Hållbarhetspris

Genom hållbarhetspriset vill Simrishamns kommun uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning åt nyskapande, kreativa och effektiva insatser som gynnar hållbar utveckling och som kan tjäna som goda exempel nu och inför framtiden.

Ola Truedsson och Dennis Hällje prisades under Arkitekturdagen 2024 för deras ideella, idoga och viktiga arbete med Oderbäcken i Baskemölla. På bilden tillsammans med Roland Thord (M).

Simrishamns kommuns hållbarhetspris delas ut till insatser inom någon av de tre hållbarhetsdimensionerna:

 • Miljömässig hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Läs mer i stadgarna nedan.

Nominera till årets hållbarhetspris 2025!

Årets Hållbarhetspris delas ut under våren, på kommunens konferens Arkitekturdagen, tillsammans med arkitekturpriset och byggnadsvårdspriset. Samhällsplaneringsnämnden utser pristagare. Priset består av plakett, diplom och 10 000 kronor.

För frågor kring priset, kontakta kommunens hållbarhetsstrateg, Mattias Müller: 0414-81 92 71 eller mattias.muller@simrishamn.se.


Tidigare pristagare (fram till och med 2021 hette priset "Miljöpriset")

 • 2024, Dennis Hällje och Ola Truedsson, insatser i Oderbäcken
 • 2023, Lars Håkansson, Urkille Gård & Kivik Tång, Marina kolonilotter
 • 2022, Omvandlat till Hållbarhetspriset med nytt utdelningsdatum
 • 2021, Inget pris
 • 2020, Kvarteret Tvärpilen
 • 2019, Bertils´sons i Bästekille
 • 2018, Restaurang Jord & Bord
 • 2017, Österlens golfklubb
 • 2016, Baskemölla barnstuga
 • 2015, Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 • 2014, Inget pris
 • 2013, Fredrika Gullfot, Simris alg, och Ola Jönsson, Österlenvind
 • 2012, Inget pris
 • 2011, Skånefrö
 • 2010, Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”
 • 2009, Skogsstyrelsens arbetslag

Stadgar Simrishamns kommuns Hållbarhetspris

Stadgar antagna av kommunfullmäktige 2023-01-30.

§1 Syfte och kriterier
Simrishamns kommun delar årligen ut ett Hållbarhetspris i syfte att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning åt nyskapande, kreativa och effektiva insatser vilka gynnar en hållbar utveckling och som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden. Hållbarhet är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas, samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk.

Priset delas ut till insatser inom någon av de tre hållbarhetsdimensionerna:

 • Miljömässig hållbarhet – hushålla, skydda, vårda och återskapa naturresurser långsiktigt för människor och andra organismer, utan att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster långsiktigt, eller skada deras ekologiska bärkraftighet, så att de kan fortleva utifrån sitt egenvärde, samt fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.
 • Social hållbarhet – ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar som gynnar människor positivt, tillgodoser alla människors grundläggande rättigheter och främjar ett rättvist samhälle samt tillvaratar allas potential till personlig utveckling och självförverkligande på egna villkor och förmågor.
 • Ekonomisk hållbarhet – en ekonomi som är hållbar över tid och där den långsiktiga ekonomiska tillväxten inte äventyras, och som stödjer möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål. En varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt som inte får motverka andra hållbarhetsmål och inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En utveckling mot material- och energisnålhet som också kan tillfredsställa mänskliga behov så som hälsa och utbildning. Tillväxten får inte äventyra livsförsörjande natursystem. Möjligheterna att nå de andra hållbarhetsmålen ska stödas.

§2 Mottagare av priset
Nomineras till priset kan de som är boende eller verksamma inom Simrishamns kommun: enskilda personer, föreningar, företag, institutioner, organisationer, projekt, eller andra.

Nomineringar bedöms utifrån princip och definitionen av hållbarhet och i enlighet med FN:s globala mål och kommunens hållbarhetspolicy.

Särskilt meriterande, men inte begränsat till för att vinna priset, är insatser som spänner över mer än en av de tre hållbarhetsdimensionerna och som strävar efter helhetslösningar samt integrerar flera hållbarhetsmål.

§3 Nominering av bidrag
Nomineringar till Simrishamns kommuns Hållbarhetspris kan lämnas av alla, det vill säga enskilda medborgare, föreningar, företag, kommunens tjänstepersoner eller av andra. Nominering inlämnas till Simrishamns kommun fram till och med det datum som fastslås av samhällsbyggnadsförvaltningen som sluttid för inkommande av nomineringar det år priset ska delas ut.

Till nomineringen ska medfölja en motivering till varför nominering sker; med specificering inom vilka hållbarhetsaspekter den nominerade anses meriterad och hur denne bidrar till hållbar utveckling i Simrishamns kommun.

Samma person/organisation kan nomineras flera år i rad. Dock kan priset inte delas ut till tidigare pristagare för samma insats, så till vida att inga nya eller ytterligare insatser tillkommit dessemellan.

Anställda inom Simrishamns kommun, dess kommunala bolag eller kommunförbund kan som norm inte nomineras för sådant arbete som den anställde gör inom sin tjänst. Olika former av initiativ, föreningar, bolag eller projekt som kommunen stöder ekonomiskt eller på annat vis kan däremot komma på fråga, men insatserna får då inte domineras av kommunen.

§4 Utformning av priset
Priset består dels av ett diplom med motivering för tilldelandet, dels av ett penningbelopp om 10 000 kr.

§5 Beslut om pristagare
Alla nomineringar som uppfyller kriterierna för hållbarhetspriset bedöms och läggs fram av hållbarhetsstrateg för samhällsbyggnadsnämndens presidium, med rekommendation av en eller flera alternativa vinnare.

Pristagare utses av samhällsbyggnadsnämndens presidium. Beslutet ska åtföljas av en utförlig motivering.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium kan välja att utse mer än en vinnare under samma år och tillfälle. Prissumman ska då delas lika mellan de vinnande bidragen.

Strävan är generellt att priset ska vara aktuellt. Eftersom värdet av insatser inom hållbar utveckling ofta bäst kan bedömas i efterhand, inte sällan efter fleråriga insatser, bör ingen definitiv bakre tidsgräns för insatsen sättas. Däremot ska insatser i närtid eftersträvas om det inte rör sig om en mångårig kontinuerlig insats som påbörjats för lång tid sen, men som fortfarande är aktivt pågående eller nyligen avslutad.

Om en lämplig pristagare saknas för ett visst år, kan Simrishamns kommun i undantagsfall välja att inte dela ut priset. Så länge det finns minst en nominerad kandidat som uppfyller kriterierna för priset ska ett utdelande däremot eftersträvas.
Priset delas ut vid större arrangemang, exempelvis vid Simrishamns kommuns årliga dag om "Gestaltad livsmiljö".

Simrishamns kommun har även ett Byggnadsvårdspris som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt ett Arkitekturpris som beslutas av Byggnadsnämnden.

§6 Stadgeändring
Beslut om ändringar av stadgar för Simrishamns kommuns Hållbarhetspris fattas av kommunfullmäktige på initiativ av samhällsplaneringsnämnden.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret