Åtgärder efter stormarna i Simrishamns kommun

I slutet av 2023 och i början av 2024 drabbades Simrishamns kommun av betydande skador på infrastrukturen längs kusten till följd av stormar. Kommunfullmäktige har beslutat om en budget på 56 miljoner kronor för reparationer och återuppbyggnad som ska genomföras mellan 2024 och 2026. Läs mer om åtgärderna här.

Bild på stormigt hav med stora vågor som rullar in över strand.

Uppdaterad 2024-05-23

De oförutsedda kostnaderna innebär att vissa planerade projekt inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde måste skjutas upp för att resurser i stället används till att åtgärda de akuta skadorna som uppstått i kommunen.

Arbetet med att reparera och återställa skadorna efter stormen planeras pågå mellan 2024 och 2026. Prioriteringen av åtgärder baseras på följande faktorer:

 • Kommunens kapacitet att genomföra projekten.
 • Åtgärdernas akutnivå för att förhindra ytterligare skador och kostnadsökningar.
 • Antalet berörda av den aktuella funktionen.
 • Sökning av tillstånd eller dispens, såsom strandskydd, bygglov eller tillstånd för vattenverksamhet prioriteras.

Planerade åtgärder

Kraftiga vågor slår över kanten på hamnen i Simrishamn. Beläggningen är trasig och stenar uppspolade.

Hamnar

 • I Simrishamns hamn har den norra piren och den östra kajen skadats svårt i både konstruktion och ytskikt – den norra piren har skador i konstruktionen som gör att detta arbete kommer att prioriteras. Arbete påbörjat.
 • Skillinges hamn har drabbats av stora skador på vågbrytaren, som skyddar mot storm och högvatten, samt sättningar i kajytan. Tillstånd för vattenverksamhet har sökts för att åtgärda skadorna. Delar av återställningen kommer att genomföras i samband med återställningen av erosionsskydden. Arbetet påbörjades veckan före påsk.
 • I Kiviks hamn har både den södra och norra piren spolats ur, fått sprickor och stora stenblock har flyttat på sig. Diskussioner förs med berörda myndigheter om återställning. Kiviks träbrygga, som skadades av stormen, har lagats tillfälligt inför sommaren 2024. Stenläggningen längs piren vid Buhres fisk i Kivik måste läggas tillbaka.
 • Gåven i Simrishamn - stensättningen har rasat och spolats bort, vilket hotar vägen ovanför. Återställningsarbetena är under genomförande.
 • Tullhusstranden i centrala Simrishamn kräver återställning, inklusive fyllning av hålrum under betongen, säkring av kantsten och reparation av de nedre träbryggorna. Träarbeten på den norra delen av Tullhusstranden kommer att genomföras inför sommarsäsongen, medan resterande delar genomförs under hösten. Information om reparationsarbetet kommer att sättas upp på platsen.
En bild av den övre delen av ett trappräcke. Trappan är borta och kvar är en stor sandbrant. Träd visas och till vänster syns stranden och vattnet. Ovanför branten står kommunpersonal i gula västar och inspekterar skadorna.

Strand, natur och parkområden

 • Vågbrytarmurarna vid Tommarpsåns mynning och cirka 100 meter in längs med ån behöver ny fog och återställande av stensättning. Tillstånd för vattenverksamhet är sökt.
 • Erosionsskyddet mellan Ålaborevet och Restaurang Röken i Simrishamn måste återställas. Tillstånd för vattenverksamhet har sökts.
 • Grönyta och plattsättning vid Restaurang Rökens uteservering har underminerats. Plattsättning behöver läggas om, samt tillförsel av ny jord och sådd av gräs. Arbetet är genomfört.
 • Erosionsskador vid fågelskådarhuset vid Ålaborevet kräver att huset flyttas och säkras. Arbetet är upphandlat och ska genomföras innan sommaren.
 • Spång vid Mälarhusen – reparationsarbete påbörjas i början av juni då tillfartsvägen just nu inte är framkomlig.
 • Spång i Haväng planeras att åtgärdas våren 2025 – Dispensansökningar pågår. Genomförande endast möjligt mellan 1 april och 31 maj.
 • Dispensansökningar är inlämnade.
 • Trappan i Knäbäckshusen har rasat och plockats bort. Då slänten är instabil har varningsskyltar och staket satts upp. Innan någon ny trappa kan bli aktuell måste slänten stabiliseras sig. Detta kommer undersökas löpande.
 • Erosion och skador från stennedslag har skadat boulebanorna i Brantevik och Kivik. Arbetet är beställt och planeras genomföras med start v. 15.
 • Bänkar, papperskorgar och grillplatser längs kusten som gått förlorade eller skadats ska ersättas, inklusive rivning och ersättning av skadade eldplatser. Dessa ersätts efterhand.
 • Stensättningar runt ankare och kanoner i Skillinge och vid bryggfästet vid Haagens Brygga är skadade och reparationer påbörjas i veckan innan påsk. Stenskoning och grusgång är illa åtgånget och återuppbyggnad pågår. Arbetet beräknas ta 20 veckor och uppehåll kommer att göras under semesterperioden.
 • Arbetet i Soleviskogen är redo att påbörjas men kan inte genomföras förrän dispensansökning om vattenverksamhet beviljats. På grund av den anledningen kommer utförande av åtgärden troligen först kunna ske hösten 2024”.
Ny bro på Strandbadsvägen lyfts på plats över Tommarpsån med hjälp av en lyftkran. På bilden syns personal som styr bron rätt.

Broar

 • Bron vid Strandbadsvägen, som skadades och stängdes i oktober 2023, har ersatts med en ny. Asfaltering ska genomföras under våren.
 • Gångbron vid det norra koloniområdet i Simrishamn, som skadades i stormen, behöver ersättas. En dispens för vattenverksamhet är sökt och beviljad för en begränsad period. Förstudier ska göras under perioden för 2024, med byggstart tidigast sommaren 2025.

Vägar

 • Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och Simrislund är underminerad och måste läggas om.
 • Garnhängevägen i Vitemölla, med skadad beläggning och delvis underminerad struktur, ska läggas om. Arbetet med återställning är beställt och planeras att genomföras under hösten 2024.
 • Gång- och cykelvägen mellan Strandpaviljongen och Tobisviksbadet är underminerad och måste få nytt bärlager och asfalt. Återställningen är påbörjad och asfaltering ska ske innan sommaren.
 • Parkeringsplatsen vid Kiviks badhotell är delvis eroderad och behöver ny överbyggnad och asfaltering.
 • Tångvägen vid Örnahusen är underminerad med skadad beläggning och måste återställas.
Trasig bänk på en strand.

Genom ovanstående insatser strävar Simrishamns kommun efter att återställa och förbättra infrastrukturen efter stormens förödelse, med en prioritering som tar hänsyn till kapacitet, akutnivå, berörda invånare och tillståndsprocesser.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret