Trädfällning

Träd fungerar som effektiva klimatreglerare, de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer, renar luften och ger boplatser åt mat åt insekter och fåglar. Därför är vi restriktiva gällande trädfällning, men ibland kan det ändå behövas.

Två armar omfamnar en trädstam och händerna formar ett hjärta. Marken är fylld av bruna hyöstlöv och bakom trädet syns andra trädstammar i solens ljus.

När fäller vi kommunens träd?

Vår bedömning görs utifrån platsens naturvärden och karaktär, vi tittar på hur landskaps- eller stadsbilden påverkas av en eventuell fällning eller beskärning. Vi tar även hänsyn till hur undervegetationen påverkas samt om det är ett skyddsvärt träd.

Fällningslov ges även för sjuka eller skadade träd som bedöms vara eller kunna utvecklas till en risk för allmänheten eller fastighetsägaren. Ibland kan det vara så att träden har växt upp alltför tätt och att de därför konkurrerar med varandra om luft och ljus, då gynnas träden av fällning eller beskärning.

Vi tar däremot inte hänsyn till allergi, löv, att kommunens träd skuggar, skymmer utsikt eller stör mottagning för paraboler och solceller. All fällning som sker på kommunal mark ska gynna allmänhetens intressen.

Sträcker sig våra träd in på din tomt?

Störs du av grenar eller rötter från kommunens träd på din tomt? Kontakta oss så vi kan se till att beskärning sker på ett korrekt sätt. Maila kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.

Om träden beskärs felaktigt kan det medföra att trädkronans balans rubbas och trädet blir känsligare för kraftiga vindar eller att trädet blir försvagat, angripet av sjukdomar och dör.

Bör döda träd fällas?

Att ett stående träd är dött är inget givet skäl för fällningslov. Döda träd är ofta värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om.

Beslut om fällningslov för ett dött träd fattas utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom.

Olovlig trädfällning på kommunens mark?

Ibland sker olovliga trädfällningar på kommunens mark. Allmänheten kan rapportera olovlig fällning till kommunen som efter utredning avgör om en polisanmälan ska göras.

Vill du rapportera olovlig trädfällning? Kontakta Kontakt Simrishamn via mail kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Trädfällning på privat mark

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet, men var säker på att trädet verkligen står på din mark så att du inte av misstag fäller någon annans träd. Kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

När ansökningar om marklov för trädfällning handläggs ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen. Bygglovenheten handlägger ansökningar och lämnar information om lovplikten.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret