Kvalitet och utveckling

Vi använder oss av olika metoder för att fånga upp brukarens, anhörigas och andra berördas synpunkter och behov. Resultaten ligger sedan till grund för vidare verksamhetsutveckling.

Montage. En bild med tre färgade träklossar som har ett glatt, ett surt och ett neutralt tecknat ansikte på. En äldre man som fyller i en enkätundersökning. Illustration av en dator.

Verksamhetsuppföljning socialförvaltningen 2023

Verksamhetsuppföljningen utgår från resultaten av Socialstyrelsen och SKR:s årliga undersökningar såsom “Så tycker de äldre om äldreomsorgen”, "Brukarundersökning funktionshinder" och "Brukarundersökning IFO".

Varje höst genomförs också intervjuer med brukare i hemtjänst och särskilt boende.

Baserat på resultaten har socialnämnden beslutat om följande tema att djupdyka i 2023

Den enskildes möjligheter att påverka innehåll och utformning av stöd från socialförvaltningen.

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Att i så hög utsträckning som möjligt kunna:

  • Välja självständigt
  • Kunna fatta egna beslut
  • Påverka sitt eget liv

Delaktighet förutsätter också att produkter, tjänster och miljöer är tillgängliga.

(Källa: Myndigheten för delaktighet)

Redovisning

Verksamhetsuppföljningen redovisas från och med 2021 i Socialförvaltningens årliga kvalitetsberättelse.

För att ta del av uppföljningar gjorda före 2022 hänvisas till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Här kan du läsa mer om de olika undersökningarna

Så tycker de äldre om äldreomsorgen - information om undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Därför vill vi gärna att du berättar för oss vad du tycker.

När du lämnar synpunkter, positiva som negativa, ska du alltid ges ett gott bemötande och eventuella brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt. Du ska också få återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt kom in.

När du får hjälp av oss på socialförvaltningen informerar vi dig om hur du kan lämna synpunkter och klagomål. På våra särskilda boenden och dagverksamheter kan du hitta vår informationsbroschyr med ett formulär du kan skicka in. Du kan även lämna dina synpunkter direkt här via hemsidan.

Lämna synpunkter? Läs här om dina olika alternativ Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på vård

Du kan vända dig till vår medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller till patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med frågor, synpunkter eller klagomål på kommunens vård och omsorg.

Hur använder vi dina synpunkter?

Förutom att rätta till och hantera den enskilda händelsen sammanställs alla synpunkter och klagomål. Detta för att vi ska se om det finns några mönster och på så sätt upptäcka inom vilka områden vi behöver göra förändringar och förbättringar.

Vi gör på samma sätt med våra interna avvikelser – alltså när personal har uppmärksammat och rapporterat att något avviker eller inte fungerat enligt rutin.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering samt SAS (Socialt ansvarig samordnare) sammanställer, analyserar och presenterar resultatet en gång per tertial för nämndens presidie och verksamhet.

Vi genomför enkäter med jämna mellanrum. En del under längre perioder och en del under kortare perioder. Resultaten analyseras och används i det pågående förbättringsarbetet.

Brukarundersökning "Äldreomsorg"

Socialförvaltningen deltar i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Alla som som är över 65 år och som antingen har hemtjänst eller bor i särskilt boende får hemskickat en enkät under tidig vår.

Med enkäten följer en länk för att svara digital om man hellre vill det eller om anhöriga vill hjälpa till på distans. Om anhöriga hjälper till finns även möjlighet att svara på frågor särskilt riktade till dem.

Brukarundersökning "LSS och Socialpsykiatri"

Via SKR, Sveriges kommuner och regioner, deltar Simrishamns kommun i brukarundersökningen 2023. Alla som har insatser i form av LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, LSS Daglig verksamhet, Socialpsykiatri sysselsättning, Socialpsykiatri boendestöd, kommer via personalen att erbjudas att svara på en enkät under september.

Svaren inhämtas huvudsakligen digitalt vilket har varit en uppskattad metod. De digitala verktygen ger möjlighet att välja språk, möjlighet till bildstöd samt uppläsningsstöd.

Brukarundersökning "Individ och familjeomsorg"

Via SKR, Sveriges kommuner och regioner, deltar Simrishamns kommun i brukarundersökningen 2023. Alla som har kontakt med sin socialsekreterare eller omsorgshandläggare under oktober gällande insatser inom ekonomiskt bistånd, missbruk och beroendevård, familjehem, barn och unga 13+, vårdnadshavare till barn och unga, öppna insatser, insatser enligt LSS samt socialpsykiatri erbjuds att svara på en enkät.

Digitala lösningar används i första hand för att inhämta svaren. Svaren inhämtas på surfplatta i direkt anslutning till besöket eller så kan enkäten skickas till den enskilde via SMS eller mail. Möjlighet finns att välja annat språk samt uppläsningsstöd. Inom Funktionshinderområdet finns även Pictogrambilder som stöd.

Brukarundersökning "Mydighetskontakt Funktionshinderområdet och Myndighetskontakt Äldreomsorg"

Via SKR, Sveriges kommunder och regioner, deltar Simrishamns kommun i brukarundersökningen avseende myndighetskontakt Funktionshinderområdet sedan 2022. I de offentliga undersökningarna finns ingen del som gäller myndighetskontakt med brukarna avseende äldreomsorg. För att följa upp den delen så har Socialförvaltningen sedan flera år tillbaka varje höst under oktober månad delat ut en enkät till alla som har kontakt med omsorgshandläggaren under denna period. Frågorna är liknande de frågor som ställs i den offentliga undersökningen.

Varje år fattar socialnämnden beslut inom vilka områden vi ska granska oss själva. Vi gör stickprov i vår verksamhet och kontrollerar utifrån färdiga formulär. Detta gör att vi rätt så fort kan se om något inte fungerar som det ska. Några exempel på internkontrollområden vi arbetar med just nu är rättssäkerhet, kompetens och informationssäkerhet.

Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför en gång per år mätning av olika kvalitetsindikatorer. En del indikatorer mäts i form av en brukarundersökning medan andra bygger på kombinationer av uppgifter i en rad olika undersökningar och uppgiftsinsamlingar.

Resultaten synliggör utvecklingsområden samt ger kommuninvånare en bild av kvaliteten i jämförelse med övriga kommuner i landet.

Resultat på dessa undersökningar finns till exempel att hitta på www.socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.. Sök på “öppna jämförelser”.

www.kolada.se Länk till annan webbplats. hittar du sammanställning från flera olika undersökningar som kommunen deltar i.

Varje år går vi igenom resultat från de olika kontrollerna, statistik, enkäter och nationella undersökningarna som vi deltar i. Vi tittar på resultaten på individnivå, varje enhet analyserar sina resultat, avdelningarna på sitt samlade material och sedan hela förvaltningen sammantaget. Sammanställningarna gör att vi kan se mönster på sådant som fungerar eller saker som inte fungerar och på så sätt få en tydligare bild av vad vi behöver arbeta vidare med.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret