Vanliga frågor om förskola

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon skolpliktig utbildning erbjuds förskola från ett års ålder till höstterminen det år barnet fyller sex år. Bosatta i Sverige är barn som är folkbokförda här enligt folkbokföringslagen, men även asylsökande och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

Aktuellt om avgiftskontroll!

Tre viktiga kom-ihåg:

 1. Rätt kontraktstid - ändras i e-tjänst för förskola
 2. Rätt inkomst - ändras i e-tjänst för förskola
 3. Rätt schema - ändras i SchoolSoft

Har du gjort dessa tre rätt ska avgiftskontrollen förhoppningsvis inte innehålla några större överraskningar. Avgiftskontroll görs varje år på taxerad förvärvsinkomst två år tillbaka i tiden. Just nu har vi genomfört en avgiftskontroll för år 2022.

Hur ansöker jag om plats till kommunal förskola?

Simrishamns kommun tillhandahåller e-tjänst för förskola.
Inloggad på e-tjänsten kan du

 • Ansöka om plats
  I samband med ansökan ska önskad omfattning (hel- eller deltid), startdatum, inkomst och sysselsättning anges. Observera att en vårdnadshavare kan ansöka, men båda måste acceptera platsen.
 • Hantera ett platserbjudande till förskola eller fritidshem
 • Lägga in inkomstuppgifter
 • Ange sysselsättning
 • Ändra inkomstuppgifter
 • Lägga in kontaktuppgifter
 • Hantera förändrade familjeförhållanden
 • Ansöka om överflyttning till annan verksamhet
 • Säga upp platsen

Är du inte folkbokförd i Simrishamns kommun?

Om du är folkbokförd i annan kommun loggar du in med Bank-ID, och godkänner att du vill fortsätta. Då sker ett personuppslag och du och ditt/dina barn blir tillagda i systemet. Logga ut och logga in igen. Du kan nu ansöka om förskoleplats i våra kommunala verksamheter.

Vilka uppgifter behöver jag lämna i min ansökan?

 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Ange sysselsättning
 • Kontraktstid – hel- eller deltid. Förskola deltid motsvarar max 15 timmar per vecka.
 • Önskemål om förskola

När kan jag ansöka om kommunal förskola?

Du kan söka plats i förskola tidigast 6 månader innan önskad start. Ditt barn ska vara minst 1 år gammalt när det börjar i förskolan. Vi strävar efter att placera ditt barn enligt önskemål. Har du ansökt minst fyra månader innan önskad start är du garanterad en plats i förskola.

Hur ansöker jag till fristående förskola?

Du måste själv kontakta den fristående förskolan du vill att ditt barn ska gå på.
Behöver du kontaktuppgifter till fristående förskola kontakta Kontakt Simrishamn.

Vem kan ansökan om kommunal förskola?

Plats i förskola kan sökas av barnets vårdnadshavare. Observera att en vårdnadshavare kan ansöka, men båda måste acceptera. Du har olika rättigheter till barnomsorg beroende på din sysselsättning:

 • Förvärvsarbetande kan ansöka om hel- eller deltid.
  Heltidsplats innebär max 12 timmar/dag, 60 timmar per vecka.
  Deltidsplats innebär max 15 timmar per vecka.
 • Studerande kan ansöka om hel- eller deltid.
  Heltidsplats innebär max 12 timmar/dag, 60 timmar per vecka.
  Deltidsplats innebär max 15 timmar per vecka.
 • Föräldraledig kan ansöka om hel- eller deltid, men schemalägga max 20 timmar per vecka. Deltidsplats innebär max 15 timmar per vecka. Önskar vårdnadshavare utnyttja erbjudandet om 20 timmar per vecka ansöker man om heltidsplats och betalar heltidsavgift.
 • Sjukskriven kan ansöka om hel- eller deltid.
 • Arbetssökande kan ansöka om hel- eller deltid, men schemalägga max 20 timmar per vecka. Deltidsplats innebär max 15 timmar per vecka. Önskar vårdnadshavare utnyttja erbjudandet om 20 timmar per vecka ansöker man om heltidsplats och betalar heltidsavgift.

Placeringsordning vid en förskola

 1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut (8 kap. 14 § skollagen). Ett särskilt beslut från rektor för förskolan krävs.
 2. Syskonförtur. Det äldre syskonet måste ha en plats på den aktuella förskolan när det andra barnet ska börja för att förtur ska gälla.
 3. Placering utifrån turordning:
  a) Önskat startdatum för placering
  b) Ansökningsdatum

Avsteg från turordningen kan göras om barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur.

Vad händer när jag gjort min ansökan?

All kommunikation som rör barnets ansökan sker i kommunens e-tjänst.

 • Barnet registreras i kö ordnad efter ansökningsdatum och i e-tjänsten syns status “Registrerad”.
 • När ansökan är hanterad uppdateras ärendet i e-tjänsten till “Pågående”.
 • När plats erbjuds uppdateras ärendet i e-tjänsten och då ska platsen “Accepteras” eller “Nekas”. När du accepterar en plats, accepterar du samtidigt Simrishamns kommuns regler för barnomsorg .
 • Om du tackar nej till en plats anses garantitiden om plats inom fyra månader vara förbrukad. Är du fortfarande i behov av plats, måste du ansöka på nytt.
 • Om svaret uteblir, efter en påminnelse, är erbjudandet ogiltigt och vårdnadshavare måste göra en ny ansökan om behovet av plats kvarstår.

När du accepterat en plats meddelas förskola som då kontaktar dig för överenskommelse om introduktion.

Samma dag som ditt barns placering i förskolan börjar, det vill säga ditt startdatum (introduktionsdatum), kan du tidigast lägga in ditt barns schema på förskolan. Schemat läggs i SchoolSoft.

Vilka tider erbjuds i förskolan?

Förskola erbjuds under dagtid, måndag till fredag. Förskolornas öppettider är vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00.
Tiden som barnet kan vara på förskolan bestäms genom en skriftlig överenskommelse, ett kontrakt, mellan vårdnadshavare och förskola.
Förskola erbjuds inte under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Vårdnadshavare som har behov av andra tider, hämtar ansökningsblankett hos aktuell förskolas rektor.

Hur avslutar jag min plats?

Uppsägning av din förskoleplats gör du via Simrishamns kommuns e-tjänst.
Du har 1 månads uppsägningstid som du får betala för. Du får lämna ditt barn på förskolan under uppsägningstiden. Om ditt barn ska börja förskoleklass, ska du säga upp din plats i förskolan. Behöver du fortsatt barnomsorg på fritids behöver du ansöka om detta särskilt.

Vad kostar min barnomsorgsplats?

 • Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst i förhållande till kontraktstiden (hel- eller deltid).
 • Kontraktstiden kan bara vara hel- eller deltid. I SchoolSoft ska du lägga in ditt barns schema. Har du anmält deltid får du lägga ut max 15 timmar per vecka på förskolan.
 • Hur stor avgiften är i förhållande till kontraktstiden beslutas årligen av barn- och utbildningsnämnden. Simrishamns kommun tillämpar maxtaxa vars högsta inkomsttak beslutas av Skolverket.
 • Året då ditt barn fyller tre år har du rätt till allmän förskola. Allmän förskola innebär 15 timmars kostnadsfri förskola under månaderna september till maj. Du betalar enligt ditt kontrakt för juni, juli och augusti.
 • Du faktureras i efterskott en gång per månad.

Ändrad inkomst

Vid inkomstförändring loggar du in på Simrishamns kommuns e-tjänst för att registrera förändringen. Det är vårdnadshavare som meddelar kommunen vilken inkomst familjen har samt meddelar när det blir förändringar under innevarande år.

Simrishamns kommun genomför årliga avgiftskontroller av de familjer som har haft plats på kommunens förskolor och fritidshem. De inkomstuppgifter familjerna lämnar till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket när de är kända där. Vi kontrollerar att rätt avgifter debiteras för platser på förskola och fritidshem.

Vi vill med avgiftskontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en justering att ske. Om du har betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Uppgifter från Skatteverket kommer till Simrishamns kommun efter två år. Det betyder att 2023 års taxerad årsinkomster kommer till kommunen år 2025 och avgiftskontroll görs då för alla kontrakt år 2023.

Schematid och kontraktstid

Schematid och kontraktstid ska enligt barnomsorgsreglementet stämma överens.
Om du lägger in ett schema som inte motsvarar taxan du betalar idag måste du ändra kontraktstid i e-tjänsten för att debiteringen ska bli korrekt. Det är viktigt att du hela tiden håller kontraktstiden uppdaterad så att du undviker att betala för mycket eller bli efterdebiterad.

Varför betalar jag för 12 månader?

Barnomsorgsavgift betalas under årets 12 månader och är ett abonnemang som faktureras oavsett om platsen används eller inte. Avgiften tas ut så länge platsen inte är avslutad, det innebär även vid sjukdom, semester, uppsägningstid, k-dagar för personalen eller avstängningar. Avgiften betalas i efterskott och förfallodagen infaller i slutet av månaden.

Regler och taxor

Regler för barnomsorg – förskola, fritidshem och omsorg obekväm arbetstid grundar sig i skollagen (2010:800) och syftar till att tydliggöra organisationen av verksamheten utifrån placering och avgifter i Simrishamns kommun. Reglerna gäller för de kommunala förskolorna och fritidshemmen, men kan även tillämpas motsvarande fristående verksamheter inom Simrishamns kommun. Taxorna presenteras på kommunens hemsida för taxor.

Länk till regler Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till taxor

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret