Marint centrum

Simrishamns kommun arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum i Simrishamn som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Lunds universitet knyts till Marint centrum

Under hösten har Lunds universitets och Simrishamns kommuns startat en forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum. Marint centrum blir därmed en plattform för utveckling och genomförande av forsknings- och innovationssamarbeten mellan universitetet och kommuner, företag och andra delar av samhället i Hanöbuktsregionen.

Utpekade samverkansområden är Marin miljö och ekosystem, Marina näringar och kustbygd samt Vatten. Inom dessa områden ska samarbetet stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. I praktiken kan det röra sig om exempelvis industridoktorander, kommundoktorander, postdoktjänster och examensarbeten.

Marint centrum med arbetsplatser, möteslokaler och ett nytt labb blir noden i verksamheten. Till det kommer annan infrastruktur inom Simrishamns kommun, såsom de avloppsreningsverk som byggts respektive håller på att byggas ut med avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföro­reningar. Byggstenarna i arbetet är att utveckla projekt och samarbeten, aktiviteter och arrangemang, samt stå för kunskapsspridning om den forsk­ning som bedrivs samt om de lösningar som arbetas fram.

Vid Lunds universitet har man utsett ett akademiskt råd bestående av fem forskare från olika vetenskapsområden. Till forskarnas uppgifter hör att ut­veckla projekt och vara ansvariga för handledningen av forskarstuderande och studenter. Rådets arbete leds Maria C. Hansson, docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

De två första forskningsprojekten är redan igång. Det första handlar om effekterna av invasiva arter på Östersjöns ekosystem. Fokus ska ligga på att analysera förekomst och spridning av den nyinflyttade arten svartmun­nad smörbult i Hanöbukten, med utveckling av nya molekylära verktyg som kallas environmental DNA (eDNA). Projektets mål är att få en bättre förståelse om hur invasiva arter stör Hanöbuktens ekosystem och den biologiska mångfalden och att ta fram ny kunskap som bidrar till åtgärder som förbättrar miljön. Det andra projektet, Smart symbios, sätter fokus på vattnet på land och handlar om samverkan mellan företag och offentliga verksamheter om gemensamma resursflöden, genom s.k. industriell eller urban symbios. Simrishamns kommunala avloppsreningsverk och företag i närområdet kommer på olika sätt att studeras och stimuleras att skapa symbiossamarbeten med cirkulär vattenförsörjning som utgångspunkt.

Verksamheten finansieras av Lunds univer­sitet, Simrishamns kommun och Region Skåne, de sistnämnda har tilldelat verksamheten 7 mnkr över en femårsperiod. Därutöver tillkommer pro­jektfinansiering, hittills från LMK-stiftelsen i Lund och Energimyndigheten.

Våra fokusområden

Ett av våra fokusområden är hållbart fiske. Det lokala yrkesfisket skapar levande hamnar som har bäring på kommunens näringsliv, sysselsättning och attraktivitet, samtidigt som fisket upprätthåller olika ekosystemtjänster och tillhandahåller en värdefull övervakning av vår havsmiljö. Vår ambition är att bidra till att skapa ett internationellt föregångsexempel på en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Rent vatten är ett annat fokusområde. Inom ramarna för det har vi arbetat i flera år med marina föroreningar, inte minst marin nedskräpning där ett av våra expertområden är förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn. I samarbete med kommunens VA-avdelning arbetar vi också för att utveckla rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i världsklass på Simrishamns reningsverk.

Tillsammans med Naturskolan Österlen bedriver vi utomhuspedagogisk verksamhet för kommunens skolbarn, för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra omsorg om miljön i havet. I samband med Sillens dag i augusti varje år, har även allmänheten möjlighet att prova på våra vattenaktiviteter vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Mötesplats

På Marint centrum finns idag Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, kommunens hamnkontor liksom flera företag och projektkanslier. Kommunens utvecklingsenhet huserar även den på Marint centrum, liksom det naturvetenskapliga programmet vid den kommunala gymnasieskolan Nova Academy. Här finns också Skeppet, en konferens- och samlingslokal för upp till 150 personer.

Ambitionen är att Marint centrum ska bidra till att göra Simrishamn med omnejd till en än mer spännande och attraktiv region för invånare och företagare.

Följ oss i sociala medier

Bästa sättet att följa vårt arbete för närvarande är via vår Facebookgrupp Marint centrum Simrishamn.

Kontakt

Är du nyfiken på vårt arbete, intresserad av att hyra kontorsplats eller vill söka samarbete av något slag – tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter finns i högermenyn på denna sida.

Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn

Simrishamns kommun har en politiskt fastställd fiskepolicy – Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn – för att aktivt arbeta mot ett ökat inflytande över förvaltningen av fisket och kommer att agera för att stärka fiskerinäringens roll i ett regionalt och nationellt perspektiv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close