Ordlista A-Ö

Här finns en ordlista för krångliga ord inom bygglovsprocessen.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kommer en av våra byggnadsinspektörer till arbetsplatsen. Här går vi igenom kontrollplanen och gör en översyn över arbetsplatsen och huset.

Vi besöker byggarbetsplatsen vid större projekt och alltid vid nybyggnad av bostadshus.

Byggnadsinspektören skriver ett protokoll och antecknar eventuella problem och brister. Rör det sig om större brister så kan inspektören besluta om så kallade kompletterande villkor.

Är upptäckta brister så allvarliga att inspektören bedömer att det finns omedelbar risk för personers hälsa eller säkerhet kan han eller hon besluta om förbud mot fortsatt arbete.

Byggherren måste då visa att säkerhetsbristen är åtgärdad innan arbetet får fortsätta.

Det är mycket sällsynt att förbud mot användning bedöms nödvändigt.

Byggherre
Du kallas för byggherre om du bygger själv eller beställer ett bygge av en annan. Det är du som är byggherre som ansvarar över att bygget uppfyller alla krav.

Bygglov
Ett bygglov är ett tillstånd som säger att du får lov att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.

Ett bygglov är giltigt i fem år från att det börjat gälla, det vill säga vunnit laga kraft. Åtgärden måste påbörjas inom två år från att bygglovet vunnit laga kraft.

Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggaren jobbar med att granska ditt lovärende och är din kontaktperson från det att ditt ärende kommit in till oss, tills det att beslut har tagits.

Handläggaren har kunskaper kring våra olika kommunala bestämmelser, hur detaljplaner tolkas och om den lagstiftning som gäller för just din åtgärd.

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektören granskar dina åtgärder ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Det betyder att inspektören har kunskaper om byggteknik, fukt, energiberäkningar, boverkets byggregler och andra relevanta kunskapsområden.

En byggnadsinspektör har ofta jobbat med byggarbeten tidigare eller har en ingenjörsutbildning. En byggnadsinspektör tar ofta över ärenden efter att lov har getts.

Detaljplan
En detaljplan berättar vad marken inom ett område får användas till. Den visar om och hur du får bygga, var det ska finnas gator och parker.

Detaljplanerna är kartbilder med utsatt text och symboler.

Planerna finns oftast i våra större byar och för staden Simrishamn.

Vill du veta hur detaljplanerna ser ut för din fastighet eller önskar hjälp med att tolka en plan? Kontakta oss på Kontakt Simrishamn, telefon: 0414-81 90 00.

Egenkontoll
En egenkontroll innebär att din hantverkare kontrollerar sitt eget arbete. De kontroller som görs är de som hantverkaren anser vara viktiga för att se till så att arbetet blir rätt utfört.

Fastighet
Ordet fastighet betyder marken som byggnaden står på. Fastigheter kan vara olika i storlek, från några hundra kvadratmeter till flera hektar.

Kompletterande villkor
Om byggnadsinspektören hittar allvarliga brister under arbetsplatsbesöket kan inspektören besluta om så kallade kompletterande villkor. Det innebär att det är nya villkor som du behöver uppfylla innan slutbesked kan ges. De kompletterande villkoren är ett tillägg till de redan angivna punkterna i ditt startbesked.

Kontrollansvarig
En kontrollansvarig (KA) krävs i alla större projekt och alltid om du ska bygga ett nytt bostadshus.

Den kontrollansvariga ska hjälpa dig som är byggherre under arbetets gång, alltså dig som är beställare och ansvarig för ett bygge. KA ska finnas vid din sida från start- till slutbesked.

Det är KA som tar fram kontrollplanen för projektet och ser till att den följs samt att nödvändiga kontroller genomförs.

KA kommer ut till arbetsplatsen vid flera gånger under projektets gång och är med vid viktiga moment, exempelvis vid grundläggning.

En kontrollansvarig måste ha rätt utbildning och erfarenhet samt vara certifierad för att kunna ta uppdraget. Certifikatet behöver uppdateras vart femte år för att garantera att denne känner till alla krav och regler för byggande.

Letar du efter en kontrollansvarig?

Sök din auktoriserade person via nedanstående länkar:

Sökning av kontrollansvarig från RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökning av kontrollansvarig från KIWA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan
En kontrollplan är en sammanställning av alla de kontroller som måste utföras under arbetets gång. Kontrollerna ska genomföras för att garantera att arbetet blir rätt utfört och uppfyller gällande lagar och regler.

Alla projekt kräver en kontrollplan. I mindre projekt kan du som är ansvarig för ett projekt själv ta fram och ansvara för den.

En kontrollansvarig (KA) krävs vid större projekt. Om KA finns, är det denne som tar fram kontrollplanen.

Ditt projekt är unikt. Därför krävs en kontrollplan som är utformad för just ditt projekt.

Laga kraft
När ett beslut vunnit laga kraft, betyder det att det börjar gälla och inte längre går att överklaga.

Innan ett beslut vunnit så kallad laga kraft går det att överklaga. Det innebär att grannar och de som påverkas av planerna kan skicka in en skriftlig protest där de anger vad de tycker är fel och varför. Överklagan skickas till oss på kommunen för diarieföring och vidare behandling.

Undrar du när ditt beslut vunnit laga kraft? Kontakta oss på Kontakt Simrishamn, telefon: 0414-81 90 00.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser berättar om vad marken inom ett visst område får användas till. Dessa bestämmelser gäller för områden utanför detaljplan.

Ofta är det tättbebyggda områden som planeras med detaljplaner, men ibland kan så kallade områdesbestämmelser behövas utanför detaljplanerade områden för att skydda betydelsefull mark eller viktiga byggnader.

Områdesbestämmelser kan behövas för att vi ska kunna förverkliga vår kommuns planer inför framtiden, den så kallade översiktsplanen för Simrishamns kommun. Det kan exempelvis handla om att en ny väg ska dras eller för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Områdesbestämmelser kan också användas för att öka eller minska kraven vid ansökan om bygglov.

Startbesked
Ett startbesked är ett skriftligt godkännande från oss om att du får påbörja arbetet med din planerade åtgärd.

Ett startbesked krävs alltid innan du får lov att börja bygga eller riva.

I mindre bygglovs- och anmälningsärenden ges startbeskedet i samband med lovet.

I större projekt behöver vår byggnadsinspektör göra en granskning innan du får startbesked. Granskningen sker bland annat under det tekniska samrådet.

Ett startbesked ges när du som söker har visat oss att ditt projekt kan uppfylla gällande krav och regler.

I startbeskedet kan du läsa vilka handlingar som krävs för att du ska kunna få ett slutbesked.

Slutbesked
Ett slutbesked är ett skriftligt godkännande från oss som säger att vi anser att din åtgärd är klar. När du fått slutbeskedet från oss får du lov att börja använda din byggnation.

Vi kan ge dig ett slutbesked först när alla kraven som står i startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda.

Tekniskt samråd
Ett tekniskt samråd är ett möte som hålls efter det att ditt bygglov godkänts. Här medverkar du som är ansvarig för bygget (byggherren), byggnadsinspektör, kontrollansvarig och eventuellt en representant för företaget som du har anlitat för att bygga ditt hus.

Ett tekniskt samråd hålls i alla större ärenden och alltid vid nybyggnad av bostadshus.

På det tekniska samrådet diskuterar vi de tekniska kraven, går igenom ritningarna och informerar ansvarig byggherre om hur arbetet kommer gå till. Här diskuteras också kontrollplanen som tagits fram av kontrollansvarig för projektet.

Tomt
En tomt är bestämd bit mark som är bebyggd eller får bebyggas. Nästan alla byggnader har en tomt. Det är enbart de på allmän plats som inte har någon tomt. En allmän plats är ett område som är tillför kommuninvånarnas gemensamma behov.

Överklagan
Du kan bestrida ett beslut innan det vunnit så kallad laga kraft, alltså börjat gälla. Det innebär att du som är granne eller som påverkas av planen kan lämna in en skriftlig protest där du anger vad du tycker är fel med planen och varför. Överklagan lämnas in till oss på kommunen för diarieföring och vidare behandling.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret