För häst- och hundägare

Det finns särskilda bestämmelser för dig som hund eller hästägare. Här kan du läsa mer om var ni inte får vistas, om badstränder och hundlatriner.

Hundar

19 § Hundar får inte vistas på:

 1. förskolegårdar
 2. allmän lekplats inklusive gräsmatta upplåten till lek – dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område
 3. på nysått eller nyplanterat område
 4. Badplatser under perioden 1 juni till 31 augusti mellan klockan 08:00 och 20:00, med undantag för kommunens utpekade hundbadplatser.

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

 1. begravningsplatser
 2. skolgårdar
 3. inom plantering och på gräsytor omkring kyrka eller skola
 4. motionsspår
 5. allmän idrottsplats
 6. på allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda
 7. under tiden 15 mars – 31 oktober även inom allmänna parker och badplatser, förutom särskilt anvisat område för hundbad.
 8. Anlagda stigar/leder i Borrby backars skötselområde.

Undantag från kopplingstvång enligt ovan är tillämpliga på följande offentliga badplatser som kommunen upplåter som hundbad:

 • Vårhallarna, norr om Simrishamn.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, förutom inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer, alternativt vara ID-märkt på annat sätt, som möjliggör kontakt med ägaren.

20 § Föroreningar efter hund ska plockas upp på gångbana, idrottsplats, lekplats, begravningsplats, parkområde, vandringsled, motionsspår, badplats, samt gräsytor och planteringar inom tätbebyggt område.

 • Hundlatriner
  Runt om i kommunen finns ett antal hundlatriner som töms under säsong maj-oktober på måndagar och fredagar. Resten av året sker det en dag i veckan.
  Vid behov sker tömning mer frekvent än dessa dagar. I samband med tömning fylls det även på med påsar vid behov och där det finns tillgängligt.

 

Hästar

21 § Ridning får inte ske:

 1. i särskilt iordningställda motionsspår

Hästar får inte vistas på eller passera genom:

 1. badplatsområde för EU-badplatser under tiden 1 juni till 31 augusti. Förbud gäller inte inom en 20 meter bred zon vid Verkeåns utlopp där ryttare kan korsa ån för vidare ritt.
 2. Vid pir mellan Örnahusen och Norrekås.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret