Dialog om trafikåtgärder i Kivik

Trafiksituationen har varit ansträngd i Kivik, särskild under sommarren. Dialog har förts vid två tillfällen med boende och berörda i Kivik för att tillsammans komma till rätta med problemen.

En man antecknar syna synpunkter på ett papper där det står "Trafik- och parkering i Kivik 2022". Pappret har stöd med ett svart hårt underlägg. Enbart mannens händer syns. Han håller i en blå penna. I bakgrunden syns stolar och benen från fler deltagande från mötet.

På grund av en ansträngd trafiksitiuation i Kivik påbörjades ett samarbete med boende för att hitta de bästa lösningarna

Trafiksituationen i Kivik har varit ansträngd sedan många år tillbaka, framför allt under sommaren. Kommunen tog därför tillsammans med Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie som resulterade i en Mobility Management plan. Den innebar bland annat att en beläggningsstudie utfördes på parkeringar i området och att tidsreglerade parkeringar infördes i Kiviks hamnområde sommaren 2021. Beläggningsstudien visade bland annat på en hög andel upptagna platser på parkeringar i hamnen, många felparkerade bilar på Tittutvägen, bristande vägvisning/hänvisning till parkeringarna i byn samt att parkeringen på Bredarör (Kiviksgraven) kan nyttjas mer.

Den 11 november 2021 hade kommunen en dialog med boende/berörda i Kivik på Kiviks skola om parkeringsregleringar och trafiksituationen inför sommaren 2022. 30–35 personer närvarade på träffen. Syftet med dialogen var att ge möjlighet för allmänheten att kunna påverka utformningen av parkeringsregleringen 2022.

Synpunkter som lyftes var problematiken med husbilar som långtidsparkerar och kör ner på smågator till och via hamnen i Kivik. Bristen på parkeringsplatser till boende och parkeringsmöjligheter för dagsbesök togs också upp. Generellt uppmärksammades även ett behov av utökad vägvisning och skyltning.

Kommunen tog med hänsyn till inkomna synpunkter fram en lösning som skulle underlätta trafiksituationen under sommarens högsäsong och samtidigt fungera långsiktigt för de som lever och verkar i Kivik. Lösningen testades under sommaren 2022 och har nu utvärderats.

Den 10 november 2022 hölls ett uppföljningsmöte med boende/berörda i Kivik om de parkeringsregleringar som genomförts vid hamnområdet och Bredarör i Kivik, där 14 personer deltog. Tjänstepersoner från Simrishamns kommun redovisade vilka åtgärder som gjorts under året, vilka som kommer att göras framöver och frågan lyftes till kiviksborna om hur de upplevt det senaste året.

Det positiva som framfördes var bland annat att trafiken i år hade flutit på bättre genom byn i jämförelse med tidigare år och de nya parkeringarna för rörelsehindrade vid hamnen var bra. Det framkom också att flera kiviksbor valt att skapa p-plats för sina bilar på den egna tomten, vilket också bidragit positivt till trafikbilden. Önskemål som framkom var bland annat fler parkeringsplatser, tydligare skyltning och åtgärder för husbilar.

Önskemål och synpunkter sammanstålls för återkoppling

Önskemålen och synpunkterna från uppföljningsmötet den 10 november 2022 sammanställs nu inför framtida åtgärder och kommer återkopplas till boende i Kivik.

Husbilar

Så här blev det sommaren 2022:

 • Husbilar får endast parkera på en parkeringsyta vid hamnområdet och det är på Bredarör (Kiviksgraven). Det är Länsstyrelsen som har beslutat om namnbytet. Här skapades 12 nya parkeringar endast avsedda för husbilar till sommaren 2022.
 • Förbudsskylt sattes upp på Bredarör om att husbilar ej får övernatta på parkeringen, parkeringsförbudet för husbilar gäller kl. 23.00-6.00.
 • För att vägleda husbilarna via andra vägar än smågatorna i hamnområdet satte kommunen och Trafikverket upp fler hänvisningsskyltar som leder husbilarna via Killebacken, Eliselundsvägen eller Tittutvägen till Bredarörsvägen och vidare till husbilsparkeringen på Bredarör.

Synpunkter och önskemål framfödra av boende

 • Positivt med färre husbilar i hamnen.
 • Önskemål om parkeringsplatser för husbilar att parkera över natten.
  Svar: Eftersom vi sett ett problem med långvariga uppställningsplatser för husbilar har vi valt att hänvisa till campingar för övernattning. Finns det ingen reglering på parkeringen utöver 24h så är det tillåtet att parkera över natten även för husbil. Exempel på parkering kan vara torget i Kivik.
 • Fortfarande parkerade husbilar på Rusthållsvägen trots husbilar förbjudna. Tydligare skyltning önskas. I stället för klass 1 föredras en skylt med överkryssad husbil.
  Svar: Vi kommer undersöka möjligheterna att ändra skyltningen till S12 personbil klass 2 (överkryssad husbil), innan sommaren 2023.
 • Camping för husbilar med el/avlopp önskas i Kivik.
  Svar: Simrishamns kommun har tagit fram en detaljplan (detaljplaner reglerar användningen av mark- och vattenområden) som möjliggör för ställplatser (en plats som är primärt avsedd för husbilar för övernattning) vid Kiviks camping, genomförandet planeras till tidigast sommaren 2024.
 • Klagomål på den grusyta som används som husbilsparkering mellan Kivik och Vitemölla, vid Hjälmaröds strandbad. Latriner töms i skogspartier och offentliga toaletter. Husbilar parkerar på strandängen.
  Svar: Det är varken kommunens mark eller väg, varför vi endast via de lokala ordningsföreskrifterna kan förbjuda parkering på denna yta. Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen som endast gäller i en enskild kommun. Under sommaren 2022 antog Simrishamns kommun en revidering av ordningsföreskrifterna och de har skickats vidare till Länsstyrelsen för godkännande.
 • Höjdspärr/bom med maxhöjd önskas vid norra pirens parkering för att förhindra husbilar att parkera.
  Svar: Fokus kommer ligga på skyltning och övervakning i första hand.

24-timmarsparkering

Så här blev det sommaren 2022:

 • Ytterligare två parkeringsytor blev 24-timmarsparkering vid Rusthållsvägen.
 • Vi förtydligade att enbart personbil klass 1 får lov att parkera vid Rusthållsvägen.
 • Totalt blev det tre 24-timmars parkeringar med sammanlagt 110 parkeringsplatser för personbilar vid Rusthållsvägen och Bredarör.
 • Kommunen har tillsammans med räddningstjänsten sett över möjligheten att tillåta parkering närmre korsningarna på gator där behovet är stort (däribland Stengatan) för att öka möjligheten till gatuparkering 24 timmar utan att det ska drabba framkomligheten.

Synpunkter och önskemål framförda av boende

 • Det önskas parkering för längre tid, till exempel dygnsparkering, utanför centrala Kivik.
  Svar: I stället för att bygga nytt börjar vi med att se över en optimering av befintliga ytor, parkeringar och gatuparkeringar.

Boendeparkering

När det gäller boendeparkering så är det enligt plan- och bygglagen fastighetsägarens ansvar att tillgodose det behov av parkering, som fastighetens användning ger upphov till. Kommunen har, som nämnts ovan, sett över möjligheten att anordna parkeringszoner längs Stengatan som ett sätt att underlätta för de boende.

Synpunkter och önskemål framförda av boende

 • Önskemål om möjlighet att parkera hela dagen vid norra hamnområdet för boende och hotellgäster.
  Svar: Hamnen är allmän platsmark vilket innebär att den endast ska upplåtas för allmänhetens gemensamma behov. Kommunen får inte lov att särbehandla, till exempel boende, utan får endast lov att reglera fordonstyp, tidsbegränsningar och dylikt. Genom skapandet av ytterligare 24h parkering har kommunen möjliggjort för boende att parkera hela dagen vid Rusthållsvägen i hamnen.

Alla boende och verksamheter har en skyldighet att anlägga parkering på egen fastighet för att tillgodose det behov som finns. Har man inte möjlighet att anlägga på egen fastighet finns det olika möjligheter att hjälpas åt inom byn. Till exempel om man äger flera fastigheter så kan man hänvisa parkering till en av dem eller så kan man samnyttja parkering med närliggande grannar som har ett överskott, är deltidsboende eller bortresta. Man kan också gå samman i byn och skapa en gemensamhetsanläggning för parkering, då behövs troligen en ändring i detaljplanen, vilken reglerar användningen av mark- och vattenområden. Utöver detta har man rätten att parkera på kommunala parkeringsytor och gatuparkeringar i mån av plats.

 • Problem med boende som håller p-platser på Stengatan med soppåsar och cyklar.
  Svar: Alla typer av fordon får lov att parkera på parkeringsplatser och gatuparkering, även cyklar. Däremot kan man inte ställa ut soppåsar och dylikt då man belamrar kommunens mark. Detta kräver tillstånd från polisen i form av markupplåtelse.

4-timmarsparkering

Så här blev det sommaren 2022:

 • Tiden man får stå på de tre tidsreglerade parkeringsytorna i hamnen förlängdes från 2 till 4 timmar.
 • Sommaren 2021 gällde tidsregleringen mellan klockan 9.00-18.00, 2022 kortades den ner till att gälla klockan 10.00–17.00, övrig tid är det fri parkering.
 • På alla 4-timmarsparkeringar ska p-skiva användas.
 • Månaderna då tidsregleringarna på parkeringsplatserna gäller vid hamnområdet blev färre. Sommaren 2021 gällde regleringen från juni-september och sommaren 2022 gällde det från juni-augusti.

Synpunkter och önskemål framförda av boende

 • Bra med 4-timmarsparkering för besökare och turister men 4 timmar är för lite för övernattande eller boende i Kivik.
  Svar: Kommunen ordnar enbart parkering för besökare och turister. Boendeparkering är fastighetsägarens ansvar men där det inte finns någon angiven tidsreglering går det bra att stå som övernattande eller boende.

Övriga åtgärder

Så här blev det sommaren 2022:

 • Fler allmänna vägvisningsskyltar sattes upp för att skapa tydlighet. Parkeringsytorna vid Tittutvägen/Brogatan fick benämningen på skyltarna som “Hamnen norr” medan parkeringsytorna vid Rusthållsvägen benämndes som ”Hamnen söder”. Det för att separera på hamnens olika parkeringsområden och tydliggöra vägvisningen dit.
 • Lekplatsen i hamnen byggdes om och staket sattes upp ut mot vägen.
 • Gång- och cykelvägen utanför Buhres målades för att separera från biltrafik.
 • Skyltning om parkeringsförbud sattes upp på Tittutvägen och heldragen linje målades vid vägkanten för att förhindra felparkerade fordon.

Synpunkter och önskemål framförda av boende under möte

 • Bra lösning av vägen vid lekplats, hamnkiosk och Buhres.
 • Bra med parkeringsplatser för rörelsehindrade.
 • Cykelväg Kungsgraven – kiviks musteri, mycket bra!
 • Bra skyltning.
 • Övergångsställen önskas norr om och söder om det befintliga övergångsstället vid lekplatsen för att öka framkomligheten.
  Svar: Vid övergångsställen skapas det en falsk trygghet då fotgängare tar för givet att bilisterna ska lämna företräde. Då alla bilister inte gör det, har det bidragit till att antalet olyckor generellt är högre på platser med övergångsställen, än när fotgängare korsar vägen på likvärdig plats utan övergångsställe. Kommunen kommer med denna anledning inte framföra önskemålet till Trafikverket. Men om ett övergångsställe fortfarande önskas, bör det framföras till Trafikverket då de är väghållare (ägare) av vägen och beslutar vilka åtgärder som sätts in.
 • Ingen parkering på Tittutvägen!
  Svar: Det kommer fortsätta att vara parkeringsförbud på Tittutvägen.
 • Tittutvägen har en hög asfaltskant, så kallad snubbelkant.
  Svar: Eftersom det är Trafikverkets väg kan kommunen inte sätta in några åtgärder, men kommer framföra synpunkten till Trafikverket.
 • Otydligt vid utfart från Buhres. Bilar hamnar ofta på gång- och cykelväg. Behövs bättre skyltning om att det är enkelriktat, skylt saknas som tidigare blivit nerkörd. Separera gång- och cykelväg och bilväg utanför Buhres.
  Svar: 2022 målades gång- och cykelvägen för att separera biltrafiken. Vi kommer se över placeringen av skyltningen om enkelriktning under våren 2023.
 • Det behövs bättre bussturer, även på kvällar efter klockan 22.00.
  Svar: Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Förändringarna i tidtabellerna från december 2022 innebär timmestrafik till och med midnatt, måndag till lördag med SkåneExpressen 3.
 • Klagomål på att parkeringsvakter varit för ”nitiska”.
  Svar: Det finns generella parkeringsregler för att säkerställa trafiksäkerheten som gäller i hela Sverige. Utöver dessa kan det finnas lokala trafikföreskrifter för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet. Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera så att dessa regler efterlevs.
 • Renovering av de skadade gatornas beläggningar, bland annat på Stengatans.
  Svar: Det ska göras en VA-sanering på flertalet gator i de äldre delarna av Kivik, bland annat Stengatan. I samband med detta kommer gatorna göras om.
 • Det är olika hastigheter på Hölvägen. Halvvägs ner på Hölvägen finns en hastighetsskylt som visar 40 km/h på ena sidan och 30 km/h på andra sidan.
  Svar: 40 meter efter korsningen Bredarörsvägen in på Hölvägen ska det vara 30 km/h i enlighet med lokal trafikföreskrift ”1291 2012:80”. Kommunen har kontrollerat att skylten är placerad korrekt.
 • Grönytor och gång/cykel-vägar i Kivik behöver skötas bättre.
  Svar: Kommunen ser över skötseln till sommaren 2023.
 • För mycket tung trafik som kör på Bredarörsvägen.
  Svar: Alla fordon har rätt att köra på vägarna så länge man följer vägmärkena som finns där, till exempel hastighetsbegränsning.
 • Elstolpar önskas i Kivik.
  Svar: Kommunen har nyligen startat upp ett projekt att se över laddinfrastrukturen i kommunen som helhet. Kivik kommer ingå i detta, men vi kan ännu inte svara på vad det kommer innebära för Kivik eller kommunen i helhet.
 • Boende i Kivik önskar att butiker delar ut gratis p-skivor.
  Svar: Våren 2022 infördes p-skiva i Simrishamn och sommaren 2022 infördes p-skiva i Kivik. Som ett sätt att underlätta övergången delade kommunen tillfälligt ut gratis p-skivor. Efter införandet av P-skiva började allt fler lokala verksamheter dela ut eller sälja p-skivor, men kommunen kommer inte fortsätta med detta som en permanent service.
 • Skyltning från väg 9/Killebacken/Eliselundsvägen och ned i byn för att hitta till södra delen.
  Svar: Vägvisning från väg 9, Killebacken, Eliselundsvägen, Tittutvägen och Bredarörsvägen till parkeringsplatserna i Kivik var planerade att komma upp i juni 2022 men Trafikverket meddelade förseningar. De kom istället upp i september 2022.

Svar från tjänstepersoner på övriga framförda synpunkter

 1. Kan kommunen skapa parkeringsplatser på grusplanen Solevi vid reningsverket?
  Svar: På sikt planerar vi att skapa parkeringsmöjligheter på grusplanen sommartid i enlighet med detaljplanen. Åtgärden kommer dock först att kunna genomföras som tidigast sommaren 2023, i avvaktan på en överklagad detaljplan.
 2. Kan kommunen göra lagliga parkeringsplatser på Tittutvägen?
  Svar: Nej tyvärr inte, där skulle du isåfall behöva parkera i vägrenen vilket är terräng. Enligt de generella reglerna är detta inte tillåtet. En lokal trafikföreskrift är gjord med parkeringsförbud på Tittutvägen. Trafikverket är väghållare och ansvarar för vägmärken samt eventuella vägmarkeringar.
 3. Kan man parkera på parkeringen vid Kiviks skola sommartid?
  Svar: Till sommaren 2023 får 5 platser användas till allmänheten på parkeringen vid Piratenskolan i Kivik.
 4. Kan kommunen öppna upp för trafik genom Solevi?
  Svar: Det är inte aktuellt i nuläget då kommunen ser över möjligheten att göra ett naturreservat på området.
 5. Får varor levereras på Tittutvägen?
  Svar: På ett parkeringsförbud får du lov att stanna för att lasta och lossa. Du måste dock förhålla dig till de generella reglerna om till exempel korsning, in- och utfart, övergångsställe och terräng. Det måste också vara uppenbart att det handlar om att lasta och lossa. Föraren kan således inte vara borta från fordonet under en längre tid.
 6. Kan kommunen begränsa till endast behörig trafik vid Moriabacken?
  Svar: På Svarvarens Väg är det förbud mot tung trafik. Det skyltas vid korsningen Moriabacken/Kiviks stora väg, för att minska risken för att tung trafik kör ner längs Moriabacken. Övriga restriktioner är inte aktuella i dagsläget.
 7. Kan kommunen testa ett år utan regleringar och med mycket tydligare skyltning vid infarterna i hamnen och fortsatt skyltning i byn, för att underlätta för boende?
  Svar: Innan 2021 har parkeringsregleringar i Kivik inte funnits, vilket orsakade problem. Att ta bort alla regleringar igen är inte aktuellt i dagsläget.
 8. Kan kommunen sänka hastigheten till 30 i hela byn?
  Svar: Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera ”Rätt fart i Simrishamn”, en hastighetsplan från 2012. Dokumentet baseras på Trafikverkets ”Rätt fart i staden”. ”Rätt fart i Simrishamn” är en bedömning av hastighetsnivåerna i kommunens orter och ligger sedan till grund för framtida hastigheter i byarna.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret