Krisinformation och vardagssäkerhet

Välkommen till vår sida om hur du kan få en tryggare vardag och vad du bör tänka på när krisen kommer – och förbereda i förväg.

Före en kris – innan olyckan är framme – kan du förbereda dig, din familj och ditt hem.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en hel hemsida där de berättar hur du kan minska riskerna och också hur du ska agera när olyckan är framme.

Observera att varje sida som regel har undersidor med mer information. Sidan om brandsäkerhet i hemmet har till exempel undersidor som berättar om batteriladdning, grilla på tomt, brandsäkerhet i offentlig lokal med mera.

Det finns också en myndighetssajt, Lilla krisinfo, som ger lättfattlig information för unga som gamla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer nyttig information om trygghet och säkerhet

Här har vi samlat ytterligare tips och information om stort och smått som rör dig och din trygghet/säkerhet.

Nödnumret 112

Vid direkt överhängande fara för ditt eget eller andra människors liv och hälsa, ringer du alltid nödnumret 112. Det är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från en telefon var du än befinner dig i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör som kommer att sända den hjälp som just du behöver.

SOS-operatören kommer att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?

Hjälp skickas omedelbart när du svarat på frågorna ovan. Därefter kommer operatören att fortsätta med sin intervju. Du behöver aldrig vara orolig för att hjälpen fördröjs av samtalet.

SOS-operatören kan behöva mer information under tiden, så stanna kvar i telefonen och där du är under tiden.

Informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm eller en översvämning eller en annan allvarlig händelse i samhället. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Några råd vid en olycka

Detta kan vara bra att veta när en olycka har inträffat:

 • Behåll lugnet.
 • Om ni är flera på platsen – se till att någon tar ledningen.
 • Fördela arbetsuppgifterna.
 • Ge första hjälpen.
 • Varna andra som kan utsättas för fara.

Kontrollera

 • Medvetande: Andas personen själv?
 • Lägg i framstupa sidoläge och stanna hos personen!
 • Andning: Om andningen upphört, starta hjärt-lungräddning (HLR).
 • Puls: Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår.

1177:s webbplats Länk till annan webbplats. finns bra information om första hjälpen.

I samband med olyckor, dödsfall och liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många får efterverkningar lång tid efteråt. Därför är det viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat och sedan gå vidare i livet.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. kan du bland annat läsa om krisens olika faser och när du bör söka vård. Här finns även ett antal telefonnummer du kan ringa för att få hjälp och stöd.

Krisstöd

Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga och extraordinära händelser är en viktig uppgift för kommunen att tillhandahålla. Krisstödsverksamheten i vår kommun har som mål att förebygga och minimera psykiska och psykosomatiska skador i samband med traumatiska händelser.

Brottsoffer

Ett brottsoffer är den som utsatts för ett allvarligt brott eller befinner sig i en utsatt situation. Även vittnen, anhöriga och människor som försökt att förhindra brott är att betrakta som offer för brott.

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår, hotar eller stjäl något från dig, är alltid jobbigt. Det är viktigt att komma ihåg att du aldrig står ensam, det finns hjälp att få för att du ska klara tiden efter ett brott bättre. Det är viktigt att prata med någon om det du har varit med om, så att du kan få rätt stöd. Då kan du också få hjälp med att anmäla brottet och få den ersättning som du kan ha rätt till.

Om du upplever en situation som akut ska du alltid ringa 112. Du kan även kontakta polisen på 114 14 och berätta om det du upplever eller är orolig för. I de fall nödsituationer uppstår på kvällar och helger, kan du ringa polisen som sedan kontaktar socialjouren.

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Du behöver inte ha polisanmält för att få stöd, stödet är gratis. Du når brottsofferjouren på telefonnummer 0200-21 20 19, läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats..

I den här filmen berättar polisen mer om vad du som brottsoffer har rätt till för stöd och hjälp. Länk till annan webbplats.

”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och tv, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. Den sker med tutor som sitter monterade på hustak. Signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. Signalen ges under minst två minuter.

När VMA-signalen ljuder ska du:

 • gå inomhus
 • stänga dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på Sveriges radio P4 eller titta på Sveriges television

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område.

ICE är en förkortning av engelskans ”In Case of Emergency”. Det handlar om att närstående till dig snabbt ska kunna kontaktas om du skulle hittas akut skadad eller sjuk och inte kan tala. För att göra det möjligt så bör du lägga in dina närmaste anhöriga i din mobiltelefons adressbok under namnet ICE.

Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen:

 • Lägg till en ny kontakt i telefonboken.
 • Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen, exempelvis ”wife” (fru på engelska), dennes namn, +46 och sedan telefonnumret – utan den första nollan.
 • Spara den nya kontakten.
 • Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICE2 och upprepa stegen.

Tänk på att:

 • använda det internationella utlandsprefixet + istället för ”00”, som endast används inom Europa
 • landsnummer för svenska kontaktpersoner är 46
 • använda engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands
 • berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det

Våld i en nära relation kännetecknas av att den som blir utsatt av eller upplever våld har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till våldsutövaren.

Begreppet "våld i nära relationer" inkluderar olika typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Begreppet närstående innebär att det finns en nära och förtroendefull relation mellan personerna. Det kan vara makar, sambor, pojk- och flickvänner, föräldrar, syskon, barn, mor- och farföräldrar, men det kan även vara anställd personal. Det vanligaste brottet när det gäller våld i nära relationer begås av en man mot en kvinna i en parrelation.

Kännetecknen för våld i en nära relation:

 • du känner dig kontrollerad av din partner
 • du måste redovisa vart du ska gå och vem du har talat med
 • din partner blir allt mer svartsjuk
 • din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig
 • du ibland känner dig rädd i ditt eget hem
 • du blir hotad
 • du får höra att det är ditt eget fel när du blir slagen
 • våldet har ökat
 • tillvaron växlar mellan ömhet och våld
 • din partner ber om förlåtelse efter en våldshandling och säger att livet inte är värt att leva utan dig, fast det sedan upprepas
 • känner du dig kontrollerad av din familj och släkt?
 • måste du ha koll på dina syskon?
 • får du inte själv välja din partner?

Om du utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående, kan du få råd, stöd och hjälp för att komma ur din situation, både akut och på längre sikt.

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • att ta kontakt med polis, sjukvård med flera
 • att ta de kontakter som behövs för ett akut skyddat boende
 • att se till barnens behov med exempelvis stödsamtal för att bearbeta vad som hänt

Det är mycket viktigt att komma ihåg att barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp mot närstående vuxna är offer för brott.

Här informerar polisen om saker som är bra att tänka på om du har blivit utsatt för våld i nära relation. Länk till annan webbplats.

Närstående till våldsutsatta

Är du orolig för någon i din närhet? Våga fråga.

 • lyssna och stötta
 • fördöm inte, acceptera att var och en måste göra sina egna val.
 • motivera att söka hjälp
 • du kan själv göra en polisanmälan – även anonymt
 • finns det barn i familjen bör du anmäla till socialtjänsten

Stöd till våldsutövare

För dig som utövar våld är det viktigt att även du får rätt hjälp och stöd. Vi hjälper dig att sätta stopp för ett destruktivt beteende för att skapa en hemmiljö som är trivsam för alla.

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • stöd i att hantera konflikter, aggressivitet och våld
 • att se barnens behov utifrån ett barnperspektiv

Sannolikheten att du ska drabbas av ett terrorattentat är väldigt liten, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga. Det är därför viktigt att ha kunskap och att vara medveten om hur du bör agera om du har oturen att hamna i eller befinna dig i närheten av ett attentat.

För att vi gemensamt ska minska konsekvenserna av ett attentat ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polisen följande råd:

 • Fly
 • Sök skydd
 • Larma

Här kan du se en film gjord av MSB och polisen om hur man kan gå tillväga vid ett terrorattentat. Länk till annan webbplats.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön är några grupperingar där våldsbejakande extremism hittas.

Vad är radikalisering?

Radikalisering definieras som den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en åsikt. De individer som anslutit sig till våldsbejakande extrema miljöer har nästan alltid genomgått en radikaliseringsprocess där det går att identifiera betydande likheter i processen oavsett till vilken ideologi som personen har radikaliserats.

Förebyggande arbete

Våldsbejakande extrema miljöer utgör ett hot mot samhällets grundläggande struktur och värdegrund, styrelseskick och de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistiska grupper utgör därför också ett allvarligt hot mot alla medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Stödtelefon

Ring till Center mot våldsbejakande extremism (CVE) på telefonnummer 08-527 44 290 om du känner oro för att någon i din närhet dras till våldsbejakande extremism. Telefonlinjen är öppen helgfri måndag-fredag klockan 9-15. Mer information om stödtelefonen hittar du här Länk till annan webbplats..

Märkningen håller i minst fem år och görs med ett på konstgjord väg framställt DNA. Vätskan är osynlig (liknar nagellack!) och penslas på värdesaker. Märkningen blir synlig under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik, kan den spåras till dess rätta ägare. DNA-märkning gör att märkta ägodelar blir mindre intressant att stjäla och svårare att sälja vidare.

Bostadsinbrott har minskat i områden där tekniken används

DNA-märkning löser inte alla inbrottsproblem, men är ett bra komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder. Enligt siffror från polisen har bostadsinbrotten, sett till hela landet, minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden.

I vår kommun har vi kamerabevakning på olika platser. Där kamerabevakning sker finns alltid skyltar med tydlig information om att bevakning sker samt en hänvisning till ytterligare information.

Varför har vi kamerabevakning?

Syftet med kamerabevakningen är att skapa större trygghet för alla våra medborgare, deltidsboende och besökare. Det är en säkerhetsåtgärd för att förebygga brott och olyckor. Allt inspelat filmmaterial raderas automatiskt efter 30 dagar. Kamerabevakningen utförs av företaget Securitas Technology.

Rättslig grund

Kamerabevakning i vår kommun och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i artikel 6.1 e, som möjliggör behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i syfte att öka trygghet och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Vid kamerabevakning på stationsområdet utgör också bestämmelserna i kamerabevakningslagen 9 § 6. b) och c) rättsligt stöd.

För kamerabevakning inom skolans verksamhetsområde utgör ”rättslig förpliktelse” enligt artikel 6.1 c GDPR, med hänvisning till skollagen, rättslig grund. Vad beträffar platser dit allmänheten har tillträde, som skolgårdar, krävs även tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig nämnd i kommunen är samhällsplaneringsnämnden.

Vilka rättigheter har jag som medborgare eller besökare?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se hemsidan. Länk till annan webbplats. Du kan också kontakta Simrishamns kommuns dataskyddsombud via Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Anser du att Simrishamns kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler, så kan du vända dig till Integritetsmyndigheten (IMY).

Hur hanterar kommunen mina personuppgifter?

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret