Dialog om trafik och parkering i Baskemölla

Den 7 december 2022 hölls ett dialogmöte om trafik och parkering i Baskemölla. Närvarade gjorde 25 boende samt ansvariga tjänstepersoner i Simrishamn kommun. Här kan du läsa en sammanställning från mötet med planerade nästa steg i arbetet.

Flygbild över hamnen i Baskemölla. Kommunalägd mark har ringats in på två ställen med gula cirklar, en vid hamnpiren och en vid Villys hus. Till vänster om hamnpiren har ett större område ringats in med vit linje. Marken som här är inringad är samfälld mark.

Dialogmöte om uppkomna trafik- och parkeringsproblem under sommaren i Baskemölla

Under sommaren 2022 uppdagades en problematisk trafik- och parkeringssituation i den gamla fiskebyn. Många var dem som fick parkeringsböter på platser där de parkerat under många år tidigare, på platser som blivit tagna för givna som naturliga för parkering. De platserna är bland annat på hamnplan och på grus- och gräsområden, utanför vägen. Parkering i terräng (dit det senare räknas) är inte tillåtet enligt lag. Parkering på hamnplan är heller inte heller en tillåten yta för parkering, då den tillfaller hamnen och behöver vara fri för dess arbete.

”Parkeringsövervakningens övergripande mål är att säkerställa en säker, tillgänglig trafikmiljö med god framkomlighet.”

Inför sommaren 2022 ökade Simrishamns kommun antalet timmar för parkeringsövervakning i kommunen. Det för att komma till rätta med trafikproblemen i områden som Knäbäckshusen, Mälarhusen, Borrby strand och andra turistmål. Där har parkeringarna utgjort en fara då de hindrat räddningstjänsten från att kunna nå fram i nödsituationer.

När övervakningsbolaget fått inringda klagomål, har de kört ut till Baskemölla. Det har även skett ett SOS-samtal om dålig framkomlighet i området, sommaren 2022. På plats har parkeringsbolaget bötfällt de, enligt lag, felparkerade bilarna. På så vis uppdagades problemet, bristen av lagliga parkeringsplatser i Baskemölla, för såväl boende som för Simrishamns kommun.

Bristen på parkeringsplatser har även ökat under de senaste åren, då antalet besökare blivit fler.

De utmaningar som uppmärksammats är:

 • hamnen har använts som parkering
 • parkering i terräng
 • smala gaturum som hindrar parkering längs gata
 • brist på besöksparkeringar
 • brist på boendeparkeringar.

Vad har gjorts?

 1. Inventering av befintliga parkeringsytor i Baskemölla
 2. Utredning av lämpliga ytor för parkering
 3. Var kan kommunen göra för insatser
  inför sommaren 2023?
 4. Förberett ansökning om bygglov
 5. Kallat till informationsmöte.

Förslag på lösningar till parkeringsproblemen
För att lösa parkeringen i Baskemölla, finns områden möjliga för lösningar. Simrishamns kommun har i uppdrag att lösa besöksparkeringar, boende i byn, att ordna boendeparkeringar. Vid mötet presenterades förslag på åtgärder inför sommaren 2023.

Inventeringen av området, visade två områden där kommunen kan anlägga besöksparkeringar inför sommaren 2023. De är inringade med gult på kartbilden nedan. Det området som har en vit ring, är ett område på samfälld mark, där boende i byn har möjlighet att gå samman för att skapa boendeparkeringar.

Bilden visar en kartbild över Baskemölla med tre ringar. De två gula ringar, visar på områden möjliga för besöksparkering. Den vita ringen visar på möjlig plats för boendeparkering som kan skapas av samfälligheten.

De två gulmarkerade ytorna, är områden som tidigare används för parkering, men som idag är otillåtna ytor, då de räknas som terräng. Genom att skapa parkeringsplatser på de två ytorna, möjliggörs parkering för gästande i området och för besökare till Willies hus, som används för många aktiviteter och sammankomster.

Om boende går samman och är eniga om att vilja anlägga en parkering på samfälld mark, bistår kommunen med sin kunskap för att underlätta framtagande av bygglovsansökan. Kostnaderna för bygglov och anläggning, står boende för.

Kommentarer som inkom under mötet

 • Det är skrymmande med för mycket parkering vid havet
 • Det är viktigt med parkeringar vid Willies hus då det är en samlingsplats med många besökare
 • Ska besöksparkering verkligen vara tillåtet i byn? En ”Välkommen till fots”-skylt?
 • Det är viktigt att vi håller Baskemölla öppet och välkomnande för besökare
 • Det är viktigt att vi nyttjar de ytor som finns möjliga för parkeringar
 • Det är viktigt att lösa de uppkomna problemen
 • Det ska inte vara plats för husbilsparkeringar
 • Tidsregleringen för besöksparkeringen bör vara så öppen och flexibel det bara går
 • Det är viktigt att tänka på båtägare som är ute med båtarna under längre tider
 • Tillgänglighetsaspekten är viktig
 • Problem med trafik som kör upp och ner i byn för att leta parkeringsplatser. Det har hänt att bilar och husbilar mötts på de trånga gatorna, där en av parterna tvingats backa
 • Inför enkelriktning på Kullagatan
 • Inför enkelriktning från Gamla Baskevägen och runt, med hänvisning till parkeringsplatser för att lösa trafikproblemen och problematiska möten
 • Se till så att det inte hänvisas via den smalaste gatan. Var noga med att se över bästa möjliga rutt
 • Det är viktigt med utspridda parkeringsmöjligheter

Mötets lösning inför sommaren 2023

 1. De två gulmarkerade områdena är de ställen där kommunen har möjlighet att anlägga besöksparkeringar inför nästkommande sommar. De deltagande på mötet var överens om att en lösning måste komma på plats. I fråga om problem med trafikflödet, finns möjlighet att sätta upp skyltar om enkelriktning på vissa gator. Ansökan om bygglov skickas in för de två ytorna och förslag på tider för parkering och gatuskyltning arbetas fram av kommunens tjänstepersoner, vilka kommuniceras till boende för synpunkter och kommentarer.
 2. Några boende som deltog vid mötet skickar en förfrågan till fastighetsägare i området med förfrågan om intresse av att skapa gemensam boendeparkering.

Möjliga lösningar längre fram

Det finns ytterligare områden i Baskemölla som är i behov av parkering. Förslag har skickats in till kommunen på nedanstående platser.

1. Gästparkering vid återvinningsstationen
Området har tidigare används för boende och gästande för parkering. Ytan är idag angiven som ”Park och natur för allmänt ändamål” i detaljplanen, vilken inte tillåter anläggning av parkering i dagsläget.

Ovan visas ytan som önskas bli besöksparkering vid återvinningsstationen i Baskemölla.

Kommentarer som inkom under mötet:

 • Det är mycket viktigt att det blir parkering på området
 • För närliggande verksamheter är behovet stort av besöksparkering där
 • Går det inte att ansöka om tillfälligt bygglov tills en detaljplaneändring gjorts för området?

Mötet var enhälligt gällande önskan om ovanstående parkeringsyta.

Simrishamns kommun ska se över möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra skapandet för besöksparkering i området. Om ett planmedgivande fås så påbörjas ett planärende och en detaljplan tar i genomsnitt två år för att få fram. Det är inte säkert att planen går igenom. Möjlighet till tillfälligt bygglov ses över.

2. Gästparkering på den gamla skoltomten
I nära anslutning till stranden i Baskemölla finns en tomt, vilken tidigare var tänkt för byggandet av en skola i byn. Tomten står tom och är en möjlig yta för framtida gästparkering.

Ovan visas en kartbild över skoltomten, med närliggande stig ner till badstranden i Baskemölla.

Kommentarer som inkom under mötet

 • Det vore bra med parkeringar där då det är en bra anknytning till stranden
 • Parkeringen vid stranden är ofta överfull på sommaren
 • Belastningen av samfällighetens och fotbollsföreningens väg till stranden är väldigt högt belastade. En närliggande parkering vore bra för att minska belastningen på vägarna
 • Det är viktigt att barnfamiljer får plats till parkering och möjlighet att besöka vår fina strand
 • Vi som är grannar önskar inte se ut på en stor, asfalterad parkeringsyta. Det är viktigt att sprida ut parkeringsplatserna, så att alla inte kör till samma ställe. Ett annat ställe är vid trekanten, vid infarten av byn, vid Gamla Baskevägen
 • Vi är några som hoppats på att skapa odlingsytor på platsen

Detaljplanen anger idag tomten som ”Kvartersmark för allmänt ändamål”, vilket skulle möjliggöra för parkering på ytan. Budget finns inte idag till anläggning, men kostnadsberäkning tas fram av Simrishamns kommun. Det tillsammans med en övergripande plan och översyn av inkomna önskemål och synpunkter.

3. Parkering vid boulebanan
Ytterligare en plats som inkommit som önskemål för skapandet av besöksparkeringar, är området vid kusten, intill boulebanan.

Önskat område för parkering, intill boulebanan i Baskemölla.

Kommentarer som inkom under mötet:

 • Det är många som spelar och vill spela boule där, så en parkering nära är jätteviktigt
 • Baskemöllas kust är helt fantastisk. Det är viktigt att det inte blir för mycket skrymmande parkeringar.

Marken är idag angiven som ”Park och natur för allmänt ändamål” i detaljplanen, vilket inte tillåter skapandet av parkering på platsen. Simrishamns kommun ska se över möjligheten att ändra detaljplanen.

Ytterligare inkomna förslag och förfrågningar som inkom vid mötet:

 1. Problem med husbilsparkeringar vid stranden som ockuperar området och tömmer latrinerna på platsen. När de står där gratis och utan konsekvenser, väljer många att stå där, i stället för på campingen ovanför.
  Svar: Samfälligheten och/eller fotbollsföreningen har möjlighet att sätta upp en förbudsskylt mot husbilsparkering. Möjligheten finns också att anlita parkeringsbolag. Vi har hört att parkeringsbolaget vid Knäbäckshusen inte får någon annan ersättning än böterna.
 2. Skapa parkeringsplatser på ”trekanten” i början av byn. Det för att sprida ut parkeringsmöjligheterna samt för att minska på trafiken ner till hamnen.
  Svar: Simrishamn kommun ser över möjligheterna för parkering inom området i stort och tar fram en plan för byn som helhet.
 3. Om boende parkerar på gatan, utanför sin tomt, men på gräs. Är det gräset som är problemet och förbjudet att parkera på? Kan man komma till rätta med parkeringen utanför sitt hus genom att i stället anlägga grus där? Det är problem för oss som har verksamhet om våra kunder bötfälls när de parkerar utanför.
  Svar: Frågan ses över och svar återkopplas.
 4. Det finns idag parkeringsplatser utanför kyrkan och vid Tjörnedala, vilka inte används. Går det inte att skylta och hänvisa till dem?
  Svar: Det är inte kommunens mark, utan Svenska kyrkans och Stiftelsen skånska landskaps. De parkeringsplatserna är för deras verksamhetsområden och kan därför inte skyltas av kommunen eller användas för allmänt ändamål.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret