Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar för att alla barn och elever i kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

Fyra barn leker på en äng, det är soligt och sommar

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan att må bra och att lyckas i skolan. Att må bra ger barn och elever goda förutsättningar att klara skolan. Att klara skolan leder i sin tur till god hälsa. Därför arbetar vi både för god hälsa och för att skapa förutsättningar att lyckas i skolan.

Barn- och elevhälsan arbetar tillsammans med förskolor och skolor för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande, att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningssvårigheter och ohälsa samt undanröja hinder för barns och elevers lärande och utveckling.

Barn- och elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska kompetenser. Delar av barn- och elevhälsan är centralt placerad och andra delar arbetar på skolorna.

Specialpedagog
Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i förskola och skola. Specialpedagogen arbetar bland annat med att ge råd och stöd gällande arbetsmaterial och lärmiljöer, pedagogisk kartläggning, pedagogiska anpassningar och stödinsatser.

Kurator
Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i skolan och arbetar bland annat med stöd till personal i elevhälsofrågor, social kartläggning, konsultation och handledning, värdegrundsarbete och samtal på individ- och gruppnivå.

Psykolog
Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolan och arbetar bland annat med handledning och konsultation, utredning och bedömning, fortbildning och kompetensutveckling.

Skolsköterska och skolläkare
Skolsköterska och skolläkare arbetar i elevhälsans medicinska insats och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, medicinsk bedömning, att ge råd och stöd till skolpersonal i medicinska frågor samt livsstilsfrågor som till exempel sömn och kost.

Elevhälsans medicinska uppdrag syftar till att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och att verka för sunda levnadsvanor för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Skolsköterska och skolläkare arbetar för att varje elev ska må bra, utvecklas och nå sina mål i skolan.

Förutom planerade besök hos skolsköterskan finns möjlighet för barn och ungdomar att söka spontant för råd, bedömning och enkla medicinska insatser. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Vi arbetar i nära samverkan med skolan och ingår i det lokala elevhälsoteamet tillsammans med rektor, kurator och pedagoger. Samverkan med föräldrar är viktig för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.

Liksom övrig hälso-och sjukvårdspersonal omfattas EMI av Offentlighet- och sekretesslagen. Varje elev har en digital medicinsk journal som följer eleven under skoltiden.

Hälsobesök
Skolsköterskan träffar alla elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 7 samt årskurs 1 gymnasiet.
Vid hälsobesöket får du möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn och skolsituation. Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även alkohol, tobak, droger och doping samt sex och samlevnadsfrågor.
Inför besöket får eleverna fylla i en digital enkät som länkas till elevens journal och vårdnadshavarna ombedes att fylla i en hälsouppgiftsblankett.

Vaccinationer
Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet. Före vaccination måste vårdnadshavarna ge ett medgivande till vaccinationen. Alla vaccinationer registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret