Vinterväghållning

Vi ansvarar för halk- och snöbekämpning på det kommunala vägnätet i hela kommunen.

Prioritering av vägar

Snöröjningen prioriteras av vår egen personal och vägar kategoriseras som primära och sekundära. Primära gator är kommunalt ägda gång-och cykelvägar och trottoarer i Simrishamn, huvudgator, bussgator, vägar till och från sjukhus, skolor, daghem och liknande. Sekundära gator är främst bostadsgator och dessa snöröjs först efter att de primära gatorna är framkomliga. I kartan ovan kan du se hur de kommunala vägarna klassificerats. De primärt prioriterade vägarna är markerade med en mörklila linje. De sekundärt prioriterade vägarna är markerade med en ljuslila linje. Cykelvägar är markerade med en streckad ljuslila linje.

För att effektivt kunna röja snö i hela vår kommun har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp. Det är alltid kommunens egen beredskap som bestämmer när insatserna ska starta respektive avbrytas.

Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på:

  • Det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbanan, utan snön ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana.
  • Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan. Gör även hål i snövallen så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.
  • Halka bekämpas med salt eller stenflis. Tänk på att sopa upp flisen när snön smält undan.
    Håll rännstensbrunnar fria från snö och skräp så att smältvattnet kan rinna bort.
  • Det är också ditt ansvar som fastighetsägare att ingen skadas av fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.