Översiktsplan och strategiska dokument

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör vår kommun till en bra plats att bo på, nu och i framtiden.

Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Översiktsplanen ska kunna visa hur riksintressen och allmänna intressen ska vårdas.

Varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men ska ge riktlinjerna för framtida beslut om detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden. Till översiktsplanen kan man också koppla fördjupade översiktsplaner och/eller olika tillägg.

Klicka här för att läsa plan- och bygglagen på riksdagens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå.

Pågående arbete

Simrishamns kommun tar fram en gemensam infrastrukturplan tillsammans med Sydöstra Skånes sammarbetskommité som består av Simrishamns kommun, Tomelilla kommun, Ystads kommun och Sjöbos kommun.

Infrastrukturplanen har arbetas fram under 2023 och kommer beslutas politiskt i respektive kommun under 2024.

Vad är en infrastrukturplan?

Det yttersta målet med strategin är att förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne. Människor ska kunna känna förtroende för kollektivtrafiken och bo/bosätta sig i sydöstra Skåne och ändå kunna pendla till och från starka arbetsmarknader.

Fler företag ska vilja etablera sig i sydöstra Skåne och känna tillförlit i att arbetskraft kan pendla till och från arbetsplatsen.

Strategin ska vägleda medlemskommunerna vad gäller hur, var och när vi väljer att agera när det gäller olika satsningar på infrastruktur i sydöstra Skåne.

Med hjälp av strategin vill vi nå en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner om hur vi vill att sydöstra Skåne ska utvecklas för att skapa hållbara och effektiva fysiska strukturer.

Dags för en ny översiktsplan

Vi ska ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan! Häng med på resan!

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av vår kommuns viktigaste planeringsverktyg och visionsdokument. I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Här beskrivs hur vi vill leva, arbeta och bo i framtiden. Den nya översiktsplanen ska visa vår kommuns utveckling fram till år 2040.

Hur tar man fram en ny översiktsplan?

Att ta fram en översiktsplan är som en resa med några bestämda hållplatser:

  • Tidig dialog: Dialog med medborgare och föreningar för att tidigt i processen fånga synpunkter och goda idéer om vår kommuns utveckling (våren 2024).
  • Samråd: Det är när kommunen samråder förslaget på ny översiktsplan med invånare, företagare, föreningar och myndigheter för att få synpunkter (hösten 2024).
  • Granskning: När det justerade förslaget ställs ut och nya synpunkter samlas in (våren 2025).

Slutstationen är:

  • Antagande: då kommunfullmäktige beslutar om att anta den nya översiktsplanen (hösten 2025).

Tidig dialog = resans början

Under februari-april genomfördes en tidig dialog där det fanns det möjlighet att tycka till med förslag och synpunkter via en digital karta. Nu arbetar projektledarna med att sammanställa underlaget. Tack för allt engagemang!”

När ska översiktsplanen vara klar?

Vi räknar med att den nya översiktsplanen antas av fullmäktige under hösten 2025.

Den fördjupade översiktsplanen för Simrishamns stad? Vad händer med den?

Det påbörjade arbetet med den fördjupade översiktsplanen för staden Simrishamn bakas in i den nya översiktsplanen! Tack till alla som har engagerat sig i arbetet kring stadens utveckling, arbetet fortsätter ni och vi i den nya översiktsplanen för hela kommunen.

Finns det några fokusområden?

Den nya översiktsplanen kommer beröra hela kommunen, men den kommer att fokusera lite extra på:

  • Inlandsbyarnas och landsbygdens utveckling
  • Ett hållbart och robust lokalsamhälle
  • Förutsättningarna för ett växande näringsliv.

Översiktsplan och tillägg - antagna dokument

Var kan jag läsa Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet?

Klicka här för att öppna Simrishamns kommuns Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp att läsa eller skriva ut Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet vänligen hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414 – 81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Vad är ett arkitektur- och kulturmiljöprogram?

Simrishamns kommuns arkitektur- och kulturmiljöprogram synliggör värdefulla arkitektur- och kulturmiljöer i kommunen som det ska tas hänsyn till när kommunen utvecklas och det byggs nytt.

Totalt har 35 byar och Simrishamns stad inventerats för att skapa underlag till programmet som är helt digitalt, skapat med GIS-teknik och presenteras på en egen webbsida.

Innehållet som är ett resultat av inventeringarna presenteras med bilder, text och interaktiva kartor. Som besökare kan du se vilka betydelsefulla byggnader, platser och kulturmiljöer som identifierats under de inventeringar som ägt rum. Du kan här också läsa Simrishamns kommuns Arkitekturstrategi som ingår i Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Med hjälp av den historiska utvecklingen kan vi förstå ortens framväxt och varför den ser ut som den gör idag. Att förstå den plats du lever på kan öka livskvalitén genom att du känner stolthet och förankring till platsen. Hög medvetenhet om platsens historia och karaktär stärker också ortens identitet och attraktivitet för både bosatta och besökare.

I Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet beskrivs ett urval av de offentliga byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla eller arkitektoniskt intressanta.

En kulturmiljö kan förklaras som en miljö som påverkats av mänsklig aktivitet. Det kan exempelvis handla om en plats som en hamn eller ett torg men det kan också vara en eller flera byggnader som i sitt sammanhang är kulturhistoriskt intressant. Ibland finns tydliga spår kvar och ibland inte.

Varför behövs ett arkitektur- och kulturmiljöprogram?

Syftet med programmet är att det ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår översiktsplan som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Programmet ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvaliteter som gör kommunen unik bevaras och att utveckling sker med hänsyn och omsorg till det unika.

Antagandehandlingar

Översiktsplanen för Simrishamns kommun är ett vägledande strategiskt dokument som behandlar och skapar riktning för breda områden och intressen i vår kommun. Planen visar vägen för framtida prioriteringar och hållbar utveckling.

Läs översiktsplanen här

Klicka här för att läsa hela översiktsplanen Framtiden i ett blädderbart format. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens granskningsyttrande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En översiktsplan visar vägen för byggande och beslut

Översiktsplanen ska visa hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag ska kunna lösas långsiktigt genom en god bebyggelsestrategi samtidigt som det är viktigt att värna om natur- och kulturområden och utveckla dem för boende i Simrishamns kommun för det ökande antalet besökare.

Innehållet i översiktsplanen handlar också om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål samt hur miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen är därmed också ett underlag för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.

Beslut i kommunfullmäktige

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015 och vann laga kraft 15 mars 2017.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas av kommunfullmäktige en gång under varje mandatperiod.

Aktualitetsprövning för att se om planen fortfarande är av betydelse för kommunen eller om den behöver uppdateras

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel ha uppkommit nya förutsättningar, kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som gör att översiktsplanen behöver göras om eller uppdateras.

Det är ett lagkrav att varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

2020-01-27 godkände kommunfullmäktige aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan Framtiden och det tematiska tillägget Tema vindkraft. Det innebär att översiktsplanen i huvudsak är aktuell.

Kommunfullmäktige beslutade även om att ta fram två tillägg/fördjupningar till översiktsplanen, vilka är:

  1. Fördjupad översiktsplan över Simrishamns stad
  2. Infrastrukturplan

Nedan kan du läsa och ladda ner aktualitetsprövningens tillhörande handlingar.

Handlingar aktualitetsprövning

Havsplan med tillhörande kustzonsanalys är ett tillägg till översiktsplanen för Simrishamns kommun.

Här kan du läsa Havsplanen för Simrishamns kommun

Klicka här för att läsa havsplanen i en blädderbar version. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa eller skriva ut havsplanen i PDF-format vänligen hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414 – 81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Havsplanen visar vägen för hur kust- och havsområdet ska användas

Den antagna havsplanen är en del av Simrishamns kommuns översiktsplan.

Hansplanen behandlar havsmiljö- och kustfrågor med fokus på en hållbar utveckling. Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas under kommande år.

Arbetet med att ta fram planen är i linje med det mål i FN:s mål om att bevara hav och marina resurser.

– Österlen och Simrishamns kommun är vida känt för de här värdena och ska fortsätta att vara det. Att skapa ett hållbart samhälle där kommunens långa kuststräcka förvaltas och kan utvecklas i samklang med medborgarna i kommunen och med hänsyn tagen till naturen, miljön och ekosystemen samt de nya utmaningarna dessa står inför är en viktig aspekt. Kommunens fortsatta miljöprofil och engagemanget kring de här frågorna blir en viktig del i det framtida arbetet med att utveckla kommunen till en ännu mer attraktiv plats att bo och leva på, säger samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C).

Det är många intressen som samsas längs vår kust och i havet, vilket ger ett behov av en långsiktig planering och förvalning.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Vi behöver samspela kring kust- och havsfrågor för att vända den negativa utvecklingen. Havsplanen innehåller därför tydliga riktlinjer och prioriteringar.

Havsplanen är ger också en vägledning för var bebyggelse av ny mark är lämplg med hänsyn till risken för översvämning och erosion.

Havsplanen har en vägledande roll i vårt planeringsarbete. Det är ett strategiskt dokument som används vid beslut och i avvägningar kring de här frågorna.

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Klicka här för att läsa länsstyrelsens granskningsyttrande gällande havsplanen med tillhörande kustzonsanalys. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vindkraftsplanen utgör ett planeringsunderlag för etablering av vindkraftverk i kommunen. Kommunfullmäktige antog vindkraftsplanen den 19 december 2011.

Klicka här för att läsa Vindkraftsplanen för Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra strategiska dokument

Bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021-2025

Målet för Simrishamns kommun är att verka för en god livsmiljö över lång tid som främjar mångfald och ger en bostadsmiljö där människor trivs och som kommunens invånare kan vara stolta över. Målet är även att uppfylla behovet av i snitt 100 nya bostäder per år.

Var kan jag läsa programmet?

Här kan du läsa bostadsförsörjningsprogrammet för 2021-2025 i en blädderbar version. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett bostadsförsörjningsprogram?

Syftet med programmet är att främja arbeta med bostadsfrågorna ur ett attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom en strategisk och tydlig bostadspolitik som engagerar lokalsamhället. Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivt vill arbeta med att förverkliga, på kort och lång sikt förslag till åtgärder för att nå målen.

Ett bostadsförsörjningsprogram fyller en viktig roll i den strategiska utvecklingen av en kommuns bostadsförsörjning. Det handlar om planering för att skapa nya bostäder, men även att skapa attraktiva bostadsmiljöer i ett redan befintligt bestånd.

Programmet ska grunda sig på bostadsförsörjningslagen (2014) och ska syfta till att öka kommunens attraktivitet på kort och lång sikt, så att fler kan och vill bo här året runt. Planering för bostäder är starkt sammankopplad med planering för infrastruktur, grönstruktur och näringsliv.

Det är komplexa frågor och kräver nya sätt att tänka på. Samarbete över förvaltningar samt kontakt med bostadsmarknadens aktörer är avgörande för en välfungerande boendeplanering.

Ett dialogarbete med olika grupper i samhället och näringslivet underbygger detta bostadsförsörjningsprogram.

Programmet innehåller en nulägesbeskrivning av befolkningsutvecklingen, den lokala bostadsmarknaden samt kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Cykelplanen för Simrishamns kommun åren 2020-2025 antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25

Var kan jag läsa cykelplanen?

Klicka härför att läsa cykelplanen för Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en cykelplan?

Planen har tagits fram som en långsiktig strategi med tydliga prioriteringar för att underlätta framtida utveckling och planering av cykelvägnätet i kommunen.

Syftet med cykelplanen är att Simrishamns kommun ska kunna erbjuda sina invånare och turister ett attraktivt och sammanhållet cykelvägnät.

Policyn behandlar bostadsutvecklingen i norra delen av Simrishamns kommun mot beaktandet av riksintresset för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält.

Den här policyn ses enbart som en riktlinje. Varje enskilt ärende måste prövas genom remiss till försvarsmakten.

Kommunfullmäktige antog policyn den 26 mars 2007.

Här kan du läsa policyn

Nedan finns policyn i sin helhet.

Klicka här för att läsa policyn för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa tillägget till policyn för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ”Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält”?

Syftet med policyn är att den ska användas som ett gemensamt planeringsunderlag och vara ett hjälpmedel vid förfrågningar om nya bostäder eller ändring av befintlig bostad inom område av riksintresset.

Tillägget till policyn redovisar ändrade bullergränser och minskat påverkansområde.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret