Bygglov

Välkommen att ansöka om bygglov i Simrishamns kommun. Kontakta oss om du är osäker på om det krävs bygglov för ditt projekt. Vi granskar ditt ärende inom tre veckor och meddelar dig om du behöver komplettera ditt ärende.

Ett hus håller på att byggas. Takstolarna i trä står bara i solen. Rakt fram syns en blå horisont.

Ring oss under vår telefontid

Du når oss via Kontakt Simrishamn på telefon 0414-81 90 00

Bygglovshandläggarna kan svara på frågor inför och under processen till ett lovbeslut.

Byggnadsinspektörerna kan svara på frågor gällande anmälningspliktiga åtgärder samt byggskedet efter att bygglovet är beviljat.

Telefontid bygglovshandläggare:
Tisdagar kl. 11–12 och torsdagar kl. 13–14.

Telefontid byggnadsinspektörer:
Onsdagar kl. 13–14.

Kan du inte ringa under vår telefontid, kan Kontakt Simrishamn också svara på många bygglovsfrågor. Vet de inte svaret på din fråga, skickar de den vidare till oss på bygglovsenheten.

Bokningsbara tider för rådgivning

Vill du boka ett möte med en bygglovshandläggare eller en byggnadsinspektör inför ett kommande projekt eller i ett redan befintligt ärende är det möjligt via vår e-tjänst.

Mötesbokning kan ske fysiskt, via telefon eller via digitalt möte via Teams.

Klicka här för att boka tid för rådgivning med Bygglovsavdelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss via mail

Du kan också maila dina frågor direkt till kontakt@simrishamn.se. Här hänvisas din fråga rätt.

Skicka in din ansökan digitalt

Klicka här för att komma till vår e-tjänst för ansökan om bygglov, strandskyddsdispens och anmälningspliktiga åtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt ritningsarkiv

Vårt digitala ritningsarkiv innehåller ritningar från beviljade och avslutade lovärenden/anmälningsärende. Beslut och övriga handlingar är inte synliga utåt och vill du ta del av dessa kan Kontakt Simrishamn hjälpa dig.

Ritningsarkivet fylls på varje vecka med ritningar från nya och gamla ärenden. Du hittar dem genom att söka på fastighetsbeteckningen. Hittar du inte ritningar till din fastighet kan du höra av dig till Kontakt Simrishamn och begära ut dom.

Klicka här för att komma till vårt digitala ritningsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs listan med vanliga frågor och svar

De allra vanligaste frågorna med svar har vi samlat här i en lista. Kontakta oss om du inte hittar svaret på just din fråga

Klicka här för att komma till FAQ-listan med vanliga frågor och svar

Klicka här för att se filmen "Så söker du bygglov – från start till mål". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Hur bygglovsprocessen går till

Klicka på rubrikerna nedan för att få svar på frågorna. Om ditt svar inte finns här på sidan, varmt välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för att se vår film om hur bygglovsprocessen går till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Exempelritningar för nybyggnation

Exempel på fasadritning av nybyggnation, skala 1:100.

Exempelritningar för tillbyggnad

Exempel på fasadritning av tillbyggnad, skala 1:100.

Exempelritning för plank

Exempelritning av plank.

Är du osäker på om du behöver söka bygglov? Här finner du en lista med vanliga byggprojekt och tillhörande information om bygglovsplikt.

Alla olika byggprojekt finns inte i listan. Hör av dig till oss via Kontakts Simrishamn om du inte hittar vad som stämmer med ditt projekt eller är osäker på vad som gäller för just din fastighet.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Ligger din fastighet inom en detaljplan? Se då noga över planen så att du känner till reglerna för hur byggnader får se ut och byggas i området.

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor, men möjlighet till förlängning kan ske. Då är tiden maximalt 20 veckor. Därför är det bra att skicka in din ansökan i god tid. Då vet du att ditt byggprojekt kan börja som planerat.Felaktigt ifylld ansökningsblankett och bristfälliga ritningar är vanliga misstag.

Handläggningstiden börjar när ärendet är komplett, därför är det viktigt att alla handlingar skickas in tillsammans. På så vis får du ditt besked så snabbt som möjligt.

Ska du bygga ett nytt hus eller göra en annan större åtgärd? Då är det viktigt att du känner till informationen om din fastighet. Exempel på det är vatten, avlopp, detaljplan, strandskydd och landskapsbildsskydd. Hör av dig till oss via Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig.

Här hittar du en lista över vanliga ord som kommer att förekomma i ditt projekt. Öppnas i nytt fönster.

 1. Se om ditt projekt finns i listan med vanliga byggprojekt. Där kan du se de handlingar som behöver skickas in. Här hittar du listan med de vanligaste byggprojekten.
 2. Sammanställ och kontrollera alla dina handlingar.
 3. Skicka in handlingarna, en kopia räcker. Kontrollera att ansökningsblanketten är helt ifylld. Tips: kryssa i att du kan bli kontaktad på e-post, då kan vi påbörja ärendet snabbare!
 4. Du får en bekräftelse med information om status i ditt ärende så när det är registrerat hos oss.
 5. Vår granskningsgrupp granskar ditt ärende.
 6. Du får därefter en bekräftelse om att ärendet är komplett eller en begäran om komplettering. Det står tydligt vad som saknas och behöver skickas in om det är något som saknas.
 7. Handläggningstiden börjar så snart ditt ärende är komplett.
  - I normala fall tar handläggningstiden max 10 veckor.
  - Vid behov kan din ansökan behöva skickas på remiss till grannar eller myndigheter.
  - Du kan behöva skicka in kompletteringar under ärendets gång. I så fall hjälper din bygglovshandläggare dig med information.
 8. När ärendet är klart går det till beslut. Antingen får du ett beviljat bygglov eller ett avslag. Du har alltid möjlighet att överklaga ditt beslut.

  Kom ihåg att ett bygglov inte ger dig rätten att påbörja arbetet. För det behöver du ett så kallat startbesked. I bygglovet står det vad som gäller.

När det gäller större ärenden krävs ofta ett tekniskt samråd innan startbesked.

 

Så här går en bygganmälan till

För mindre åtgärder räcker det ibland att du gör en anmälan till oss. Processen är densamma som för bygglov, men handläggningstiden är kortare. Normalt max fyra veckor från det att anmälan är komplett.

Många anmälningspliktiga åtgärder har fasta avgifter, till skillnad från bygglovsärenden.

Här kan du skicka in ditt anmälningsärende. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om du behöver göra en anmälan? Här finner du en lista över vanliga byggprojekt med tillhörande information om anmälningsplikt.

Alla åtgärder finns inte i listan. Hör av dig till oss om du inte hittar något som stämmer in på ditt projekt eller är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Du når oss via Kontakt Simrishamn.

Innan du skickar in din anmälan: se så att alla papper är med och att ärendet är komplett. Då går det mycket fortare för dig att få ett startbesked!

Tips: Vanliga misstag är felaktig ifylld ansökningsblankett, bristfälligt ritningsunderlag och avsaknad av kontrollplan. Alla anmälningspliktiga ärenden kräver en kontrollplan.

När ditt ärende är komplett tar det normalt max fyra veckor innan beslut om startbesked. Det skickas till dig tillsammans med kontrollplanen för projektet.

När du fått ett startbesked betyder det att du får påbörja ditt projekt. I startbeskedet finns information om ditt ärende och vad som ska lämnas in för att få ett slutbesked.

Startbesked för en anmälningspliktig åtgärd gäller i två år. Det betyder att projektet måste vara färdigt och att du ansökt om slutbesked innan tidsgränsen gått ut.

När ditt projekt är klart är det dags för slutbesked.

Oftast får du inte börja använda eller bruka åtgärden innan du har fått ett slutbesked.

I startbeskedet står det vad du behöver skicka in för att vi ska kunna bevilja ett slutbesked för ditt projekt.

Se så att du har alla handlingar vi behöver, innan du skickar in dem till oss. Då går vårt arbete snabbare.

Ett vanligt misstag är att sökanden glömt signera kontrollplanens alla punkter.

Ett förhandsbesked visar om planerat projekt är möjligt att genomföra. Här kan du läsa om hur du ansöker om ett.

Ett förhandsbesked prövar om en åtgärd är möjlig att genomföra på en plats.

Ett exempel på det kan vara om det är ok att bygga ett hus på en tomt som är utanför detaljplan.

Här kan du skicka in din ansökan om förhandsbesked. Länk till annan webbplats.

Ett förhandsbesked visar om planerat projekt är möjligt att bygga på föreslagen plats. Exempelvis ett enbostadshus.

Den vanligaste typen av ärende där man söker förhandsbesked är att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplan. Till skillnad från ett bygglov så behövs inte lika många handlingar och ritningar skickas in för att få det prövat.

Ett förhandsbesked är giltigt i två år, det vill säga att för att kunna nyttja det måste du söka bygglov inom 2 år.

Du kan söka förhandsbesked för bygglovspliktiga åtgärder. Vanligast söks det i samband med nybyggnation av bostadshus.

Ska du ansöka om förhandsbesked för placering av ett enbostadshus/fritidshus? Då behöver du skicka in:

 • En komplett ansökan
 • Måttsatt situationsplan där placering av hus, parkering och infart redovisas.

När din ansökan kommit in genomgår den en första granskning av oss. Här får du reda på om din ansökan är komplett eller om du behöver skicka in en komplettering.

När ärendet är komplett får du ett mottagningsbevis. Ärendet kan komma att skickas på remiss till exempelvis grannar. Ärendet granskas och går sedan till beslut.

Får du ett positivt förhandsbesked är detta giltigt i två år.

Strandskydd innebär extra krav för dig som vill bygga inom ett kustnära område

Områden kring vatten har ofta ett så kallat strandskydd. Strandskyddet finns för att skydda djur- och naturliv och för att hålla området tillgängligt för oss alla. Normalt sträcker sig ett strandskydd 100 meter åt båda hållen från vattnet. I vissa områden sträcker det sig 300 meter.

Här kan du skicka in din ansökan om strandskyddsdispens. Länk till annan webbplats.

Inom strandskyddsområdet får du inte bygga, gräva eller hindra allmänheten

Inom ett strandskyddsområde behöver du dispens för att kunna:

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnaders användning eller utformning
 • uppföra hinder för allmänheten
 • gräva eller på andra sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
 • utföra sådant som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtlivet i området.

Hos Länsstyrelsen kan du läsa mer om reglerna kring strandskyddsområden

Här kommer du till Länsstyrelsen Skånes hemsida där du kan läsa mer om regler för strandskyddsområde. Länk till annan webbplats.

Alla strandskyddsdispenser hanteras inte av kommunen. Din ansökan om dispens ska till Länsstyrelsen om markområdet är ett. Din ansökan om dispens ska till Länsstyrelsen om markområdet är ett:

 • naturreservat
 • biotopskyddsområden
 • Natura 2000
 • landskapsbildsskyddsområde
 • djur- och växtskyddsområde
 • kulturreservat
 • naturminne
 • vattenskyddsområde.

Är du osäker på om din fastighet ligger inom någon av dessa områden? Hör av dig till oss på Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Har du sökt bygglov i samband med din strandskyddsdispens? Då behöver du invänta beviljat bygglov och startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Dokument

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret