Arkitekturpris

Simrishamns kommun delar årligen ut ett arkitekturpris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning till god, väl utformad och/eller nyskapande arkitektur.

Åsa Hjort, vinnare av Simrishamns kommuns arkitekturpris 2023, håller i en rund mässingsplakett och en bukett blommor. Vid hennes sida står Anders Johnsson, byggnadsnämndens ordförande, och håller ett inramat diplom. Åsa bär en beige kavaj och Anders Johnsson en mörk kavaj och slips. I bakgrunden står det "Arkitekturpriset 2023" och i förgrunden syns en blommande körsbärskvist.

Simrishamns kommuns arkitekturpris delas ut till:

  • Ett byggnadsverk med hög arkitektonisk kvalité eller
  • En bebyggelsemiljö väl integrerad i en kulturmiljö och/eller med natur och landskap

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera byggnader tillsammans med gaturum och gårdsrum och/eller trädgård.

Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra. Nomineringar kan lämnas av alla; medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag eller kommunens tjänstepersoner. Byggnadsnämnden utser pristagare.

Läs mer i stadgarna nedan.

Nominera till årets arkitekturpris senast den 29 februari!

Priset består av plakett, diplom och 10 000 kronor. Årets arkitekturpris delas ut under Arkitekturdagarna den 24 april, tillsammans med kommunens byggnadsvårdspris och hållbarhetspris.

Har du någon som du vill nominera till årets arkitekturpris? Maila ditt förslag till kontakt@simrishamn.se.

För frågor kring priset, hör av er till Kontakt Simrishamn på mail kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Stadgar Simrishamns kommuns Arkitekturpris

Stadgar antagna av Kommunfullmäktige 2023-01-31

§1 Syfte och kriterier
Simrishamns kommun delar årligen ut ett Arkitekturpris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning till god, väl utformad och/eller nyskapande arkitektur.

Priset delas ut till:

  • Ett byggnadsverk med hög arkitektonisk kvalité
    eller
  • En bebyggelsemiljö väl integrerad i en kulturmiljö och/eller med natur och landskap

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera byggnader tillsammans med gaturum och gårdsrum och/eller trädgård.

Simrishamns kommun vill med Arkitekturpriset uppmuntra och engagera till dialoger om god arkitektur och gestaltad livsmiljö som bevarar och utvecklar upplevelsen av Simrishamns kommun på Österlen. Simrishamns kommun har en Arkitekturstrategi som i korthet innebär att vi ska bevara våra kulturmiljöer samtidigt som vi i nya områden kan utveckla ny bebyggelse i samverkan med naturen och landskapet, med en hög hållbarhets- och gestaltningsnivå.

§2 Mottagare av priset
Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra.

Priset ska bidra till en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens Hållbarhetspolicy.

Byggnadsverket, bebyggelsemiljön eller den anlagda miljön ska vara genomförd samt färdigställd under de sista fem åren. Om åtgärden krävt bygglov ska slutbesked ha erhållits.

§3 Nominering av bidrag
Förslag till Simrishamns kommuns Arkitekturpris kan lämnas av alla; dvs medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag, kommunens tjänstepersoner eller av andra. Förslag lämnas till Simrishamns kommun före det datum som fastslås av Samhällsbyggnadsförvaltningen det år priset ska delas ut.

§4 Utformning av priset
Priset består av ett diplom med motivering till arkitekten och byggherren samt en plakett i brons. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Priset består även i ett penningbelopp om 10 000 kr.

§5 Beslut om pristagare
Ett urval av de nominerade bidragen tas fram av stadsarkitekt och bygglovsenheten.
Pristagare utses därefter av en jury bestående av Byggnadsnämndens ordförande, Kultur- och Fritidsnämndens ordförande, bygglovschef och stadsarkitekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande för studiebesök, jurymöte samt för sammanställning och beredning av ärende. Juryn föreslår vinnare samt motiverar förslaget.

Beslut om vinnare fattas av Byggnadsnämnden.

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.

I undantagsfall kan Simrishamns kommun välja att inte dela ut priset.

Priset delas ut vid större arrangemang exempelvis vid Simrishamns kommuns årliga dag om Gestaltad livsmiljö.

Simrishamns kommun har även ett Byggnadsvårdspris som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden samt ett Hållbarhetspris som beslutas av Samhällsplaneringsnämnden.

§ 6 Stadgeändring
Beslut om ändringar av stadgar för Simrishamns kommuns Arkitekturpris fattas av kommunfullmäktige på initiativ av Byggnadsnämnden.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret