Marint centrum

Simrishamns kommun arbetar sedan många år aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Samarbete med Lunds universitet

Just nu förbereds i samarbete med Lunds universitet en ny forsknings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum, med planad start under 2019. Avsikten är att skapa en tvärvetenskaplig plattform som kan hjälpa oss lösa aktuella utmaningar med koppling till hav, vatten och kustbygd och driva utvecklingen inom dessa områden framåt.

Exempel på forskningsområden kan vara Hanöbuktens ekosystem, övergödning och marina innovationer, liksom marin livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och havet som drivkraft för landsbygdsutveckling. För att skapa plats för forskarna men också andra nya hyresgäster, genomfördes under våren 2018 en utbyggnad om 150 m2. Samtidigt förbereds för en ytterligare utbyggnad på 400 m2 längre fram.

Fokusområden

Ett av våra fokusområden är hållbart fiske. Det lokala fisket skapar levande hamnar som har bäring på kommunens näringsliv, sysselsättning och attraktivitet, samtidigt som fisket upprätthåller olika ekosystemtjänster och tillhandahåller en värdefull övervakning av vår havsmiljö. Vår ambition är att bidra till att skapa ett internationellt föregångsexempel på en lokal fiskerinäring som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Marina föroreningar är en annan fråga som vi har arbetat med i flera år. Just nu pågår projektet MARELITT Baltic, där vi tillsammans med partners i Estland, Polen och Tyskland arbetar för att lösa problemet med förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn, i Östersjön. Vi är också ansvariga för området marin plast inom ett nystartat skånskt nätverk ”Tänk om plast”, för aktörer som arbetar med att minska plasten i naturen. Under 2018 genomförs en utbyggnad av reningsverket i Simrishamn, som kommer göra att vi kan filtrera bort mikroplaster, läkemedelsrester och andra partiklar som inte hör hemma i vårt vatten.

Tillsammans med Naturskolan Österlen bedriver vi utomhuspedagogisk verksamhet för kommunens barn och unga för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra omsorg om miljön i havet. I samband med Sillens dag i augusti varje år, har allmänheten möjlighet att prova på våra vattenaktiviteter vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Mötesplats

På Marint centrum finns idag Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, kommunens hamnkontor liksom flera företag och projektkanslier. Kommunens utvecklingsenhet huserar även den på Marint centrum, liksom det naturvetenskapliga programmet vid den kommunala gymnasieskolan Nova Academy. Här finns också Skeppet, en konferens- och samlingslokal för upp till 150 personer.

Ambitionen är att Marint centrum ska bidra till att göra Simrishamn med omnejd till en än mer spännande och attraktiv region för invånare och företagare.

Följ oss i sociala medier

Bästa sättet att följa vårt arbete just nu är via vår Facebookgrupp Marint centrum Simrishamn.

Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn

Simrishamns kommun har en uttalad fiskepolicy – Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn, för att aktivt arbeta mot ett ökat inflytande över förvaltningen av fisket och kommer att agera för att stärka fiskerinäringens roll i ett regionalt och nationellt perspektiv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close