad för en gemensam personaltoalett per område för matvagnar. Använder du en personaltoalett hos ett annat företag ska du kunna visa upp ett avtal mellan dig och ägaren till företaget. Kommunen står inte för några kostnader för personaltoaletter.

Kommunalt vatten och avlopp kommer inte att finnas på platsen. Krav finns ändå på tillgång till rinnande kallt vatten av dricksvattenkvalitet. I matvagnen ska det också finnas flytande tvål och pappershanddukar. Rinnande vatten kan ordnas på olika sätt, exempelvis genom vattendunkar med tappkran. Om anläggningen använder sig av dunkar ska provtagning av vattenkvaliteten göras med jämna mellanrum.

Uppsamling av spillvatten (till exempel diskvatten) kan göras via en anslutning till en tank eller en dunk. Om dunkar används är det viktigt att tänka på att separera dricksvattendunkar och spillvattendunkar. Spillvatten ska tömmas i avloppssystem som är anslutet till reningsverk. Det är förbjudet att tömma spillvattnet i dagvattenbrunnar eller i naturen. För frågor om vatten och avlopp kontakta Österlen VA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De matvagnsplatser i Simrishamns kommun som har tillgång till el är:

 • Seglarpaviljongen, Simrishamn
 • Torget, Gärsnäs

För tillgång till el på ovanstående platser, kontakta hamnkontoret via Kontakt Simrishamn för mer information, telefon 0414-81 90 00, mail kontakt@simrishamn.se.

Om du får en plats som inte har tillgång till el kan du skicka förfrågan till nätägaren om elanslutning. I Simrishamns kommun är det E.on eller Österlens kraft som är nätägare. På natomraden.se Länk till annan webbplats. kan du hitta vem som är nätägare.

Du som tillståndsinnehavare måste själv ombesörja sophantering och att ställa ut egna soptunnor där dina gäster kan slänga sitt avfall. Soptunnorna ska tömmas dagligen och soporna ska forslas bort från platsen. Avfallsabonnemang ska kunna visas upp vid förfrågan. I Simrishamns kommun är det ÖKRAB som hanterar avfallet men du kan även teckna avtal i din hemkommun. Inga sopor får lämnas kvar vid eller under matvagnen under natten och inga sopor får läggas i kommunens sopkärl. Vid försäljning av dryck i burkar och flaskor ansvarar du för att särskilt sopkärl för pant finnas i anslutning till matvagnen och pantningen sköts av dig eller matvagnspersonal.

För att det ska se trevligt och välkomnande ut på platsen är det inte tillåtet med någon form av förvaring runt, under eller bakom matvagnen. Du som tillståndsinnehavare ska se till att framkomligheten runt matvagnen är god. Städning ska ske fortlöpande under matvagnens öppettider samt omedelbart efter stängning på omgivande mark upp till 25 meter från vagnen. På de platser där kommunen ställt ut bänkbord ansvarar tillståndsinnehavaren för städningen av borden och omgivande mark under den tid platsen utnyttjas. Står flera matvagnar på platsen ansvarar tillståndsinnehavarna tillsammans för ordningen. Klotter på matvagnen ska saneras omgående.

Information om tillståndsinnehavarens namn, adress och telefonnummer ska sättas upp på försäljningsplatsen, enligt marknadsföringslagen (2008:486). Utöver det som krävs enligt marknadsföringslagen ska även informationen om matvagnens öppettider sättas upp på försäljningsplatsen.

När du blivit erbjuden en plats och tackat ja till den förbinder du dig att vara på plats och ha öppet den tid som angivits. Om du av någon anledning behöver säga upp din plats ska det ske genom att dra tillbaka ditt upplåtelsetillstånd hos polisen. Tillstånd och platserbjudande är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Däremot är bygglov platsspecifikt och om det finns så är det bundet till platsen, inte till vagnen.

Om du inte följer lagar, villkor och regler kan ditt polistillstånd dras in under den pågående tillståndsperioden. Detta tas sedan med i bedömningen när du gör en ny ansökan.

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för att kontrollera så att villkoren efterlevs. Tillsyn sker regelbundet.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret