Detaljplaner, skyddsområden och kulturvärden

Vi har många värdefulla natur- och kulturområden. De begränsar vad och hur du får bygga här. Mer om det kan du läsa i våra framtagna detaljplaner.

Övre delen av en runsten. Runorna är skrivna i rött i en båge som följer stenens rundade form.

I vårt Akitektur- och kulturmiljöprogram sammanfattas kommumens vårdefulla arkitektur- och kulturmiljöer, våra riksintressen och riktlinjer. Klicka här för att komma till Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanerna beskriver vad som får byggas och var

En detaljplan reglerar hur du får bygga. Detaljplaner finns inte över hela kommunen, utan bara i områden med större bebyggelse. Kontakt Simrishamn kan hjälpa dig med att få fram detaljplan för just din fastighet.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Här hittar du mer information om detaljplaner. Länk till annan webbplats.

I vår kommun har vi olika skyddsområden som begränsar vad som får göras och byggas här

Ligger ditt hus eller din tomt i en av våra värdefulla bebyggelsemiljöer eller i natur med höga naturvärden? Då kan du behöva ta hänsyn till det om du söker bygglov. Här nedan finns de vanliga typerna av skyddsområden i vår kommun:

Strandskydd finns vid strandområden för att skydda djur- och naturliv och för att hålla området tillgängligt för oss alla

Kring vattendrag och stränder finns ofta ett så kallat strandskyddsområde. Normalt sträcker det sig 100 meter åt båda håll. Strandskyddet finns för att se till att allmänheten har tillgång till vattnet och området omkring.

Inom ett strandskyddsområde krävs oftast att du har dispens från strandskyddet, utöver lov och startbetsked. Dispensen söker du hos oss.

Landskapsbildsskyddet skyddar utseendet av vårt landskap

Flera områden i vår kommun har ett landskapsbildsskydd. Skyddet finns till för att bland annat bevara miljöernas utseende.

Du kan behöva söka om tillstånd för åtgärder av din fastighet inom ett landskapsbildsskyddat område. Tillståndet ansöker du hos Länsstyrelsen Skåne.

Värdefull bebyggelsemiljö visar att byggnaderna i ett område har en extra stor konstnärlig, historiskt och/eller betydelsefull konstruktion

Vi har värdefull bebyggelsemiljö i många av våra tätorter i kommunen.

Du kan inte nyttja lovbefrielsen av de så kallade ”Attefallsåtgärderna” om din fastighet är en del av den värdefulla bebyggelsemiljön.

Omfattas din fastighet kan du inte nyttja den lovbefrielse som gäller de så kallade ”Attefallsåtgärderna”. Här behöver du söka bygglov.

Kulturskyddad bebyggelse är särskilt värdefulla byggnader

Vissa byggnader bedöms vara så värdefulla att de pekats ut som viktiga. Det kan vara både ur en arkitekturmässig, samhällsmässig eller byggnadsteknisk synpunkt.

Det finns olika nivåer för klassningarna av byggnaderna som är kulturskyddade. Därför skiljer det sig år hur eventuella åtgärder är begränsade.

Läs mer om våra värdefulla och skuddade miljöer här i Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun

Läs mer om våra värdefulla och skyddade miljöer här i Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Länk till annan webbplats.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret