Trädfällning

Träd fungerar som effektiva klimatreglerare, de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer.

Lövträd reglerar skugga respektive ljusgenomsläppning under årstiderna, och träd och buskar kan sänka lufttemperaturen för omkringliggande bebyggelse och är därför viktiga för stadens mikroklimat. Träden utgör även livsmiljö för ett stort antal växter och djur.

Träden renar luft en genom att binda partiklar och giftiga ämnen. Ett stort träd har en har en stor bladyta som kan fånga upp små partiklar som finns i stadsluften. Bladytan kan motsvara så mycket som två fotbollsplaner.

Binder stora mängder vatten

Träd binder stora mängder vatten vid nederbörd vilket minskar belastning på dagvattenledningar. Trädens löv och grenar dämpar regn som kan erodera marken och trädrötterna stabiliserar och motverkar erosion. Och inte minst, träd förskönar och förstärker vårt välbefinnande.

Därav är vi mycket restriktiva när det gäller att fälla kommunens träd. Om du önskar att vi fäller ett träd som står på kommunal mark, kontakta oss och därefter gör vi en bedömning.

Här kommer du till sidan där du får kontaktinformation till oss och information om våra öppettider.