Kvalitet och utveckling

Vi använder oss av olika metoder för att fånga upp brukarens, anhörigas och andra berördas synpunkter och behov. Resultaten ligger sedan till grund för vidare verksamhetsutveckling.