Personuppgifter och dataskydd

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Händer som knackar på ett tangentbord på datorn. Det ligger byggritningar på skrivbordet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller bildupptagning.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

I Simrishamns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Den som har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till sina personuppgifter kan kontakta den personuppgiftsansvarige eller Dataskyddsombudet.

Rättslig grund för behandlingarna

Simrishamns kommuns personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att laglig grund ska föreligga för behandlingen. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal och det kan förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

Ändamål med behandlingarna av personuppgifter

Simrishamns kommun behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov eller bistånd. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, till exempel anställning eller upplåtelser av mark. Personuppgifterna kan även komma att användas för statistik och arkivändamål.

Ursprung och mottagare

Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar som ger in en medlemsförteckning med mera. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från Skatteverket eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister.

De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela personuppgifterna med är dels inom kommunen till exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga, dels med andra myndigheter, upphandlade leverantörer med flera samt de personuppgiftsbiträden som i förekommande fall anlitas för att staden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om staden avser att överföra uppgifter till tredje land ska staden underrätta den registrerade.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Den registrerades rättigheter

Den som är registrerad har rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige inom Simrishamns kommun för att få tillgång till sina uppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna eller begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Ett eventuellt samtycke kan när som helst återkallas. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska den registrerade informeras om detta och om rätten att göra invändningar. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Offentlighetsprincipen

Simrishamns kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom vår kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta oss.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Mer information återfinns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Du kan klicka här. Länk till annan webbplats.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret