Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Simrishamns kommun har tagit beslut om nedanstående med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Vad är föreskrifternas innehåll och vilka är dess tillämpningsområden?

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet, ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Simrishamns kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: begravningsplatser, idrottsplatser, friluftsbad och badplatser.

 

Vad gäller för lastning av varor med mera?

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods, eller annat i anspråkstagande av offentlig plats, får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Uppläggning av gods får inte heller ske så att hanteringen utgör hinder för eller riskerar att skada människor.

 

Vad gäller för schaktning, grävning eller liknande

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

 

Vad gäller angående störande buller?

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan klockan 20.00 och klockan 07.00.

 

Vad gäller för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor?

8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats.

 

Vad gäller för containrar, byggnadsställningar och liknande?

9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggnadsställning eller dylikt, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer, samt se till att föremålet är försett med reflexer.

Tillfälliga belamringar av ovan nämnda typ får inte sättas ut på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Det får inte heller ske på ett sådant sätt att det utgör hinder för eller riskerar att skada människor.

 

Vad gäller för markiser, flaggor och skyltar?

10 § Fällbara eller lätt nedtagbara markiser, flaggor, skyltar och reklamanordningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Fasta markiser, flaggor, skyltar och reklamanordningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, bland annat skyltar, får inte ställas upp så att de utgör hinder för eller riskerar att skada människor.

Tillstånd krävs av polismyndigheten för att sätta upp banderoller, skyltar, dekorationer och reklamanordningar över eller på offentlig plats. Detta gäller inte för reklamanordning på fasad för näringsidkare avseende byggnader där rörelsen bedrivs.

 

Vad gäller för affischering?

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd, stolpar, belysningsstolpar och kopplingsskåp för ändamålet är helt förbjudet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

 

Vad gäller för högtalarutsändning?

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

 

Vad gäller för insamling av pengar?

13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt till publiken och samla in pengar.

 

Vad gäller för förtäring av alkohol?

14 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden i Simrishamn:

 • Brunnsparken
 • Bergengrenska trädgården
 • Stortorget och kyrkoplan
 • Storgatan mellan Kristianstadsvägen och Hamngatan
 • Hamnplan
 • Suckarnas gång
 • Stationsområdet (Järnvägsstationen)

  Inom Simrishamns kommun:
  • Lekplatser och utegym
  • Skol- och förskolegårdar
  • Begravningsplatser

  Annat än i samband med tillåten servering därav.

 

Vad gäller för camping?

15 § Camping på offentlig plats, inklusive EU-bad, det vill säga tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, med undantag för platser som är avsedda för detta ändamål.

 

Parkering

17§ Förbud mot parkering i vändplats mot havet i anslutning till Granhyddevägen vid Borrby strand mellan 1 juni och 31 augusti.

 

Vad gäller för hundar?

18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund, service- och signalhund eller för polishund i tjänst.

19 § Hundar får inte vistas på:

 1. förskolegårdar
 2. allmän lekplats inklusive gräsmatta upplåten till lek - dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område
 3. på nysått eller nyplanterat område
 4. EU-badplats under perioden 1 juni till 31 augusti, med undantag av Vitemölla strövområde söder om Verkeån.

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

 1. begravningsplatser
 2. skolgårdar
 3. inom plantering och på gräsytor omkring kyrka eller skola
 4. motionsspår
 5. allmän idrottsplats
 6. på allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda
 7. under tiden 15 mars - 31 oktober även inom allmänna parker, planteringar och badplatser, förutom särskilt anvisat område för hundbad.

Undantag från kopplingstvång enligt ovan är tillämpliga på följande offentliga badplatser som kommunen upplåter som hundbad:

 • Vårhallarna norr om Simrishamn, enligt bifogad karta
 • annan av samhällsplaneringsnämnden utpekad hundbadplats

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, förutom inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer, alternativt vara ID-märkt på annat sätt, som möjliggör kontakt med ägaren.

20 § Föroreningar efter hund ska plockas upp på gångbana, idrottsplats, lekplats, begravningsplats, parkområde, vandringsled, motionsspår och badplats.

 

Vad gäller för hästar?

21 § Ridning får inte ske:

 1. i särskilt iordningställda motionsspår

Under tiden 1 juni till 31 augusti får hästar inte vistas på eller passera genom badplatsområde för EU-badplatser, samt vid pir mellan Örnahusen och Norrekås, enligt bifogad kartbilaga.

Förbud gäller inte inom en 20 meter bred zon vid Verkeåns utlopp där ryttare kan korsa ån för vidare ritt.

 

Tillfällig försäljning

22 § Tillfällig försäljning får inte ske på allmänna försäljningsplatser för torghandel eller på angränsande gator under den tid då torghandel pågår.

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning, samt demonstration av varor, som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

 

Vad gäller för torghandel?

23 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

- Stortorget i Simrishamn

- annan av samhällsplaneringsnämnden upplåten plats.

24 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av samhällsplaneringsnämnden.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad och högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

25 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande: Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall en innehavare av en fast saluplats inte har intagit platsen eller gjort anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen senast klockan 08.30 att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Om torghandlare använder större yta än vad som avtalats debiteras ytterligare minst en torgplats i efterhand.

26 § Torghandel får ske på vardagar på följande tider: Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 18.00.

På dag innan röd dag får torghandel inte pågå efter klockan 14.00 och på röd dag ska ingen torghandel förekomma.

Försäljningen av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med 1 december till och med 24 december får pågå klockan 08.00 till 18.00.

Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstid börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får samhällsplaneringsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

(27 § Upphävd)

28 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. Under tiden mellan 1 oktober och 30 april krävs samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd för uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen (mindre släpvagn, utan kapell, att jämställa med försäljningsbord, placerad inom tilldelad plats är undantagen). Övrig del av året är inte uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen tillåten.

Uppställning av fordon eller släp som placerats utanför tilldelad plats medför att ytterligare plats debiteras.

29 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop och bortforsla avfall och annat skräp från rörelsen.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

30 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

 

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret