Stöd till barn, tonåringar och familjer

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Vi har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Om du behöver stöd går det bra att kontakta oss och berätta om din situation. Både barn och föräldrar kan höra av sig till oss. Vilket stöd som finns och hur du når oss hittar du på den här sidan.

Du kan ansöka via våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Kontakt Simrishamn.

Aktivt Föräldraskap Öppnas i nytt fönster. är en utbildning för föräldrar till barn i åldern 0-18 år. Utbildningen ger dig ett förhållningssätt med konkreta redskap och verktyg i din föräldraroll.

Blåvinge Öppnas i nytt fönster. erbjuder gruppträffar till barn som har svåra konflikter eller krångel i familjen på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Familjecentralen Öppnas i nytt fönster. riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–6 år. Familjecentralen finns på närsjukhuset i Simrishamn.

Alla kan få problem i sina nära relationer. Familjerådgivningen Öppnas i nytt fönster. erbjuder professionell samtalshjälp för vuxna i t.ex. kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer eller vuxna barn och föräldrarelationer.

Familjerätten Öppnas i nytt fönster. ger stöd i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående. Familjeteamet Öppnas i nytt fönster. finns till för barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer.

Kontaktfamilj

Det finns barn och ungdom som behöver extra stöd i vardagen eller föräldrar som är i behov av avlastning för att klara av att vara en bra förälder. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktfamilj. En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden. Tystnadsplikt gäller och stödet är kostnadsfritt.

Kontaktperson

Det finns barn och ungdom som behöver extra stöd i vardagen. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktperson. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan. Syftet med kontaktpersonen är att stötta, aktivera och vara en förebild i vardagen. Tystnadsplikt gäller och stödet är kostnadsfritt.

Du som vårdnadshavare kan ansöka om insatser genom en E-tjänst eller Kontakt Simrishamn.

Ansökan tas emot av socialsekreterare som sedan tar kontakt för en första träff.

När du gör en ansökan om en insats inleder vi alltid en utredning om dina behov av insatsen. Utredningen avslutas alltid med ett beslut. Om beslutet går dig emot har du möjlighet att överklaga.

Vi har också stödinsatser som du kan ta del av utan att behöva göra en ansökan, ex. Familjeteamet Öppnas i nytt fönster., som erbjuder rådgivande och stödjande samtal och Mariamottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som erbjuder råd och stöd för dig som förälder kring alkohol eller droger.

Du som är 12 eller äldre kan själv ta kontakt för att få stöd eller ansöka om stöd att få en kontaktperson, kontaktfamilj eller stödsamtal. Men, din vårdnadshavare måste vara delaktig i ansökan.

En utredning inleds vanligtvis med en första träff där ni får information. Sedan planerar ni tillsammans med socialsekreteraren vad som ska göras under utredningstiden. Det kan vara samtal, antingen på socialkontoret eller hemma, med både vårdnadshavare och barn eller ungdomar. Det kan också vara träffar med förskola, skola eller andra.

Om socialsekreteraren behöver träffa eller få information från andra görs det alltid med ditt samtycke. Syftet med utredningen är att kartlägga era barnets behov och hur de kan tillgodoses. Socialsekreteraren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Du kan läsa mer på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.
Vid ett positivt beslut startar planeringen för det stöd som ni beviljats.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Socialsekreteraren kan också hjälpa till.

Om barn far illa

Det är viktigt att vuxna reagerar när barn far illa. Om du är orolig för ett barn eller ungdom kan du ta kontakt med oss på enheten för Barn och unga och berätta.

Du når oss under kontorstid (måndag – fredag 08.00 – 16.30) via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster.. Efter kontorstid kan du ta kontakt med socialjouren Öppnas i nytt fönster. via larmnumret 112.

Som privatperson kan du vara anonym och då ska du inte säga ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker ändå att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn. Om vi vet om ditt namn och du ändå vill vara anonym måste vi göra en prövning av risken att lämna ut ditt namn till den som blivit anmäld. Skälen för att inte tala om vem som anmält ska vara starka, allvarlig risk för hot och våld. Ett beslut att hemlighålla anmälarens namn går att överklaga.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskola, skola eller sjukvård har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.

En utredning som genomförs efter en anmälan om att barn far illa, ser annorlunda ut än om du själv ansökt om insatser. När en anmälan kommit in till oss görs alltid en omedelbar skyddsbedömning – alltså om vi måste agera direkt utifrån innehållet i anmälan.

Därefter görs en förhandsbedömning, vilket innebär att en socialsekreterare tar kontakt med dig som vårdnadshavare och informerar dej och barnet eller den unge om innehållet i anmälan samt pratar med er om er situation. Ibland genomförs ett anmälningsmöte – att ni och den som anmält träffas tillsammans med socialsekreteraren. Efter förhandsbedömningen beslutar socialsekreteraren om en utredning ska starta eller om det inte behövs.

Utredningen inleds med en första träff där ni får information. Sedan planerar ni tillsammans med socialsekretaren vad som ska ske under utredningen. Det är innehållet i anmälan som styr vad socialsekreteraren ska utreda. Under utredningen genomförs vanligen samtal med dig, ditt barn eller ungdom antingen på socialkontoret eller hemma. Det kan också vara samtal med förskola, skola eller andra. Socialsekreteraren kan vilja få intyg eller uppgifter från andra. Vanligtvis görs detta med ert samtycke, men socialsekretaren har i vissa fall rätt att göra detta även utan samtycke. I så fall informeras ni om detta.

Utredningen syftar till att bedöma om och i så fall vilket stöd eller skydd som ditt barn eller ungdom behöver. Socialsekreteraren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Du kan läsa mer på socialstyrelsens hemsida.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt och du får möjlighet att lägga fram dina synpunkter. Utredningen avslutas med ett beslut.

Vid ett beslut om insatser som ni tackat ja till, startar planeringen för det stöd som ni beviljats.
Även om utredningen inte leder till en insats kan socialsekreteraren vilja följa upp hur det går. I så fall fattas beslut om en uppföljning som görs efter två månader.

En utredning kan också innebära att socialtjänsten anser att ditt barn eller ungdom behöver stöd eller skydd som du inte samtycker till. I så fall fattas beslut enligt LVU – Lagen om vård av unga. Sådana beslut fattas inte av socialsekreteraren utan av socialnämndens Individ- och familjeutskott. Beslutet ska också fastställas i domstol. I en sådan här situation får du och ditt barn eller ungdom alltid ett juridiskt ombud.

Här finns mer stöd och hjälp att få

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret