Lotterifrågor

Det är enbart ideella föreningar eller registrerade trossamfund som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Lotter.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn handlägger registreringslotterier som ska säljas inom vår kommun. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Läs om licensgivning hos Spelinspektionen (spelinspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om lotteritillstånd

Vad krävs för tillstånd och när behövs det?

Kommunen kan enbart godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen:

  • I ett registreringslotteri får värdet av en vinst som är kontant högst uppgå till ett prisbasbelopp (se aktuellt prisbasbelopp) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är det varor som är vinster får värdet vara högre.

  • Vinsternas värde i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) per lotteri.

  • Totala omsättningen i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (se aktuellt prisbasbelopp) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. per registrerad period.

  • En registrering får gälla som längst i fem år. Under denna period kan flera olika lotterier arrangeras, men den totala omsättningen för lotterierna (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Skulle omsättningen överstiga maxbeloppet får kommunen inte bevilja ny registrering innan pågående registreringstid löpt ut. Om ytterligare lotterier vill anordnas måste det ansökas om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan beviljas av kommunen.

  • I lotterier där det högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. Skulle lotteriets högsta vinstvärde vara högre än ett prisbasbelopp finns krav på lotternas utformning. Läs mer på Spelinspektionens hemsida.

Vad krävs för lotteriregistrering?

  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Vem får arrangera lotterier?

Lotterier får arrangeras av ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Vem kan vara lotteriföreståndare?

Föreningen ska utse någon i föreningen som lotteriföreståndare i samband med ett styrelsemöte där föreningen beslutar att anordna ett lotteri. Den utsedda personen kan med fördel ha en viss erfarenhet av ekonomisk förvaltning och redovisning. Lotteriföreståndarens uppgift är att ansvara för att lotteriverksamheten bedrivs på ett lämpligt sätt och i enlighet med meddelade tillstånd, föreskrifter, villkor och bestämmelser.

Inför starten av ett lotteri ska lotteriföreståndaren ta kontakt med den utsedda kontrollanten för att diskutera lotteriets upplägg.

Behövs alltid registrering eller licens?

Nej, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund kan anordna lotterier utan registrering. Då gäller:

Vem är och vad gör en kontrollant?

Det är tillståndsgivaren som förordnar en kontrollant för lotteriet. Kontrollantens uppdrag är att tillvarata tillståndsmyndighetens, tillståndshavaren och allmänhetens intressen. Vidare ska kontrollanten kontrollera att lotteriet bedrivs enligt lagar, regler och villkor. Det är främst med kontrollanten som tillståndshavaren har kontakt kring lotteriet.

Vad ska redovisningen innehålla och när ska den lämnas in?

Efter avslutat registreringslotteri ska en redovisning av lotteriet göras på särskild blankett som tillsänts lotteriföreståndaren i samband med tillståndet.

På blanketten redovisas vilka intäkter och utgifter föreningen haft i samband med lotteriet, samt en beräkning av kontrollantens arvode som är 3 procent av den beräknade omslutningen vid ansökan (lottpris multiplicerat med totala antalet lotter), dock minst 150 kronor och maximalt 4 500 kronor.

Redovisningsblanketten ska vara kontrollanten tillhanda snarast möjligt efter varje avslutat lotteri.

Redovisning av avslutat lotteri

För redovisning av registreringslotteri ska en blankett fyllas i och lämnas in. Blanketten ska signeras av kontaktperson för lotteriet, föreningens kassör och lotterikontrollant. Information om blankett finns på Kontakt Simrishamn:

Besöksadress:
Stadshuset
Stortorget, Simrisham
Telefonnummer: 0414 - 81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret