Upplåtelse och tillstånd

Vill du ansöka om att använda offentlig plats till en verksamhet, byggnadsställning, skyltning eller evenemang? Här kan du läsa mer om hur ansökan går till.

Vill du använda en offentlig plats?

Då behöver du vanligtvis ansöka om ett polistillstånd för upplåtelse av offentlig plats.

Vad menas med offentlig plats?

Offentlig plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

När behöver jag ett polistillstånd?

Nedan listas några vanliga exempel på aktiviteter och föremål på offentlig plats som kräver polistillstånd:

 • Byggnadsställning
 • Container
 • Byggupplag
 • Uteservering
 • Gatupratare, skylt och valinformation
 • Cirkus, tivoli och festivaler av olika slag
 • Matvagn och foodtruck

Frågor?

Är ni osäkra på vad som gäller för just er så hör av er till Kontakt Simrishamn innan ni ansöker. De hjälper er att komma i kontakt med en sakkunnig person.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

 

Hur ansökan om upplåtelse av offentlig plats går till

Ansökan om upplåtelse av offentlig plats skickas till polisen. Gå in på länken nedan för att få mer information om hur du skickar in din ansökan.

Här kommer du till polisens hemsida där de informerar om hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats. Länk till annan webbplats.

Bifoga trafikanordningsplan (TA-plan) och behovsbeskrivning av lokal trafikföreskrift (LTF)

Bifoga alltid en korrekt utformad TA-plan och en behovsbeskrivning av LTF i din ansökan om din användning av den offentliga platsen kommer att påverka trafiken på något sätt. I begreppet trafik räknas följande in: gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. Läs mer om TA-plan och LTF under flikarna längst ner.

Ansökningsprocessen

 1. Ansökan om upplåtelse av offentlig plats skickas till polisen. Om användningen av den offentliga platsen kommer att påverka trafiken på något sätt bifogas en TA-plan och en behovsbeskrivning av LTF i ansökan.
 2. När ansökan inkommit till polisen utförs ett mellansteg som innebär att ansökan skickas på remiss till Simrishamns kommun. Vi svarar på remissen genom att göra en bedömning i varje enskilt fall. Kommunen kontrollerar om det enligt gällande detaljplan är tillåtet att använda den offentliga platsen på det sätt som önskas. Vi ser vi även över påverkan gällande framkomlighet för trafik och gångtrafikanter, buller och oljud, eventuella störningar på lokaltrafik och renhållning, tillgång till eventuellt elbehov och så vidare.
 3. Polisen får kommunens remissvar.
 4. Polisen tar ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om upplåtelse av offentlig plats och meddelar den som ansökt.
 5. Kommunen och polisen fakturerar den som ansökt för handläggningstid och upplåtelsen av platsen. Läs mer om detta under Avgifter nedan.

Avgifter

 • Polisens handläggningsavgift. Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan. Den kan variera beroende på vad din ansökan avser.
 • Kommunens handläggningsavgift. Om du får ett godkänt tillstånd av polisen att använda offentlig plats fakturerar kommunen dig en handläggningsavgift, en engångskostnad på 500 kr.
 • Kommunens upplåtelseavgift. Kommunen fakturerar dig även för att du får använda marken till annat än vad den egentligen är avsedd för. Avgiften tas ut enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Här kan du läsa taxan för offentlig plats i Simrishamns kommun.

Fakturering

Sökanden faktureras utifrån tidsangivelsen i tillståndet från polisen. Det innebär att en ansökan om tillstånd för en uteservering under juli-augusti kommer att faktureras för perioden juli-augusti. Om den upplåtna ytan inte används under hela upplåtelseperioden måste du som fått tillståndet återkalla det hos polisen.

Handläggningstid

Utöver kommunens handläggningstid på upp till tre veckor (15 arbetsdagar) har även polisen viss handläggningstid. Under våren och sommaren när det är högsäsong är belastningen stor hos både kommunen och polisen så det är viktigt att ni skickar in ansökan i mycket god tid för att kommunen ska ges möjlighet till godkännande. Handläggningstiden på 15 arbetsdagar räknas från den tidpunkt då ansökan bedöms som komplett.

Syn och besiktning

Innan du börjar använda en offentlig plats åker kommunen ut och gör en syn för att bedöma vilket skick platsen befinner sig i. När du är klar med din användning av marken genomförs en besiktning med underlag från den den tidigare utföra synen av platsen. Om det har uppstått skador kommer dessa att åtgärdas av kommunens entreprenörer och du som står ansvarig för användningen av platsen blir ersättningsskyldig.

Villkor

Om du fått polisens tillstånd att använda en offentlig plats ska du noggrant läsa igenom kommunens villkor på hur marken får användas. Följer inte din verksamhet uppsatta villkor kan kommunen begära att polistillståndet återkallas.

 

TA-plan

Trafikanordningsplan (TA-plan) är en illustration (ritning/karta) som med symboler och text visar hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Planen ska tydligt visa utformningen avseende vägmarkering, vägmärken, vägvisning och gatunamn samt se över behovet av cykel- och gångvägvisning i projektet. En TA-plan berättar hur ni tänker spärra av och hänvisa olika trafikantgrupper så att de riskfritt kan ta sig förbi området ni tänker använda. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för dem som arbetar på platsen. När omledning planeras ska en tydlig omledningsvägvisning med symboler också tydliggöras i planen. TA-planen ska tydligt visa utformningen avseende vägmarkering, vägmärken, vägvisning och gatunamn samt ta hänsyn till behovet av cykel- och gångvägvisning.

När behövs en TA-plan?

Om ni ska använda kommunens mark på ett sätt som kommer att påverka trafiken behöver ni ha en av TA-plan som är granskad och godkänd av kommunen innan ni får börja arbeta. Det kan exempelvis handla om att ni ska gräva för att göra ett ledningsarbete, sätta upp en byggställning och lägga upp byggmaterial eller arrangera ett evenemang.

Skicka in ansökan i god tid

Ni behöver skicka in en ansöka om att få er TA-plan godkänd senast 15 arbetsdagar innan åtgärderna som anges i den ska påbörjas. Vid ansökan om upplåtelse av offentlig plats bifogas TA-planen i ansökan och skickas till polisen. Den remitteras sedan vidare till kommunen som ger sin bedömning till polisen gällande om ansökan ska godkännas eller avslås. Slutbesked meddelas till sökande av polisen.

Upprätta en TA-plan

Det är entreprenörens ansvar att göra en TA-plan.

I de flesta fall är det bäst att anlita ett konsultföretag som kan trafikanordningar och arbets-plats¬säkerhet, för att upprätta TA-planen. En professionellt upprättad ansökan om godkännande av TA-plan, med tydliga beskriv¬ningar och tydliga skisser över anvisningarna, ger kommunen goda förutsättningar för en snabb och smidig handläggning.

En TA-plan ska:

 • innehålla en tydlig beskrivning av platsen med adress, dess planerade avstängningar och trafikanordningar
 • innehålla en karta med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
 • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
 • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
 • visa vilka utrymmen som bil-, cykel- respektive gångtrafikanter har till sitt förfogande
 • innehålla en norr-pil
 • visa vilken typ av vägavstängningsmaterial som kommer att användas och hur dessa kommer att placeras
 • visa var ev. material kommer att läggas upp och ev. inhägnader för detta
 • visa hur trafikanterna kommer att påverkas
 • visa hur man säkerställer oskyddade trafikanternas säkerhet
 • beskriva om arbetet ska utföras vid speciella tidpunkter på dygnet
 • ange vilka vägmärken som sätts upp och var
 • ange vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över
 • ange var LTF behövs, exempelvis där trafik förbjuds, hastigheten sänks och gator eller parkeringar stängs.

Vilket ansvar har jag som sökande?

Den sökande ansvarar för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt erforderliga tillstånd följs för TA-planen. Det är den sökandes ansvar att kontakta och informera närboende och berörda verksamheter (även kommunala) i området, exempelvis butiker och skolor samt den yrkestrafik som påverkas som räddningstjänst, polisen, avfallshantering och kollektivtrafik. Efter avslutat arbete ska platsen städas, avspärrningar ska tas bort och eventuella vägmärken återställas.

Behovsbeskrivning av LTF

Om den användning av offentlig plats som du ansöker om upplåtelse för kommer att påverka trafiken, ska du bifoga en behovsbedömning av LTF i din ansökan till polisen.

En behovsbeskrivningen av LTF ska innehålla:

 • En bedömning kring vilka av vägmärkena i TA-planen som kräver LTF:er.

När behövs en LTF vid upplåtelse av offentlig plats?

Det krävs vid:

1. förbud mot trafik med fordon,
2. begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,
3. begränsning av bredd eller längd på fordon,
4. förbud mot omkörning,
5. förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,
6. förbud mot infart,
7. lägre hastighet än som annars gäller,
8. stannande eller parkering,
9. väjningsplikt eller stopplikt,
10. minsta avstånd mellan fordon,
11. cirkulationsplats.

LTF

Flertalet vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att en lokal trafikföreskrift (LTF) utfärdas. Inget vägmärke får sättas upp utan att det finns en LTF kopplad till vägmärket. LTF:er kan vara avsedda för att gälla permanent men de kan också vara tidsbegränsade, till exempel i samband med evenemang och vägarbeten när gatuytan tillfälligt används till något annat än den brukar.

Alla trafikföreskrifter i Sverige är samlade och sökbara i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter, som Transportstyrelsen ansvarar för. Klicka här för att komma till databasen för trafikföreskrifterna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig skyltsättning

En tillfällig skyltsättning ska ske viss tid före den träder i kraft beroende på vilken parkeringsreglering som gäller. Med skyltsättning menas nya vägmärken enligt beslut och täckning av befintliga vägmärken.

 • Gata/väg med tillåten parkering (som inte är skyltsatt med vägmärket P) ska skyltsättas minst 8 dagar innan arbetets igångsättande
 • Är parkeringsregleringen 24 timmar (skyltsatt med vägmärket P) sker skyltsättning 48 timmar innan arbetets igångsättande
 • Vid tidsreglerad parkering där parkeringsregleringen är 3 timmar eller kortare ska skyltsättning ske minst 4 timmar innan arbetets påbörjande.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret