Hållbarhet

Simrishamns kommun planerar lokalt för en hållbar utveckling som inte bara ger dagens utan även kommande generationer möjlighet att få sina behov tillgodosedda i en attraktiv kommun. På den här sidan får du vartefter ett axplock av de aktiviteter våra verksamheter planerar, genomför och följer upp. Välkommen på resan mot en mer hållbar framtid! (Och resan går rätt bra: 2023 blev vi utsedda till den miljöbästa landsbygdskommunen i Sverige i Aktuell hållbarhets årliga ranking!)

Kommunfullmäktige har antagit en hållbarhetspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka på länken så kan du bläddra och läsa i policyn!) som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela vår ”kommunkoncern”. Den innehåller 17 fokusområden med strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030, liksom att de nationella miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsopolitiska målen ska kunna nås.

Så här ser den reviderade, av kommunfullmäktige beslutade policyn ut för 2025 och framåt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om ett antal fokusområden som ska prioriteras och fungera som kommunfullmäktigemål. 2024 är dessa:

 • Fokusområde 3: Kunskap, livslångt lärande och utbildning
 • Fokusområde 6: Vattenkloka samhällen
 • Fokusområde 9: Klimatanpassning
 • Fokusområde 14: Minskad klimatpåverkan

Och för 2025 gäller dessa:

 • Fokusområde 4: Hav och marina resurser
 • Fokusområde 8: Hållbart samhällsbyggande
 • Fokusområde 9: Klimatanpassning
 • Fokusområde 10: Hälsa och välbefinnande
 • Fokusområde 17: Partnerskap och samverkan

Under varje fokusområde väljer nämnderna ut strategiska ställningstaganden som blir nämndmål. Utifrån nämndplanerna/nämndmålen tar förvaltningarna fram aktiviteter för att nå nämndens mål. Förvaltningarnas aktiviteter sammanställs i varje enhets verksamhetsplan.

Visar till hur vi ska agera, leva och arbeta

Hållbarhetsarbetet innehåller tre dimensioner:

 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet
 • miljömässig hållbarhet

För att göra det tydligt vad Simrishamn som en hållbar kommun innebär, har fem målbilder formulerats. Varje målbild täcker in fler än ett fokusområde, har relevans för alla och förutsätter samverkan.

Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen, genom att våra tankesätt och beteenden sammantaget ska leda till en hållbar kommun: de visar till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Detta kräver också att beslut, vägval och prioriteringar tar samma riktning

– Det är ett nytt sätt att koppla frågorna och tackla dem gemensamt ur ett hållbarhetsperspektiv och inte som separata frågor för varje ansvarsområde, säger vår kommundirektör Diana Olsson som en kommentar till arbetssättet.

– Att det råder en politisk enighet och iver att vi ska leverera på hållbarhetsplanet känns bra och är en förutsättning för att vi ska lyckas, både på kort och lång sikt.

Stora och små aktiviteter

I fokusområdena blir syfte och målsättningar tydliga, som att sträva efter att ha ett uthålligt synsätt på förändringar, liksom att arbeta med att begränsa, men också att anpassa sig till, klimatförändringarna. Att främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållningen i samhället är en av de sociala punkterna, där det också handlar om att på olika sätt knyta ihop stad, by och landsbygd, liksom att skapa ekonomiska förutsättningar på ett uthålligt sätt.

Hur gick hållbarhetsarbetet 2023?

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret