Byggnadsvårdspris

Priset delas ut årligen för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning åt goda byggnadsvårdande insatser inom kommunen.

Till höger i bild står vinnaren av byggnadsvårdspriset, Mia Almgren och håller en rund prisplakett i mässing, ett inramat diplom och en bukett blommor. Till vänster om henne står kultur- och fritidsnämndens ordförande Lotta Hildebrand. I bakgrunden står det "Byggnadsvårdspriset 2023" i svart text.

Simrishamns kommuns byggnadsvårdspris delas ut till:

  • en varsamt genomförd renovering eller restaurering av en byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.
    eller
  • en kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera äldre byggnader tillsammans med gårdsrum och/eller trädgård.

Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra. Nomineringar kan lämnas av alla; medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag eller kommunens tjänstepersoner. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare.

Nominera till 2024 års byggnadsvårdspris senast den 29 februari

Priset består av plakett, diplom och en prissumma om 10 000 kronor. Årets byggnadsvårdspris delas ut under Arkitekturdagen den 24 april 2024, tillsammans med kommunens arkitekturpris och hållbarhetspris.

Har du någon som du vill nominera till årets byggnadsvårdspris? Maila ditt förslag till kontakt@simrishamn.se.

För frågor kring priset, kontakta kommunantikvarien, Paulina de Vries på mail paulina.de.vries@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn, telefon: 0414-81 90 00.

Stadgar för Simrishamns kommuns byggnadsvårdspris
Stadgar antagna av Kommunfullmäktige 2023-01-31

§1 Syfte och kriterier
Simrishamns kommun delar årligen ut ett Byggnadsvårdspris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning åt goda byggnadsvårdande insatser inom kommunen. Priset delas ut till:

  • En varsamt genomförd renovering eller restaurering av en byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.
    eller
  • En kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera äldre byggnader tillsammans med gårdsrum och/eller trädgård.

Simrishamns kommun vill med byggnadsvårdspriset uppmuntra och engagera till dialoger om byggnadsvård och god gestaltad livsmiljö som bevarar och utvecklar upplevelsen av Simrishamns kommun på Österlen. Vilket överensstämmer med Simrishamns kommuns arkitekturstrategi som bland annat innebär att vi ska bevara våra kulturmiljöer.

§2 Mottagare av priset
Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra.

Priset ska bidra till en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens hållbarhetspolicy.

En varsamt genomförd renovering eller restaurering av en byggnad eller bebyggelsemiljö ska vara genomförd samt färdigställt under de sista fem åren. Om åtgärden krävt bygglov ska slutbesked ha erhållits.

§3 Nominering av bidrag
Förslag till Simrishamns kommuns byggnadsvårdspris kan lämnas av alla, det vill säga medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag, kommunens tjänstepersoner eller av andra. Förslag lämnas till Simrishamns kommun före det datum som fastslås av kultur- och fridsförvaltningen det år priset ska delas ut.

§4 Utformning av priset
Priset består av ett diplom med motivering till fastighetsägaren samt en plakett i brons. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Priset består även i ett penningbelopp om 10 000 kr.

§5 Beslut om pristagare
Ett urval av de nominerade bidragen tas fram av kommunantikvarien. Pristagare utses därefter av en jury bestående av kultur- och fritidsnämndens ordförande, byggnadsnämndens ordförande, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, kommunantikvarie och museichefen.

Kultur- och fridsförvaltningen är sammankallande för studiebesök, jurymöte samt för sammanställning och beredning av ärende. Juryn föreslår vinnare samt motiverar förslaget. Beslut om vinnare fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.

I undantagsfall kan Simrishamns kommun välja att inte dela ut priset. Priset delas ut vid större arrangemang exempelvis vid Simrishamns kommuns årliga dag om Gestaltad livsmiljö. Vid detta tillfälle delas även arkitekturpriset och hållbarhetspriset ut. Arkitekturpriset beslutas av byggnadsnämnden och hållbarhetspriset av samhällsplaneringsnämnden.

§ 6 Stadgeändring
Beslut om ändringar av stadgar för Simrishamns kommuns byggnadsvårdspris fattas av kommunfullmäktige på initiativ av kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret