Hamnar

Längs vår 7,1 mil långa kust har vi såväl kommersiella hamnar som småbåtshamnar med säsongs- eller gästplatser. Nedan finns information om hur du får en säsongsplats till din båt och hur du går tillväga när du gästar en av våra hamnar.

Blå himmel över Simrishamns hamn med segelbåtar och båtar förtöjda vid bryggorna. Livboj och stege i förgrunden.

Vår kommun har en lång tradition av sjöfart och handel, staden Simrishamn utvecklades starkt av sillfiske och landets största flotta av handelsskutor var här. Idag är Simrishamn och Skillinge handels- och fiskehamnar, övriga hamnar har säsongs- eller gästplatser för småbåtar. Alla priser och taxor hittar du här.

Ordningsregler och allmänna Villkor att tillämpas vid uthyrning av båtplats (säsongs- och torrläggningsplats) för fritidsbåtar i Simrishamns kommun avseende hamnarna i Simrishamn, Kivik, Baskemölla, Vitemölla, Vik, Brantevik och Skillinge (bilaga till avtalet).

§1

Ordningsregler och Allmänna Villkor
Dessa regler gäller vid upplåtelse av båtplats i Simrishamns kommuns hamnar.

Båtplats d.v.s. i vattnet och/eller torrläggningsplats (sommarsäsong 1 april – 31 oktober, vintersäsong 1 november – 31 mars) förutsätter ett individuellt avtal (båtplatsavtal) mellan Simrishamns kommun och dess Hamnenhet å ena sidan och nyttjanderättshavaren/ägaren av den aktuella båten (objektet) å den andra sidan (se ovan).

Hamnenheten tillämpar ett s.k. båtmärkningssystem. Det åligger nyttjanderättshavaren (NH)
att märka sin båt och utrustning (t.ex. båtvagn) med det platsnummer som Hamnenheten i samband med fakturering årligen skickar ut. Märkningen ska placeras väl synlig från bryggan.

Uppsägning av båtplatsavtalet ska ske skriftligen och senast den 1 mars. Uppsägning från NH:s eller Hamnenhetens sida, ska ske antingen via postförsändelse eller e-post.

Om ingen uppsägning äger rum förlängs avtalet automatiskt ytterligare ett år. Det åligger NH att inför varje förlängningsperiod informera sig om eventuella förändringar i ordningsregler och allmänna villkor, föreskrifter och taxor.

Om båtplatsen inte används under perioden 1 april – 31 oktober äger hamnenheten rätt att säga upp avtalet.

§2

Väsentligt avtalsbrott
Ett väsentligt avtalsbrott innebär att Hamnenheten har rätt att med omedelbar verkan säga upp båtplatsavtalet.

§3

Avgifter
Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande och av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
En avgift utgår för perioden 1 april – 31 oktober (sommarsäsong) och en annan för tiden 1 november – 31 mars (vintersäsong, torrläggningsplats).
Avgiften betalas in till Hamnenheten i förskott i enlighet med utfärdad faktura och inom den i fakturan angivna tiden. Skulle inbetalning inte ske inom angiven tid skickar Hamnenheten ut en (1) betalningspåminnelse. Om inte betalning sker inom den i påminnelsen angivna tiden vidarebefordrar Hamnenheten, genom kommunens ekonomiavdelning, kravet till inkasso för hantering och eventuella rättsliga åtgärder.

Nytecknas båtplatsavtal under pågående avtalsperiod (1 april – 31 mars) ska debitering av avgift ändå ske för hela perioden.

Avgift som betalats in till Hamnenheten återbetalas inte för den händelse avtalstiden av någon anledning skulle förkortas.

§4

Allmänna regler för ordning och säkerhet i hamnarna
I NH:s åtagande ingår att för egen del och för personer som är i dennes sällskap iaktta följande:

 • väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning.
 • vid trafik inom hamnens mark- och vattenområde vara aktsam, iaktta gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att någon skada inte uppstår.
 • till Hamnenheten omedelbart anmäla varje ändring av såväl folkbokföringsadress som andra kontaktuppgifter angivna i båtplatsavtalet. Även byte av båt och förändring av båttyp, längd- och bredmått samt djupgående ska anmälas. Uteblivna eller felaktiga uppgifter ger Hamnenheten rätt att enligt §2 säga upp avtalet.
 • Det är förbjudet att förorena vattnet i hamnarna genom utsläpp och /eller tömning av septiktank eller motsvarande. Förbud råder också att i hamnarnas avlopp spola ner färg, glykol eller andra giftiga ämnen och lösningsmedel. Sugtömningsstationer för toalettavfall finns i hamnarna i Simrishamn och Skillinge.
 • noggrant efterleva vid varje tidpunkt tillämpliga författningar och myndighetsföreskrifter t.ex. för skydd mot explosions- och brandfara, elsäkerhet, vattenföroreningar (t.ex. utsläpp av olja) och annan skada på miljön med risk för att handlande i strid mot dessa bestämmelser kan komma att betraktas som ett väsentligt kontraktsbrott enligt §2 ovan.
 • Sopor och annat avfall ska lämnas på därför avsedd plats och miljöfarligt avfall ska ovillkorligen lämnas vid hamnarnas miljöstationer. Sådana finns i Simrishamn och Skillinge.
 • färgburkar, olja och andra kemikalier får inte lämnas kvar vid båten eller på torrläggningsplatsen.
 • uppmärksamma att det är förbjudet att blästra och sprutlackera båten inom hamnområdet.
 • bullerstörande verksamhet får inte utföras mellan kl. 22.00 och 07.00.
 • grillning över öppen eld eller annan brandfarlig verksamhet får inte förekomma i båt eller på bryggor.
 • vare sig permanent eller tillfällig ankring får ske inom hamnområdet utan hamnpersonalens godkännande.
 • fallen på segelbåtar ska säkras så att de inte medför störande ljud.
 • badning får inte förekomma inom hamnområdet.
 • med syfte att förhindra olyckor ska hamnpersonalens anvisningar följas.

§5

Särskilda regler för nyttjande av båtplatsen
NH får nyttja båtplatsen enbart för den båt som är angiven i båtplatsavtalet. Andrahandsuthyrning är således inte tillåten.
Båtplatserna i Simrishamn, eller enligt särskild överenskommelse härom, kan nyttjas under hela året medan båtplatserna i övriga hamnar endast får nyttjas under tiden 1 april – 31 oktober. Torrläggning ska i samtliga hamnar, förutom i Simrishamn, ske senast den 1 november.

I NH:s åtagande ingår följande:

 • Att hålla båten sjöduglig och att förtöjning och fendring görs så att skador inte uppstår på intilliggande båtar och bryggor. Hamnpersonalens anvisningar om förtöjning, utrustning och fendring ska följas.
 • Att under vintern inte kvarlämna förtöjningsutrustning för båt som tagits upp.
 • Att följa av hamnpersonalen meddelad anvisning om bogsering eller flyttning av båt när så befinns påkallat med hänsyn till ordning, säkerhet eller förändringar i hamnen. Om NH inte är anträffbar och trots skriftliga påminnelser inte ger sig tillkänna eller på annat sätt underlåter att rätta sig efter hamnpersonalens anvisningar har Hamnenheten rätt att utföra förflyttningen.

Vägran att, trots påminnelse härom, ge sig tillkänna ska anses som väsentligt kontraktsbrott och Hamnenheten äger därmed rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.
Borttransport eller flyttning av båt sker i sådana fall på NH:s /ägarens bekostnad. (Se vidare under §7 om övergiven eller kvarlämnad egendom).

 • Att, om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast och utan dröjsmål vidta åtgärder för förflyttning, upptagande eller länsning. Underlåtenhet från NH/ägaren att vidta nödvändiga åtgärder ska anses som ett väsentligt kontraktsbrott och eventuella kostnader ska NH/ägaren stå för.
 • NH får inte nyttja båt vid förtöjningsplats (jfr. båtplatsavtal) eller annars inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning.
 • NH ska utan dröjsmål och på anmodan härom för hamnpersonalen kunna visa upp ett giltigt försäkringsbevis, varav framgår att NH, med vilken hamnenheten ingått ett båtplatsavtal, också är försäkringstagare (jfr båtplatsavtalet). Om NH efter anmodan eller vid byte av båt inte inom skälig tid visar upp giltigt försäkringsbevis har Hamnenheten – oavsett skäl härtill – rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande enligt §2 ovan.

§6

Hamnenhetens åtagande

Hamnenheten är skyldig tillse att båtplats, kaj och bryggor är i säkert och fullt brukbart skick och att förtöjningsmöjligheterna är goda.

§7

Ansvar / skadeståndsansvar

 • En förutsättning för NH att få och upprätthålla ett båtplatsavtal med Hamnenheten är att NH har en ansvarsförsäkring för den aktuella båten. Underlåtenhet att teckna ansvarsförsäkring ger Hamnenheten rätt att med omedelbar verkan säga upp båtplatsavtalet enligt §2.
 • NH ansvarar själv för användning av egna maskiner, utrustning och verktyg.
 • För skada på person ansvarar parterna enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler (vållande eller uppsåt).
 • För skada på egendom s.k. sakskada ansvarar Kommunen (Hamnenheten) gentemot NH om Hamnenheten eller någon som Hamnenheten anlitat av uppsåt eller vårdslöshet orsakat skadan.
  För torrlagda båtar ikläder sig Hamnenheten dock inte något förvaringsansvar. Det innebär att det åligger NH att fortlöpande kontrollera att den egna eller annans båt inte skadas i samband med brister i pallningsvirke eller liknande under torrläggningstiden.
 • För sakskada och (personskada) som NH orsakat Hamnenheten eller tredje man ska NH inge anmälan till sitt försäkringsbolag.
 • NH är skyldig att ersätta Hamnenheten för skada på anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det må vara och som orsakats av NH eller annan som handlat i NH:s ställe.
 • Vid sakskada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring.

§8

Övergiven eller kvarlämnad båt /egendom.

Har båt, som uppenbarligen har ett marknadsvärde, lämnats kvar på båtplats eller torrläggningsplats och har NH inte hörts av under loppet av ett år efter upplåtelsetidens slut, ska båten anses övergiven och Hamnenheten har därmed rätt att genom Kronofogdemyndighetens försorg ta initiativ till en förflyttning och försäljning av båten för att ur försäljningslikviden täcka Kommunens fordringar gentemot NH under förutsättning att:

 • NH har obetalda förfallna fordringar som inte är föremål för rättslig prövning och att
 • Hamnenheten genom skrivelser (lämpligen två skrivelser/e-post) till NH:s senast anmälda adress uppmanat NH att betala skulden och som i denna skrivelse även upplysts om att båten annars riskerar att säljas. Om NH under denna tid inte givit sig tillkänna ska en ”sista skrivelse/e-post” översändas till NH:s senast kända adress vari Hamnenheten meddelar att man kommer gå vidare och ta initiativ till en försäljning.
  Om ägaren till båten är annan än i båtplatsavtalet angiven NH ska även ägaren ha kopior av samtliga översända skrivelser och e-post.

Båt som saknar marknadsvärde och som NH lämnat kvar inom hamnområdet efter upplåtelsetidens slut tillfaller Hamnenheten utan lösen,

 • omedelbart om båten uppenbarligen saknar marknadsvärde och
 • annars tre (3) månader efter att Hamnenheten skriftligen och via e-post uppmanat NH att hämta båten. Om ägaren av båten inte är densamme som NH ska även ägaren informeras via e-post.

NH eller eventuell ägare (enligt båtplatsavtalet) ska ersätta Hamnenheten för nödvändiga åtgärder. NH och ägaren av båten är solidariskt ansvariga för kostnaderna.

§9

Avtalsbrott

Hamnenheten har rätt att med omedelbar verkan säga upp båtplatsavtalet om:

 • NH i väsentligt avseende bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler i dessa Allmänna Villkor.
 • NH åsidosätter annan väsentlig skyldighet i båtplatsavtalet eller de Allmänna villkoren.
 • NH underlåter att teckna och upprätthålla försäkring vilket utgör ett väsentligt avtalsbrott enligt §2.

§10

Giltighet

Ordningsregler och Allmänna villkor äger giltighet i och med att det individuella båtplatsavtalet undertecknats.

Kommersiella hamnar

Välkommen till våra två kommersiella hamnar: Simrishamn och Skillinge. I Simrishamn finns även möjlighet att hyra lokaler (dock fullt just nu!). Fartygsanmälan gör du enkelt med vår digitala självservicetjänst.

Simrishamn: fiske- och handelshamn

 • Kustkort: 83
 • Skärgårdskort: 839
 • Position: 55° 33,5′ N, 14° 21,5′ O
 • Sjökort och båtsportkort: 839
 • VHF 16 72p

Journummer: Ring +46 709-81 92 02 för kontakt med hamnpersonal vid till exempel miljöutsläpp, skador och fel på hamnanläggningar, vattenläckor med mera.

Faciliteter: El och vatten i samtliga kajer, vakuumsug för tömning av septitankar, el 63 amp.

Närliggande service: Apotek, bank, båttillbehör, dricksvatten, drivmedel, dusch, el, tele och elektronik, eluttag, fiskemottagare, fryshus, gästplatser, hotell, kran, livsmedel, maskin, motor och mekanik, mastkran, miljöstation, postkontor, restaurang, segelmakeri, sillpumpar, skeppshandel, slip, systembolag, telefon, tillfällig förtöjningsplats, trailerramp, tvättstuga, turistinformation, varv, vattenklosett.

Skillinge: fiskehamn

 • Kustkort: 83
 • Skärgårdskort: 839
 • Position: 55° 28,4′ N, 14° 17,1′ O
 • Sjökort och båtsportkort: 839

Närliggande service: Busshållplats, dricksvatten, dusch, eluttag, gästplats, livsmedel, maskin, miljöstation, restaurang, slip, trailerramp, vaccumtömmning (av septitank), vattenklosett, verkstad, varv.

Vi har olika lokaler och magasin i Simrishamns hamn. För närvarande har vi inget ledigt, men önskar du hyra lokal eller magasin, så kontakta hamnkontoret via telefon 0414-81 90 00 för att ställa dig i kö.

Småbåtshamnar

Här finns information om hur du får en säsongsplats till din båt och hur du går tillväga när du gästar någon av våra hamnar.

Här hittar du information om hur du går tillväga för att få en säsongplats till din båt. Nedan har vi delat upp det i Simrishamn, Skillinge, Kivik och övriga hamnar. I övriga hamnar ingår Vitemölla, Vik, Baskemölla och Brantevik.

Säsongen är 1 april–31 oktober. Har du säsongsplats hos oss ingår det tre dygn som du får vistas i någon av våra andra hamnar. Isättning och upptagning på slipen ingår i avgiften, oavsett hur många gånger du använder den under säsongen.

Önskar du säsongplats, ring 0414-81 90 00 eller mejlar kontakt@simrishamn.se. Den information du behöver ange är längd, bredd och djupgående för båten. Du kan också använda vår självservicetjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller det säsongsplats i Simrishamns småbåtshamn, rekommenderar vi att du tittar på kartan längre ner samt på över vilka mått som finns. Åk gärna och titta på platserna för att se vilka du föredrar.

Simrishamn

I Simrishamn är det flytbryggor som gäller. Det finns fem bryggor med varierande storlekar. De olika storlekarna och priserna hittar du i taxan.

Faciliteter
Under säsongen är gästhamnskontoret bemannat måndag-fredag kl. 8-17 och lördag-söndag kl. 8-16. Hamnvärden når du via 0414-81 90 00. För att få tillgång till servicehuset och ström behöver du skapa ett konto på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats., kontakta därefter hamnkontoret för att aktivera kontot.

På hamnplan finns en toalett och på andra sidan av småbåtshamnen finns servicehuset med dusch- och tvättmöjligheter.

Mastkran och mastskjul för förvaring finns också.

Bensin och diesel
Det finns möjlighet att tanka bensin (98 oktan) och marindiesel i sjömacken under gästhamnskontorets öppettider. Övrig tid bokas tankning i förväg genom hamnkontoret. Betalning sker med betalkort.

Övrig info
Djupet i bassängen är 1,6 meter till 2,5 meter.

Observera att muddergränserna 1,6 meter, 2,0 meter samt 2,5 meter är utmärkta med tavlor på bryggorna.

Position: 55° 33,5´N, 14° 21,5´O

Karta över gästhamnen hittar du här. Pdf, 6.4 MB.

Båtplatserna presenterade på karta hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mått på båtplatserna hittar du här.

Kivik

Som säsongsplatser i Kivik har vi platser både på bryggan med bommar och vid kajen där man själv införskaffar sin akterförtöjning och ansvarar för den själv. Tänk på att akterförtöjningen ska klara båtens vikt.

Det finns elstolpar längs kajen, för att kunna utnyttja el behöver du skapa ett konto på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats., kontakta därefter hamnkontoret för att aktivera kontot.

Djupet i bassängen är cirka två meter, se sjökort för mer exakta uppgifter.

Position: 55° 41,3´N, 14° 13,8´O

Här hittar du en karta över hamnen i Kivik Pdf, 11.2 MB. och här ser du var våra säsongsplatser finns Pdf, 235.6 kB..

Skillinge

I Skillinge har vi tre flytbryggor med platser i olika storlekar. Även några bojplatser finns. Vill du ha en bojplats införskaffar du själv akterförtöjningen och ansvarar för den. Det finns några få långsidesplatser också, det är dock kö till dessa.

Vill du ha båten i över vintern, rekommenderar vi att du flyttar sin båt till Simrishamn. Småbåtshamnen i Simrishamn ligger mer skyddat och är bättre för både din båt och bommarna.

Det finns elstolpar på bryggorna och för att kunna utnyttja el behöver du skapa ett konto på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats., kontakta därefter hamnkontoret för att aktivera kontot.

Det finns också ett servicehus man kan få tillgång till.

Djupet i bassängen är två till fyra meter.

Position: 55° 28,4´N, 14° 17,1´O

Karta över hamnen och båtplatser finns här. Pdf, 7.7 MB.

Övriga hamnar

I Vitemölla, Vik, Baskemölla och Brantevik förtöjer du med fören in till kaj och sedan någon form av förtöjning i aktern. Akterförtöjningen införskaffar du själv och har eget ansvar för. Tänk på att förtöjningen ska klara båtens vikt. På kajerna finns det förtöjningspunkter och platserna är numrerade. Det är samma pris i hamnarna. Du betalar för hur bred din båt är samt för 5 dm extra.

Position Baskemölla; 55° 33,5´N, 14° 21,5´O

Position Brantevik; 55° 30,8´N, 14° 21,2´O

Position Vitemölla; 55° 42,0´N, 14° 12,7´O

Position Vik; : 55° 37,0´N, 14° 17,5´O

Simrishamn

Vi är en året-runt-öppen småbåtshamn med 80 gästplatser och 7 uppställningsplatser för husbilar. (Observera: enbart drop-in, platserna går inte att förhandsboka.) Vi ligger med gångavstånd till Simrishamns centrum och gamla stan. Här finns gott om restauranger, butiker och ett bra serviceutbud. Önskar du mer information om Simrishamn, dess turistattraktioner och vad du inte bör missa, ring vårt turistcenter på 0414-81 98 00.

Så här gör du när du besöker oss:

 1. Gå in på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Välj Simrishamns hamn
 3. Välj rätt avgift och om du önskar ström eller inte
 4. Betala med ditt betalkort
 5. Du får nu en kod som funkar till servicehuset och till ström
  Slå på uttag med kod:
  Knappa in koden på knappsatsen
  Lediga uttag börjar blinka.
  Tryck på siffran för uttaget du önskar använda

Gästhamnskontor
Gästhamnskontoret är bemannat måndag-söndag 1 juni-30 augusti. Öppettiderna är måndag-fredag kl. 8-17, lördag-söndag kl. 8-16.

Kom i kontakt med oss på gästhamnskontoret och sjömacken via Kontakt Simrishamn: 0414-81 90 00. Ring journumret 0709-81 92 02 vid akuta ärenden som exempelvis oljeutsläpp.

Bensin och diesel
Det finns möjlighet att tanka bensin (98 oktan) eller marindiesel i sjömacken under gästhamnskontorets öppettider. Under lågsäsong bokas tankning i förväg genom hamnkontoret. Betalning sker med betalkort.

Priser

Alla aktuella priser hittar du här.


Övrig info
Djupet i bassängen är 1,6 meter till 2,5 meter. Muddergränserna är utsatta med tavlor på bryggorna och har gränserna 1,6 meter, 2,0 meter samt 2,5 meter.

Position: 55° 33,5´N, 14° 21,5´O

Kivik

Hamnen ligger vackert i gamla Kivik med mysiga butiker, restauranger, lekplats, glasskiosk nära till hands. En vacker sandstrand finns ett stenkast bort. Det finns cirka 10 gästplatser och är öppet 1 juni-31 augusti.

Dusch och toalett ligger i samma byggnad som Buhres.

Du betalar online:

 1. Gå in på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Välj Kiviks hamn.
 3. Välj rätt avgift.
 4. Betala med ditt betalkort.
 5. Du får nu en kod som funkar till eluttag och servicehus.

Aktuella priser hittar du här.

Övrig information
Djupet i bassängen är cirka två meter, se sjökort för mer exakta uppgifter.

Position: 55° 41,3´N, 14° 13,8´O

Skillinge

Med de vackra gamla trähusen precis ovanför hamnen ligger denna gemytliga småbåtshamn. Fisk- och livsmedelsaffär ligger nära.

Här parkerar du din båt långsides på gästkajen. Hittar du någon grönmarkerad plats på bryggorna, är det fritt fram att även lägga sig här.

Skillinge hamn är öppen året om men är en obemannad hamn och därför betalar du online.

Aktuella priser hittar du här.

För att komma i kontakt med oss på hamnkontoret, ring Kontakt Simrishamn: 0414-81 90 00. Ring jouren 0709-81 92 02 vid akuta ärenden, som exempelvis oljeutsläpp.

Djupet i bassängen är två till fyra meter.

Bunkring kan göras i Simrishamn med både bensin och diesel. Under sommaren går det bra med drop-in, under resten av året bokas det i förväg på hamnkontoret.

Position: 55° 28,4´N, 14° 17,1´O

Baskemölla, Brantevik, Vik och Vitemölla

Vitemölla och Vik klassas som naturhamnar, vilket innebär att det är gratis att ligga här upp till sju nätter.

Baskemölla: Gästande båtar förtöjer i första hand vid den fria kajsträckan vid inre, västra vågbrytarens utsida. Lossekajen får av gästande båtar endast användas för tillfällig förtöjning. Position: 55° 33,5´N, 14° 21,5´O

Så här gör du när du besöker Baskemölla!

 1. Gå in på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Välj Baskemölla
 3. Välj rätt avgift och om du önskar ström eller inte
 4. Betala med ditt betalkort
 5. Du får nu en kod som funkar till ström om du valt detta.

Slå på uttag med kod:

 • Knappa in koden på knappsatsen
 • Lediga uttag börjar blinka.
 • Tryck på siffran för uttaget du önskar använda.

Vik: Hamnen här är i första hand en hamn för lokala fiskare och säsongsplatser. Det är i begränsad omfattning vi kan ta emot gästande båtar. Position: 55° 37,0´N, 14° 17,5´O

Vitemölla: Även denna hamn kan i begränsad omfattning ta emot gästande båtar. Vid plats är det omedelbart innanför pirnockarna du ska förtöja. Observera att djupet i hamnen och hamninloppet kan kraftigt reduceras genom sanddrift. Position: 55° 42,0´N, 14° 12,7´O

Brantevik: Hamnen saknar fasta gästplatser, förtöjning sker på lediga platser. Position: 55° 30,8´N, 14° 21,2´O

Så här gör du när du besöker Brantevik!

 1. Gå in på www.tallyweb.dk/simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Välj Brantevik hamn
 3. Välj rätt avgift och om du önskar ström eller inte
 4. Betala med ditt betalkort
 5. Du får nu en kod som funkar till ström om du valt detta.

Slå på uttag med kod:

 • Knappa in koden på knappsatsen
 • Lediga uttag börjar blinka.
 • Tryck på siffran för uttaget du önskar använda.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret