Vad du behöver skicka in

Vill du installera solpaneler, bygga en takkupa eller göra en tillbyggnad? Här finns en lista med vanliga frågor som hjälper dig att avgöra om du behöver bygglov och vad du behöver skicka in

Vanliga byggprojekt och krav

Vad måste jag skicka in för att bygga en takkupa? Vad kostar startbeskedet för ett attefallshus? Svaren på de här frågorna och frågor om andra vanliga projekt hittar du i listan nedan. Här finns också information om vanliga orsaker till att en åtgärd kräver lov eller anmälan.

Om ditt projekt inte finns i listan nedan eller om du är osäker, kontakta oss! Varje ärende är unikt, vilket innebär att handlingar kan variera från listan nedan.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera huset närmare granne än 4,5 meter och denna ej ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,
 • Vatten- och avloppsritning
 • Kontrollplan
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt förslag till Kontrollansvarig
 • Eventuellt energibalansräkning vid permanentbostad

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera huset närmare granne än 4,5 meter och denna inte ger sitt godkännande.
Krävs anmälan?
Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,
 • Kontrollplan
 • Vatten- och avloppsritning
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt krävs inte bygglov, så länge skorstenen inte läggs utanpå fasaden. Då kan det komma att räknas som en fasadändring och kan kräva bygglov. Om byggnaden är kulturskyddad kan bygglov krävas.

Krävs anmälan?

Ja, så länge du inte byter ut en befintlig eldstad med en av samma modell och effekt.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

 • Blankett eldstad
 • Produktblad som innehåller uppgift om utsläpp
 • Kontrollplan
 • Planritning
 • Fasadritning

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om installation av eldstäder? Besök Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för att ändra färgen eller fasadmaterial på sitt hus inom detaljplan under förutsättning att byggnadens eller områdets karaktär inte väsentligt påverkas. Är du osäker så ta kontakt med Kontakt Simrishamn med foto på nuvarande och framtida färg. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt inte bygglov för denna typ av fasadändring. Ligger din byggnad inom värdefull bebyggelsemiljö eller berörs av andra skyddsbestämmelser kan åtgärderna vara bygglovspliktiga.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Kontrollplan
 • Foto som visar nuvarande utseende

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor, se vår nuvarande handläggningstid för mer info.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du bygglov för att montera nya fönster, takfönster eller dörrar på ditt hus inom detaljplanerat område. Är du osäker, ta kontakt med Kontakt Simrishamn.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt inte bygglov för den typen av fasadändring.

Ligger din byggnad inom värdefull bebyggelsemiljö eller berörs av andra skyddsbestämmelser kan åtgärderna vara bygglovspliktiga.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritningar som visar före och efter åtgärd
 • Planritning
 • Kontrollplan
 • Foto som visar nuvarande utseende

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa. Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor. Se vår nuvarande handläggningstid för mer information.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Om friggeboden ska placeras närmare gräns än 4,5 meter krävs bygglov om berörd granne ej ger sitt godkännande. Bygglov krävs också om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän väg eller mark.

Krävs anmälan?

Nej.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked

Förhandsbesked kan sökas för alla bygglovspliktiga åtgärder. Normalt söks förhandsbesked när man ska bygga utanför detaljplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan med infart, husplacering och parkering

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa. Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt krävs inte bygglov så länge hissen inte placeras på en fasad. Då kan det bli en bygglovspliktig åtgärd. Ta kontakt med Kontakt Simrishamn om du är osäker.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

 • Ansökan byggärende
 • Datablad hissanordning
 • Planritning med placering
 • Kontrollplan.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för att inreda en ytterligare bostad i ett befintligt enbostadshus. Gör du väsentliga ändringar av fasaden kan detta bli bygglovspliktigt inom detaljplanerat område.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan eller ansökan?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning före och efter åtgärd
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan
 • Vatten- och avloppsritning
 • Brandskyddsbeskrivning

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du bygglov för en komplementbyggnad. Dock krävs det inte bygglov om byggnaden placeras på en fastighet som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och är till storlek underordnad huvudbyggnaden. En komplementbyggnad måste uppföras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden för att räknas som bygglovsfri. Närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö kan bygglov krävas. Bygglov krävs också om du vill placera byggnaden närmare granne än 4,5 meter och personen inte ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov, är byggnaden under 25 kvm kan åtgärden sökas som en anmälan, se Attefallsbyggnad ovan i listan.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsskedet?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja.

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Nybyggnadskarta
 • Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja.

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Nybyggnadskarta
 • Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja.

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
  Nybyggnadskarta
 • Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs rivningslov?

Ja, om åtgärden som ska rivas är är bygglovspliktig och ligger inom planlagt område krävs rivningslov.

Krävs anmälan?

Ja, i vissa fall krävs anmälan, kontakta Bygglovsenheten för information om vad som gäller i just ditt fall.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Bedöms ditt ärende som lov- eller anmälningspliktigt krävs följande:

 • Ansökan/anmälan om rivning
 • Rivningsplan
 • Foto där det som ska rivas markeras
 • I större ärenden krävs förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Sedan 1 augusti 2018 gäller friare regler för solceller och solpaneler. Placeras panelerna direkt på taket eller fasaden och utan att öka höjden eller fasadens tjocklek nämnvärt krävs normalt inte bygglov.

Om panelerna monteras på en ställning med annan vinkel än taket krävs bygglov.

Om byggnaden ligger inom värdefull bebyggelsemiljö eller är utpekad som värdefull krävs bygglov.

Om området för installationen ligger inom påverkansområden för totalförsvarets militära del krävs bygglov.

Krävs anmälan?

Om åtgärden väsentligt ändrar takets bärande konstruktion eller brandskydd kan anmälan krävas.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Anmälningsblankett/Ansökningsblankett (Ansökan byggärende)
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Konstruktionssnitt, alternativt teknisk beskrivning om takets bärande konstruktion ändras
 • Kontrollplan

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor för anmälan, 10 veckor för bygglovspliktiga solceller/solpaneler.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja, om muren är högre än 0,5 meter krävs bygglov. Undantag finns dock för en- och tvåbostadshus, där får man uppföra en mur med maxhöjd på 1,8 meter om den placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne. Placeras muren närmare än 4,5 m krävs grannens godkännande. Placeras muren närmare än 4,5 meter från allmän gata eller mark/plats krävs bygglov. Mer detaljerad information finns i broschyr nedan.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Ritning som visar staketet eller murens hela längd från sidan
 • Sektionsritning (snitt genom muren/planket)

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa vår blädderbara broschyr om staket, plank och murar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök även Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Om huset ligger inom ett område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö, eller specifikt är skyddat krävs det bygglov. Bygglov krävs också om det totala antalet takkupor efter åtgärden överstiger två stycken. Annars krävs enbart anmälan.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionssnitt, alternativt teknisk beskrivning,
 • Kontrollplan

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor för anmälan, 10 veckor för bygglovspliktiga takkupor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter utan det kan vara en så kallad Attefallstillbyggnad. Bygglov krävs däremot om tillbyggnaden placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter, eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera tillbyggnaden närmare granne än 4,5 meter och denna inte ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,
 • Kontrollplan
 • Vatten- och avloppsritning
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt förslag till kontrollansvarig

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja.

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Eventuellt förslag till kontrollansvarig, beror på storlek och komplexitet

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja.

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Besök Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krävs bygglov?

Ja, om planket har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 0,8 meter krävs bygglov. Undantag finns dock för en- och tvåbostadshus, där får du uppföra ett plank med maxhöjd på 1,8 meter om den placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne. Placeras muren närmare än 4,5 meter krävs grannens godkännande. Placeras planket närmare än 4,5 meter från allmän gata eller mark/plats krävs bygglov. Mer detaljerad information finns i broschyr nedan.

Vad behöver jag normalt skicka in?

 • Ansökan byggärende
 • Situationsplan
 • Ritning som visar plankets hela längd från sidan
 • Sektionsritning (snitt genom planket)

Vad kostar det?

Enligt byggnadsnämndens gällande taxa.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer i vår blädderbara broschyr om staket, plank och murar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ritningar

Vad är en situationsplan? Kan jag rita min friggebod själv? Svaren hittar du nedan.

 • Ritningarna ska ha rena, svarta linjer på vitt papper så att ritningarna är lämpliga för kopiering och arkivering.
 • Ritningarna ska vara skalenliga (skala 1:100) och så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Skala, datum, fastighetsbeteckning och ritningsnummer ska anges på varje ritning.
 • Kan jag rita själv? Ja, men ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, rena skisser godtas inte som ritningsunderlag.
 • Det ska tydligt framgå vad som är aktuell byggnadsåtgärd (tillbyggnader och andra ändringar markeras med skraffering).
 • Detaljnivån på fasadritningarna ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en bil av byggnadens form- och materialverkan.
 • Ny och befintlig marknivålinje ska redovisas på fasadritningarna.
 • Planritningarna bör ritas möblerade, rummens areor bör anges jämte funktion.

Visar byggnadens insida: antal rum och dess funktion (badrum, kök, sovrum etcetera). Ska vara i skala 1:100 och med exempelmöblering.

Visar placering av samtliga byggnader på din fastighet samt infart, parkeringsplatser och fastighetsgränser. Situationsplanen ska vara måttsatt och i skala 1:500 eller 1:400. För att kunna sätta ut en byggnad eller tillkommande byggnad/byggnadsdel ska avstånd till fastighetsgräns markeras med minst två mått från byggnadens hörn.

För tillkommande byggnadsdelar ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Du kan kostnadsfritt beställa en situationsplan via Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Visar hur byggnaden ser ut rakt från sidan. Alla fasader ska finnas med. För ansökningar gällande fasadändring ska du skicka in en fasadritning som visar före åtgärd och en som visar efter åtgärd. Skalan ska vara i 1:100.

Om du ska bygga en helt ny byggnad på en tomt som inte är bebyggd ska åtgärden ritas in på en nybyggnadskarta. Byggnaden ska måttsättas inklusive höjder för färdigt golv. Mått till fastighetsgräns ska framgå. En nybyggnadskarta är mer detaljerad jämfört med en situationsplan.

En sektionsritning visar huset i genomskärning. Denna ritning används bland annat för att visa takhöjder.

Precis som en sektionsritning visar ett konstruktionssnitt en byggnad eller byggnadsdel i genomskärning. Här ska de olika skikten av material framgå samt infästningar i andra byggnadsdelar.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

1. Riskbedömning

Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan enligt PBL förutsätter att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Detta innebär att byggherren och dennas organisation måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Riskbedömning – vill du få mer information?

Här på boverkets hemsida kan du få mer information om riskbedömning kopplat till framtagandet av en kontrollplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Kontrollplan

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska vara objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

 1. väsentliga tekniska egenskapskrav enligt PBL uppfylls,
 2. förbudet mot förvanskning följs, och
 3. kraven på varsamhet följs.

I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om:

 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse (hur kontrollerna ska utföras och mot vad kontrollen ska ske,
 2. vem som ska göra kontrollerna,
 3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och
 6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Kontrollplan – vill du få mer information?

Här på boverkets hemsida kan du få mer information om kontrollplaner i bygglovsprocesser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret