Trafik

Här hittar information om parkeringsplatser, trafikregler, parkeringstillstånd och ställplatser i vår kommun.

I vår kommunkarta ovan kan du se var du kan parkera med olika fordon i Simrishamns kommun.

Klicka här för att se kommunkartan i helskärmsläge. Länk till annan webbplats.

Husbil

Antalet husbilar och campervans har blivit allt fler på våra vägar. Många vill gästa vår kommun under sommarsäsongen. Här finns det fina ställplatser för din husbil och extra möjlighet till latrintömning vid Branteviksvägen och i hamnen i Skillinge. Se mer information om ställplatser nedan.

Kommunkarta för parkering av husbilar.

Borrbystrands camping

Adress: Granhyddevägen 2, 276 37 Borrby
Telefon: 0411-52 12 60
E-post: info@borrbystrandscamping.com
Hemsida: www.borrbystrandscamping.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Gyllebo – Torna ställplats

Adress: Tornavägen, Ö Vemmerlöv
Telefon: 0705-66 32 51
Hemsida: www.svenskalag.se/gylleboif-tornastallplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kiviks familjecamping

Adress: Tittutbacken 10, 277 32 Kivik
Telefon: 0414-709 30
E-post: info@kivikscamping.se
Hemsida: www.kivikscamping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Tobisviks Camping

Adress: Tobisvägen 1, 272 94 Simrishamn
Telefon: 0414-41 27 78
E-post: info@tobisvikscamping.se
Hemsida: www.tobisvikscamping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ängdala vandrarhem & camping

Adress: Ängdalavägen 1, 277 37 Kivik
Telefon: 0733-64 84 20
E-post: info@angdalavandrarhem.se
Hemsida: angdalacamping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommunkartan kan du se alla kommunala parkeringsplatser för husbilar.

Klicka här för att öppna kommunkarta för att se parkeringsplatserna för husbilar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småbåtshamnen i Simrishamn

Adress: Badstigen 2, 272 31 Simrishamn

Skillinge

Adress: Strandgatan 10, 276 60 Skillinge

Kontakt för mer information

För mer information, ta kontakt med Kontakt Simrishamn via mail kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Parkering

I Simrishamns kommun har vi omkring 4500 parkeringsplatser. Men i våra ädre fiskeläger är gatorna trängre och parkeringsplatserna färre. Även om gatorna är smalare, är det samma parkeringsregler som gäller. Var noga med att välja en plats för din bil där du vet att du får lov att parkera. Nedan kan du läsa mer om var du kan parkera och om de generella parkeringsreglerna.

I vår kommun finns ett stort antal parkeringsmöjligheter, i kommunkartan hittar du alla kommunala platser för olika typer av fordon. Där kan du även se hur länge du får stå på en parkeringsplats.

Klicka här för att öppna kommunkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I trafikförordningen (1998:1276) 3kap 47–57§§ finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Läs mer på: Trafikförordning (1998:1276) Svensk författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta vad skyltarna betyder? Klicka här för att läsa mer om skyltarnas betydelse hos Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generella regler som reglerar var du får stanna och parkera lyder:

 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • I ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera på en huvudled.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Gäller även vid trevägskorsningar (T-korsning).
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
 • Du får inte stanna eller parkera (med något hjul) på en gång- eller cykelbana.
 • Du får inte parkera på en hållplats för bussar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och fem meter efter hållplatsmärket.
 • Du får inte stanna eller parkera annat än för att släppa av eller på passagerare på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
 • Du får inte parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul.
 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår, du hindrar eller stör andra.
 • Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande. (Terräng = ett område som inte är väg). Utanför tättbebyggt område ska du stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.
 • På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, till exempel vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.
 • På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen. På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår, du hindrar eller stör andra.

Fastighetsägaren har ansvaret enligt plan- och bygglagen att tillgodose det behov av parkering som kommunen bedömer att fastighetens användning ger upphov till. Det innebär att det är inte kommunens ansvar att ordna parkering, om inte kommunen själv är fastighetsägare, till exempel för skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Däremot har Simrishamns kommun ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Som stöd har Simrishamn, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovsprövning. Vid ansökan om bygglov ska en parkeringslösning bifogas i ansökningshandlingarna. Det ska framgå vilket parkeringsbehov som fastighetsägaren ser och hur parkeringsnormens krav ska uppfyllas. Vid ändring, om- eller tillbyggnad av befintlig verksamhet ska förändringens medförda parkeringsbehov tillgodoses.

Klicka här för att läsa Parkeringsnorm för Simrishamns kommun som blädderbar PDF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikanter ska använda p-skiva på samtliga tidsbegränsade parkeringsplatser i kommunen där parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”p-skiva” eller texten ”p-skiva” under den tid som anges spå skylten.

Regler och bestämmelser för p-skiva:

Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades.

Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på p-skylten, ställs p-skivan in på det klockslag då tidsbegränsningen börjar om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Till exempel om du parkerar kl. 06.00 på en plats som har tidsbegränsning från kl. 08.00 ställer du in p-skivan på kl. 08.00.

P-skivan ska placeras framtill i fordonet, väl synlig och lätt avläsbar utifrån.

Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Endast en p-skiva får användas per parkeringstillfälle.

Här återfinns reglerna i Trafikförordningen kapitel 3 § 49.

Digital eller manuell p-skiva

Det finns olika varianter av p-skivor, digitala och manuella. En digital p-skiva ställer in tiden automatiskt. En manuell p-skiva ställer du själv in. Om du inte har någon p-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger ankomsttid enligt regelverket, exempelvis: Ankomsttid 13.30.

Behöver alla trafikanter använda p-skiva?

Ja, med några få undantag:

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver inte använda p-skiva, regelverken för parkering med parkeringstillstånd finns med i beslutet som skickades hem till dig.

Motorcykel och EU-moped behöver av praktiska skäl inte använda p-skiva.

Om du har parkerat mot de bestämmelser som gäller på allmän plats och fått en parkeringsanmärkning med en felparkeringsavgift ska du betala den till Transportstyrelsen innan det angivna förfallodatumet.

Frågor om betalning och återbetalning av felparkeringsavgift besvaras av Transportstyrelsen på telefonnummer 0771-14 15 16 eller Transportsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida den eller begära en rättelse hos Polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Klicka här för att läsa mer om hur du bestrider en parkeringsbot på polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VIKTIGT – du måste betala felparkeringsavgiften även om du tänker bestrida parkeringsanmärkningen. Ditt bestridande behöver även inkomma till polisen senast 6 månader efter att du betalat felparkeringsavgiften. När du bestrider en parkeringsanmärkning ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att anmärkningen är felaktig. Skicka också med den skriftliga bevisning du angivit, till exempel fotografier och intyg. Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Överklaganden av Polismyndighetens beslut hanteras av tingsrätten.

Lagen om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belopp felparkeringsavgift

Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp i enlighet med Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift 2a§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beloppet för varje överträdelse hittar du här i taxan för felparkeringsavgift.

Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till olika destinationer på egen hand. Om du är folkbokförd i Simrishamns kommun och behöver parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du skicka in en ansökan till: Simrishamns kommun, Kontakt Simrishamn, 272 80 Simrishamn.

Det går att hämta och lämna blankett för ansökan hos Kontakt Simrishamn, som du finner i Stadshuset vid Stortorget i Simrishamn. Du kan också kontakta oss så skickar vi hem blanketterna du ska fylla i.

Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Ansökan

Ansökan utreds och beslutas av handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutet skickas till dig skriftligt inom cirka 2–3 veckor. För att undvika ett glapp mellan två perioder är det bra om din ansökan inkommer minst 2 månader innan ditt gamla kort går ut. Tidigare beviljat parkeringstillstånd berättigar inte automatiskt ett nytt tillstånd. Till en komplett ansökan ska du alltid bifoga:

 1. Blankett, inkl. ett välliknande foto i körkort/passfotoformat och namnteckning
 2. Blankett för läkarintyg som anger:
 • Gångsträcka i antal meter, såväl med som utan hjälpmedel
 • Din funktionsnedsättnings beräknade varaktighet
 • Om du inte själv kör fordonet och behöver regelmässig hjälp utanför fordonet

Vem kan ha rätt till parkeringstillstånd?

 • Du som är förare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand
 • Du som är passagerare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand. Dessutom ska du behöva regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet, på grund av ett omfattande tillsynsbehov.

Följande är ingen grund för parkeringstillstånd:

 • Parkeringstillståndet är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.
 • Flera funktionshinder utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Med parkeringstillståndet får du parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • I hela landet och de flesta europeiska länder (EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998).

Överklaga beslut
Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Transportstyrelsen. Beslutet kan sedan överklagas hos förvaltningsdomstol, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd

 • Om ditt parkeringstillstånd har blivit stulet eller du har förlorat det på annat sätt ska du polisanmäla det. Kommunen spärrar därefter kortet och utfärdar ett nytt.
 • Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller kommunen.

Klicka här för att läsa mer om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel av växtlighet vid gator och vägar

För att säkerställa en god trafiksäkerhet är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att dina häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Läs mer om riktlinjer och bestämmelser nedan.

Säker trafik på bostadsgator och gångvägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

I Plan- och bygglagen 3 kap 17 § står ”tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick”.

I väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser som bland annat innebär att växtlighet inte får inkräkta på utrymmet för gångbanor och vägar.

Med stöd av dessa allmänna bestämmelser har det beslutats om riktlinjer för fri sikt, s.k. sikttrianglar i korsningar och tomtutfarter. Riktlinjerna gäller för såväl nybebyggelse som för befintliga äldre fastigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen besiktar eventuellt hindrande växtlighet. Det åligger även fastighetsägaren att föra bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.

Riktlinjer

Riktlinjer – fastighetsägares ansvar för skötsel av växtlighet vid väg eller gata

Vid utfart

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Vid gata

Om din tomt ligger intill en gata, bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill en gång- och cykelväg, bör sikttriangeln sträcka sig minst 5 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill både väg och cykelväg bör sikttriangeln vara 10 meter respektive 5 meter.

Följande rekommendationer är speciellt viktiga att beakta vid nybyggnation och nyanläggning:

För att bibehålla god sikt, är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm från tomtgräns. Om man vill täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten ett bra val.

Här i jordabalken kapitel 3 kan du också läsa mer om vad som gäller när träd och buskar växer över en tomtgräns från en granne till en annan.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret