Trygghetsvandringar

Tillsammans ser medborgare, kommunpolis, politiker och tjänstepersoner över våra områden. Vi gör det runt om i kommunen, för att göra Simrishamn och Österlen till en tryggare plats att bo och vistas på.

10 människor står i två rader och pratar med varandra

Trygghet är viktigt. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor.

Stora skillnader i vår upplevelse av trygghet när vi rör oss ute, framför allt mellan kvinnor och män, men också mellan andra grupper i samhället, innebär radikalt olika förutsättningar att leva våra liv. Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet, vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati.

En trygghetsvandring innebär att en grupp människor träffas för att tillsammans gå igenom och se över ett område utifrån ett trygghetsperspektiv. Gruppen kan till exempel bestå av boende i området, tjänstemän, polis, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar i området, fastighetsägare med flera. Trygghetsvandringarna kan vara riktade utifrån ett område, men även utifrån en målgrupp. Exempelvis: Hur trygga känner sig våra ungdomar i Simrishamn? Hur säkra känner sig äldre i området att vistas ute när det är mörkt?

Hur väljs platserna ut?

Vandringsställena väljs ut i tur och ordning utifrån önskemål som inkommit från byarna själva. Vi dubbelkollar också att vandring inte skett i samma by senaste åren. Det då alla byar ska ges möjlighet att medverka i vandringarna.

Inbjudningar sker via byalagen och här via hemsidan. Via en digital karta kan medborgarna i byn inkomma med synpunkter på otrygga platser. Utifrån de markerade platserna tar vi fram en vandringskarta som ligger till grund för själva trygghetsvandringen.

Vilka deltar?

Utöver de boende i området, medverkar kommunpolisen, någon politiker och tjänstepersoner. Det skrivs alltid ett protokoll under vandringen. Efter den är slutförd sammanställs svar för samtliga inkomna synpunkter och frågor. Svaren kan till exempel handla om vem som är väghållare och vilka åtgärder som är mer eller mindre lämpade för situationen i fråga.

Protokollet inklusive svaren och åtgärderna läggs upp här på hemsidan. Nedan hittar du alla protokoll från tidigare trygghetsvandringar. Vill du ha ett protokoll skickat till dig som pdf? Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Protokoll från trygghetsvandring i Borrby den 7 november 2017

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare, polis, politiker och tjänstemän från gata/parkenheten och planheten i Simrishamns kommun den 7 november 2017 kl. 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön. Rundan som vandrades var planerad utifrån de synpunkter som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för indata ca 4 veckor innan vandringen. De mail som hade skickats till gata/parkenheten togs även med i vandringen. Inbjudan till trygghetsvandringen skickades till Borrby byalag, Borrby PRO och Barn- och utbildningsförvaltningen för vidare distribution till skolorna. Inbjudan publicerades även på kommunens hemsida.

Nedan presenteras de platser vi besökte samt eventuella åtgärder. De synpunkter som framfördes under vandringen har lagts till i protokollet.

1. Busstorget

Synpunkt: Belysning sönder vid eken och vid plank. Lysrör i marken även sönder.
Åtgärd: Belysning åtgärdas.
Ansvar: Gata/parkenheten.

2. Timmergatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

3. GC-väg Spannmålsgatan

Synpunkt: Vegetation skymmer belysning.
Åtgärd: Det område som hade markerats i kartenkäten ligger inom privat mark.
Ansvar: Ingen åtgärd.

4. Norra Nygatan

Synpunkt: Vegetation växer utanför tomtmark och skymmer belysning.
Åtgärd: Informationsbrev om uppmaning att klippa träd och buskar lämnades till fastighetsägaren under vandringen. Simrishamns kommun har rätt att klippa i det fall fastighetsägaren inte gör det.
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten.

5. Holländaregatan

Synpunkt: Vegetation växer utanför tomtmark och skymmer belysning.
Åtgärd: Informationsbrev om uppmaning att klippa träd och buskar lämnades till fastighetsägaren under vandringen. Simrishamns kommun har rätt att klippa i det fall fastighetsägaren inte gör det. Uppmaning har även skickats brevledes till fastighetsägaren.
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten.

6. Bygatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Fastighet på Bygatan i dåligt skick där bla takpannor lossnar och faller till mark.
Åtgärd: Tillsynsanmälan kan göras till plan-och bygglovsenheten.
Ansvar: Anmälan kan göras av tex medborgare eller byalag dvs den som anser att tillsynsanmälan är behövlig.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Vivegatan saknar belysning. Belysning önskas. Förslagsvis kan det vara interaktiv belysning som tänds när man passerar.
Åtgärd: Kommunal väg. Det kommer alltid att finnas gator och vägar i kommunens orter som inte kommer att vara upplysta. Alla vägsträckor har inte samma behov av att vara upplysta. Vivegatan har lägre prioritet. Andra vägar som är upplysta kan väljas för tex promenader. Investeringsbudget måste även ge utrymme för nya belysningssträckor. Gata/parkenheten tar med i lista över nya önskade belysningsstråk.
Ansvar: Gata/parkenheten.

7. Bagaregatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Dålig belysning på stigen mellan Bagaregatan och Köpmangatan.
Åtgärd: Byta till nya armaturer.
Ansvar: Gata/parkenheten.

8. Köpmangatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Trafikverkets väg och därmed deras belysningsstolpar. Medborgare uppmanas att kontakta Trafikverket. Ingen åtgärd från gata/parkenheten.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Nedbrända huset på Köpmangatan 42A och B, vad ska hända med det?
Åtgärd: Plan- och bygglovsenheten har precis skrivit fram ett beslut om att fastighetsägaren får riva huset. Det är oklart vad fastighetsägaren tänker göra i framtiden.
Ansvarig: –

9. Backagatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Sträckan med 30km/tim önskas förlängas så att den börjar i höjd med Köpmangatan eftersom förskolebarn vistas i gatuområdet.
Åtgärd: Måla 30 samt gångfält på Backagatan och Skräddaregatan. Ev möjlighet att förlänga 30-sträckan med start direkt efter Köpmangatan så att det blir 30 på både Skräddaregatan och Backagatan samt ev Vivegatan. Utförs tidigast våren 2018.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Hörntomten Örnaljung 15 på Backagatan. Ytterligare belysningsstolpe önskas.
Åtgärd: Fastigheten tillhör Simrishamns kommun. Gata/parkenheten tar med i lista över nya önskade belysningsstråk.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Grönområde söder om skolbyggnaderna behöver röjas då gatubelysning skyms.
Åtgärd: Fastigheten tillhör Simrishamns kommun. Gata/parkenheten röjer.
Ansvar: Gata/parkenheten.

10. Skolans parkering

Synpunkt: Bättre belysning önskas.
Åtgärd: Fastighetsenheten ser över belysningen på skolfastigheten. Pågående arbete.
Ansvar: Fastighetsenheten.

11. Borrby backar, stigen mellan skolan och scoutstugan samt del av Kyrkostigen

Synpunkt: Belysning önskas längs med stigen eftersom den används flitigt till och från skolan.
Åtgärd: Svenska kyrkan och Simrishamns kommun äger marken. Diskussion måste tas med Svenska kyrkan. Investeringsbudget måste även ge utrymme för nya belysningssträckor. Gata/parkenheten tar med i lista över nya önskade belysningsstråk.
Ansvar: Gata/parkenheten och Svenska kyrkan

Synpunkt som tillkom under vandringen: Ängen bakom scoutstugan har behov av skötsel. Enligt medborgare har ängen slaghackats av kommunen tidigare.
Åtgärd: Kommunens ansvar kollas upp. Entreprenör har missat denna grönytan. Ska skötas av kommunen.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Tomt söder om scoutstugan, Borrby 33:7 behöver röjas. Växtlighet ut i Örumsvägen och skymmer belysning.
Åtgärd: Fastigheten ägs av privatperson. Gata/parkenheten skickar informationsbrev till fastighetsägaren om uppmaning att klippa träd och buskar. Simrishamns kommun har rätt att klippa i det fall fastighetsägaren inte gör det.
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten.

12. Borres väg

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

13. Parkområde mellan Borres väg och Dalgatan

Synpunkt: Bättre belysning önskas. Vegetation skymmer belysning samt att lampor är sönder. Återställning inte utförd efter fibergrävning.
Åtgärd: Ljusintensitet ökades på en armatur under vandringen. Vegetation röjs av gata/parkenheten. Ingen lampa sönder vid vandringen. Gata/parkenheten kontaktar IP-only angående återställning.
Ansvar: Gata/parkenheten.

14. Dalgatan

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten.
Ansvar: Gata/parkenheten.

15. Grönyta S:1, allmänning, vid Dammgatan/Färgaregatan

Synpunkt: Ingen skötsel av grönområdet. Enligt medborgare har kommunen skött området tidigare. Vattenbrunn finns inom området vars lock behöver ses över eller bytas.
Åtgärd: Samfälld mark med många ägare. Gata/parkenheten kollar upp om det är kommunens ansvar att slaghacka området. Brunnslock har kontrollerats av gata/parkenheten och behöver inte bytas.
Ansvar: Gata/parkenheten sköter inte grönytan vilket även har meddelats tidigare.

16. Lekplats Korsoren

Synpunkt: Belysning sönder samt nedsläckt belysning.
Åtgärd: Befintlig belysning som inte fungerar åtgärdas. Lekplatsen kommer att byggas om under våren 2018 och kommer att kompletteras med mer belysning.
Ansvar: Gata/parkenheten

17. Kyrkstigen, se punkt 11

Synpunkt som tillkom under vandringen: Skvadronsgatan, buskörning, smällare, eldning. Medborgare säger att det har varit lugnare under 2017 än 2016. Björkar behöver gallras.
Åtgärder: Tillsyn av polismyndigheten. Gata/parkenheten gallrar björkar.
Ansvar: Polisen och gata/parkenheten.

Övrigt:

 • Under vandringen lades informationsbrev med uppmaning att klippa häckar och träd som skymmer belysningen till berörda fastigheter.
 • De som önskar starkare belysning tipsas om att sätta upp kompletterande belysning på sina fastigheter.

 

Protokoll från trygghetsvandring i Brantevik 9 september 2020

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare ca 30st, polismyndighet, parkeringsövervakare och tjänstepersoner från gata/parkenheten i Simrishamns kommun den 9 september 2020 kl 13-15. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön.

Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (69 st) som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för indata ca 2 veckor innan vandringen. Tyvärr fanns en begräsning i antalet bokstäver/ord man kunde skriva, därav några oavslutade meningar, beklagar detta. Synpunkterna har redovisats i protokollet i kursiv stil och oredigerade.

Inbjudan till trygghetsvandringen skickades till Branteviks Samhällsföreningen. Inbjudan publicerades på kommunens hemsida och lokala tidningar har publicerat notiser om trygghetsvandringen.
Nedan presenteras de platser vi besökte (några även utanför kartvandringen) samt förslag på eventuella åtgärder. De synpunkter som framfördes under vandringen har vi försökt att inkludera i protokollet.

1. Östersjögatan

Synpunkter:

Trånga passager, Smal väg, höga hastigheter.

Östersjögatan – inget fel på miljön, men dagens urbana människor vet inte hur man promenerar på en väg/gata utan trottoar. Tror att skyltar/anslag behöver informera alla besökare om att på gator utan trottoar promenerar man MOT biltrafiken, dvs.

Synpunkt som ytterligare framkom vid vandringen:

Önskemål om trafikhinder och 30 km/h, mycket tung trafik.

Svar/Åtgärd:

Trånga passager

På platsen konstaterades att det är flera trånga passager då det finns hus och mur mitt emot varandra. De naturliga förutsättningarna är svårt att göra något åt. Det är som fotgängare och cyklist viktigt att ta det försiktigt och använder sina sinnen för att höra eller se om fordon kommer. Givetvis är det viktigt att bilister tar det försiktigt och visar hänsyn till fotgängare, cyklister och andra trafikanter.

Gåendes placering på väg

Gällande gåendes placering i väg finns det trafikregler:

 • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
 • Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
 • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
 • Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
 • När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
 • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.

Hastighet

På Östersjögatan har två hastighetsmätningar genomförts, våren 2019 och våren 2020 (samma period). Kommunen har efter mätningarna inte fått någon indikation på att hastigheterna är över tillåten hastighetsgräns. Då gatan på sina platser är trång kan hastigheten ändå upplevas som hög.

Gällande rådande hastighet på 40 km/h är i linje med en ny hastighetsplan som samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 21 augusti 2012. Beslut om ändrad hastighet (från 50 till 40) i Brantevik och Östra Hoby, från 2012-09-07, Dnr 2010/352.

I ett senare ärende, Dnr: 2014/512, Skrivelse angående begäran om ändring av fartgräns i Brantevik från 40km/h till 30/km/h. beslutade samhällsbyggnadsnämnden då att hastighetsbegränsningen i Brantevik 2012-08-21 kvarstår. Beslutet har även överklagats till länsstyrelsen som avslog överklagan.

Beslutet från 2012 och 2014 får i dagsläget ligga kvar som gällande beslut för hastighetsbegränsningen på 40 km/h. men den 9 november kommer hastighetsbegränsningar lyftas till samhällsplaneringsnämnden som ett informationsärende gällande hastigheten inom alla kommunens tättbebyggda områden. Under högsäsongen kan det finnas rimlighet att sänka hastigheten till 30 km/h som en trygghetsåtgärd.

Blomlådor kom upp som diskussion på vandringen.

Gällande blomlådor som farthinder. Det är höga kostnader och resurskrävande för kommunen att hantera blomlådor. Även fast dom som söker blomlådor på sin gata betalar en summa för att få ut lådorna täcker det inte upp för kostnad och arbetsinsatser.

Det finns även andra nackdelar med blomlådor som farthinder:

 • Erfarenheten av blomlådor eller dylikt i körbanan har visat att sikten kan skymmas så att barn inte upptäcks av bilförarna.
 • Blomlådor som farthinder kan inte placeras på gator med kollektivtrafik.
 • Kappkörning för att komma förbi hindret först kan orsaka trafikolyckor.
 • De boende flyttar gärna blomlådorna så att det blir mera fartdämpande eller snävare utanför deras eget hus.
 • Blomlådor kan hindra in- och utfart till fastighet eller tillgång till postlådan för brevbäraren vilket gör det svårt att placera på ett bra sätt.
 • Som väghållare har kommunen ansvar för att blomlådor inte flyttas runt och blir en trafikfarlig åtgärd samt att dom är utrustade med reflexer, dvs väghållaren ansvarar för säkerhet, funktion och underhåll av åtgärder i gaturummet.

Hastighetsdämpande åtgärder (fartgupp)

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan.

Utifrån gjorda hastighetsmätningar bedömer vi att behovet inte finns av farthinder på Östersjögatan. Den trånga miljön i sig är en naturlig miljö som dämpar hastigheten på förbipasserande fordon.

Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

2. Östersjögatan korsning Nytorpsvägen

Synpunkter:

Många bilar som kommer söderifrån genar i korsningen på väg in på Nytorpsvägen. En filmarkering vore bra så att bilarna tvingas ta ut svängen.

Cyklister som kommer norrifrån på cykelleden kör många gånger rakt ut i svängen Nytorpsvägen-Östersjögatan. Tydligare markering att huvudled korsar. T.ex. målning i gatan.

Östersjögatan mellan norra och södra hamnen är väldigt trafikerad av turister under sommartid och därmed väldigt otrygg att promenera och cykla för både barn och gamla – det vore fantastiskt för Brantevik om den sträckan bara fick trafikeras av boende denna tid på året eller om man kunde göra som på Storgatan i Simrishamn att bilarna får köra i de gåendes takt.

Svar/Åtgärd:

Vägmarkeringar

För att undvika genande fordon skulle en ledlinje kunna vara en lösning. Markeringen anger lämplig färdväg i komplicerade korsningar eller där det i andra fall finns behov av ledning. Väjningslinje för väjningsplikten på Östersjögatan (norrifrån) är sliten och behöver bättras (slitna vägmarkeringar gäller för flera platser runt om i byn).

Trafikeras av boende, sommartid

Att sträckan bara får trafikeras av boende sommartid eller att göra den till en gågata/gångfartsområde är inte aktuellt då gatan helt skulle behövas byggas om för att ”signalera” att det är en plats på de gåendes villkor snarare än en väg för fordonstrafik. Bedömning är att det är olämpligt att införa något av gångfartsområde/gågata med tanke på att Nytorpsvägen/Östersjögatan är ”genomfartsled” och är sammankopplad med infarten från väg 1500. Dessutom blir området/gatan inte tillgänglig för bussen som trafikerar Nytorpsvägen/Östersjögatan idag. Kommunen har som målsättning att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt resalternativ som är konkurrenskraftig mot bilen, bussen behöver därför ges företräde och upplevas som smidig av resenärerna.

Vägarna inom Simrishamns kommun är offentliga platser och är upplåtna för allmän trafik. Med offentliga platser menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplan och som har upplåtits för sitt ändamål. Alla är behöriga att vistas på allmän plats, ingen är obehörig.

3. Östersjögatan korsning gång och cykelbana

Synpunkter:

Kom körande långsamt norrifrån när ett litet barn ca 2 år korsade Östersjögatan när han skulle ner till stranden. Pga växtlighet hade jag ingen möjlighet att se barnet innan han var ute i gatan. Som tur var hade jag några meter kvar till pojke.

Här måste både bilister på Östersjögatan uppmärksammas på att de korsar en cykelväg. Här borde det sättas upp ett farthinder. Stor risk för gående och cyklister som korsar vägen mot stranden.

Ingen belysning. Becksvart under höst och vinterhalvåret (cykelvägen mellan Brantevik och Simrishamn).

Fler och fler hundägare som inte håller sina hundar kopplade på cykelvägen mellan Brantevik och Simrishamn det tycker inte vi är ok.

Åtgärd/Svar:

På plats konstaterades det att gång- och cykelbanan som kommer uppifrån Branteviksvägen och ut på Östersjögatan har en otydlig reglering. Samma sak kommandes från gång- och cykelbanan ut på Branteviksvägen. Det kan vara svårt att upptäcka att du som cyklist kommer ut på en väg och lämnar din cykelbana. Förslag är att på gång- och cykelvägen märka ut med en väjningslinje i understorlek samt ett väjningsmärke i understorlek för cyklisten. Denna åtgärd görs både vid utfart Östersjögatan och Branteviksvägen.

På gång- och cykelbanan vid Branteviksvägen ligger en stor stenbumling vilket kan vara en fara/hinder för cyklister, driften och personer med funktionshinder. Man kan cykla på den och skada sig, man kan som t ex. synskadad gå på den och snubbla och för vår drift är det svårt att drifta. Stenen(arna) kommer tas bort (fanns en på nedre delen vid cykelutfart Östersjögatan i gräsytan som inte är till någon nytta). Vägmärken finns redan i dagsläget som talar om att det är en gång- och cykelbana där man alltså inte får köra med bilfordon. Om trafikregeln ändå inte efterlevs kan vi fundera på en ordentlig anordning som trafikhinder.

Skymmande växtligheten kommer att åtgärdas

Regler för hundägare finns på kommunens hemsida och ska följas. https://www.simrishamn.se/gata-park-och-natur/stadsmiljo-och-tillstand/for-hast-och- hundagare

Farthinder

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan.
Vi bedömer att behovet inte finns av farthinder på Östersjögatan vid gång- och cykelbanan i dagsläget.

Belysning på gång- och cykelbanan mellan Brantevik och Simrishamn.
Inom tätorten finns i dagsläget belysning och det är i dagsläget inte aktuellt att utvidga mellan tätorterna Brantevik och Simrishamn.

Ansvarig: Kommunen.

4. Branteviksvägen flera platser, Branteviksvägen i korsning Tångstigen och Haslevägen.

Synpunkter:

Dålig sikt när man kommer från Tångstigen och ska köra ut på Branteviksvägen.

Dåligt markerat övergångsställe över Branteviksvägen strax norr om Haslevägen samt skymmande träd/buskage öster om Branteviksvägen mittemot Haslevägen (vilket skymmer sikten när man vill korsa Branteviksvägen via gångvägen från Östersjö.

OM TRYGGHET I TRAFIKEN Utfarten från Haslevägen (!) till Branteviksvägen är farlig bl.a. pga att frodig slyväxtlighet i diket mot hagen norrut skymmer sikten tills man nästan är ute i vägen redan för att se.

Buskaget går för långt ut på vägen.

Det händer ofta att bilar här kör lång över hastighetsgränsen vilket utgör en fara för både gående och cyklister. Vi bor i hörnan av Östersjögatan och Branteviksvägen och uppmärksammar att många gasar på rejält när de är på väg ut.

Bilar kommer i mycket hög hastighet här. Önskvärt om hastighetsgräns på 40 tydliggörs med fartbump eller ytterligare skyltar/markeringar i vägen.

Hastighetsbegränsningen 40km/tim respekteras idag MYCKET dåligt vid färd in mot Brantevik. Det gäller både Busstrafiken och privata bilar . Många andra mindre byar på Österlen har farthinder av olika utseende vilket vore nödvändigt även hos oss.

Bilar kommer i hög hastighet.

Otrygg sträcka = Norra infarten till Branteviksvägen i Brantevik där folk kör alldeles för fort och 40-kilometersgränsen överträds med råge! (Allt från buss, långtradare och privatbilister.) Förslag är att sätta upp farthindersgupp eller möteshinder.

På Branteviksvägen norra hållet fr 40skylten när man kommer fr Simrishamn, bör det varnas för utfarter och sättas farthinder hela vägen! Är inte många som håller 40 och när man ska upp fr tomten blir en chansning. Detta bör fixas innan det sker en olycka!

Vi bor precis i utkanten av byn, mot Simrishamn till, på Branteviksvägen. Tyvärr för oss och våra grannar ligger vi just på fel sida om gränsen där 40 övergår till 70, och många bilister trampar ordentligt på gasen.
Sikten vid vår utfart är dålig och bilarna kör väldigt fort – detta gör oss extremt oroliga för barn och hund, då det inte finns en chans att bilister hinner bromsa om de skulle komma ut på körbanan. Våra grannar på har samma oro, då de också har barn och husdjur. Det är också väldigt riskabelt varje gång vi kör ut på vägen, då sikten är dålig och bilar kommer i hög fart. Problemet gäller också för dem som stiger av/på på busshållplatsen Frägård. Det finns ingen plats att stå vid sidan av vägen, utan man går i princip av på körbanan på 70-väg. Det vi extremt gärna skulle vilja se är att 40-skylten flyttas ett litet steg längre åt simrishamnshållet, det kanske bara rör sig om 100 meter eller så, till andra sidan busshållplatsen. På det sättet skulle trafiksituationen bli mycket säkrare för alla – de boende (inkl barnfamiljer), av/påstigande vid busshållplatsen, samt bilisterna som skulle ha bättre tid att väja om någon (Bil, barn, djur, vuxna) kommer ut på körbanan.

Vi bor på norra Brantevik Tångstigen. Vi cyklar mycket och upplever en stor otrygghet på den sträcka av cykelvägen som går ner genom ”skogen” i norra Brantevik. Cykelvägen går sedan uppför en kraftig backe och fortsätter parallellt med stora vägen in mot Simrishamn. Detta är en underbar väg på sommaren men känns mycket otrygg när det är mörkt och vinter. Vi föredrar då att cykla den sträckan på stora vägen. Problemet är att det inte finns någon tänd vägbelysning på norra Brantevik på den sträcka som motsvarar cykelvägen nere vid havet. Det skulle höja trafiksäkerheten väsentligt om belysningen på huvudvägen tänds på denna sträcka.Vi vill också påpeka att norra infarten trafikmässigt under sommaren är överbelastad och att bilarna trots 40 km begränsning kör upp till dubbla hastigheten på denna raksträcka. Vi har sett att man har satt upp en digital hastighetsmätare på södra Brantevik. Det hade varit önskvärt med en likadan på norra Brantevik.

Att hastighetsbegränsningen 40 km/h fortsätter i riktning mot Simrishamn från samhällsgränsen fram till där cykelvägen kommer upp från havet. På denna sträcka finns flera fastigheter med alldeles livsfarliga utfarter när bilister susar förbi i minst 70.

Gatubelysning på sträckan ovan (Troligtvis Branteviksvägen?) har av någon obegriplig anledning tagits bort och vi som bor här och nyttjar busshållplatsen får gå i fullständigt mörker vintertid – väldigt otryggt.

Åtgärd/Svar:

Det har inkommit många synpunkter om att Branteviksvägen har för höga hastigheter där gränsen för 40km/h börjar men även utanför Branteviks tättbebyggda område. Dålig sikt i korsningar vid utfarter/korsningar på grund av växtlighet samt dålig/obefintlig belysning.

Hastighet

En första åtgärd gällande för höga hastigheter är att kommunen sätter upp en hastighetspåminnartavla som får ner hastigheten på inkommande fordon. Samtidigt kan informationen vi får ut genom dessa digitala tavlor ligga till grund för ett fortsatt arbete med att få ner alltför höga hastigheter.

Farthinder

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan.

Gräns för tättbebyggt område – 40km/h

På plats kan konstateras att gränsen för Branteviks tättbebyggda område och 40 km/h (lokal trafikföreskrift 1291 2010:121 och 1291 2010:64) delvis är på en sträcka där bebyggelse endast finns på ena sidan. Detta gör att det kan upplevas som att man inte har kommit in till byn och hastigheten ökar. För att 40 km/h skall respekteras bättre är utformningen, bykaraktären viktig. Hus bör finnas på båda sidor om vägen. Utanför ett tättbebyggt område är det därför svårt att få fordon att sakta ner till 40km/h när vägen upplevs som bred och utan hus på båda sidor om vägen. Om hastighetsreglerna inte efterlevs är det polismyndigheten som ska övervaka så den respekteras.

Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal.

Spegel

Trafikspeglar kan vara svåra att uppfatta saker i, svåra att bedöma avståndet i, på kvällar och nätter kan det bli dagg som försämrar sikten vilket också regn gör, på vintern blir det rimfrost och själva spegeln mattas med tiden så att det blir svårt att se klart i den av den anledningen. Vidare kan spegeln rubbas ur sitt läge en aning utan att det syns och om man då anser sig se i spegeln att det inte kommer någon trafik, och det ändå gör det, kan farliga trafiksituationer uppstå. En trafikspegel kan ge en falsk trygghet och medföra farliga situationer. Trafikspeglar ska undvikas och bara ses som en nödlösning när ingen annan lämplig siktförbättrande åtgärd är möjlig.

Belysning

Eon tog bort stolparna och därmed även belysningen. Ingen planerad utbyggnad av belysning i nuläget.

Växtlighet

Fastighetsägarens ansvar för växlighet på tomt, utskick med post VA. Information om skymmande växtlighet och fastighetsägarens ansvar finns på kommunens hemsida. Skymmande växtligheten på kommunens mark kommer att åtgärdas.

När det gäller siktskymmande växtlighet så har Simrishamns kommunen riktlinjer kring detta. Här går att läsa om riktlinjer:
https://www.simrishamn.se/gata-park-och-natur/trafik Länk till annan webbplats.

För att säkerställa en god trafiksäkerhet är det viktigt att du ser till att dina häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Säker trafik på bostadsgator och gångvägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

I Plan- och bygglagen 3 kap 17 § står ”tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick”. I väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser som bland annat innebär att växtlighet inte får inkräkta på utrymmet för gångbanor och vägar.

Med stöd av dessa allmänna bestämmelser har det beslutats om riktlinjer för fri sikt, s.k. sikttrianglar i korsningar och tomtutfarter. Riktlinjerna gäller för såväl nybebyggelse som för befintliga äldre fastigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen besiktar eventuellt hindrande växtlighet. Det åligger även fastighetsägaren att föra bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

5. Kroksgatan korsning Branteviksvägen, Branteviksvägen korsning Styrmansgatan

Synpunkter:

Skylt med genomfartsförbud sitter långt ned på Kroksgatan så den syns inte för de som från Branteviksvägen vill svänga ned till Östersjögatan. De som upptäcker skylten och vill åtlyda

Vid korsningen Branteviksvägen Styrmansgatan är hastigheten ofta över tillåtna 40 km. Främst är det bilar på Branteviksvägen som kör för fort. Både cyklister och barn har en osäker trafikmiljö oftast på sommaren.

Åtgärd/Svar:

Skylten med genomfartsförbud ska flytta upp på Kroksgatan mot Branteviksvägen för ökad tydlighet och för att slippa backande fordon som ser den för sent.

På Styrmansgatan drar vi fram vägmarkeringen om väjningsplikt samtidigt som vi gör ett litet spärrfält på Branteviksvägens södra sida innan Styrmansgatan för att tvinga ut fordon och på så vis göra det tryggare vid utfart från Styrmansgatan.

Ansvar: Kommunen

6. Branteviksvägen/Pantaregatan och Nytorpsvägen

Synpunkt:

Dålig sikt österut när man kör ut i korsningen Pantaregatan/Nytorpsvägen söderifrån. Många incidenter. Förslag på åtgärd: Spegel.

Mycket dålig sikt i korsningen Pantargatan Nytorpsvägen.

Det händer att bilar och mopeder som kommer norrifrån kör rakt ut i korsningen utan att stanna. Målningen ”Lämna företräde” i gatan behöver förbättras

Inför 4-vägsstopp i korsningen Branteviksvägen/Pantaregatan.

Många bilar kör för fort. Både de som kommer norrifrån och de som ska norrut. Inga trottoarer och smal väg. Förslag: Hastighetsdämpande farthinder. Måla 40 i gatan för de bilar som kommer norrifrån. Fartdämpande hinder.

Kritisk korsning som daglig dags skapar incidenter och strul.Största problemet är att fordon kommandes från Simrishamn kör fram så långt i korsningen att ett fordon som kommer uppifrån på Nytorpsvägen omöjligt kan svänga vänster in mot Simrish

Åtgärd/ Svar:

Här inkom många synpunkter om dålig sikt i korsningen och många konflikter detta i kombination med höga hastigheter. Ett förslag som vi diskuterade var ett fyrvägsstopp.

Kommunen får se över åtgärder för att förbättra tryggheten i denna korsning. Sikt, få ner hastigheten.

Spegel

Finns på plats men är sliten. Byt till ny.

Fyrvägsstopp

Då buss i linjetrafik kommer upp- och nerifrån Nytorpsvägen kommer start och stoppmiljön att påverkas negativt. Det kommer gasas på (speciellt för buss start i uppförsbacke). Avgaserna och buller kommer då öka. Eventuellt skulle stopplikt på Branteviksvägen/Pantaregatan vara ett alternativ. Något vi får utreda vidare.

Väjningsplikten

Markeringar och vägmärken byts ut till nya så länge.

Sikt

Häckar på Nytorpsvägen var i högsta laget och sikten bör bli bättre om dessa sänktes. Information om att klippa häcken kommer gå ut till fastighetsägare i området inom kort.

Ansvar: Kommunen.

7. Nytorpsvägen och Fartygsgatan

Bilar som kör 40 km/h hinner inte se gående eller cyklister.

Bussar kör så pass fort att även staket blivit nerkört i kurvan.

40-skylt skyms av grenar.

Bättra målning i gatan visandes väjningsplikt vid utfart från Fartygsgatan till Nytorpsvägen.

Likväl har vissa trafikanter en olägenhet att gena när man svänger in på Fartygsgatan, kommandes österifrån vid infart till Fartygsgatan.

Vägen är starkt trafikerad av ortsbefolkningen, lastbilstransporter och buss. Det är tydligt att sträckan Nytorpsvägen från Pantaregatan upplevs som den snabbaste vägen till norra påfarten mot Simrishamn.

Sträcka där buss och bilar kör snabbt så det blir otryggt för gående och cyklister. Många bilister fasar när de är på väg ut från byn på Nytorpsvägen.

Hastigheten på Nytorpsvägen måste sänkas. Exempelvis till 30 km/h och/eller farthinder.

Åtgärd/Svar:

Det har inkommit många synpunkter om att denna väg har för höga hastigheter där gränsen för 40km/h inte anses som tillräckligt lågt. Kritik mot buss som kört ner mur.

Hastighet

Här ska även bussen hålla hastighetsföreskrifterna. Om inte hastighetsbegränsningen efterlevs är det polismyndigheten som övervakar.

Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal. Det kan även bli aktuellt med en hastighetspåminnartavla när problemet är som störst, troligtvis under högsäsong.

Vägmarkering, vägmärken om väjningsplikten

Väjningslinje kommer bättras, vägmärken väjning behövs bytas ut.

Farthinder

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan. Det är inte heller lämpligt med farthinder där vi har kollektivtrafik.

Ansvar: Kommunen och polisen

8. Elnagatan

Synpunkter:

Utfart från Elnagatan osäker/otrygg då främst trafik söderifrån ofta kommer i alldeles för hög (otillåten) fart. Föreslår någon typ av farthinder/gupp alldeles söder om utfarten från Elnagatan.

Korsningen Elnagatan-Fartygsgatan har mycket skymd sikt vilket orsakat flera tillbud. Fordonen på Fartygsgatan som ska lämna företräde om de kommer söderifrån kan svårligen se fordonen på Elnagatan och vice versa.

Fartygsgatan är bred, lång och rak vilket inbjuder till hastigheter högt över 40 km/tim. Det i sin tur innebär att risken för kollision är hög då bilar ska köra ut till nämnda gatan från Elnagatan, Laurusgatan,

Skymd sikt, på grund av för höga häckar, samt nedhängande trädgrenar. Detta gäller både då man ska köra ut på Fartygsgatan antingen från Västergatan eller Skonaregatan.

Åtgärd/Svar:

Korsningarna Elnagatan, Västergatan och Skonaregatan ut mot Fartygsgatan upplevs som otrygg på grund av dålig sikt. Här får kommunen se över om något går att göras för att få en bättre sikt genom en lägre växtlighet och tydlighet gällande trafiklagstiftningen. I dagsläget gäller högerregeln som är lätt att förstå i teorin men fungera i vissa fall sämre i praktiken.

Högerregeln. Anledningar till att kommunen behåller högerregeln på sådana platser är att hastigheterna är relativt låga och därmed blir olyckorna mindre svåra. Om man reglerar upp som en huvudled och tillhörande väjningsplikt visar erfarenheter på en höjning av medelhastigheten med ca 10 km/h då en huvudled införs.

Hastigheter

Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal.

Farthinder

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

9. Pantaregatan. (Utegymet Pantaregatan/Briggengatan)

Omöjligt att komma ner från Briggengatan med cykel, barnvagn, rollator mm Det nya utegymmet stoppar all passage. Många människor försöker passera varje dag.

Generellt för hög hastighet längs Pantaregatan och förbi lekparken där det rör sig många barn och familjer. Sänk hastighetsgränsen generellt och sätt upp farthinder längs Pantaregatan.

Parkering på dubbla sidor sträckan Pantaregatan 2 till 10 försvårar framkomligheten betydligt, kan även försvåra för räddningsfordon att ta sig fram. Under sommaren i år har även trafiken ökat betydligt, med bilar som kör runt runt runt för

Pantaregatan mellan Nytorpsvägen och Mästergränd. Dålig framkomlighet för räddningsfordon framförallt sommartid pga parkering på båda sidor.

Norra delen av Pantaregatan. Dubbelparkering blockerar gatan. Omöjligt för räddningsfordon att ta sig fram.

staket saknas en sträcka längs med Pantaregatan. har 2 gånger har jag sett barn sprungit ut efter bollar där och varit otroligt nära att bli påkörda. tycker man ska sätta staket hela vägen upp till gymmet innan det händer något.

Åtgärd/Svar:

Trafiksäkerhet vid lekplatsen

Platsen är öppen vilket ger förutsättningar för goda siktförhållanden för både förbipasserande fordon och barn som ska ta sig till och från lekplatsen. Lekplatsen har staket runt sig som säkerhet för att mindre barn inte ger sig iväg på egen hand.

Farthinder

Kommunen arbetar utifrån en begränsad budget när vi gör hastighetssäkrande åtgärder (såsom farthinder). Detta innebär att vi måste prioritera var vi gör våra insatser. Vad gäller farthinder så sätter vi upp dessa på särskilt utsatta gator och vägar. Det kan vara högt trafikerade huvudleder med många olyckor. Det kan också vara vid grundskolor där många barn och ungdomar ensamma tar sig till skolan.

Parkering

Här har det framkommit flera synpunkter om att det på Pantaregatans norra del är trång och svårframkomlig då det parkeras på båda sidor om vägen.

Parkering i korsning eller på en sträcka av 10 meter från närmaste korning närmsta kant. Det är inte heller tillåtet att parkera så man hindrar eller väsentligen försvårar framkomligheten för förbipasserande fordon. Det kan vara aktuellt med att reglera upp ena sidan med förbud att parkera, något som kommunen får titta på.

Ansvar: Kommunen.

10. Skepparegatan

Synpunkter:

Trång böj Skepparegatan/Pantaregatan. De flesta skär kurvan. Jag väntar bara på att det kan sluta med en frontalkrock.

Generellt alldeles för hög hastighet från bilarna som kör på Skepparegatan ner mot vattnet. Farthinder av något slag hade önskats i kröken pga dålig sikt. Framförallt så är de de vita bilarna som är märkta ’Simrishamn´ som kör för fort,

Åtgärd/svar:

Alla, oavsett fordonsslag mm ska följa trafikreglerna, hastigheter och att hålla sitt fordon på höger sida i färdriktningen. I korsningen är det viktigt att växtligheten hålls nere för en god sikt. Information om fastighetsägarens ansvar att hålla ner skymmande växtlighet kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

11. Gislövsvägen, Möllekroken

Synpunkt:

Delvis skymd sikt vid vänstersväng.

Skåneledens etapp 4 för cyklister, cykelbanan upphör, men etappen är utmärkt att cyklas Gislövsvägen, Östersjögatan genom Brantevik. Cykelvägen som finns utmed radhusen riktning Simrishamn slutar i intet vid Äppellunden, få som är attraherad

Möllekrokens början, parkerade bilar

Hela sträckan från Mårtensgatan till Råkullavägen , vägen delvis bre för att sedan avsmalna inleder till acceleration från byn. För hög hastighet ner i byn med tanke delvis trång passage och skymd sikt.

Mycket otrygga promenad/cykelstigen mellan Västergatan/Jaktgatan och Broby Johansens väg – en sträcka på ca 200 m som går förbi min fastighet, åtta radhus (föreningen Älgen) Brantegården samt ytterligare två tre fastigheter varav en är bebyggd. Stigen används ofta av folk som promenerar, går ut med hunden, joggare, cyklister samt av oss som bor på det övre Brantevik för att ta oss mellan norra och södra Brantevik. Det går väl an under de ljusare perioderna av året men större delen av året känns sträckan mina sagt otrygg. Sträckan saknar helt belysning och det är beckmörkt om kvällen och natten åtta månader om året.

Cykelled fortsätter på andra sidan körbanan. Ingen markering som uppmärksammar detta för bilister.

Åtgärd/svar:

Kommunen får påtala om att tydliggöra sydkustleden vägvisning för cyklisten ut på Gislövsvägen. Region Skåne är huvudman.

Gång- och cykelbanan mellan Västergatan/Jaktgatan och Broby Johansens väg. Här kommer vägmärken sättas upp om att det är en gång- och cykelbana.

Behovet av belysning sätts upp på platser där det rör sig många människor under den mörka delen av året. Ingen planerad utbyggnad av belysning i nuläget.

Ansvar: Kommunen.

12. Gislövsvägen

Synpunkt:

Skymd sikt vid vänstersväng från Skillingevägen.

Dålig sikt, vägen svänger 40 km för hög hastighet för att kunna upptäcka fara. Många fotgängare, barn och äldre, ingen trottoar och cyklister. Infartsväg för buss, hantverkare.

Avsmalnad väg vid hus som sticker ut i gatan. Farligt när fordon och Skåneledscyklister ska trängas. Förslag: EN fil, just där, med företräde från hamnen.

Gislövsvägen på vänster sida efter Mårtensgatan. Denna fastigheten har släppt ut sin häck för långt på vägen. Det är minst 0,5 m för långt ut. Förr gick det att mötas där med 2 bilar, det går inte nu. Häcken bör klippas in.

Mycket dålig sikt, svårt att se trafiken nerifrån, när man kör in på Mårtensgatan. Bilarna har ofta börjat gasa rejält och kommer fort.

Åtgärd/Svar:

Hastighet

En hastighetsmätning har gjorts under på Gislövsvägen 2020-08-24-2020-09-01 då hastigheten visar på att passerande fordon håller sig under gällande hastighetsgräns.

Vid den trånga passagen (husfasaden som sticker ut) finns i dagsläget en markeringsskärm. Här får alla trafikanter ta ansvar och vänta in varandra. En smalare passage kan ha en positiv inverkan på att hålla ner hastigheten på fordon. Om man ger någon förare företräde kommer hastigheten öka på dessa fordon.

Om trafikregeln hastighetsbegränsning inte efterlevs är det polismyndigheten som ska övervaka. Mätningen som gjordes visar dock inget behov av polismyndighetens närvaro.

Sikten/Växtlighet

Fastighetsägarens ansvar växlighet på tomt, utskick med post VA. Information om skymmande växtlighet och fastighetsägarens ansvar finns på kommunens hemsida. Skymmande växtligheten på kommunens mark kommer att åtgärdas.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

13. Väg till och från Idrottsplatsen

Synpunkt:

Höga hastigheter till och från idrottsplatsen. För hög hastighet till o från idrottsplatsen.

Åtgärd/svar:

Hastighet

Hylkavägen/Rörsvägen är relativt breda vägar som går till Idrottsplatsen.
Det skulle kunna vara aktuellt med en hastighetspåminnartavla när idrottsplatsen är som mest aktiv (vår och höst?). Ett annat alternativ är att prata med föreningen om att informera körande föräldrar/tränare om att ta hänsyn till boende på gatan.

Ansvar: Kommunen och Polisen.

14. Måsgatan

Synpunkter:

Förslag att göra en handikapparkering på utrymmet mellan toaletterna och minnesmärket. Inte en otrygg plats men skulle öka tillgängligheten till hamnområdet för rörelsehindrade personer.

För mycket obehörig biltrafik med parkeringsproblem och olycksrisk med gång- o cykeltrafikanter. Skymd sikt i skarp kurva från båda hållen. Stor olycksrisk då kurvan användes som vändplats. Bättre och effektivare skyltning från Östersjögatan.

Mkt smal gata. Populär promenadväg till bad och Grönet. Många barnfamiljer. Borde i första hand vara gågata, i andra hand enkelriktad med körförbud i nordlig riktning. Oavsett ändring behövs bättre skyltning!

Fara för barn, cyklister och gående pga stark trafik sommartid!

Åtgärd/Svar:

Enkelriktning

Måsgatan är en mycket trång, smal gata och förståelsen för att det kan uppstå problem om fordon kommer från två håll mitt på sträckan.

En enkelriktning av den smala vägen skulle kunna vara ett alternativ men det påverkar cyklisten begränsande. Gällande förbud mot motorfordonstrafik förbjuden, gäller genomfart är däremot ej begränsade för cyklisten. Kommunen ser över möjligheten att tydliggöra regleringen med hjälp av vägmärke på båda sidor om vägen.

En parkeringsplats för rörelsehindrad

På denna plats kan kommunen inte anlägga en parkeringsplats för rörelsehindrad då den inte ligger på kommunens mark. Kommunen får se över annan möjlig plats för att anlägga parkering för rörelsehindrad vid behov.

Ansvar: Kommunen.

/Protokollförare Elisabeth Bringsäter

Förtydliganden av trygghetsvandringen

Brantevik i rött, svar från kommunen i svart.

Glömt väjningsmarkeringen Mårtensgatan/Gislövsvägen!

Ja det stämmer och jag har påpekat det för linjemålarna, kanske det blir gjort i år om vädret tillåter, annars blir det till våren när vädret är stabilare.

På flera ställen i protokollet uppskattar vi tydligheten att saker ”kommer att åtgärdas” alternativ ”inte åtgärdas”. (Även om vi i en del fall hade hoppats på annat.) Men på en del ställen i protokollet så är det betydligt svagare formuleringar av typ ”se över åtgärder” och ”vi får utreda vidare.” Ska dessa formuleringar vara kvar så vill vi gärna ha en tidpunkt där detta ska vara utrett så att vi kan följa upp utfallet.

Nu ser protokollet ut som det gör och har fungerat på liknande sätt vid andra trygghetsvandringar.
Hastigheten är en sådan punkt. I dagsläget vet jag inte men har heller inte tid eller plan. Så ett förtydligande svar: Åtgärdas inte.

Angående en generell hastighetssänkning i bykärnan till 30 km/tim tror vi kan vara bra och önskvärt. Men om vi ska komma till rätta med hastigheterna tror vi att det också behöver kombineras med någon typ av fartdämpande åtgärder, särskilt vid infarterna.

Åtgärdas inte. Enda åtgärden är hastighetspåminnartavlan vid Branteviksvägen där jag anser att den är lämplig.

Vi förstår med all tydlighet att kommunen inte är villiga att bygga farthinder, s.k. chikaner av främst kostnadsskäl, vilket är tråkigt då vi tror att totalt 2-3 chikaner vid infarterna till byn skull ha stor effekt. Förslagen till hastighetsdämpande åtgärder i protokollet är att ”Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal” och ”påminnelsetavlor”.

Att ”Polismyndigheten skriver upp platsen för uppföljning till yttre personal” är väl bra men vi har svårt att förstå hur det får bukt med hastigheterna annat än väldigt tillfälligt.

Påminnartavlor är bra om dessa blir permanenta. Lämpliga placeringar behöver diskuteras då bägge infarterna till Brantevik är ganska långsträckta.

Polisen är den myndighet som, om inte hastighetsregler efterlevs, ser till att dom gör det. Det är just på grund av att 40 km/h kommer så långt ut (ej bebyggelse på båda sidor) långsträckt som gör att hastighetsregeln är svår att följa. Hastighetspåminnartavlan kommer alltså sitta en bit efter att 40km/h tavlan.

Angående punkt 10 Skepparegatan, så är inte ”Åtgärd/Svar” svar på synpunkterna.

Detta är mitt svar (anser att det är ett svar):

Alla, oavsett fordonsslag mm ska följa trafikreglerna, hastigheter och att hålla sitt fordon på höger sida i färdriktningen. I korsningen är det viktigt att växtligheten hålls nere för en god sikt. Information om fastighetsägarens ansvar att hålla ner skymmande växtlighet kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare.

Ansvar: Kommunen, Polisen

Angående punkt 11 Gislövsvägen, Möllekroken. (och Mårtensgatan)
Vid trygghetsvandringen nämndes också som förslag på åtgärd, att en passage över Gislövsvägen kunde målas i gatan, för en tryggare övergång från cykelbana till vägbana. ( Under förutsättning 30 km/h). Vi hoppas detta kan åtgärdas.

Nej, inte i dagsläget

Er åtgärd: skyltning av gång-cykelbana från Västergatan bör också inkludera ”ej moped”, precis som vid infarten från Gislövsvägen.

Utfört med kompletterande beställning

Angående punkt 12, Gislövsvägen. Hastighetsmätningen som gjordes på Gislövsvägen gjordes med tänd tavla vilket har en hastighetsdämpande effekt. Så utfallet från denna mätning är inte helt relevant och skulle behöva göras om. En permanent påminnartavla på Gislövsvägen hade varit bra. Placeringen av en permanent påminnartavla att diskutera efter ny mätning i vardera riktningen.

Gislövsvägen är skyltad 40 km/h och uppmätt medelhastighet under veckan som tavlan var aktiv var 25,6 km/h. Varning för hög hastighet ges när bilarna kör fortare än 40/km/h vilket innebär att ett fåtal bilar har fått varning om alltför hög hastighet. Under mätveckan körde tre bilar fortare än 40 km/h vilket inte talar för att hastigheten på platsen skulle vara ett problem. Det innebär dock inte att de boende vid vägen inte upplever höga hastigheter men det är snarare en fråga för polisen än för kommunen. Det är därför inte aktuellt att göra om mätningen eller att ha en permanent hastighetspåminnande tavla.

Beställning

Plats: Brantevik
Ansvarig: Elisabeth Bringsäter

Plats 1. Östersjögatan i korsning Nytorpsvägen

Väjningslinje för väjningsplikten på Östersjögatan (norrifrån) är sliten och behöver bättras För att undvika genande fordon skulle en ledlinje kunna vara en lösning. Markeringen anger lämplig färdväg i komplicerade korsningar eller där det i andra fall finns behov av ledning.

Plats 2. Östersjögatan i korsning gång- och cykelbanan

Stenbumling bort, väjningsmärke A3 upp i liten storlek på bef. belysningsstolpe (för cyklisten), Vägningslinje i understorlek på cykelbanas halva.

Plats 3. Gång- och cykelbanan i korsning med Branteviksvägen

Stenbumling bort, väjningsmärke A3 upp i liten storlek på ny stolpe Vägningslinje i understorlek på cykelbanas halva.

Plats 4. Branteviksvägen en bit efter 40-tavlan

Sätt upp en hastighetspåminnartavla som får ner hastigheten på inkommande fordon. På rätt sida finns inga stolpar att sätta tavlan på.

Växtlighet

Fastighetsägarens ansvar för växlighet på tomt, utskick med post VA. Information om skymmande växtlighet och fastighetsägarens ansvar finns på kommunens hemsida. Skymmande växtligheten på kommunens mark åtgärda.

Plats 5. Kroksgatan korsning Branteviksvägen, Branteviksvägen korsning Styrmansgatan

Skylten med genomfartsförbud för motorfordon ska flytta upp på Kroksgatan mot Branteviksvägen för ökad tydlighet och för att slippa backande fordon som ser den för sent.

Plats 6. Branteviksvägen korsning Styrmansgatan

På Styrmansgatan drar vi fram vägmarkeringen om väjningsplikt samtidigt som vi gör ett litet spärrfält på Branteviksvägens södra sida innan Styrmansgatan för att tvinga ut fordon och på så vis göra det tryggare vid utfart från Styrmansgatan.

Plats 7. Branteviksvägen/Pantaregatan och Nytorpsvägen

Spegel finns på plats men är sliten. Byt till ny.

Väjningsplikten, markeringar och vägmärken, båda sidor om Nytorpsvägen byts ut till nya.

Häckar på Nytorpsvägen var i högsta laget och sikten bör bli bättre om dessa sänktes.

Information om att klippa häcken kommer gå ut till fastighetsägare i området inom kort.

Plats 8. Nytorpsvägen och Fartygsgatan

Vägmarkering, vägmärken om väjningsplikten. Väjningslinje bättras, vägmärken väjning behövs bytas ut.

Plats 9. Gislövsvägen/Mårtensgatan

Väjningslinje bättras.

Plats 9. Gislövsvägen cykelpassagen

Väjningsplikt saknas på ena sidan, på andra sidan saknas väjningslinje.

Gång- och cykelbanan mellan Västergatan/Jaktgatan och Broby Johansens väg

Sätt upp vägmärken (höger sida i färdriktningen) och stolpar om att det är en gång- och cykelbana.

Gärsnäs, trygghetsvandring 9 november 2016

Tillsammans med tjänstemän från gata-/parkenheten samt planenheten i Simrishamns kommun, polis, säkerhetssamordnare och medborgare vandrade man tillsammans en på förväg planerad runda i Gärsnäs.

Trygghetsvandringen skedde kvällen den 9 november 2016 och hade fokus på otryggheter i den offentliga miljön. Rundan baserades på data från allmänheten som inlämnats via det interaktiva trygghetsverktyget som låg uppe för indata under ett par veckor innan vandringen. Nedan presenteras de platser vi besökte samt de eventuella åtgärder som man skulle se var möjliga på plats.

1. Vandringen började på torget samt stationsområdet i Gärsnäs.
Man konstaterade att själva gräsytan inte var upplyst, men omkringliggande gator var, och det är tillräckligt. Gör man i framtiden om torgytan så ser man även över belysningen. Dessutom kommer man att förbättra belysningen i samband med ombyggnaden av Storgatan i och med att det kommer ett mötesspår inom spårområdet som omöjliggör gång- och cykelbana på Storgatans södra sida.

Åtgärd: Belysningen ses över på Storgatan i och med ombyggnationen.
Ansvar: Gata/park.

2. Nästa plats var kiosken samt gatorna Tvärgatan/Östra Hantverksgatan där det inkom synpunkter om tillhåll för ungdomar, buskörning med epa-traktorer samt vandalisering. Polisen rapporterar att de inte fått in något extra på dessa platser.

Åtgärd: Tillsyn
Ansvar: Polis

3. Hantverksparken.
En väldigt mörk plats med endast ett par ljuskällor. Gångbanorna är smala och leriga.

Åtgärd: Hantverksparken är ett investeringsprojekt och kommer ses över. Gångytorna ses över redan nu.
Ansvar: Gata/park.

4. Återvinningsstationen ansågs enligt medborgare vara dåligt belyst. Nya lampor fanns på plats och gav redan en bättre upplyst känsla på plats.

Åtgärd: Ena lampan vinklas något mot själva återvinningskärlen för att än bättre lysa upp platsen.
Ansvar: Gata/park.

5. Lekplatsen vid Västergata.
En lekplats där det växer ganska mycket buskage mellan lekplatsen och intilliggande gata.

Åtgärd: Eventuell beskärning av buskaget.
Ansvar: Gata/park.

Övrig plats på rundan
Hundrastgård i närheten av återvinningsstationen. Ingen belysning.

Åtgärd: Ser över möjligheten att belysa platsen med närvarostyrd belysning.
Ansvar: Gata/park.

Hammenhög, trygghetsvandring 23 november 2016

Tillsammans med tjänstemän från gata-/parkenheten samt planenheten i Simrishamns kommun, polis och medborgare vandrade man tillsammans en på förväg planerad runda i Hammenhög.

Trygghetsvandringen skedde kvällen den 23 november 2016 och hade fokus på otryggheter i den offentliga miljön. Rundan baserades på data från allmänheten som inlämnats via det interaktiva trygghetsverktyget (även sammanställning av byalaget) som låg uppe för indata under ett par veckor innan vandringen. Nedan presenteras de platser vi besökte samt de eventuella åtgärder som man skulle se var möjliga på plats.

1. GC-väg Backavägen-Norr Ringvägen samt parken vid kyrkogården.
På denna plats saknas belysning på gång- och cykelvägen samt stigarna i parken Vissa stigar i parken saknar hårdgjord yta.

Åtgärd: Gångytorna, buskage samt belysning kommer ses över i ett helhetsgrepp från samhällsbyggnadsförvaltningen. Man kommer hårdgöra gångytorna och klippa ner buskagage.
Övrigt: Fartgupp anläggs på Backavägen i korsning med GC-väg.
Ansvar: Gata/park.

2. Nästa plats var för besök var genomfartsvägen vid skolan och kyrkan där man anser att hastigheterna är för höga och att barnen inte bör korsa vägen själva. Vägen är statlig och därmed beslutar Trafikverket om fysiska åtgärder i trafikmiljön. Kommunen kan dock besluta om stannande/parkering samt högsta tillåtna hastighet och kommer därför att remittera Trafikverket en hastighetssänkning till 30km/tim utanför skolan.

Åtgärd: Ansöka om hastighetsändring hos Trafikverket
Ansvar: Gata/park

3. Skolstigen följdes för att se över om belysningen inte var tillfredställande.

Åtgärd: Belysningen anses kunna vara tillräcklig.
Ansvar: Gata/park.

4. Gång- och cykelväg ut mot idrottsplatsen längs med gamla banvallen anses vara en smitväg för fordon samt väldigt lerig och otillgänglig.

Åtgärd: Gata/park anser att det inte bör vara fordonstrafik på denna väg och kommer att sätta upp betongfundament för att förhindra infart med större fordon. Vägen kommer dessutom att asfalteras efter att fjärrvärmeledningen har dragits där.
Ansvar: Gata/park.

Trygghetsvandring i Kivik 30 januari 2018, synpunkter som berör Trafikverket

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare (9 st), polis, politiker och tjänstemän från gata/parkenheten i Simrishamns kommun den 30 januari 2018 kl 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön. Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (43 st) som hade registrerats av medborgarna i en interaktiv kartenkät.

Utdrag från protokollet, synpunkter som berör Trafikverkets ansvarsområde:

1. Killebacken i höjd med torget

Synpunkt: Övergångsställe önskas från parkering, torg och bank till café, restaurang och numera busshållplats.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och beslutar om eventuellt övergångsställe. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

2. Eliselundsvägen/Brogatan

Synpunkt: Belysning saknas i denna korsning/hörna.
Åtgärd: Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar på den sträcka som utgörs av Eliselundsvägen och kommunen på den sträcka som utgörs av Brogatan. Gata/parkenheten tar med i lista över önskade belysningsinsatser.
Ansvar: Gata/parkenheten alt Trafikverket

3. Tittutvägen – Lejegatan

Synpunkt: Belysning saknas på sträckan mellan Kivik och Vitemölla.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för belysning på denna sträcka. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt: Otryggt i trafiken främst under turistsäsong 1 juni -30 augusti men även helger 1 april – 1 november. Gående blandas med parkerade fordon och cyklar med bilar.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för eventuella fysiska åtgärder. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt: Parkeringsförbud önskas på båda sidor av Tittutvägen för att minska trafikkaoset. Parkeringsförbud gäller idag på Tittutvägens sydvästra sida mellan väg Gröningen och Brogatan.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare. Kommunen får besluta om parkering/parkeringsförbud på sträcka inom tättbebyggt område men Trafikverket ska remitteras och inkomma med synpunkter. Ytterligare parkeringsplatser skulle behövas i området för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid ett parkeringsförbud på östra sidan av Tittutvägen.
Ansvar: Gata/parkenheten i samarbete med Trafikverket.

4. Korsningen väg 9/Esperödsallén/Esperödsliden

Synpunkt: Farlig vägkorsning med mycket trafik och skymd sikt. Övergångsställe önskas i höjd med busshållplatser.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare. ÅVS (åtgärdsvalsstudie) Kivik har tagits fram av Trafikverket i samarbete med Simrishamns kommun. Trafikverket arbetar på att ta fram åtgärdsförslag för Esperödsallén, Karakåsvägen samt tätortsåtgärder som bla inkluderar cykelväg, ändrat läge för busshållplats och korsningsåtgärder. Cykelväg längs Karakåsvägen ingår i ÅVS Kivik och Simrishamns kommun är medfinansiär i denna åtgärd. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket (i samarbete med Simrishamns kommun).

5. Korsningen väg 9/Killebacken

Synpunkt: Farlig korsning med farliga infarter till Stärkan och bensinmack. Cirkulationsplats önskas.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare. ÅVS (åtgärdsvalsstudie) Kivik har tagits fram av Trafikverket i samarbete med Simrishamns kommun. Trafikverket arbetar på att ta fram förslag på tätortsåtgärder där denna korsning inkluderas. Cykelväg och ändrat läge för busshållplats ingår även i dessa tätortsåtgärder. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket (i samarbete med Simrishamns kommun).

6. Gång-och cykelväg längs väg 9 från Killebacken till Agdelund

Synpunkt: Starkare belysning önskas.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för gång- och cykelvägen. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

7. Gång- och cykelvägen mellan Äppelriket och Kivik

Synpunkt: Gång- och cykelväg slutar utan anslutning mot Kivik. Gång- och cykelväg föreslås anläggas längs med bäcken till Horsåkravägen.
Åtgärd: Den gång- och cykelväg som finns har anlagts av Trafikverket i samband med att de byggde om väg 9 på denna sträcka. Gång- och cykelväg för resterande sträcka mot Horsåkravägen finns med som post i kommande kommunala åtgärder men det finns idag ingen tidsplan. Lämplig sträckning måste även bestämmas och godkännas. Naturvärden kan påverka sträckningen.
Ansvar: Gata/parkenheten eventuellt i samarbete med Trafikverket.

Trygghetsvandring i Sankt Olof 3 mars 2018, synpunkter som berör Trafikverket

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare (11 st), polis, politiker och tjänstemän från gata/parkenheten i Simrishamns kommun den 3 mars 2018 kl 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön. Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (20 st) som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Under vandringen tillkom nya synpunkter.

Utdrag från protokollet, synpunkter som berör Trafikverkets ansvarsområde:

1. Österlenvägen

Synpunkt: Fordon kör fortare än anvisad hastighet. Medborgare framför under vandringen en önskan om fartkameror.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och beslutar om eventuella hastighetssänkande åtgärder. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket. Kommunpolis har lagt in logg om att polisen ska utföra fortkörningskontroller.
Ansvar: Trafikverket och polisen.

9. Hultgatan/Byvägen

Synpunkt: Dålig sikt vid utfart från Hultgatan till Byvägen främst på grund av vägutformning.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för vägutformningen. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket
Ansvar: Trafikverket

10. Byvägen

Synpunkt: Hål i trottoarer och vägbana på Byvägen, båda sidor om Hultgatan. Mitt emot Byvägen 38 behöver både trottoar och vägbana lagas.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

13. Byvägen, järnvägskorsning

Synpunkt: Mörkt, mer belysning önskas. Mellanrum belysningsstolpar?
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för belysningen. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Rondellbelysning är släckt.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för belysningen. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Övergångsställe önskas på Byvägen någonstans på sträckan ICA-Svennevägen eftersom det är många som passerar här.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för eventuella åtgärder. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Åtgärder längs Byvägen behövs, bla är trottoarer smala och lutar. Åtgärd behövs. Österlenvägen blev bra efter ombyggnad och Byvägen behöver också åtgärdas.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar för eventuella åtgärder. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

15. Stubbedamsvägen/Byvägen

Synpunkt: Mörkt, bättre belysning önskas.
Åtgärd: Växtlighet skymmer belysningsstolpar på Byvägen. Trafikverket ansvarar för belysning men uppmaning om att beskära skymmande växtlighet lämnades till berörd fastighet.
Ansvar: Privat fastighetsägare, Trafikverket.

Ytterligare synpunkter hade skickats in men kunde inte ingå i vandringen eftersom den då skulle bli allt för lång. Synpunkterna togs dock upp under vandringen:

A. Österlenvägen norra infarten

Synpunkt: Gångväg önskas från 40-skylt till befintlig trottoar.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och ansvarar därför för eventuell utbyggnad av gångbana. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Protokoll från trygghetsvandring i Simrishamns tätort 22 januari 2019

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt med 28 st. medborgare, politiker och tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns kommun den 22 januari 2019 kl. 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön.

Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (15 st.) som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för indata tre veckor innan vandringen. Enstaka e-post som hade skickats till gata/parkenheten togs även med i vandringen.

Inbjudan till trygghetsvandringen skickades till föreningar i Simrishamn. Lokala tidningar har också publicerat notiser om trygghetsvandringen. Inbjudan fanns även i kommunens egna annons i tidningen och på kommunens hemsida.

Nedan presenteras de platser vi besökte samt eventuella åtgärder. De synpunkter som framfördes under vandringen har inkluderats i protokollet.

1. Bergengrenska trädgården

Synpunkt: Mörkt och otryggt att gå igenom. Många upplever att det blivit mycket bättre och tryggare efter upprustningen av parken och efter uppsättning av ny belysning men fortfarande finns det några hörnor som är mörka där personer kan gömma sig. Flera påpekade att en av de fasta två fasadbelysningarna var trasiga

Åtgärd: Dessa väggfasta belysningar tillhör fastigheterna. Huset närmast Stortorget äger kommunen. Den smala stigen som leder ut från parken utmed en husvägg är en privat fastighet, både den obelysta stigen och den väggfasta belysningen tillhör en privat fastighetsägare. Trasig belysning på kommunens fastighet kommer åtgärdas.

Polisens kommentar om åtgärd: Bergengrenska – tips har inkommit om tillhåll och narkotika. Yttre personal meddelad om önskad tillsyn.

Ansvar: kommunen, Polisen

2. Järnvägsgatan

Synpunkt: Stökiga ungdomar – Fältassistenter saknas, som kommunen hade tidigare.

Åtgärd: Järnvägsgatan med stationsområdet – särskild inriktning för yttre personal med s k Hot Spots. Inbegriper också hela Valfisken.

Ansvar: Polisen

3. Runt stationen.

Synpunkt: Dålig belysning mellan stationen och höghusen på Skansen.
Stenbocksgatan. Mörkt bakom kulturskolan när man ska gå från stationen till stora parkeringen utmed Stenbocksgatan vid järnvägsövergången.

Åtgärd: Uppförande av ny belysning är planerad att genomföras. Under 2019-2020 planerar Trafikverket att bygga ett extra spår med perrong på stationsområdet. Detta kan medföra att den planerade belysningen behöver möta Trafikverkets krav på utformning och placering. Efter färdig ombyggnation skall förvaltningen uppföra belysning på ovan nämnd plats.
Polismyndigheten: Stationsområdet – särskild inriktning för yttre personal med s k Hot Spots. Inbegriper också hela Valfisken. På grund av närhet till järnvägsspår föreslås att byggnaden som inrymmer kulturskolan förses med belysning på långsidan av byggnaden som vetter mot järnvägen. (fastighetsansvarig).

Ansvar: Kommunen, Trafikverket, Polisen

4. Peder Mörcks väg intill järnvägsövergången.

Synpunkt: Flera uttrycker att de saknar övergångsställe över Peder Mörcks väg intill järnvägsövergången.

Åtgärd: Enligt forskningen sker färre olyckor när det inte finns övergångsställe då osäkerheten gör att man är lite mer försiktig. Det är heller inte lämpligt att anlägga ett övergångsställe i direkt närhet till en järnvägsöverfart då det finns risk att bilar som stannar för att släppa fram fotgängare blir fast på spåret när bommarna fälls ner. Av den anledningen har detta övergångsställe tagits bort.
Trafikverket Instämmer. Inga övriga synpunkter.

Ansvar: Kommunen, Trafikverket, Polisen

5. Korsningen Peder Mörcks väg / Stenbocksgatan.

Synpunkt: Flera trasiga gatubelysningar. (vi skrev upp nummer)

Åtgärd: Förvaltningen anmäler stolparnas ID samt placering till Kontakt Simrishamn som vidarebefordrar till kommunens belysningsentreprenör för åtgärd.

Ansvar: Kommunen

6. Peder Mörcks väg

Synpunkt: är väldigt mörk – dålig belysning. Utanför Peder Mörcks väg 16 är en belysningsstolpe nedkörd. En granne informerar om att det skett en trafikolycka i helgen. Många upplever att bilisterna håller för höga hastigheter utmed Peder Mörcks väg.
Polisen – ligger sedan länge som önskemål om trafikövervakning/ kontroll

Åtgärd: Utbyte av befintlig belysning samt komplettering med mer belysning är projekterad under 2018. Arbetet är ej genomfört på grund av otillräcklig finansiering. Olyckan är anmäld och åtgärd är planerad. Stolpen är bytt 2019-02-05. Trafikmätning om hastigheten ska göras till våren. Trafikmätning har gjorts av kommunen förra året 2018. Trafikövervakning/ kontroll för bättre efterlevnad av våra trafikregler.

Ansvar: Kommunen, Polisen

7. Utanför Storgatan 43

Synpunkt: Står en stolpe som under sommartid används för att sätta upp trafikmärke på. Detta trafikmärke skyms helt av fastighetsägarens häck.

Åtgärd: Placerar vägmärket synligt vid sommargatereglering på Storgatan.

Ansvar: Kommunen

8. Korsavadsskolan

Synpunkt: Belysningen bra när strålkastarna till fotbollsplanerna är tänd. Annars upplevs området som mörkt.

Åtgärd: Ingen åtgärd planerad Ej ett prioroiterat promenadstråk, inga direkta målpunkter utöver träningsplanerna

Ansvar: Kommunen

9. Jonebergsparken

Synpunkt: Parken är dåligt upplyst. Lampan som finns vid dammen är trasig.

Åtgärd: Jonebergsparken är under planering för att rustas upp och byggas om. Kommunen har beviljats bidrag från Boverket om 2,5 miljoner kronor för projektet. Planerad byggstart hösten 2019. Belysning i parken ingår i projektet.

Ansvar: Kommunen

10. Friaborgsparken, lekplatsen

Synpunkt: Den nyrenoverade lekplatsen i Friaborgsparken är uppskattad, men dåligt belyst. Vid närmare koll finns det 2 pollare och en äldre belysningsstolpe som endast ger ett svagt ljus. Ljuset upplevs inte tillräckligt för att lekplatsen ska kunna användas på eftermiddagar och kvällstid under vinterhalvåret.

Åtgärd: En upprustning av belysning i hela parken var planerad för genomförande under hösten 2018. På grund av otillräcklig finansiering är start för arbetet uppskjutet på obestämd tid.

Ansvar: Kommunen

11. Brunnsparken

Synpunkt: Många upplever att det är mörkt inne i parken. Tillhåll. Flera belysningsstolpar har trasiga lampor. Effektbelysningen utmed sittplatserna i amfiteatern är väldigt sliten och flertalet lampor är trasiga. Någon påpekar att häcken mot Kristianstadvägen är ett problem för sikten för bilisterna som har svårt att se att det kommer gående. Hen tycker att häcken borde tas bort en bit innan övergångsstället.

Åtgärd: Häcken är nedklippt för bättre sikt och gångfållor ska göra att gående hinner upptäckas innan de hinner ut i gatan. Belysningen i amfiteatern och scenområdet tillhör kommunens fastighetsavdelning. Övrig belysning i parken. Kommunen åtgärdar trasig belysning som kom in under vandringen. Många sträckor saknar belysning. Planering av belysning är genomförd men på grund av otillräcklig finansiering är start för arbetet uppskjutet på obestämd tid. Polisen

Ansvar: Kommunen, Polis

12. Kristianstadsvägen

Synpunkt: Här upplever man höga hastigheter. På sträckan råder 40 km/h.

Åtgärd: Polisen – inlagt som trafikövervakningsobjekt/kontroll sedan länge.

Ansvar: Trafikverket, Polisen

13. Utmed Suckarnas gång

Synpunkt: upplever parken som mörk.

Åtgärd: Belysning utmed Suckarnas gång är planerad men på grund av otillräcklig finansiering är star för arbetet uppskjutet på obestämd tid.

Ansvar: Kommunen

14. Grönområdet Åbackarna
Synpunkt: Mörkt i skogen på stigar. Fallfärdigt hus. Klotter. Påtända personer. Röj vandringsled.

Åtgärd: Ett naturområde med känslig miljö. Röjning görs med jämna mellanrum.

Övrigt. Polisen har inte fått indikationer på att det är ett tillhåll innan.

Ansvar: Kommunen, Polisen

15. Prästgatan

Synpunkt: överlag mörk. Belysning trasig. Det är framför allt privata fastighetsägares utebelysning som lyser upp gatan något.

Åtgärd: På grund av gatans bredd är det ej möjligt att uppföra ytterligare belysning längs vägen. Bilar som kör på Prästgatan svänger ut på Storgatan mot Storgatans färdriktning. Vägmärken saknas som tydliggör påbuden färdriktning. Vägmärket kom upp 24 januari. ’

Ansvar: Kommunen

Övriga synpunkter som framkom under vandringen:

 • Någon menar att Stora Rådmansgatan saknar förbud mot utfart ut mot Storgatan, det kan vara svårt att avgöra att gatan är enkelriktad när man ska köra ut från parkeringen mot kyrkan.
  Svar eller åtgärd: Vägmärke finns men slitna och byts samt tydliggöra enkelriktningen utmed sträckan. Detta är åtgärdat 2019-02-18.

Ansvar: kommunen

 • Generellt upplevs gatubelysningen i Simrishamn ha för låg ljusstyrka och fler lampor behöver vara riktade så att gångbanorna blir upplysta, inte bara gatorna.
  Åtgärd: I Simrishamn kommer belysningen så småningom bytas ut till ledbelysning vilket kommer leda till bättre ljusstyrka.

Ansvar: Kommunen

 • Mossgatan: bristande målning i gatan för stopplikt vid 4-vägsstoppet.

Åtgärd: Målning kan ske när gator är torra och vädret är varmt, kontinuerligt och vid behov.

Ansvar: Kommunen

 • Parkeringsplatsen i korsningen Allgatan/Järnvägsgatan: Målningen som markerar parkeringsrutorna är bortsliten. Skulle behöva förbättras för att bilarna ska parkera rätt och parkeringen bli mer effektiv och rymma fler bilar.

Åtgärd: Målning kan ske när gator är torra och vädret är varmt, kontinuerligt och vid behov.

Ansvar: Kommunen

Synpunkterna som berör Trafikverkets ansvarsområde har den 28 januari 2019 vidarebefordrats till kommunansvarig på Trafikverket. Synpunkterna som berör polismyndigheten har den 28 januari 2019 vidarebefordrats till kommunpolisen.

Protokoll från trygghetsvandring i Skillinge 13 november 2018

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare, polis, politiker och tjänstemän från gata/parkenheten i Simrishamns kommun den 13 november 2018 kl. 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön.

Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (13 st) som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för indata två veckor innan vandringen. Enstaka e-post som hade skickats till gata/parkenheten togs även med i vandringen.

Inbjudan till trygghetsvandringen skickades till Skillinge Leje Samhällsförening. Lokala tidningar har också publicerat notiser om trygghetsvandringen.

Nedan presenteras de platser vi besökte samt eventuella åtgärder. De synpunkter som framfördes under vandringen har inkluderats i protokollet.

1. Strandgatan söder om livsmedelsbutiken

Synpunkt: Gångbana saknas en bit av sträckan mellan affären och Seymoursväg. Det upplevs som farligt, sittandes i en permobil på den smala vägen när bilar kör förbi. Gångbana är även för gående och sträckan är även en del av Skåneleden.
Åtgärd: Trafikverket är väghållare och beslutar om eventuell gångbana. Gata/parkenheten lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket.
Ansvar: Trafikverket.

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats:
Saknas belysning på parkeringen.
Åtgärd: Belysning kommer komma upp innan årsskiftet 2018/2019.
Ansvar: Gata/Park

2. Holmåkravägen

Synpunkt: Mörkt, hög hastighet och ojämn vägbana.
Åtgärd: Behov av armaturbyte vid Holmåkravägen 2-8. Armatur slutar då vägen delvis är enskild. Om hastighetsregeln inte efterlevs är det en övervakningsfråga. Ojämn vägbana upptäcktes inte vid kontroll.
Ansvar: Gata/parkenheten

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats:
Gatunamnskyltar saknas bl. a i Holmåkraområdet.
Åtgärd: På stickgatan in, Holmåkravägen 2-8 sitter en gatunamnsskylt med endast adressnumren 2-8 (dubbelsidig). Denna kommer bytas ut så att även gatunamnet står med.
Ansvar: Gata/Park

3. Dammgatan

Synpunkt: Bristfällig belysning. Behov av fler stolpar på gång- och cykelvägen samt vägen.
Åtgärd: Planering för nya stolpar gällande belysningsåtgärd. Vid vandringen upptäcktes stenbumling som var placerad mitt på gång- och cykelbanan. Den utgör fara och är ett hinder för gående, cyklande och driftfordon. Sten bort och upp gång- och cykelbanemärke för att hindra smitkörning av bilfordon.
Ansvar: Gata/Park

4. Motormansgatan

Synpunkt: Bristfällig belysning.
Åtgärd: Vid vandringen såg vi inget avvikande
Ansvar: Gata/Parkenheten

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats:
Borrbyvägen/ Seymoursväg långtidsuppställd bil. Cykel med fastkedjad i stolpe på gångbana.
Åtgärd: Parkeringsövervakaren har meddelats.
Ansvar: Gata/parkenheten.

5. Gång- och cykelbana Amiralsgatan-Långgatan

Synpunkt: Belysning saknas
Åtgärd: Planera för ny belysning längs GC-väg. Vid syn upptäcktes att asfalt saknades då gräset växte in över ytan. Asfaltering behövs. Befintliga bilhinder (bommar) har bristfälliga reflexer. Sätt på nya.
Ansvar: Gata/parkenheten.

6. Stora Nygatan

Synpunkt: Bristfällig belysning. Belysning når ej motsatt sida.
Åtgärd: Ingen åtgärd gällande belysning. Vägbredden omöjliggör detta. Gående bör välja sidan med belysning om man känner sig otrygg.
Ansvar: Gata/parkenheten.

7. Stora Nygatan + busstorget

Synpunkt: Bristfällig belysning
Åtgärd: Ingen planering gällande belysningsåtgärd. Synpunkten tas med i arbetet med detaljplanen.
Ansvar: Gata/parkenheten.

8. Killebacksgatan

Synpunkt: Mörkt. Belysning saknas.
Åtgärd: två belysningsstolpar upp.
Ansvar: Gata/parkenheten.

9. Bornholmsvägen

Synpunkt: Mörkt. Belysning saknas. Dött träd.
Åtgärd: Planering sker för belysning. Budget saknas i nuläget för åtgärd.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom under vandringen: Stenar bort, ev bom upp. Testa utan först och upp med gångbanemärke.
Ansvar: Gata/parkenheten.

10. Miljöstationen i hamnen

Synpunkt: Mörkt Belysning saknas. Synpunkt tas med i genomförande av detaljplan.
Åtgärd: Kommer att tas med i den nya planen.
Ansvar: Gata/parkenheten.

Synpunkt som tillkom efter vandringen vid denna plats:
Synpunkt: Parkeringsförbud i strädden för att öka framkomlighet för t ex. räddningstjänst
Åtgärd: Parkeringsvakt kan rapportera på parkeringsförbud då fordon står till hinders. Det är en generell regel.

Synpunkt: Hastighetsövervakning Kaptensgatan och Strandgatan
Ansvar: Polismyndigheten

Synpunkt: Dålig/ingen väjningsplikt Seymoursväg/Hobyvägen (ingen huvudled och högerregeln gäller)
Ansvar: Trafikverket

Synpunkt: Lågt vattendjup i hamnbassäng, Gad Rausings fördröjd insats.
Ansvar: Hamnen

Synpunkt: Koordinater på livbojar
Ansvar: Hamnen

Synpunkterna som berör Trafikverkets ansvarsområde har 2018-11-13 vidarebefordrats till kommunansvarig på Trafikverket.

Protokoll Trygghetsvandring Simris 2022

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare (20–25 personer), polismyndighet, politiker från samhällsplaneringsnämnden och tjänstepersoner från enheten för offentliga miljöer i Simrishamns kommun den 18 oktober 2022.

Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (32 stycken) som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för inlämnande av synpunkter till en vecka före vandringen.

Nedan presenteras de platser som besöktes, synpunkterna som inkom, de olika ansvarsområdena samt förslag på eventuella åtgärder.

1. Simris Bygata/Viarp

Synpunkter

 • Bilarna kör i hög hastighet på gatan, hastighetsbegränsningarna hålls inte. Trafiken har ökat med lastbilar och släpvagnar.
 • Farthinder och fartkameror önskas på flera ställen längs gatan eller att kommunen flyttar vägvisningsskylten mot Borrby för att minska hög hastighet för genomfartstrafik.
 • Den nya beläggningen med bredare vägren anses inbjuda till högre hastighet för bilister och inge falsk trygghet för gångtrafikanter.
 • Ordentliga gångbanor önskas och minskad hastighetsbegränsning till 30 km/h. För att minska genomfartstrafik föreslås att skylten som visar till Borrby genom Sibris by flyttas.
 • Gång- och cykelbanan upplevs vara farlig då många cyklister cyklar rakt ut på stora vägen då det är otydligt hur cykelleden går vidare.
 • Kring det nya området i Simris (Simris gröna kyrkby) kommer det planteras träd och buskar, vilket känns otryggt. I stället önskas en parkering för boende och besökare.
 • I centrala Viarp finns det en skymd dubbelkurva som upplevs trafikfarlig för gående och cyklister. Boende anser att hastigheten bör sänkas till 40 km/h.

Åtgärder

Om en trafikant inte följer bestämmelserna i trafikförordningen (till exempel att följa skyltningen längs vägen eller att anpassa hastigheten utifrån förutsättningarna), är det polisens arbete att bevaka detta. Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön, där prioriterade områden är hastighet och nykterhet (läs mer om polisens arbete på deras hemsida).

Inom tättbebyggt område är 50 km/h bashastigheten. Kommunen har möjlighet att föreslå sänkning av hastigheten beroende på om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön. Kommunen har beslutat genom Rätt fart i Simrishamn, en hastighetsplan från 2012, att generellt sänka hastigheten till 40 km/h inom tättbebyggda områden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Rätt fart i Simrishamn. Ett genomförande av revideringen kommer att ta tid eftersom gator med referenshastighet 30 km/h ska utformas så att huvuddelen av trafikanterna inte förväntas överskrida 30 km/h. Det innebär ombyggnationer av en del av vägarna i kommunen.

Trafikverket är väghållare av Simris bygata. Alla fysiska åtgärder såsom till exempel hastighetsdämpning i form av farthinder, fartkameror eller hastighetspåminnartavla på Trafikverkets väg måste ske i samförstånd med dem. Likaså är det Trafikverket som ansvarar för eventuella gångbanor, all linjemålning och skyltning längs deras vägar.

Kommunen kommer under våren 2023 beställa linjemålning för att förtydliga cykelvägens sträckning.

Detaljplanen för del av Simris 206:1, 206:18 med flera i Simris vann laga kraft den 21 oktober 2008. För att öka tryggheten kommer ny belysning sättas vid samvaroyta, ny gång- och cykelväg och vid grusplanen samt parkstråk.

Boendeparkering ska alltid ske på den egna fastigheten i enlighet med Plan- och bygglagen, det gäller även en redan bebyggd tomt. Kommunen kan däremot ordna besöksparkering på de platser där kommunen äger marken och där det finns en detaljplan och/eller ett bygglov som medger parkering. Förutom området med de nya tomterna och fotbollsplanen så äger kommunen även marken vid lekplatsen i centrum, där finns det plats för tre bilar idag. Det har vid tidigare tillfälle inkommit en önskan om att tidsbegränsa dessa parkeringsplatser för att minimera att samma bilar alltid upptar platserna. En översyn av tidsbegränsning på parkeringsplatserna vid lekplatsen kommer ske under våren 2023 med eventuell åtgärd tidigast inför sommaren 2023

Viarp ligger utanför tättbebyggt område. Önskas ansökan om sänkt hastighet utanför tättbebyggt område, är det Länsstyrelsen sökande måste vända sig till. De handlägger dessa ärenden, vilka därefter skickar en remiss till Trafikverket (som är väghållare).

2. Lekplatsen

Synpunkter

 • Det är dåligt underhåll på lekplatsen, felmonterad klätterställning där det sticker upp vassa metallkanter ur sanden. Gummiplattor hat glidit isär så att det sticker ut vassa plastskruvar.

Åtgärder
Gummiplattorna kommer att åtgärdas under vintern 2022/2023. Klätterställningen är korrekt monterad och besiktigas av en oberoende besiktningsman varje år. Kommunen kommer att fylla på sand så att fästena på ställningens ben inte är ovanför sandytan.

3. Byadammsvägen

Synpunkter

 • Boende upplever att det är dålig belysning i hela byn, med gamla och olika armaturer som ger för svagt ljus.
 • Skymmande och breda häckar gör det är svårt att komma fram.
 • Dålig asfaltering på Hålehöjsgatan och en grusplan som behöver underhållas bättre.
 • Hastighetsbegränsningen längs vägen följs inte och det är problem med parkering sommartid.

Åtgärder
I samband med att Simris gröna kyrkby projekteras, byts gatubelysningen ut till Fagerhults Verda. Det är den armatur som Simrishamns kommun använder i dagsläget. Byte av gatubelysning kommer ske i hela Simris.

Broschyren ”Fastighetsägarens ansvar för ökad säkerhet i trafiken” har skickats ut till alla fastighetsägare i Simris, med uppmaningen att se över växtligheten och sikten. Brevet var ett första led, omkring en månad därefter besökte kommunens tjänstepersoner Simris igen för att se var det fortfarande förekom bekymmer. Eventuella kvarstående problem följs upp, om det inte går att lösa via samtal med aktuell fastighetsägare, överlämnas ärendet till bygglov som ett tillsynsärende, vilka har rätten att dela ut viten.

Gatuparkering får ske max 24 timmar i sträck under måndag-fredag så länge man följer de generella reglerna om till exempel in- och utfarter, korsningar, terräng, färdriktning och hinder/fara.

Fotbollsplanen (grusplanen) i Simris ska rustas upp i samband med byggnationen av Simris gröna kyrkby (genomförande av detaljplan som möjliggör byggnation av 13 enbostadshus, en ny lokalgata samt fördröjningsytor för dagvatten), i anslutning till fotbollsplanen. Planen ska dräneras, nytt grus ska läggas på ytan och ett nytt nätstaket ska sättas upp runt planen. I anslutning till fotbollsplanen kommer en ny gång- och cykelväg anläggas, ny cykelparkering med cykelpump samt en mötesplats med bänkar, bord och grillplats.

Tillsyn av Hålehöjsvägens skick har genomfördes under vintern 2022. Inga avvikelser har funnits på asfaltsbeläggningen. Kommunen ser därför inga behov av åtgärder i dagsläget.

Då det inkom ett ärende under juli 2022 gällande höga hastigheter på Byadammsvägen, genomfördes en trafikmätning under cirka två veckor i augusti. Resultatet visade att 97,5% av bilisterna håller hastigheter under 30 km/h och att medelhastigheten är 21km/h. Utifrån det resultatet finns det inte belägg för att sätta in några åtgärder.

4. Smedjevägen

Synpunkter

 • Skymmande buskage på kommunens mark.
 • Samtliga gator i Simris behöver ny belysning och buskar samt träd runt belysning behöver klippas ner.

Åtgärder
Broschyren ”Fastighetsägarens ansvar för ökad säkerhet i trafiken” har skickats ut till alla fastighetsägare i Simris, med uppmaningen att se över växtligheten och sikten. Brevet var ett första led, en månad därefter besökte kommunens tjänstepersoner Simris igen för att se var det fortfarande förekom bekymmer. Eventuella kvarstående problem följs upp, om det inte går att lösa via samtal med aktuell fastighetsägare, överlämnas ärendet till bygglov som ett tillsynsärende, vilka har rätten att dela ut viten.

I samband med att Simris gröna kyrkby projekteras, byts gatubelysningen ut till Fagerhults Verda. Det är den armatur Simrishamns kommun använder i dagsläget. Byte av gatubelysning kommer ske i hela Simris.

5. Simrissträddet

Synpunkter

 • Skymmande häckar och hastighetsbegränsningar som inte följs.
 • Många som kör igenom Simrissträddet, begränsad genomfart för obehöriga önskas.

Åtgärder
Broschyren ”Fastighetsägarens ansvar för ökad säkerhet i trafiken” har skickats ut till alla fastighetsägare i Simris, med uppmaningen att se över växtligheten och sikten. Brevet var ett första led, en månad därefter besökte kommunens tjänstepersoner Simris igen för att se var det fortfarande förekom bekymmer. Eventuella kvarstående problem följs upp, om det inte går att lösa via samtal med aktuell fastighetsägare, överlämnas ärendet till bygglov som ett tillsynsärende, vilka har rätten att dela ut viten.

Kommunen kommer föra en dialog med fastighetsägaren som har planterat sin häck på kommunens mark. Om fastighetsägaren tar in häcken innanför sin fastighetsgräns återfås den sikttriangel som krävs i korsningar.

Kommunen kommer också se över möjligheterna att lösa problemet med genomfart genom att skicka ut en lokal trafikföreskrift om förbud mot genomfart på remiss internt och till polismyndigheten.

Om en trafikant inte följer bestämmelserna i trafikförordningen (till exempel att följa skyltningen längs vägen eller att anpassa hastigheten utifrån förutsättningarna), är det polisens arbete att bevaka detta. Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön, där prioriterade områden är hastighet och nykterhet (läs mer om polisens arbete på deras hemsida).

6. Bjärsjövägen

Synpunkter

 • Det känns otryggt att det inte finns trottoar.
 • Farthinder önskas för att få ner hastigheten i byn.

Åtgärder
Vägen tillhör Trafikverket. Alla fysiska åtgärder såsom till exempel hastighetsdämpning i form av farthinder, fartkameror eller hastighetspåminnartavla på Trafikverket väg måste ske i samförstånd med dem. Likaså är det Trafikverket som ansvarar för eventuella gångbanor, all linjemålning och skyltning längs deras vägar.

Om en trafikant inte följer bestämmelserna i trafikförordningen (till exempel att följa skyltningen längs vägen eller att anpassa hastigheten utifrån förutsättningarna) är det polisens arbete att bevaka detta. Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön, där prioriterade områden är hastighet och nykterhet (läs mer om polisens arbete på deras hemsida).

7. Gärsnäsvägen

Synpunkter

 • Att gå över vägen till busshållplatsen upplevs otryggt eftersom det är en mycket trafikerad väg med hög hastighet och ingen passage.
 • Bristfällig belysning till båda busshållplatserna och det saknas belysning in till Simris by.
 • Väderskydd till busshållplatsen önskas.

Åtgärder
Vägen tillhör Trafikverket. Alla fysiska åtgärder såsom till exempel passager eller hastighetsdämpning i form av farthinder, fartkameror eller hastighetspåminnartavla på Trafikverket väg måste ske i samförstånd med dem. Likaså är det Trafikverket som ansvarar för eventuella gångbanor, all linjemålning och skyltning längs deras vägar.

Skånetrafiken ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar och busshållplatser. Simrishamns kommun har framfört synpunkter och önskemål om väderskydd men eventuella förändringar beslutas av Skånetrafiken.

Trafikverket ansvarar även för belysning på deras vägar, men kommunen kommer föra diskussioner med Trafikverket och se över den belysning som är på kommunal väg.

Protokoll Trygghetsvandring Vik 14 december 2021

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av cirka 35 medborgare, polismyndighet, politiker från samhällsplaneringsnämnden och tjänstepersoner från enheten för offentliga miljöer i Simrishamns kommun den 14 december 2021, kl. 18-20. Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön, vilket främst var trafikfrågor längs med Rv9 (riksväg 9).

Vandringen var planerad utifrån 8 synpunkter som hade registrerats av medborgarna i en interaktiv kartenkät. Kartenkäten var öppen för indata 1-2 veckor innan vandringen. Tyvärr fanns en miss i informationen om denna karta som låg på hemsidan då informationen om kartan enbart skickats ut via mail till de fem personer som tidigare funnits med i mailtråden, som sedan sporadiskt vidarebefordrade mailet mellan invånarna i byn.

Nedan presenteras de platser vi besökte, samt förslag på eventuella åtgärder. De synpunkter som framfördes under vandringen har vi försökt att inkludera i protokollet.

1. Korsningen Barken Lufras väg

Synpunkter:

Barken Lufras väg och Häradsuddsvägen belastas med mycket trafik till kommunens parkering vid gamla reningsverket. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h vilket är en helt orealistisk hastighet på gator som inte tillåter att två bilar möts. Gatorna har väldigt mycket gångtrafik till badstranden och längs Skåneleden varför hastigheten borde begränsas till gångfart för att kännas trygg. För övrigt gäller förhållandet hela läget.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

Cirka 200 meter från platsen ligger parkeringen Prästens badkar vilken drar mycket besökstrafik och utnyttjas fullt ut under sommaren. Den finns även med i kommunens kartmaterial. Längs med vägen dit är det många boende, tätt med hus och små barn i rörelse. Husbilar kör ner till parkeringen, men då de inte får stå där så de tvingas vända och köra hela vägen tillbaka igen och ibland fastnar de stora fordonen längs de trånga gatorna. På parkeringen finns endast skyltat personbil, inte specifikt klass1 eller klass2. Det borde vara gångfartsområde där bilen är det sekundära valet i hamnen genom smågatorna. Idag finns det ingen separat gångbana och bilisterna kör med hög fart genom byn. Tre gator är skyltade som 30 km/h, resten är skyltade som 40 km/h. Toalett finns på sommaren vid parkeringen till Prästens badkar, men försvinner sedan igen under vintern. Även vintertid behövs denna toalett på grund av turisterna, fiskarna med flera. Förr fanns det en riktig murad toalett som tyvärr brann upp.

Svar/Åtgärd:

Hastighet

Det finns inga planer på att sänka hastigheten till 30 km/h på fler gator än de som redan i dag har 30 km/h. Kommunen utgår ifrån Trafikverkets dokument från 2008 “Rätt fart i staden” och kommunens dokument från 2012 “Rätt fart i Simrishamn” när det fattas beslut om hastigheter i kommunen. Enligt Rätt fart i staden ska 30 km/h prioriteras utanför exempelvis skolor, förskolor, lekplatser, idrottsanläggningar, samlingslokaler, närbutiker, kiosker och andra viktiga målpunkter för barn, ungdomar och äldre. Vid ändring till 30 km/h eller lägre hastighet bör även åtgärder sättas in i den fysiska miljön så utformningen stödjer den låga hastigheten.

När det gäller önskemålet om gångfartsområde så är bedömningen att det int Gångfartsområde används i centrala lägen och på platsbildningar/torg, där behoven för de gående är stora/övervägande. Gator med alltför små totala flöden av gående är generellt inte lämpliga att reglera som gångfartsområde. Gångfartsområde regleras via lokal trafikföreskrift och ska märkas ut, särskilda trafikregler gäller.

För att det ska vara lämpligt att reglera ett område/en gata som gångfartsområde krävs att:

 • andelen gående är eller förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av dygnet
 • behovet av genomfart för biltrafik är liten eller obefintlig
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik eller genomgående tung trafik
 • eventuella fastigheters in- och utfarter undviks, och att anslutande/korsande gator (som inte är gågator) minimeras
 • det av utformningen framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon i högre hastighet än gångfart

Inom tättbebyggt område är 50km/h bashastigheten. Kommunen har sedan möjlighet att sänka denna hastighet beroende på om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön. Kommunen har beslutat att generellt sänka hastigheten till 40km/h inom tättbebyggda områden. Ytterligare hastighetssänkningar kräver ombyggnationer i den fysiska miljön, för att skapa en högre efterlevnad. Viktigt att tänka på är att hastigheten på skyltarna är en maximal hastighet och att man enligt
Trafikförordningen ska köra med lägre hastighet beroende på hur området ser ut;
– 2kap 1§ För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.
– 3kap 14§ Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Om en trafikant ej följer bestämmelserna i trafikförordningen är det polisens arbete att bevaka detta. Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön, där prioriterade områden är hastighet och nykterhet (läs mer om polisens arbete på deras hemsida).

Parkering

Synpunkterna från trygghetsvandringen om vilka fordon som ska få parkera vid Prästens badkar kommer att tas med som underlag när en ny lokal trafikföreskrift tas fram inför sommaren 2023. Om någon vill lämna ytterligare synpunkter kring regleringen av parkeringen till exempel om fordonstyper, tidsbegränsning och p-skiva så går det bra att skicka era synpunkter till kontakt@simrishamn.se eller via vanlig post till Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn. Skriv tydligt att det gäller trafikreglering för Prästens badkar. Senast den 31 december 2022 vill vi ha era synpunkter.

Toalett

Toaletten vid Prästens badkar kommer även i fortsättningen att vara öppen april-september. Anledningen till att öppningstiden inte förlängs är att kommunen behöver prioritera de perioder då behovet är som allra störst, vilket är under badsäsongen.

2. Korsningen Hans Knuds backe

Synpunkter:

Många bilar kör alldeles för snabbt här och tar lite hänsyn till om speciellt barn finns i närheten. Hus ligger nära vägen och det gör att det kan vara svårt för förare att hinna reagera när någon plötsligt dyker upp. Att bilar kör för fort gäller i bägge riktningarna.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

Bilisterna kör ner på denna väg från stora vägen, Rv9. Det är en aningen brantare nerförsbacke som dessutom är i en kurva och husen ligger precis intill vägen. Det är Trafikverkets väg men önskan är att försöka få ner hastigheten här. Byalaget har vid kontakt med Trafikverket önskat ett farthinder. Trafikverket ska ha gjort mätningar på vägen, samt på Rv9. Men tyvärr ledde inte mailkontakten till någon åtgärd i byn. Sopbilen som kört förbi fick en privatpersons bil i gungning på grund av den höga hastigheten vilket föranledde att billarmet gick igång. Medborgaren säger att Trafikverket sagt att det inte är lämpligt med hastighet över 30 km/h på vägen. Barn kommer ner från sträddena och ut på vägen för att ta sig ner till stranden. Byalaget har funderat på att sätta upp egna farthinder på vägen och undrar om de får lov att göra det.

Svar/Åtgärd:

Hastighet

Angående hastigheten och fortkörningar se svar på punkt 1 under Hastighet.

Farthinder

Alla åtgärder såsom till exempel hastighetsdämpning i form av farthinder på Trafikverket väg måste ske i samförstånd med Trafikverket som väghållare.

Förslagsvis kan Viks vägförening föreslå Trafikverket att de kan ta över Vikarevägen så den får enskilt ägande. Vägföreningen bör sedan kunna ansöka om statligt bidrag och bidrag från kommunen för att underhålla vägarna i Vik samtidigt som egna farthinder och skylt E11 – Rekommenderad lägre hastighet bör kunna placeras ut på de mest kritiska platserna.

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Enskilda väghållare beslutar själva om att anlägga farthinder på sin väg. Det är lämpligt att ta beslutet på en årsstämma och att styrelsen sedan verkställer beslutet. Gäller det en väg med statsbidrag bör väghållaren samråda med Trafikverket först, så att hindrets utformning och utmärkning följer gällande rekommendationer, annars kan rätten till bidrag påverkas. Väghållaren kan också behöva samråda med post, räddningstjänst och kollektivtrafik-aktörer.
Källa: Trafikverket.se (den 18 augusti 2022).

Bidrag till underhåll av enskild väg kan sökas av kommunen genom att fylla i och skicka in blanketten för ansökan om vägbidrag.

Källa: Bidrag och ersättning | Simrishamns kommun Länk till annan webbplats.

3. Korsningen riksväg 9

Synpunkter:

Många trafikanter från bilar till lastbilar och Länstrafikens bussar håller alldeles för hög hastighet. Kommer man söder ifrån har man inte saktat ner och kommer man norr ifrån börjar man öka farten. Korsningen är generellt farlig och där blir många inbromsningar. För gående är det riskabelt att passera över och på sommaren med hög trafikintensitet är det i det närmaste omöjligt att ta sig över. Barn som bor på västra sidan har inget övergångsställe att passera riskfritt. Liknande korsningar finns på ytterligare 4 ställen längs vägen.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

En person som medverkade på vandringen berättar att han blev påkörd i korsningen. En bit bort från korsningen finns hastighetsskylten 60 km/h och det är många som inte saktar ner direkt vid skylten utan fortsätter hålla hög hastighet även förbi denna korsning, likaså börjar bilisterna accelerera från denna korsning upp till 80 km/h. Det är många barnfamiljer som bor i husen intill vägen. Det är nästintill omöjligt att gå över vägen här, speciellt när det är rusningstid och turistsäsong. Håller man korrekt hastighet så blir man omkörd. Övergångsställe önskas vid denna korsning alternativt vid Djupadalsområdet. Polisen var i Vik tidigt i höstas och bilisterna saktade då omgående ner. Bussen håller ibland 70-75 km/h genom Vik. Önskemål finns om en hastighetspåminnartavla, men Trafikverket har inte varit positiva till detta. Byborna i Vik har själva satt ut en docka i form av en ”kameraman” som står längre bort. Detta har gett bäst effekt för de bilister som inte har passerat genom byn tidigare. En motorcyklist körde i somras i väldigt höga hastigheter genom byn både tidig morgon och sen kväll. Föraren blev sedan tagen av polisen i Mellby där han höll över 100 km/h.

Svar/Åtgärd:

Hastighet

Angående hastigheten och fortkörningarna se svar på punkt 1 under Hastighet.

Övergångställe och hastighetspåminnartavla

Alla åtgärder såsom till exempel övergångsställen, passager och hastighetspåminnartavla på Trafikverket väg måste ske i samförstånd med Trafikverket som väghållare. Vid två olika möten mellan Trafikverket och Simrishamns kommun den 2 mars och den 24 augusti 2022 så framfördes de ovanstående synpunkterna. Trafikverket tog med sig synpunkterna, men i dagsläget är hastighetsdämpande åtgärder längs med Rv9 inte prioriterade. Kommunen planerar att fortsätta diskussionerna med Trafikverket i frågan.

4. Korsningen Djupadalsvägen

Synpunkter:

Svårt att komma över vägen under högsäsong. Farlig vänstersväng för bilar som kommer söderifrån och tar av mot golfbanan.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:
Varannan bil stannar ej när de ska ut från Djupadal, vilket föranleder att andra tvingas tvärnita för att undvika kollision. En rondell önskas i denna trafikerade korsning, även någon form av övergångsställe önskas. 70 000 golfrundor som spelas i Vik varje år, vilket är otroligt många. Svårt att se skylten till Djupadal, kommer man norrifrån saknas den på höger sida. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv borde man se mer på bullerfrågan. Fyra fastigheter har byggt bullermurar enligt krav från Trafikverket då det är för höga bullernivåer idag. Är det en sådan tätort vi vill ha frågar en medborgare. Hen önskar istället kunna se samhället, husen och trädgårdarna. Det finns ingen logik i varför det är 40 km/h genom Kivik, men inte genom Vik.

Svar/Åtgärd:

Anledningen till att det är 40 km/h i Kivik är att Rv9 går inom tätortsavgränsningen för Kivik. När tätortsavgränsningarna genomfördes så var reglerna generösa, men nu ställs högre krav om nya tätortsavgränsningar ska skapas. Det är inte möjligt att med nuvarande regler skapa en tätortsavgränsning för Vik där Rv9 ingår.

Om en trafikant inte följer bestämmelserna i trafikförordningen är det polisen som ska övervaka detta. Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön.

Alla åtgärder såsom till exempel skyltning, hastighet, rondell och övergångsställen på Trafikverket väg måste ske i samförstånd med Trafikverket som väghållare.

2 kap. Trafikförordningen
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

3 kap. Trafikförordningen
5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
19 § En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas skall föraren stanna omedelbart före signalen eller innan föraren kör in på den korsande vägen, leden eller spårområdet.

5. Passagen över riksväg 9

Synpunkter:

Osäkert för både gångtrafik och cyklister att ta sig över då bilarna inte har väjningsplikt.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

Vem har egentligen företräde gående, cyklister eller bilister? Medborgaren anser att ett övergångsställe är mer trafiksäkert än en passage på grund av otydligheten i vem som har företräde, några bilister stannar även om de inte behöver, andra stannar inte.
Cykelvägen är först på ena sidan av Rv9 för att sedan korsa vägen och fortsätta på andra sidan.
Det önskas ett trafiksäkert samhälle att röra sig i. Besöksnäringen behöver beaktas och det finns en ny butik i byn. Sydostleden och Skåneleden går genom byn. Exploateringar planeras och byggs på båda sidor av vägen.
Gatubelysningen slutar helt plötsligt, vad är anledningen till det? Medborgarna undrar när trästolparna ska förvinna, om de ska ersättas med nya.

Om passagen flyttas norrut så är behovet av ytterligare passage vid Djupadal ännu större. Har man någon gång funderat på en gång- och cykeltunnel under vägen, som den som finns i Nybrostrand?

Om det ska till en ny utfart här så undrar medborgarna om det blir någon vänstersvängfil för att göra trafiken säkrare.

Har det gjorts några trafikmätningar på Rv9 och tas dessa mätningar med i beslut om vägen?

Svar/Åtgärd:

Säkerhetsaspekten

Obevakade övergångsställen förbättrar inte trafiksäkerheten eller framkomligheten för de gående. De löper till och med större risk att dödas eller skadas svårt när de korsar körbanan på ett övergångsställe än när de korsar körbanan på en annan plats. Undersökningarna visar att antalet personskadeolyckor är 20–40 procent större vid korsande på övergångsställe än vid korsande på likvärdig plats där det inte finns övergångsställe.

Källa: Trafikverket.se (den 18 augusti 2022).

Trafikmätning

Trafikverket räknar regelbundet trafiken, mätningarna finns med på deras hemsida och används som underlag när nya områden planeras.

Passage och utfart

Befintlig passage över väg 9 blir kvar i samma läge och utfart från det nya området sker över spärrområde liknande korsning vid Kiviks trädgård/Stenshuvud. Utformning är godkänd av Trafikverket.

Gatubelysning

Eftersom belysningen ligger längs med Trafikverkets väg så har kommunen övertagit anläggningen i befintligt skick. Trästolparna håller på att fasas ut och ska på sikt ersättas med nya moderna belysningsstolpar i hela kommunen. Längs med Rv9 i Vik görs detta i takt med Eon:s kabelutbyggnad där vi samförlägger i största möjliga mån.
Kommunen etablerar belysning på andra sidan vägen längs med gång- och cykelbanan för att även gång- och cykelbanan ska bli belyst.

6. Busshållplatsen vid Rv9

Synpunkter:

Det saknas säkert sätt att ta sig till/från busshållplatsen för norrgående buss. Det finns ingen trottoar, vägrenen är smal och inget övergångsställe.

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

Vägen upp till höger, söderifrån, hyr en privatperson ut ställplatser på sommaren. Husbilsägarna lämnar kvar sitt skräp vid busshållplatsen. Ofta blir det så att kommunen säger att det är Trafikverkets väg och Trafikverket säger att det är kommunens ansvar.

Byborna vill bygga ihop de två lägena med målet om att bli ”ett Vik”.

Trafikverkets argument till att inte sänka hastigheten ska vara att restiden ökar med 2 minuter ungefär. Trafikverket ska arbeta med sociala aspekter och behöver därför tänka bredare.

Övergångsställe behövs för att komma över till busshållplatsen, då det inte finns någon gångbana på andra sidan vägen efter passagen en bit bort. Hur har man egentligen tänkt här?

En skola som heter Famn finns en bit bort.

Svar/Åtgärd:

Skräp vid busshållplats

Städning av hållplatser sköts av Skånetrafiken.

Trafikverket

Se svar på punkt 3 under Övergångställe och hastighetspåminnartavla.

Övergångställe

Se svar på punkt 5 under Säkerhetsaspekter.

Gångbana till buss

Kommunen ser över möjlighet att anlägga en gång- och cykelbana på ”sjösidan” för att koppla ihop befintlig passage med busshållplatsen. Förhandlingar pågår med fastighetsägare och Trafikverket.

7. Övrigt

Fler synpunkter som lyftes under vandringen:

1. Det är samma trafikproblematik på de två kvarstående punkterna meddelar medborgaren som inkommit med synpunkterna och föreslår att vi på grund av tidsbrist inte behöver gå hela vägen bort och tillbaka igen säger hen.

2. Det önskas livräddningsutrustning i hamnen i Vik precis som det finns i Brantevik.

3. Det finns behov av en övergripande dialog med alla byalagen längs med kusten.

4. Det önskas en kommunal toalett på den privata parkeringsytan i hamnen.

5. Jämte den privata parkeringen finns en privat lekplats som deltagarna önskar ska rustas upp av kommunen.

Svar/Åtgärd:

1. Vandringen avslutades efter busshållplatsen enligt önskemål på plats på grund av att problematiken är densamma och tiden hade runnit ut.

2. Enligt hamnchefen kommer man se över utrustningen under 2022.

3. Ett trafik- och parkeringsmöte med byalagen bokades in och genomfördes den 6 mars 2022, kl 17. Trafikverket tackade nej på grund av tidsbrist.

4. Det finns inga planer på en kommunal toalett på den privata parkeringsytan i hamnen.

5. Det är inte kommunalt ansvar att rusta upp privata lekplatser, men vi har tidigare erbjudit en gungställning som de ansvariga tackade nej till.

Protokoll från trygghetvandring i Vitemölla den 21 november 2023

Mölleån

Synpunkter

 • Bron över Mölleån, stora torra grenar hänger över bron, de trillar ner å kan orsaka stor olycka och skada. Fick en gren över ryggen i söndags 1/10-23, väldigt otäckt (ingen skada). I somras föll en stor gren ner med dunder å brak, tur att ingen gick/cyklade/ körde där då, hade gått riktigt illa då, att ha fått den grenen över sig hade man inte överlevt.

Åtgärder

Problemet med torra grenar har åtgärdats av stormen Babet, men under trygghetsvandringen framfördes det också synpunkter om risk för fallande träd då de står med rötterna i Mölleån. Marken tillhör Stiftelsen Skånska Landskap och synpunkten har skickats vidare till dem.

Garnhängevägen

Synpunkter

 • Garnhängevägen är i dåligt skick. Mycket gropar i vägen. I slutet av vägen mot ån har stormen Babet sköljt sand och stenar över vägen som ej har åtgärdats av kommunen. Snubbelrisk när det är mörkt.
 • Stormen Babet har orsakat små ”stup” på vissa ställen ner mot stranden. Det har hänt att bilar råkat köra ner och fastna.
 • I korsningen (Garnhängevägen/Lejegatan) gäller högerregeln. Här borde det vara stopplikt för trafiken som kommer från Östersjön... Alltför många tillbud eftersom sikten och utrymmet i den smala kurvan är väldigt begränsat.

Åtgärder

En beställning är skickad till kommunens drift- och hamnenhet om att städa vägen från sand och sten. Därefter kommer en tillsyn av vägen göras och hål i vägen åtgärdas.

En tillsyn av sikttriangeln vid utfarten från Möllebacken/Garnhängevägen mot Lejegatan kommer skickas till bygglovsenheten som kommer ta kontakt med fastighetsägaren för åtgärd.

Marknadsvägen

Synpunkter

 • Mycket skymd sikt när bilar ska ut från Marknadsvägen. Dessutom borde det markeras utifrån Möllebacken in på Marknadsvägen att detta är en återvändsgata.
 • Sikten i korsningen är usel!!!
 • Dålig sikt på grund av nedförsbacke, trots nedklippning av häckar. Spegel önskas i korsningen.

Åtgärder

Fastighetsägare har ansvar att klippa sikttrianglar vid korsningar och utfarter. Korsningen kommer skickas till bygglovsenheten som ett tillsynsärende för att kontrollera så att sikttrianglarna följs. Marknadsvägen är inte en återvändsgata så därför kan den inte skyltas som detta.

Varken kommunen eller Trafikverket sätter upp speglar då dessa ger trafikanter en falsk trygghet eftersom de inte visar fordonets rätta placering och avstånd samtidigt som de isar/immar igen under vintertid.

Möllebacken/Riksväg 9

Synpunkter

 • Utfarten (från Möllebacken till riksväg 9) är ett stort riskmoment. Det borde gälla omkörningsförbud hela denna sträcka ner i svackan mot Vitabyvägen på väg 9 både norr och söderut. Många omkörningsincidenter.
 • Sikten mot Brösarp onödigt dålig - kort sträcka med fri sikt. Träd på gården "Silvas bro" tar sikten!!!
 • Mycket fortkörning på riksväg 9. Omkörning i backen, stor risk för krock.
 • Upplevs onödigt att det är 50 km/h på en kort sträcka efter svängen in på Möllebacken och sedan sänks till 30 km/h. Man sänker naturligt hastigheten när man svänger, men ökar sedan till 50 km/h för att sedan direkt efter sänka igen till 30. Detta gör att många håller högre hastigheter på Möllebacken.
 • Busshållplatsen och vägen dit från byn. Jag jobbpendlar med bussen och har gjort så tre vintrar. Vägen halkbekämpas aldrig och hållplatsen skottas igen när väg 9 plogas. Farligt.
 • Saknas reflexskiva på busshållplatsen på västra sidan av vägen.
 • Skyltat mot badhotellet trots att det varit stängt i flera år. Skylten borde plockas bort.

Åtgärder

Synpunkterna om dålig sikt samt önskemål om varningslinje på riksväg 9 framförs till Trafikverket.

Vi tar med oss synpunkten om hastigheten på Möllebacken i arbetet med reviderade hastighetsplaner för kommunens orter.

Vägen till busshållplatsen ska halkbekämpas enligt kommunens avtal med entreprenören som sköter vinterunderhåll. Vi kommer kontakta entreprenören och försäkra oss om att denne vet att vägen ska underhållas. Grusning av vägen kommer också läggas in i underhållet. Synpunkten på plogningen längs riksväg 9 vid busshållplatsen har framförts till Trafikverket och de tar med det i sitt fortsatta arbete.

Synpunkten gällande busshållplatsen har framförts till Skånetrafiken som svarat att läge A har en reflexsnurra då det endast finns en stolpe och ingen belysning. Läge B har ett upplyst väderskydd och ingen plats att montera en reflexsnurra. De ska däremot kontrollera belysningen så att den fungerar som den ska.

Om badhotellet fortsatt planerar att ha stängt bör skylten plockas bort. Denna synpunkt behöver tas direkt med badhotellet då det är de som ansvarar för skylten.

Korran

Synpunkter

 • Är rädd för att råka stöta på varg eller vildsvin när jag är ute med min hund på kvällstur. Ser fram emot att Vitemölle badhotell ska röja upp och bygga små hus i skogen ovanför hotellet. Hoppas att så även sker vid Korran. (Se markeringen på kartan ovan). I övrigt är nog Vitemölla en av de tryggaste platser som man kan befinna sig på både vad gäller Sverige och resten av världen i dagsläget.

Ola Holmabacken/Hojan/Killebacken

Synpunkter

 • Jag är ute och tar promenader med vår hund både tidiga mornar och kvällar då det är uppenbart att det finns för få och svagt lysande belysningspunkter. Detta gäller speciellt längs Marknadsvägen, Garnhängevägen, Ola Holmabacken samt Hojan. Den idag mer än 50 år gamla belysningen behöver ersättas med nya LED ljuskällor och som på ett flertal platser behöver stå med tätare mellanrum. Hastigheten genom samhället behöver sänkas betydligt med olika hjälpmedel. Ytterst få bilar håller den angivna hastigheten på 30 km/t. Det rör sig ofta om närmare 50-60 km/t. Gäller huvudsakligen Lejegatan, Garnhängevägen och Möllebacken.
 • Trafiken på Ola Holmabacken från Hojan mot Killebacken borde vara enkelriktad nerför backen (absolut inte uppför) för att undvika konflikt vid möte - det finns ingen plats för möte. En oskriven lag säger att trafik som kör nerför ska köra först, därför bör backen enkelriktas så att trafiken enbart får köra från Hojan och nerför backen mot Killebacken - precis som trafiken traditionellt har gjort i massor av år. Numera kör dock fler bilar "mot den traditionella/oskrivna färdriktningen.
 • Killebacken smalnar av rejält i backen ner mot Lejegatan. Det finns en skylt om avsmalnande väg som dock är sliten och behöver bytas ut. Den behöver också kompletteras med en tilläggstavla om hur smal vägen är. Husbilar brukar köra ner och fastna.
 • Mycket begränsad sikt i korsningen gör det omöjligt att säkert köra säkert ut på Lejegatan från Killebacken. Även vid krypkörning är det omöjligt att vara säker. Spegel önskas.

Åtgärder

Vi arbetar fortlöpande med att byta ut äldre belysning i hela kommunen och har en liknande situation på flera platser. Vi är väl medvetna om problemet och jobbar med att åtgärda detta så fort vi har möjlighet.

Hastighetsöverträdelser ska rapporteras till polisen som är den myndighet som utövar denna typ av bevakning. Skyltningen är satt till 30 km/h och gatornas samt husens utformning gör det olämpligt att hålla högre hastighet. Önskas fysiska hinder ska kontakt tas med Trafikverket som är väghållare. Vi kommer att utföra trafikmätning på Garnhängevägen där kommunen är väghållare.

Kommunen ansvarar för att hålla de allmänna gatorna öppna för allmänheten. Detta innebär att man bör vara restriktiv med åtgärder så som till exempel enkelriktningar. Gatorna som nämns varierar mellan cirka 2,5 meter till 4,5 meter. Detta betyder att det på några platser längs med sträckan går att möta ett annat fordon. Samspel i trafiken (mellan de boende) bör därför ske i första hand.

Beställning är gjord till kommunens drift- och serviceenhet för ny skylt till Killebacken ner mot Lejegatan.

Varken kommunen eller Trafikverket sätter upp speglar då dessa ger trafikanter en falsk trygghet eftersom de inte visar fordonets rätta placering och avstånd samtidigt som de isar/immar igen under vintertid.

Lejegatan

Synpunkter

 • Endast två problem:
  - Undermålig halkbekämpning. Snorhala backar vintertid.
  - Farlig genomfartstrafik. Bör spärras helt sommartid.
 • Hela trafikflödet genom Vitemölla är absurt sommartid. Trång genomfartsgata för all trafik. Och med husbilsparkeringen mellan Vitemölla/Kivik är det mycket genomfart av tung trafik som måste begränsas.
 • Många kör alldeles för fort genom byn!! Det är inte många som håller 30! Speciellt sommartid när många barn rör sig i byn känns detta otryggt! Farthinder på något sätt bör ordnas!!
 • Längs den naturliga vägen att gå mellan Vitemölla och Kivik (längs vattnet) finns ingen gatubelysning. Det är väldigt otryggt att gå där i mörkret. Några få belysningspunkter längs vägen hade gjort stor skillnad.
 • Mycket otrevligt och skrämmande att cykla eller gå när det är mörkt. Belysning önskas i någon form.
 • Det är väldigt mörkt på Tittutvägen mellan Vitemölla och Kivik. Det hade varit bra med lampor där.

Åtgärder

Synpunkten om halkbekämpning har skickats vidare till Trafikverket, då de är väghållare av Lejegatan.

Gällande den så kallade husbilsparkeringen mellan Vitemölla och Kivik pågår ett löpande arbete tillsammans med fastighetsägarna för att ta bort möjligheten att parkera. Sträckan innehåller både artrik vägkant, strandskydd, översvämningsrisk och parkeringen innebär mycket nedskräpning i såväl hav som natur.

Hastighetsöverträdelser ska rapporteras till polisen som är den myndighet som utövar denna typ av bevakning. Skyltningen är satt till 30 km/h och gatornas samt husens utformning gör det olämpligt att hålla högre hastighet. Önskas fysiska hinder ska kontakt tas med Trafikverket som är väghållare.

För närvarande planeras inte att lägga till ljuspunkter mellan Kivik och Vitemölla då det är för stora kostnader för både anläggande och underhåll. Underhållet av belysningen i kommunen är generellt sett eftersatt och för närvarande arbetar vi med att byta ut all äldre belysning i kommunen så att det som finns fungerar. Men vi tar dessa synpunkter i beaktan inför framtida arbete.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret