Vinterväghållning

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar och gator i hela kommunen. Här finns information om hur arbetet prioriteras, fastighetsägares ansvar och svar på vanliga frågor. I kartan ovan kan du se prioriteringsordningen för olika gator och vägar.

Snölandskap. Längre bort i bild står träd med mörka stammar med grenarna klädda med snö. Himlen är dramatisk och skiftar från ljus till mörk med moln i olika former.

Vi behöver prioritera i vilken ordning som våra vägar och gator ska snöröjas och halkbekämpas. Det bestämms av vilka vägar som är primära (hamnar först i turordningen) och vilka som är sekundära (som vi tar hand om därefter).

Primära gator och vägar är kommunalt ägda gång-och cykelvägar i Simrishamn, huvudgator, bussgator, vägar till och från sjukhus, skolor, daghem och liknande.

Sekundära gator är främst bostadsgator. De snöröjs och halkbekämpas efter att de primära vägarna och gatorna är framkomliga.

För att effektivt kunna röja snö och halkbekämpa i hela kommuen har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp.

 

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

För att alla vägar och gator i kommunen ska vara säkra och framkomliga får vi hjälpas åt.

Alla fastighetsägare är skyldiga att:

  • Så fort som möjligt skotta bort snö från gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen 1,5 meter ut från fastigheten. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbanan, den ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana. Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan och så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.
  • Så fort som möjligt halkbekämpa gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen och 1,5 meter ut från fastigheten med salt eller stenflis. Om du använder stenflis, tänk på att sopa upp flisen när snön smält bort.
  • Ansvara för att ingen skadas av fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.
  • Hålla rännstensbrunnar fria från snö och skräp så att smältvattnet kan rinna bort.

Fastställd av kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112
Utfärdade av länsstyrelsen 26 oktober 2010 (12FS 2010:157)

Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun har den 27 september 2010, beslutat följande med stöd av 3 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § Förordning om gaturenhållning och skyltning (1998:929).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med fastställd detaljplan, där kommunen är huvudman för offentliga platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten dock minst 1,5 meter (nedan kallat gångbaneutrymmet). Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning med mera

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

I den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö och is bortfaller fastighetsinnehavarens skyldighet successivt på den del av utrymmet där uppläggning sker och upphör helt när mindre än 0,75 meters bredd kvarstår av gångbaneutrymmet.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av kommunen.

Dispens

7 § Samhällsbyggnadsnämnden kan, om synnerliga skäl föreligger, efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet som annars åvilar fastighetsinnehavaren enligt dessa regler.

Straff med mera

8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 § första stycket, 3 §, 4 § första stycket samt 5-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § första stycket 1 Lag med bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Föreskrifterna trädde i kraft 1 oktober 2010.

 

Frågor och svar

Arbetet startar direkt när det blir is och snö på våra vägar och sker efter den bestämda prioriteringen. Kommunens jourpersonal avgör när entreprenörerna ska kallas ut och till vilka områden.

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Vid snöväder prioriteras att hålla viktiga vägar framkomliga. Att flytta undan eller köra bort snö görs först därefter och endast om framkomligheten är hotad och/eller i förebyggande syfte inför väntade mycket kraftiga snöfall.

På bostadsgator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snön forslas inte bort förrän den åtgärden inte är tillräcklig.

Snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller körs bort efter behov.

Ja, för plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att avlägsna snö och is från gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen och 1,5 meter ut från fastigheten. Fastighetsägaren är även skyldig att sanda och/eller salta vid halka på gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen och 1,5 meter ut från fastigheten.

I den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö bortfaller fastighetsinnehavarens skyldighet successivt på den del av utrymmet där uppläggning sker och upphör helt när mindre än 0,75 meters bredd kvarstår av gångbaneutrymmet.

Föreskrifterna om gångbanerenhållning kan du läsa om ovan under ”Föreskrifter om gångbanerenhållning”.

Snön på vägbanan som plogbilen plogar bort måste ta vägen någonstans och av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.

Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att avlägsna snö och is från gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen och 1,5 meter ut från fastigheten. Fastighetsägaren är även skyldig att sanda och/eller salta vid halka på gångbana som sträcker sig längs fastighetsgränsen och 1,5 meter ut från fastigheten.

Föreskrifterna om gångbanerenhållning kan du läsa om ovan under ”Föreskrifter om gångbanerenhållning”.

Kommunen skottar inte fram postlådan, utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjligt, parkerar på egen mark. Parkering på gator och p-platser är tillåten högst 24 timmar i följd. Parkering längre tid än tillåtet åtgärdas med parkeringsböter. Om fordonen ändå inte flyttas kan lagen om flyttning av fordon tillämpas.

Snöplogarna har fjädrande plogblad för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö.

Snön blir oftast hårt packad av fordon som kör på vägen eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret