Vägbidrag

Vi betalar ut vägbidrag till underhåll av enskilda vägar som leder fram till permanenta bostadshus.

Här kan du läsa om reglerna för ansökan om vägbidrag för enskilda vägar i Simrishamns kommun. För ytterligare information, välkommen att kontakta Kontakt Simrishamn.

Bor du vid en enskild väg?

  • Vi betalar ut bidrag till samfälligheter för den vägsträcka som går från allmän väg till sista permanenta bostadshuset.
  • Våra bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse.
  • Det är samfälligheternas ansvar att själva anskaffa ansökningsmaterial och ansöka i tid.
  • Bidrag till underhåll av enskild väg ska sökas av kommunen genom att fylla i och skicka in blanketten för ansökan om vägbidrag.

Ansökningsblankett

Du ansöker om vägbidrag här via vår e-tjänst. Klicka här för att komma till Simrishamns kommuns e-tjänst för ansökan om vägbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst? Hör av dig till Kontakt Simrishamn så hjälper de dig. Du når dem på:

Mail: kontakt@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 90 00

När ska ansökan vara inne?

Ansökan ska ha kommit in senast 31 juli, året efter bidragsåret.

Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Simrishamns kommun

Grundbeloppet fastställs av Samhällsplaneringsnämnden.

1. Allmänna bestämmelser

A. Simrishamns kommuns bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse. Bidragsberättigande vägsträcka är den sträcka som går från allmän väg till sista permanenta bostadshuset.

B. Väg som erhåller bidrag får inte stängas av för trafikering av allmänheten och ska vara farbar hela året.

C. Väg som har både statligt och kommunalt bidrag ska vara minst tre meter bred och möjliggöra möten mellan två fordon (oavsett fordonskategori), antingen genom att vägen är tillräckligt bred eller genom att det finns mötesplatser. Det ska i det sistnämnda fallet finnas sikt mellan mötesplatserna. Väg som har enbart kommunalt bidrag ska vara minst två meter bred och ska ha mötesplatser vid behov.

D. Samfällighetens totala bidragsberättigade vägnät ska vara minst 100 meter långt.

E. Vägsamfällighet som söker bidrag ska ha en styrelse och ha årsmöte årligen och i allmänhet bedriva organiserad verksamhet.

F. Simrishamns kommun ska besiktiga vägar som enbart har kommunalt bidrag vart tredje år. Vägar som har statligt bidrag besiktigas av Trafikverket vart femte år enligt de rutiner som Trafikverket har i dagsläget.

1.1. Vägar som enbart har kommunalt bidrag

A. Det är samfälligheternas ansvar att själva anskaffa ansökningsmaterial och ansöka i tid.

B. Bidrag till underhåll av enskild väg ska sökas på av kommunen upprättad blankett, året efter bidragsåret. Ansökan ska ha inkommit senast 31 juli året efter bidragsåret.

C. Ansökan ska vara komplett, för att betraktas som inlämnad, dvs. ansökningsblanketten ska vara komplett ifylld och kopior på fakturor och underskrivet årsmötesprotokoll från bidragsåret ska bifogas.

D. Om bidrag beräknas på fakturor (och inte med hjälp av grundbelopp), då ska kostnad inklusive moms anses som bidragsberättigande. Endast direkta väghållningskostnader är bidrags-berättigande. Kostnader för vägskyltar, porto, försäkringar och dylikt är således inte bidragsberättigande.

E. Samfälligheten ska efter uppmaning, med beslut från Trafikverket styrka att statligt bidrag inte kan erhållas. För väg som är kortare än 1 000 meter krävs inget styrkande, då Trafikverket inte beviljar dessa vägar något bidrag.

1.2. Vägar som har både statligt och kommunalt bidrag

Ansökan hos kommunen erfordras inte. De kontroller som Trafikverket gör innan en väg förs in i deras register över mottagare av statligt väghållningsbidrag och därefter följande löpande kontroller anses tillräckliga även för kommunens del.

2. Beräkning av bidrag till underhåll av enskild väg

Huvudregeln är att bidrag ska beräknas med hjälp av ett grundbelopp.

2.1. Grundbelopp

Samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen grundbeloppet för bidrag som utbetalas nästkommande år, avseende såväl sommar- som vinterunderhåll.

Grundbeloppet ska revideras varje år med den procentuella kompensation som samhällsbyggnadsnämnden får.

2.2. Vägar som har enbart kommunalt bidrag

Bidrag till vägar som har enbart kommunalt bidrag lämnas med 55 % av grundbeloppet om det är grusväg och 45 % av grundbeloppet om det är asfaltsväg. Bidraget ska dock uppgå till belopp som inlämnade fakturor löper på, om detta belopp är lägre än belopp som räknats fram med hjälp av grundbeloppet.

2.3. Vägar som har både statligt och kommunalt bidrag

Vägar som erhåller både statligt och kommunalt bidrag ska erhålla kommunalt bidrag med 16 % av grundbeloppet, om det är en grusväg och 8 % av grundbeloppet om det är en asfaltsväg.

2.4. Nya vägar – ökade bidrag

Samhällsbyggnadsnämnden bör undvika att betala ut mer i väghållningsbidrag än vad som har avsatts för detta ändamål i budgeten. Om det har tillkommit nya vägar exempelvis år 1, då ska grundbeloppet för utbetalningsåret (år 2) som beslutades hösten år 1 gälla i vanlig ordning. Dock ska grundbeloppet för nästa utbetalningsår sänkas, för att säkerställa balans mellan budget och faktiska utgifter. En sänkning redan år 2 kan vara omständlig och förvirrande för sökande. Grundbeloppet ska väljas så att följande gäller:

Budget väghållningsbidrag = ∑X*A*16% + ∑Y*A*8% + ∑Z*A*55% + ∑W*A*45%

A= Grundbelopp
∑X = Grusvägar i meter som har statligt/kommunalt bidrag, total bidragsgrundande vägsträcka.
∑Y = Asfaltsvägar i meter som har statligt/kommunalt bidrag, total bidragsgrundande vägsträcka.
∑Z = Grusvägar i meter som har enbart kommunalt bidrag, total bidragsgrundande vägsträcka.
∑W = Asfaltsvägar i meter som har enbart kommunalt bidrag, total bidragsgrundande vägsträcka.

2.5. Bidrag till nyanläggningar

Simrishamns kommun lämnar inte bidrag till nyanläggningar.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret