Kommunjägare

I vår kommun finns ett antal kontrakterade kommunjägare.

Dessa genomför jakt åt kommunen där det anses nödvändigt eller av sådan karaktär att det är befogat att bedriva skyddsjakt.

Vilda djur och fåglar i tättbebyggt område

  • Egen tomtmark
    Om du får bekymmer med till exempel mård eller grävling som bosätter sig på din fastighet, kan du kontakta en kommunjägare. Denne kan, i enlighet med vad lagen tillåter, åtgärda problemet. Beställaren bekostar själv åtgärden. Någon bestämd taxa finns inte, utan priset bestäms av kommunjägaren i varje enskilt fall.
  • Kommunens mark
    Om olägenheten kan betraktas som ett hot mot miljön eller människors hälsa, kan kommunen anlita kommunjägare för åtgärd. Detsamma gäller om större vilda djur rör sig i tättbebyggt område (exempelvis älg, rådjur eller vildsvin). Anmäl till Kontakt Simrishamn som sedan beställer åtgärden.

Förvildade katter

Om olägenheten kan betraktas som ett hot mot miljön eller människors hälsa ska ärendet anmälas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. De kan i sin tur förelägga djurägare/fastighetsägare, alternativt kommunen, att vidta åtgärder.

Sjuka och/eller vanvårdade husdjur

Om det gäller sjuka eller vanvårdade djur hänvisas till länsstyrelsens djurskyddsenhet: 010-224 13 50, telefontid kl. 9:00-11:00 måndag-fredag.

Skadade djur och fåglar

På kommunens mark kan skadade djur och fåglar, om det anses nödvändigt, avlivas av kommunjägare. Alternativt kontakta Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. 

Vid olägenhet av måsar, trutar eller råkor hittar du mer information här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close