Naturområden

Det milda klimatet, de skiftande geologiska förhållandena och närheten till kontinenten gör att det i vår kommun på Österlen finns mycket höga naturvärden.

Flera sällsynta och hotade växt- och djurarter har starka fästen eller rent av har sin huvudsakliga utbredning i vår kommun.

I kommunens södra delar är landskapet starkt påverkat av jordbruksverksamhet. De kvarvarande naturmiljöerna är relativt små och få till antalet. De har ofta ett rikt djur- och växtliv och är mycket viktiga för många arters överlevnad.

Norrut vidtar en mellanbygd med ett mer omväxlande landskap och längst i nordost överväger skogsmarkerna.

Kusten är relativt oexploaterad och av skiftande karaktär. I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan allt från strandängar och långgrunda vikar till sandstenshällar, granitklippor och alkärr.