Trafik

Vi ansvarar för säkerheten på de kommunala vägarna i Simrishamns kommun och arbetar ständigt för att förebygga risken för att olyckor ska inträffa. Här får du veta mer om trafiksäkerhet, parkering och vägskyltar.

Använd reflexer – var rädd om dig

Först vill vi påminna dig om att vara rädd om dig och bära reflexer. Använd alltid reflexer utomhus när det är mörkt. Har du inga reflexer är risken stor att en trafikant upptäcker dig försent och att olyckan är framme. En olycka som hade kunnat undvikas om du bar reflexer.

Spelar färgen på kläderna någon roll för hur bra jag syns?

Med mörka kläder syns du på 20-30 meters avstånd av en förare i en bil med halvljus. Om du har ljusa kläder syns du på 60 meters avstånd och med reflex på 125 meters avstånd.

Hur använder jag reflexer bäst?

Reflexer syns bäst när de är i rörelse. Det är också viktigt att synas från alla håll. Använd gärna en reflex som häger i ett snöre och placera reflexer runt ben och armar. Det är en fördel att placera reflexer lågt då en förare i en bil med halvljuset på ser dig bättre då.

Ja.

Att flytta någon annans fordon kan vara en långdragen process. Utredning för varje enskilt fordon görs och fordonsägaren ges flera möjligheter att självmant flytta sitt fordon. Ibland räcker inte det och då kan vi ta hand om fordonet. I många fall går det att få tag på ägaren som i sin tur flyttar fordonet själv.

Kommunen beslutar om fordon som av någon annan anledning behöver flyttas eller skrotas. Fordon som kan behöva flyttas kan till exempel vara skrotbilar, fordon som långtidsparkerat eller fordon som parkerats trafikfarligt.

Bakom många vägmärke finns en så kallad lokal trafikföreskrift som ligger till grund för utmärkningen av vägmärket.

Denna föreskrift reglerar i juridisk text vad som gäller på berörd vägsträcka. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område på våra kommunala vägar men även på det statliga vägnätet om den lokala trafikföreskriften rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Här i trafikförordningens 10 kap 3 § kan du läsa mer om vilken myndighet som kan fatta beslut.

Vi tillhandahåller parkeringsplatser avgiftsfritt på allmän plats i hela kommunen.  Eftersom trafikmängden i kommunen varierar stort mellan sommar och vinter, leder detta till olika stora behov av parkeringsplatser.

För att du ska ha möjlighet att planera din parkering i förväg, tillhandahåller vi parkeringskartor. På vår kommunkarta kan du se var det finns platser där du kan parkera. Detta ger dig möjlighet att hitta alternativa parkeringsplatser om det skulle visa sig att närmsta parkering till ditt mål skulle vara upptagen.

Här kommer du till vår kommunkarta.

Tidsbegränsade parkeringsplatser

Vänligen notera att vissa av våra parkeringsplatser är tidsbegränsade. Var därför noga med att läsa på tilläggstavlor eller på parkeringskartorna vad som gäller för varje parkeringsplats.

Det kan vara bra att veta om vilka generella parkeringsregler som gäller. Här nedan ser du några av dessa.

24-timmarsregeln

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd måndag – fredag. Lördag till söndag och dag före röd dag gäller inte tidsbegränsningen. 24-timmarsregeln gäller inte i de fall där de generella reglerna förbjuder dig från att stanna/parkera eller om ett vägmärke med parkeringsregler finns uppsatt på platsen och anger något annat.

Generella regler som reglerar var du får stanna och parkera lyder:

 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Parkeringsförbud på huvudled.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Gäller även vid trevägskorsningar (så kallat T-korsning). En T-korsning kan regleras bort, om det anses som lämpligt och säkert, med ett vägmärke P med utsträckningspilar som upprepas efter korsningen. Se efter på platsen där du parkerar om vad som gäller just där.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe är 10 meter.
 • Du får inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbanor.
 • Du får inte stanna eller parkera annat än att släppa av och på en passagerare på en busshållplats 20 meter före busshållplatsstolpen och fem meter efter busshållplatsstolpen.
 • Du får inte stanna eller parkera annat än för att släppa av eller på passagerare på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad.
 • Du får inte stanna eller parkera på sådan plats eller sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (strädde/trånga gator).
 • Du får inte parkera inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng. (Terräng = ett område som inte är väg)
 • Du får inte parkera mot färdriktning.

Det är viktigt att visa hänsyn för att privatpersoner, verksamheter och viktiga samhällsfunktioner ska kunna ta sig fram på ett trafiksäkert och framkomligt sätt. Bilar som parkerar mot reglerna kan skapa trafikfarliga situationer och ge problem med framkomlighet.

Här kan du läsa mer om trafikregler.

Parkeringstillstånd

För att få parkeringstillstånd om du till exempel är rörelsehindrad, ska du ansöka hos oss. En komplett ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett, läkarintyg, bild (körkortsfoto eller dylikt) samt namnunderskrift som finns på särskilt blad. Nedanför hittar du de blanketter som ska fyllas i och skickas in för att ansökan ska vara komplett.

Blankett – Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Foto och namnteckning – Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Läkarintyg – Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Skicka till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 272 80 Simrishamn

Ansökan går också bra att hämta och lämna hos Kontakt Simrishamn i Stadshuset vid Stortorget i Simrishamn eller kontaktar du oss så skickar vi hem en ansökningsblankett.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

I vår kommun kostar inte parkeringstillstånd någonting. Handläggningstiden är maximalt tre veckor.

I övrigt måste du vara folkbokförd i vår kommun. Det finns två olika tillstånd (för förare eller passagerare). För båda tillstånden är det rörelsehinder som gäller. Exempelvis blindhet, behov av utrymme för att öppna dörr och svårighet att bära gäller inte som skäl för tillstånd.

Det gäller för tillstånd

För att få tillstånd som förare, ska man inte kunna gå en längre sträcka på plan mark utan stopp eller problematik. För passagerare gäller att man behöver kontinuerlig hjälp utanför fordonet och inte alls kan lämnas ensam.

Bedömningen av behörighet för tillstånd baseras på läkarintyget samt enklare bedömning av tillståndshandläggare. Missbruk av tillstånd resulterar i indraget tillstånd.

Här på Transportsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om parkeringstillstånd.

Tillsammans med Trafikverket och polisen arbetar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen med att förbättra vår trafikmiljö. Vi tittar då framför allt på våra oskyddade trafikanter, dvs. gående, cyklister och mopedister. Målet är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken.

Generellt kan vi säga att resurser som ser till att trafiksäkerheten är god främst läggs på de platser där olyckor skett för att förhindra att liknande olyckor sker igen. Samt på strategiskt utvalda platser.

Det finns särskilt viktiga platser där vi vill att trafiksäkerheten ska vara högre. Det kan vara platser där vi vet att det rör sig eller korsar många oskyddade trafikanter eller vid skolor.

Behoven av att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet är också grunden för att det i kommunen finns parkeringsövervakning. Simrishamn har haft parkeringsövervakning sedan 2008 och med ett övervägande bevakningsfokus under sommarmånaderna.

För att säkerställa en god trafiksäkerhet är det viktigt att du ser till att dina häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Säker trafik på bostadsgator och gångvägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

I Plan- och bygglagen 3 kap 17 § står ”tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick”.

I väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser som bland annat innebär att växtlighet inte får inkräkta på utrymmet för gångbanor och vägar.

Med stöd av dessa allmänna bestämmelser har det beslutats om riktlinjer för fri sikt, s.k. sikttrianglar i korsningar och tomtutfarter. Riktlinjerna gäller för såväl nybebyggelse som för befintliga äldre fastigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen besiktar eventuellt hindrande växtlighet. Det åligger även fastighetsägaren att föra bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.

Vid utfart

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana (se bild 1).

Vid gata

Om din tomt ligger intill en gata, bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill en gång- och cykelväg, bör sikttriangeln sträcka sig minst 5 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill både väg och cykelväg bör sikttriangeln vara 10 meter respektive 5 meter. (se bild 2).

Följande rekommendationer är speciellt viktiga att beakta vid nybyggnation och nyanläggning:

För att bibehålla god sikt, är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet (se bild 3).

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm från tomtgräns. Om man vill täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten ett bra val (se bild 2).

I den här broschyren om ditt ansvar som fastighetsägare hittar du mer information.

Här i jordabalken kapitel 3 kan du också läsa mer om vad som gäller när träd och buskar växer över en tomtgräns från en granne till en annan.

Längs det kommunala och statliga vägnätet finns det mängder av vägmärken, vägvisning och gatunamnsskyltar.

Dessa är till för att hjälpa dig som trafikant att veta vilka trafikregler som gäller och vilken gata du befinner dig på. Vi ansvarar för de skyltar som finns längs det kommunala vägnätet, resterande ansvarar Trafikverket för.

Felanmälan av skylt

Om du påträffar ett vägmärke eller skylt som är oläslig på grund av att den är smutsig, skymd av växtlighet eller trasig är vi tacksamma om du felanmäler den. Beroende på väghållare så görs felanmälan till kommunen eller Trafikverket.

Här finns information om väghållare för respektive väg genom att välja väghållare i menyn Dataslag på karta.

 • Felanmälan av vägmärken och gatunamnsskyltar på kommunala vägar görs via e-post: kontakt@Simrishamn.se eller så kan du ringa oss på: 0414-81 90 00.
 • Felanmälan av vägmärken och gatunamn på statliga vägar görs via e-post: trafikverket@trafikverket.se eller så kan du ringa dem på: 0771-921 921

Allmänt om skyltning

Skyltbehovet kan variera beroende på vägens storlek och hastighet, men generellt försöker man hålla nere skyltmängden ute i trafiken. För många skyltar skapar osäkerhet och plottrighet. Varningsskyltar används bara där de verkligen behövs. Exempel: Varning för lekande barn-skyltar används bara på kortare sträckor där barn faktiskt vistas nära vägområdet exempelvis vid en skola.

Mer information om vägar och trafik finns på Trafikverkets interaktiva karta. Exempelvis om vem som sköter vägen, vad hastigheten är på vägsträckor etc.