Kulturmiljö och byggnadsvård

Vi har många värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader. Dessa är viktiga för kommunens identitet och attraktion. De ger oss också förståelse för vad som har hänt i vårt samhälle och varför det ser ut som det gör idag.

Bilden föreställer en del av en äldre byggnad vid Sträntemölla gård, belägen i Rörums backar.

Vad menas med kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas hela den miljö som påverkats och skapats av människor. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt eller en bygd och en region.

”Kulturmiljön är en källa till kunskap, bildning och upplevelser som bidrar till att skapa en känsla av hemvist, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva, vilket kan väcka engagemang för närmiljön och nyfikenhet vid mötet med andra människor. Däri ligger kulturmiljöarbetets potential att bidra till ett inkluderande samhälle i harmoni med miljön.” [Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöarbetet i Agenda 2030]

Vad gäller för kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

Byggnader med kulturhistoriskt värde kan få olika typer av skydd, som med ett samlingsbegrepp brukar kallas ”k-märkning”. Du som äger en sådan byggnad bör bland annat se till så att den vårdas och renoveras varsamt, med material och metoder som bidrar till att byggnadens karaktärsdrag inte förstörs.

I Simrishamns kommuns Arkitektur- och kulturmiljöprogram beskrivs de bebyggelsemiljöer i kommunen som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla eller arkitektoniskt intressanta.

Simrishamns kommuns Arkitektur- och kulturmiljöprogram (arcgis.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom det kommunala programmet finns bebyggelse eller miljöer som Länsstyrelsen lyfter fram i sitt regionala kulturmiljöprogram och en del som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Det finns även många värdefulla byggnader som inte har något skydd, som inte är ”k-märkta”. Det betyder inte att dessa byggnader kan hanteras hur som helst. Oavsett om du äger ett k-märkt hus eller inte gäller alltid plan- och bygglagens bestämmelser. Bestämmelserna innebär att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

Vid ändring av en kulturhistoriskt värdefull byggnad

Vid ändringar av en byggnad ska byggnadens kulturvärden tas tillvara. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och till dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka material du kan använda, eller hur en tillbyggnad utformas.

Det finns ett antal saker som är viktiga att ha i åtanke om man planerar att ändra en byggnad som har ett kulturhistoriskt värde:

  • Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna.
  • Rådgör på ett tidigt stadium med en byggnadsantikvarie och personer med arkitektonisk och teknisk sakkunskap.
  • Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Utnyttja byggnadens egna möjligheter när du installerar nya funktioner.
  • Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer.
  • Behåll tidstypisk utformning av fasader, tak, fönster, balkonger, entrépartier, staket och andra detaljer.
  • Bevara ursprungliga detaljer.
  • Bevara ursprungliga material eller ersätt dem med samma material.
  • Eftersträva tidstypiska material och tidstypisk färgsättning när du underhåller och renoverar byggnaden.
  • Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som förenklar utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp i framtiden.

Vad innebär byggnadsvård?

Byggnadsvård handlar om att vårda byggnader och att vid såväl underhåll som renovering använda sig av traditionella material och metoder. På så vis handlar byggnadsvård också till stor del om att vårda kunskapen om hur man byggde förr.

Material och metoder

Genom att använda sig av material och metoder som när byggnaden uppfördes kan man förvissa sig om att bevara så mycket av byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden som möjligt. Utöver detta kan det vara problematiskt att tillföra nya material i en befintlig byggnad.

Att exempelvis använda sig av ett hårdare putsbruk än det befintliga kan orsaka sprickbildning och ett för tätt material på fel ställe kan ge upphov till fukt. Vilka material och metoder som bör användas är dock beroende av husets ålder och konstruktion. En byggteknik som är lämplig för ett hus byggt på 1890-talet behöver inte vara lämplig för ett hus byggt 1930 och tvärtom.

Laga för plånbok och miljö

Inom byggnadsvården brukar vi ofta prata om att laga så långt det är möjligt, vilket handlar om att bevara äldre byggnadsmaterial och detaljer som bidrar till byggnadens kulturhistoriska värde, men resonemanget är även motiverat ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att ta hand om det vi har, att laga och komplettera det som behövs, är både billigare och bättre för miljön än att kasta och byta mot nytt.

Tips på länkar där du kan läsa vidare

Kontakta kommunantikvarien

Kontakta kommunantikvarien för frågor om just din byggnad och dess kulturvärden. Ange fastighetsbeteckning och bifoga gärna ett par bilder på byggnaden.

E-post: kontakt@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 90 00

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret