Marint centrum

Simrishamns kommun arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Marint centrums arbete 

Ett av våra fokusområden är hållbart fiske. Det lokala yrkesfisket skapar levande hamnar som har bäring på kommunens näringsliv, sysselsättning och attraktivitet, samtidigt som fisket upprätthåller olika ekosystemtjänster och tillhandahåller en värdefull övervakning av vår havsmiljö. Vår ambition är att bidra till att skapa ett internationellt föregångsexempel på en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Rent vatten är ett annat fokusområde. Inom ramarna för det har vi arbetat i flera år med marina föroreningar, inte minst marin nedskräpning där ett av våra expertområden är förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn. I samarbete med kommunens VA-avdelning arbetar vi också för att utveckla rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i världsklass på Simrishamns reningsverk.

Tillsammans med Naturskolan Österlen bedriver vi utomhuspedagogisk verksamhet för kommunens skolbarn, för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra omsorg om miljön i havet. I samband med Sillens dag i augusti varje år, har även allmänheten möjlighet att prova på våra vattenaktiviteter vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Lunds universitet knyts till Marint centrum

Just nu pågår uppbyggnaden av en forsknings- och innovationsmiljö för Hanöbukten på Marint centrum, i samarbete mellan Lunds universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne. Marint centrum blir därmed en plattform för utveckling och genomförande av forsknings- och innovationssamarbeten mellan universitetet och kommuner, företag och andra delar av samhället i Hanöbuktsregionen.

Utpekade samverkansområden är:

  • Hanöbuktens marina miljö och ekosystem
  • marina näringar och kustbygdsutveckling
  • avancerad vattenrening och cirkulär vattenförsörjning.

Inom dessa områden ska samarbetet stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. I praktiken kan det röra sig om exempelvis doktorander (inklusive industri- och kommundoktorander), postdoktjänster och examensarbeten.

Marint centrum med arbetsplatser, möteslokaler och ett nytt labb blir noden i verksamheten. Till det kommer annan infrastruktur inom Simrishamns kommun, såsom de avloppsreningsverk som byggts respektive håller på att byggas ut med fullskalig rening av läkemedelsrester och andra mikroföro­reningar. Byggstenarna i arbetet är att utveckla projekt och samarbeten, aktiviteter och arrangemang, samt stå för kunskapsspridning om den forsk­ning som bedrivs samt om de lösningar som arbetas fram.

Vid Lunds universitet har man utsett ett akademiskt råd bestående av fem forskare från olika vetenskapsområden. Till forskarnas uppgifter hör att ut­veckla projekt och vara ansvariga för handledningen av forskarstuderande och studenter. Rådets arbete leds Maria C. Hansson, docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

De tre första forskningsprojekten är redan igång. Det första handlar om effekterna av invasiva arter på Östersjöns ekosystem. Fokus ska ligga på att analysera förekomst och spridning av den nyinflyttade arten svartmun­nad smörbult i Hanöbukten, med utveckling av nya molekylära verktyg som kallas environmental DNA (eDNA). Projektets mål är att få en bättre förståelse om hur invasiva arter stör Hanöbuktens ekosystem och den biologiska mångfalden och att ta fram ny kunskap som bidrar till åtgärder som förbättrar miljön. Det andra projektet, Smart symbios, sätter fokus på vattnet på land och handlar om samverkan mellan företag och offentliga verksamheter om gemensamma resursflöden, genom s.k. industriell eller urban symbios. Simrishamns kommunala avloppsreningsverk och företag i närområdet kommer på olika sätt att studeras och stimuleras att skapa symbiossamarbeten med cirkulär vattenförsörjning som utgångspunkt. Det tredje projektet är Att fiska efter lösningar, vars syfte är att genom praktisk experimentell tillämpning av befintlig och ny kunskap från forskningsresultat bidra till en ökad hållbar utveckling av kustsamhällen i Sverige.

Verksamheten finansieras av Lunds univer­sitet, Simrishamns kommun och Region Skåne. Därutöver tillkommer pro­jektfinansiering, hittills från LMK-stiftelsen i Lund, Energimyndigheten och Formas.

Marint centrum som mötesplats

På Marint centrum finns Lunds universitet, Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nyföretagarcentrum, kommunens hamnkontor samt flera företag och projektkanslier. Kommunens näringslivsenhet huserar även den på Marint centrum, liksom det naturvetenskapliga programmet vid den kommunala gymnasieskolan Nova Academy. Här finns också Skeppet, en konferens- och samlingslokal för upp till 150 personer, och ett antal mindre konferens- och mötesrum.

Ambitionen är att Marint centrum ska bidra till att göra Simrishamn med omnejd till en än mer spännande och attraktiv region för invånare och företagare.

Följ vårt arbete

Under 2021 lanseras Marint centrums nya hemsida. Bästa sättet att följa vårt arbete tills dess är via vår Facebookgrupp Marint centrum Simrishamn.

Kontakt

Är du nyfiken på vårt arbete, intresserad av att hyra kontorsplats eller vill söka samarbete med oss – varmt välkommen att höra av dig! Våra kontaktuppgifter finns i högermenyn på denna sida.