Naturområden

Vårt milda klimat, de skiftande geologiska förhållandena och närheten till kontinenten gör att det i vår kommun på Österlen finns mycket höga naturvärden.

Rinnande bäck i vårlandskap. Vitsippor växer på marken på vardera sida om bäcken, trädens stammar är bara, men skir grönska anas i solljuset.

Klicka här för att öppna kommunkartan som visar vad du kan göra och uppleva i våra naturområden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera sällsynta och hotade växt- och djurarter finns i vår kommun.

I kommunens södra delar är landskapet starkt påverkat av jordbruksverksamhet. De kvarvarande naturmiljöerna är relativt små och få till antalet. De har ofta ett rikt djur- och växtliv och är mycket viktiga för många arters överlevnad.

I den norra delen av kommunen finns en mellanbygd med ett mer omväxlande landskap och längst upp i nordost överväger skogsmarkerna.

Kusten är relativt oexploaterad och av skiftande karaktär. I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan allt från strandängar och långgrunda vikar till sandstenshällar, granitklippor och alkärr.

Vattendragen i jordbrukslandskapet är påverkade av dikning och näringsläckage, men har ändå höga naturvärden. Stora mängder havsöring vandrar på höstarna upp och leker där det finns lämpliga bottnar och i mer opåverkade delar finns fortfarande ett rikt djurliv. Åar och bäckar i norra delen av kommunen är relativt opåverkade och har mycket höga naturvärden.

Våtmarkerna i slättbygden har i stort sett försvunnit på grund av utdikning och de som finns kvar är oftast påverkade av dikningsföretag och torvbrytning. Så kallade rikkärr förekommer dock lite varstans och hyser inte sällan en imponerande orkidéflora.

Idag återskapar vi vattendrag och våtmarker i kommunen. Läs mer om det här.

I Simrishamns tätort ligger Skansen, ett knappt 10 hektar stort naturområde. Området gränsar till villabebyggelse, hyreshus, kolonistugor, industrimark och Östersjön. Området är en rest av gamla naturbetesmarker och är värdefullt ur både natur- och kulturvetenskapligt perspektiv.

Förutom en rik flora och förekomst av hotade groddjur, finns också unika geologiska formationer och fasta fornlämningar i form av hällristningar. Marken ägs och förvaltas av oss.

Skansen har en varierande natur, bestående av omväxlande hällmark, torräng och fuktigare svackor. Hävden genom bete upphörde i mitten av 1960-talet, varpå området delvis växte igen. Under 1980-talet inventerades området och ett förslag till skötselplan upprättades. Viss röjning skedde och betesdriften återinfördes.

År 2006 beviljades vi statligt bidrag för att göra Skansen till kommunalt naturreservat. Under arbetet med reservatsbildning har Skogsstyrelsen under 2006 och 2007 med hjälp av ”Gröna jobb” utfört röjning, renoverat stängsel och byggt nya övergångar.

Grönskande betesmark angränsar till havet. i gräset syns klippblock och tre unga kor.

Österlen och Simrishamn är vida känt för sin vackra natur- och kulturmiljö. Här möter land hav och bördigt slättlandskap möter backlandskap. Här finns även en intressant geologi som givit landskapet spännande formationer av berg i dagen och vidsträckta vita sanddyner längs kusten.

Simrishamns naturvärden finns beskrivna med kartor, text och mycket vackra bilder i Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Naturvårdsprogrammet ger information om 40 stycken olika naturområden med olika karaktärer och biotoper längs med kusten eller mera inåt land med backlandskap och frodiga ädellövskogar. En stor del av de vackra och unika naturen har juridiskt skydd som naturreservat eller som nationalpark. Naturvårdsprogrammet finns tryckt som bok men kan även läsas här på Simrishamns kommuns hemsida.

Vi önskar er trevlig läsning och hälsar er mycket välkomna på besök till Simrishamns kommun.

Klicka här för att läsa naturvårdsprogrammet för Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret