Revisionen

I vår kommun finns sex förtroendevalda revisorer (Ulf Mårtensson, Alf-Göran Andersson, Maria Karlsson, Göran Persson, Stefan Lamme och Ingemar Roosberg). De har till uppgift att granska hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form den bedrivs.

Flygbild över centrala staden Simrishamn. De röda tegeltaken speglar sig i solen. Kyrkan , torget och kommunhuset syns på bilden. Till höger i bilen syns småbåtshamnen och det blå havet. Längre bort i bild syns sandstrand, träd och Stenshuvud.

Revisorernas uppdrag är att granska:

  • att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • att kommunens räkenskaper är rättvisande
  • att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
  • att den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är korrekt
  • att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
  • att verksamheten i kommunens bolag bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Styrdokument

Revisorernas arbete styrs av Kommunallagen 12 kap Pdf, 59.6 kB, öppnas i nytt fönster. och utgår från God revisionssed Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. i kommunal verksamhet 2022. Revisorerna upprättar även ett reglemente Pdf, 187.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årlig granskning

Kommunallagen kräver att all verksamhet i kommunen ska granskas årligen i form av såväl förvaltnings- som redovisningsrevision. I sitt arbete ska revisorerna ta fasta på såväl brister som förtjänster i verksamheten och varje år ska revisorerna uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser genom avlämnande av revisionsberättelse (2022) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Revisionen upprättar årligen en revisionsplan Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Den årliga granskningen utgår från en risk- och väsentlighetsbedömning och sker genom revisorernas grundläggande granskning som bl a innebär löpande dokumentgranskning och intervjuer med tjänstepersoner. Revisionen upprättar även rapporter över de övergripande och fördjupade granskningar som årligen genomförs och som överlämnas till kommunfullmäktige och berörda nämnder och styrelser. Om revisorerna finner att det finns misstanke om förmögenhetsbrott ska de anmäla detta till berörd nämnd som har att vidta nödvändiga åtgärder.

Egen myndighet

Varje revisor fullgör sitt uppdrag oberoende av sina medrevisorer (varje revisor är egen myndighet) och kan självständigt ta de initiativ och genomföra de granskningsinsatser som bedöms nödvändiga för att fullgöra uppdraget.

Varje revisor har rätt att under året väcka ärenden i kommunfullmäktige och i nämnder om granskningen (initiativrätt).

Till sin hjälp i revisionsarbetet anlitar revisorerna sakkunnigt biträde.

Förutom direkta granskningsinsatser omfattar revisionsuppdraget även information och stöd till kommunens nämnder och förvaltningar.

Bolag och kommunalförbund

För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete väljer fullmäktige lekmannarevisorer i kommunens bolag, bland kommunens revisorer. Dessa val sker efter samråd med kommunens revisorer. Vidare nominerar fullmäktige revisorer i kommunalförbund där det enligt förbundsordning ska vara revisorer från Simrishamns kommun, nomineringen sker på förslag från revisorerna.

Kontakta revisionen

Kontakta gärna kommunrevisionen, revisionen@simrishamn.se om du har frågor eller funderingar gällande förhållandena i Simrishamns kommun. Du kanske undrar om hur förvaltningsmässiga eller politiska processer går till, eller du kanske har idéer och tips på hur saker och ting skulle kunna förbättras ytterligare i kommunen?

Kom ihåg att du är anonym om du vill.

Granskningar

Här kan du se de granskningar som revisionen gjort under år 2022 samt 2023

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret