Nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av lagen.

Vi är inte ett förvaltningsområde, men kommunen deltar bland annat i Länsstyrelsen Skånes nätverk på området.

Mer information finns hos Länsstyrelsen i Stockholm.