Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i en offentlig verksamhet. Vår kommun har därför en lagstadgad visselblåsarfunktion, som är tillgänglig för dig som har en arbetsrelation till Simrishamns kommun. Där kan du rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av våra verksamheter.

Här finns information om hur visselblåsarfunktionen fungerar och hur du anmäler missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare i Simrishamns kommun ska kunna anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. I ledande ställning inkluderas förtroendevalda.

Allvarliga oegentligheter eller missförhållanden kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

För att hantera inkomna ärenden har Simrishamns kommun ett eget ärendehanteringssystem, DigitalFox, fristående från andra system, dit ärendena kan inrapporteras digitalt via en extern hemsida men också läggas till manuellt av behörig handläggare på kommunen. Det är två särskilt behöriga personer som är de enda som har full behörighet till detta system.

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till mottagningsfunktionen.

Om du har valt att vara anonym kan du följa ditt ärende via den länk du får efter att ha skickat in ditt ärende. Tänk på att spara länken på ett säkert ställe. Detta kan du göra genom att högerklicka på länken och välja Kopiera länkadress. Klistra sedan in länken i ett textdokument och spara dokumentet.

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev.

Funktionen hanterar inte synpunkter eller klagomål på organisation, avvikelsehantering där rapporteringskanaler redan finns, politiska beslut, ledarskap eller liknande.

För generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas du till Kontakt Simrishamn:
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Det finns flera olika anmälningskanaler:

Om du inte vill använda webbformuläret, kan du vända till dig Kontakt Simrishamn för att få information om vilka telefontider som gäller för visselblåsarfunktionen.


Det går även bra att besöka oss för att boka tid för ett personligt möte.

Här hittar du våra kontaktuppgifter och besöksadress.

Om du inte omfattas av personkretsen som kan rapportera om missförhållanden och få skydd enligt Visselblåsarlagen, omfattas du ändå av bestämmelserna i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Det står var och en fritt att utnyttja sina rättigheter enligt dessa lagar oaktat om man valt att använda sig av Visselblåsarlagens bestämmelser eller inte.

Skyddet som ges en person som rapporterar om missförhållanden enligt någon av våra grundlagar kallas sammantaget för Meddelarskyddet. Meddelarskyddet består av följande sex delar:

  • Meddelarfrihet
  • Anskaffarfrihet
  • Rätten till anonymitet

Dessa tre rättigheter åtföljs av bestämmelser om motsvarande skydd för dessa rättigheter:

  • Tystnadsplikt (källskydd)
  • Efterforskningsförbud
  • Repressalieförbud

Meddelarfriheten innebär att det står var och en fritt att, med endast de undantag som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i ett grundlagsskyddat medium. Uppgifterna måste dock vara avsedda för offentliggörande i ett grundlagsskyddat medium och lämnas till en sådan mottagare som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Anskaffarfriheten innebär att envar har rätt att, om inte annat följer av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i ett grundlagsskyddat medium eller för att lämna ett meddelande enligt bestämmelserna om meddelarfrihet.

Den som lämnar uppgift för offentliggörande har rätt att vara anonym och de som tar del i tillkomsten, utgivningen eller spridningen av en framställning som införts eller varit avsedd att införas i ett medium som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen har tystnadsplikt beträffande nyssnämnda personers identitet.

Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får forska efter den anonyme författaren eller upphovsmannen eller vem som utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, vem som lämnat uppgift för publicering eller vem som tillhandahållit framställning för publicering.

Repressalieförbudet innebär att myndigheter och myndighetspersonal inte har rätt att vidta några för en enskild negativa åtgärder på grund av hans eller hennes bruk av meddelarfriheten.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret